Zagrajmy o sukces

PROJEKT REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

Cel projektu

Przy wsparciu Kuratorium Oświaty dokonano wstępnej charakterystyki problemów oraz badania dotyczącego określenia problemów i potrzeb młodzieży w szkołach.
Wśród uczniów zdiagnozowano, że:

1. Znaczna część uczniów nie ma odpowiednio zagospodarowanego czasu wolnego, co przyczynia się do wzrostu liczby zachowań patologicznych wśród młodzieży (narkomania, alkoholizm, zachowania agresywne), a w konsekwencji do wchodzenia w środowiska patologiczne.

2. Dzieci i młodzież charakteryzują się utrudnionym dostępem do nowoczesnych metod edukacji i środków dydaktycznych, kształtujących kompetencje kluczowe.

3. Wśród uczniów występują deficyty związane z niską motywacją do nauki i samorozwoju. Jest to najczęściej zastępowane zjawiskami patologicznymi i agresją wśród młodzieży w szkole i w środowisku rodzinnym.

Wskazane powyżej czynniki przyczyniają się do przedwczesnego wypadania dzieci i młodzieży z systemu oświaty, co uniemożliwia rozwój kompetencji kluczowych, a przez to znacznie zmniejsza szanse na prawidłowy sposób kształcenia. Wiąże się to również z późniejszym niedostosowaniem edukacyjnym uczniów do rynku pracy.

W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy za CEL GŁÓWNY projektu postawiono podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych wśród 9450 uczniów z 195 szkół gimnazjalnych z woj. wielkopolskiego w okresie od IX.2010 do VI. 2013.

Cel zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych:
1. Zrealizowanie programów rozwojowych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w 195 szkołach z terenu Wielkopolski.

2. Przygotowanie ok. 975 nauczycieli realizujących projekt, poprzez przeszkolenie w zakresie doradztwa psychologicznego oraz metod efektywnej nauki i przeciwdziałania agresji.

3. Wyposażenie 9450 uczniów w narzędzia do kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich oraz świadomości i ekspresji kulturalnej.

4. Wyposażenie 9450 uczniów w narzędzia do radzenia sobie ze zjawiskami patologicznymi i agresją w szkole, efektywnej nauki, kształtowania osobowości, emocji oraz zwiększenie motywacji do nauki.

Grupy docelowe

Projekt skierowany jest do 9450 uczniów z 195 szkół z terenu całego woj. wielkopolskiego.
Będą to szkoły, placówki oświatowe i ich organy prowadzące, realizujące kształcenie na poziomie gimnazjalnym.
Projekt jest skierowany zarówno do dziewcząt, jak i chłopców. Nabór do projektu obywał się będzie z zachowaniem zasady równości płci.

Podstawowe zasady naboru do projektu

Nabór Samorządów oraz szkół przez nie wskazanych będzie odbywał się na podstawie wypełnionej ankiety wstępnej, która stanowić będzie deklarację i zobowiązanie do udziału w projekcie i przestrzeganie zasad realizacji projektu w ramach PO KL.
· Samorządy biorące udział w projekcie zobowiązują się do udostępnienia obiektów w ramach realizacji projektu,
· Szkoły wytypują nauczycieli, którzy będą trenerami w projekcie oraz przeprowadzą nabór dzieci do projektu.
· Samorząd i podległe im szkoły będą wspierały Beneficjenta w prawidłowym realizowaniu projektu w zakresie prowadzania zajęć przez nauczycieli oraz utrzymania frekwencji na zajęciach zgodnie z harmonogramem.

Działania

W każdej szkole zakres zajęć będzie wynikał ze specyficznego zapotrzebowania występującego w danej szkole i będzie obejmował:

· Zajęcia ICT /Informatyczne/ – 20% godzin
· Zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych – 15% godzin
· Języki obce – 20% godzin
· Pomoc psychologiczna – 15% godzin
· Zajęcia sportowo-wychowawcze (stanowiące element zachęcający młodzież do uczestnictwa w projekcie) – 30% godzin
Wszyscy uczniowie będą uczestniczyć we wszystkich modułach zajęć w projekcie.
Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz osobisty sprzęt sportowy, natomiast szkoły sprzęt do realizacji zajęć.

Zajęcia będą miały charakter warsztatów, spotkań grupowych i będą prowadzone przez nauczycieli i psychologów ze szkół objętych projektem. Wszystkie rodzaje zajęć będą odbywały się w grupach ok. 20 osobowych. Będą prowadzone cyklicznie raz bądź kilka razy w tygodniu.

Przed każdym z etapów realizacji zajęć, przeprowadzone zostanie szkolenie dla nauczycieli. Obejmie ono wiedzę z zakresu doradztwa psychologicznego, metod efektywnej nauki i przeciwdziałania agresji oraz specyfiki projektu realizowanego w ramach EFS (m.in. procedury, promocja projektu, ewaluacja i sprawozdawczość).
http://zagrajmyosukces.pl/s35.htm

Print Friendly, PDF & Email

Comments off