Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat.

 „ Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat” to projekt realizowany przez uczniów klasy III a Publicznego Gimnazjum, we współpracy z Combidatą i Uniwersytetem Szczecińskim. Celem projektu jest rozwój kompetencji uczniów w zakresie matematyki, fizyki oraz przedsiębiorczości i wykorzystania ich w praktyce.

Adresowany jest do 1920 uczniów klas pierwszych z 90 gimnazjów województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, z czego:

  • w ramach utworzonych w szkołach Uczniowskich Grup Projektowych 1800 uczniów będzie miało możliwości rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkołach, w grupach liczących po 10 uczniów
  • w ramach powołanych przez Uniwersytet Szczeciński Naukowych Kołach Projektowych 120 uczniów przyjętych zostanie do 12 Naukowych Kół Projektowych prowadzonych przez kadrę uczelni wyższych z województw objętych projektem. Każde Naukowe Koło Projektowe liczyć będzie 10 zakwalifikowanych uczniów.

KORZYŚCI, JAKIE OSIĄGNĄ UCZNIOWIE TO:

1. Bezpłatny udział w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia matematyczno-fizyczne lub w zakresie przedsiębiorczości, prowadzonych przez nauczycieli oraz kadrę dydaktyczną uczelni wyższych .
2. Trzyletnie uczestnictwo w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, niezbędne do uczenia się przez całe życie oraz do wyboru przyszłej drogi kształcenia i własnego rozwoju.
3. Praca w grupach projektowych w szkołach oraz w kołach naukowych w uczelniach wyższych umożliwi rozwój wiedzy i umiejętności z obszaru nauk matematyki i fizyki oraz z zakresu przedsiębiorczości, ponadto umożliwi rozwój umiejętności uczenia się, interpersonalne, komunikacyjne.
4. Wsparcie akademickie w pogłębianiu wiedzy i umiejętności poprzez realizację m.in. zajęć, spotkań, mentoirngu, festiwali i wycieczek naukowych prowadzonych przez kadrę dydaktyczną uczelni wyższych.
5. Rozwój umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych, w tym e-learningu.
6. Uczestnictwo w grupie lub kole matematyczno – fizycznym umożliwi rozwój kompetencji naukowych i technicznych obejmujących zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach, stosowanie wiedzy i metodologii w praktyce.
7. Uczestnictwo w grupie lub kole przedsiębiorczości umożliwi rozwój m.in. takich umiejętności jak: kreatywność, innowacyjność i umiejętność oceniania i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów.
8. Korzyścią dla uczniów będzie trzyletnia praca nad rozwijaniem zainteresowań oraz wiedzy z matematyki i fizyką lub przedsiębiorczości co da szansę osiągnięcia przez uczniów sukcesów na egzaminie gimnazjalnym.
9. Bezpośrednią korzyścią będzie nabycie przez uczniów umiejętności pracy zespołowej, stosowania wiedzy w praktyce, analitycznego, logicznego i twórczego myślenia.
10. Udział w projekcie będzie stanowił inspirację i motywację dla uczniów do wyznaczania celów edukacyjnych i osiągania, co w przyszłości stanowić może solidną podstawę do podejmowania nauki na wyższych etapach kształcenia, a także do wyboru kierunku przyszłych studiów.

KORZYŚCI DLA SZKOŁY I NAUCZYCIELI
1. Gimnazja zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, który po zakończeniu projektu zostanie przekazany nieodpłatnie na ich własność.
2. W ramach zawiązanego Szkolnego Ruchu Naukowego stworzymy możliwość współpracy i integracji szkół z uczelniami wyższymi na rzecz rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.
3. Szkoły zakwalifikowane do współpracy będą miały możliwość nieodpłatnego korzystania z portalu edukacyjnego projektu oraz wdrożenia wspólnego dla wszystkich uczniów systemu edukacji e-learningowej.
4. Nauczycielom szkół zakwalifikowanych do współpracy w ramach projektu stworzymy możliwość rozwoju zawodowego, poprzez dostęp do materiałów na portalu, a części z nich poprzez zaangażowanie w realizację projektu i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Prowadzą je pani Wiesława Krzemińska i pan Jacek Onoszko.

Print Friendly, PDF & Email

Comments off