Załącznik nr 1 Do Statutu Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim

Załącznik nr 1

Do Statutu Zespołu Szkół

w Miasteczku Krajeńskim

 

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania
Zespołu Szkół
w Miasteczku Krajeńskim

 

 

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U.z2004r.NR 199, poz.2046);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U nr 83, poz. 562);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2010r. Nr 156, poz. 1046);
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczególowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;

 

Rozdział I.

Postanowienie ogólne

 • 1. 1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów ucznia, uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia, określonych w statucie szkoły.

 

 • 2. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

 • 3. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów),

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania,

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

4) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w danej szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,

5) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru)        i warunki ich poprawiania,

6) ustalanie warunków i tryby uzyskania wyższych niż przewidywanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych           i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalenia warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

 

 • 4. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych            i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez siebie programów nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.Wychowawcy klasy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów)  o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 • 5. 1. Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy klas przedstawiają pakiet wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania  wraz z kryteriami oceniania zachowania  rodzicom (prawnym opiekunom) do zapoznania.
 1. Pakiet wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania wraz z kryteriami oceniania zachowania udostępniony jest uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w bibliotece szkolnej.

 

 • 6. 1. W celu umożliwienia uczniom uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych :

1) nauczyciel wystawia przewidywaną ocenę z nauczanego przedmiotu na     miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,

2) wychowawca  klasy w formie pisemnej na wywiadówce powiadamia rodziców o przewidywanych ocenach na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,

3) nauczyciele informują zainteresowanych uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach uzyskania wyższej niż przewidywana ocena roczna (semestralna).

 

 • 7. 1. W celu umożliwienia uczniom uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1) wychowawca klasy w formie pisemnej powiadamia rodziców                   o przewidywanej ocenie zachowania na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,

2) rodzic (prawny opiekun) ucznia ma prawo, na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej, zwrócić się w formie pisemnej do Dyrektora szkoły z prośbą  o możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana ocena roczna,

3) wychowawcy informują zainteresowanych uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach uzyskania wyższej niż przewidywana ocena roczna (semestralna).

 

 • 8. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób ustny lub pisemny, formułując informacje zwrotną.

Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom). Uczeń otrzymuje sprawdzone przez nauczyciela prace pisemne do wglądu podczas zajęć lekcyjnych, natomiast rodzic (prawny opiekun) podczas zebrań klasowych lub indywidualnych spotkań z danym nauczycielem. W uzasadnionych przypadkach, na prośbę rodzica (prawnego opiekuna), uczeń może otrzymać sprawdzoną pracę pisemną do domu, jednak w ciągu 3 dni musi ona wrócić do nauczyciela danego przedmiotu.

 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne przechowywane są w szkole do końca danego roku szkolnego (31 sierpnia).
 2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 

 • 9. 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust 1a i 1b:

1a. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,       w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art.71b ust. 3b ustawy     z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, z zastrzeżeniem ust. 1b.

1b. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

1c.: Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

–  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

–  posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

–  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

–  nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w powyżej , który jest objęty pomocą psychologiczno–pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

–  posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

1d.: Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

1e.: Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno–pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) opinia, o której mowa w punkcie 1d, może być wydana także uczniowi gimnazjum.

1f.: Wniosek, o którym mowa w punkcie 1e wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.

1g.: Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 1. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki i muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

 • 10. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
 1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.

 

 • 11. 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ”zwolniony’’ albo „zwolniona”.
 3. Nauczyciele mogą wdrażać, stosować zasady oceniania kształtującego podczas procesu dydaktycznego.

 

Rozdział II

Postanowienia szczegółowe

 • 12. 1. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów dydaktycznych:

I semestr: wrzesień – styczeń,

II semestr: luty – czerwiec,

które kończą się klasyfikacją.

 1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami i radą rodziców ustala listę zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas w oparciu o podstawę programową i ramowy plan nauczania.

3.Zajęcia są oceniane semestralnie.

 1. Klasyfikowanie śródrocznie polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określanych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w statucie szkoły, oraz oceny zachowania.
 2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego na koniec pierwszego semestru.
 3. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu klasyfikacyjnej oceny opisowej oraz oceny opisowej zachowania.
 4. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 5. Klasyfikowanie końcoworoczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określających w szkolnym planie nauczania i ustalaniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio w § 14 ust. 3 i § 15 ust. 2.
 6. Na miesiąc przed końcoworocznym i semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, poszczególni nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia i jego wychowawcę o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

10.Wychowawca klasy w formie pisemnej powiadamia rodziców                     o przewidywanych ocenach na dziesięć dni przez klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniowie potwierdzają zapoznanie się z przewidywanymi ocenami klasyfikacyjnymi, podpisując wykaz przewidywanych ocen, który przechowywany jest w szkolnym archiwum do końca danego roku szkolnego.
 2. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna lub semestralna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 • 13. 1. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzących poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 1. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególnie dodatkowe zajęcia edukacyjne, nie mają one wpływu na promocje do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

 • 14. 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się według skali określonej w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 4.
 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:

1) odpowiedzi ustne,

2) sprawdziany

 1. a) kartkówki (niezapowiedziane, ok. 15 min. , obejmujące materiał z 3 ostatnich lekcji)
 2. b) testy i sprawdziany (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, obejmujące ustaloną partię materiału, ok. 20-30 min)
 3. c) prace klasowe (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, całogodzinne, obejmujące większą partię materiału, jedna dziennie i nie więcej niż trzy w tygodniu),

3) praca domowa,

4) estetyka prowadzenia zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń

5) praca zespołowa (oceniany wkład pracy).

Prace pisemne nauczyciel jest zobowiązany oddać w terminie 2 tygodni od daty sprawdzianu.

 1. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy czwartej, z zastrzeżeniem ust.5, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący                – 6    (cel)

2) stopień bardzo dobry        -5    (bdb)

3) stopień dobry                    -4     (db)

4) stopień dostateczny           -3     (dost)

5) stopień dopuszczający      -2     (dop)

6) stopień niedostateczny      -1     (ndst)

 1. Kryteria ocen:

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i        umiejętności na ocenę bardzo dobrą, a dodatkowo:

 1. a) laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjna,
 2. b) zdobył wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
 3. c) uczestniczy i ma osiągnięci w konkursach, wykorzystując zdobytą na lekcjach widzę i umiejętności,
 4. d) jest zawsze zaangażowany i chętny do pracy,

e)rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania, proponuje nietypowe rozwiązania, biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w rozwiązaniu problemów,

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w pełnym stopniu, a ponadto:

 1. a) opanował cały zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
 2. b) pracuje systematycznie i efektywnie,
 3. c) sam wyjaśnia i analizuje problemy teoretyczne i praktyczne,
 4. d) stosuje posiadaną wiedzę i umiejętności w rozwiązywaniu nowych problemów i zadań,
 5. e) otrzymuje oceny bardo dobre i dobre ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych i innych zadań,

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. a) nie opanował całkowicie wiedzy i umiejętności przewidywanych w programie nauczania,
 2. b) poprawnie stosuje umiejętności i wiedzę w rozwiązywaniu zadań typowych,

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. a) nie opanował w pełni wiedzy i umiejętności przewidywanych w programie nauczania,
 2. b) rozwiązuje zadania typowe, wykorzystując swoje umiejętności praktyczne i zakres wiedzy o średnim stopniu złożoności,
 3. c) najczęściej otrzymuje oceny dostateczne ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych i innych zadań,

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 1. a) opanował w niewielkim stopniu zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania,
 2. b) rozwiązuje zadania typowe o niewielkim stopniu złożoności z pomocą nauczyciela,
 3. c) najczęściej uzyskuje oceny poniżej dostateczne,

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który :

 1. a) nie opanował wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania,
 2. b) nie rokuje nadziei na poprawę stanu umiejętności i wiadomości,
 3. c) nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności,
 4. d) nie wykazuje żadnych chęci do poprawy swojej oceny.
 5. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.
 6. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 8. Kryteia procentowe oceniania wiedzy i umiejętności z posczególnych przedmiotów są następujące:

100% – ocena celująca

90 – 99% – ocena bardzo dobra

89 – 75% – ocena dobra

74 – 51%  – ocena dostateczna

50 – 30%  – ocena dopuszczająca

0 – 29%  – ocena niedostateczna.

 

 • 15. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali

1)  wzorowe,

2)  bardzo dobre,

3)  dobre,

4)  poprawne,

5)  nieodpowiednie,

6)  naganne,

z zastrzeżeniem ust. 5.

 1. Kryteria oceniania zachowania:

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 • wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
 • szczególnie wyróżnia się w życiu klasy i szkoły,
 • podejmuje działania z własnej inicjatywy,
 • wielokrotnie godnie reprezentuje szkołę na konkursach, zawodach itp.,
 • systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,
 • nie narusza regulaminu i statutu szkoły,
 • dba o kulturę słowa,
 • jest koleżeński, szanuje godność innych osób,
 • nienagannie zachowuje się w szkole i poza szkołą,
 • w przypadku ucznia Publicznego Gimnazjum- uczeń otrzymuje ocenę wzorową zachowania, gdy wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków;

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • reprezentuje szkołę na konkursach, zawodach itp.,
 • nie narusza regulaminu i statutu szkoły,
 • bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
 • jest sumienny, wywiązuje się z podjętych zadań,
 • dba o kulturę słowa,
 • wyróżnia się w życiu klasy i szkoły,
 • jest koleżeński,
 • wyróżnia się wysoką kulturą osobistą,
 • w przypadku ucznia Publicznego Gimnazjum- uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą zachowania, gdy był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjnego, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością;

3)  ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • wyróżnia się w życiu klasy,
 • sumiennie wypełnia obowiązki szkolne,
 • dba o kulturę słowa,
 • dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
 • szanuje własność społeczną,
 • regularnie uczęszcza na zajęcia szkolne, opuszczone godziny usprawiedliwi,
 • właściwie zachowuje się w szkole i poza szkołą,
 • w przypadku ucznia Publicznego Gimnazjum- uczeń otrzymuje ocenę dobrą zachowania, gdy współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania;

4)  ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

– bierze udział w życiu klasy,

– posiada poprawny stosunek do obowiązków szkolnych,

– jest koleżeński,

– regularnie uczęszcza na zajęcia szkolne, opuszczone godziny usprawiedliwia,

– właściwie zachowuje się w szkole i poza szkołą,

– jego kultura osobista budzi zastrzeżenia (zdarza mu się łamać zasady zawarte w „Katalogu niepożądanych zachowań ucznia”)

– oceny poprawnej nie można mieć uczeń, który jest arogancki w stosunku nauczycieli, uczniów i innych pracowników szkoły, używa wulgaryzmów, nie reaguje na uwagi dorosłych,

–  w przypadku ucznia Publicznego Gimnazjum- uczeń otrzymuje ocenę  poprawną zachowania, gdy uczeń współpracował w zespole realizującym projekt, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu;

5)  ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

– jest wulgarny i arogancki wobec dorosłych i innych uczniów,

– ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,

– świadomie narusza regulamin i statut szkoły,

– świadomie wyrządza krzywdę innym,

– niekulturalnie zachowuje się w szkole i poza szkołą,

– niszczy mienie szkoły i własności prywatną ,

– opuszczane godziny z przyczyn nieuzasadnionych,

– w przypadku ucznia Publicznego Gimnazjum- uczeń otrzymuje ocenę  nieodpowiednią  zachowania, gdy mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji jego zadań przez innych członków zespołu;

6)  ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

– wagaruje,

– nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

– jest odpowiedzialny za pobicia, wymuszenia, kradzieże na terenie szkoły lub poza szkołą,

– ulega nałogom,

– jego kultura budzi wiele zastrzeżeń,

– niszczy mienie szkoły i własności prywatną ,

– popadł w konflikt z prawem,

–  w przypadku ucznia Publicznego Gimnazjum- uczeń otrzymuje ocenę  naganną zachowania, gdy nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu;

7) Szczegółowe kryteria oceniania zachowania zawiera „Punktowy system oceniania zachowania dla uczniów Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim” – załącznik nr 9 do Statutu.

 1. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową,
 2. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena zachowania jest oceną opisową.
 3. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1)   oceny z zajęć edukacyjnych,

2)   promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po uprzedniej konsultacji z nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniem i zespołem klasowym.
 2. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zachowaniem § 19.
 3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania.

 

 • 16. 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła stara się stworzyć możliwość uzupełnienia braków, poprzez:

1) wprowadzenie pomocy koleżeńskiej,

2) wprowadzenie zajęć wyrównawczych,

3) wprowadzenie zajęć dodatkowych.

 

 • 17. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 2. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 5. Uczniowi, spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się do miesiąca po posiedzeniu rady śródrocznej, a roczny w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)
 8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 1. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć komputerowych, informatyki, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, spełniającym obowiązek szkolny poza szkołą, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
 4. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 5. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

 

 • 18.1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 19.
 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1 i § 19.
 2. Na tydzień przed radą klasyfikacyjną śródroczną i roczną nauczyciele zobowiązani są dostarczyć dyrekcji listę uczniów nieklasyfikowanych z danego przedmiotu.

 

 • 19. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

Zastrzeżenia te zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z    zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie   później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych       zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor na wniosek rodziców szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 punkt 1), uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. a) Dyrektor szkoły lub v- ce dyrektor – jako przewodniczący
 2. b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. a) Dyrektor szkoły lub v-ce dyrektor – jako przewodniczący,
 2. b) wychowawca klasy,
 3. c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia
  edukacyjne w tej klasie,
 4. d) pedagog,
 5. f) przedstawiciel samorządu szkolnego,
 6. g) przedstawiciel rady rodziców.
 7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 punkt 1) lit. c może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje                   w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 8. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1.
 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zajęć          edukacyjnych:

 1. a) skład komisji
 2. b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2. punkt 1),
 3. c) zadania (pytania),wyniki sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania:

 1. a) skład komisji,
 2. b) termin posiedzenia komisji,
 3. c) wynik głosowania,
 4. d) ustaloną ocenę głosowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 1. Do protokołu o którym mowa w ust. 7 punkt 1) dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 punkt 1), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
 3. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłaszania zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 • 20. 1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 2.
 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

 

 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 2. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem §2, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 4 § 21 ust. 9.
 3. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada   pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

6.Począwszy od klasy IV, uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał        z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

7.Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza tę  klasę, z zastrzeżeniem     § 21 ust. 9.

 

 • 21. 1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązujących zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, technologii informacyjnej, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych.
 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły . 5. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor szkoły  – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia – jako egzaminujący,

3) nauczyciel prowadzący taki same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 punkt 2), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela z innej szkoły następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 2. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu poprawkowego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą    informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o        wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik      do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później, niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 10.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 • 22. 1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie programowo najwyżej oraz oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych                      w szkole, z uwzględnieniem § 20 ust. 6, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w § 23, z zastrzeżeniem ust.   3.
 1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem jeżeli    w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą zachowania.
 2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celująca roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, bądź laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 

 

Rozdział III.

Sprawdzian  przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej       i egzamin w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

 • 23.1. W klasie szóstej szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisję okręgową ”, przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, określonych w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej „sprawdzianem”.
 1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący:

1) w części pierwszej – humanistycznej –  wiadomości i umiejętności z zakresu j. polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie,

2) w części drugiej  – matematyczno-przyrodniczej –  wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki, przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

3) w części trzeciej – – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

 1. Sprawdzian i egzamin mają charakter powszechny i obowiązkowy, z zastrzeżeniem ust 4 i 5  § 24.
 2. Szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku Dyrektor na udokumentowany  wniosek Dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 • 24. 1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami ma ją prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu w warunkach i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71 b ust. 3 b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
  1. W przypadku uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
  2. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężona niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
  3. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian lub egzamin, przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora okręgowej komisji, nie późnie niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
  4. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu w następnym roku.
 • 25. 1. Procedurę przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu określają odrębne przepisy.

 

 • 26. 1 Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9 b ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów wystawionych przez egzaminatorów.
 1. Wynik sprawdzianu lub egzaminu przez komisję okręgową jest ostateczny.

 

 • 27. 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

 • 28. 1. Wynik sprawdzianu lub egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wynik sprawdzianu lub egzaminu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
 1. Wynik sprawdzianu lub egzaminu ora zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w § 23 ust. 4 – do dnia 31 sierpnia danego roku.
 2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom  (prawnym opiekunom).

 

Rozdział IV

Projekt edukacyjny w gimnazjum

 • 29. 1 Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 1. Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych określa „Regulamin realizacji projektów edukacyjnych dla Publicznego Gimnazjum im. S. Staszica

w Miasteczku Krajeńskim”, który stanowi załącznik nr 8.

 1. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 • 30. 1. Zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów i zajęć kształcenia zintegrowanego, regulują przedmiotowe systemy oceniania.
 1. Przedmiotowe systemy oceniania tworzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
 2. Przedmiotowy system oceniania powinien zawierać:
 1. rodzaj ocenianych osiągnięć,
 2. formy sprawdzania osiągnięć ucznia oraz ich częstotliwość,
 3. skalę oceniania.
 • 31. 1. Wewnątrzszkolny system oceniania powinien być nowelizowany uchwałą rady pedagogicznej, na wniosek zainteresowanego nauczyciela lub Dyrektora szkoły.

 

 

 

Tekst jednolity Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 10 marca 2009r.

 

Zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, zostały wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2010r.

i 16 listopada 2010r.

 

Zmiany w „Wewnątrzszkolnym systemie oceniania” zostały przyjęte uchwałą Rady Pedagogicznej o  ujednoliceniu Statutu Szkoły

z dnia 15 września   2015r.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments off