Regulamin korzystania z darmowych podręczników

                                                                                                 

 

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

dla ZESPOŁU SZKÓŁ W MIASTECZKU KRAJEŃSKIM

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 • 1
  Przedmiot Regulaminu
 1. Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwany

dalej regulaminem, reguluje:

 1. zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,
 2. b) tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły,
 3. c) postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub

materiałów edukacyjnych.

 1. Każdy uczeń powinien zaznajomić się z regulaminem korzystania z darmowych

podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 1. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

 

 • 2
  Słowniczek

Użyte w regulaminie terminy oznaczają:

Biblioteka – biblioteka podręczników szkolnych funkcjonująca w ramach biblioteki szkolnej.

Uczeń – uczeń szkoły uprawniony do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.
Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae pkt 5 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 811).

Rodzic – rodzic lub opiekun prawny ucznia.

 

 Rozdział II
Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych
 § 3

 1. Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej biblioteką, gromadzi podręczniki,

materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2.Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej
3 lat.

 1. Biblioteka nieodpłatnie:

– wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,

– zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających

postać elektroniczną,

– przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

 1. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną

część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz
z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje

koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 • 4
 1. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.
 2. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.
 • 5
 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy:

– w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęli naukę w klasie I, II i IV szkoły podstawowej i klasie I gimnazjum;

– w roku szkolnym 2016/2017 dodatkowo uczniowie klasy III i V szkoły podstawowej oraz uczniowie klasy II gimnazjum;

– w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowo uczniowie klasy VI szkoły podstawowej oraz klasy III   gimnazjum. Od roku szkolnego 2017/18 darmowe podręczniki i materiały edukacyjne otrzymują już wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.

 1. Wypożyczanie odbywa się w pierwszym tygodniu roku szkolnego.
 2. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno –

wychowawczych z terminem zwrotu (w jak najlepszym stanie) po zakończeniu użytkowania danego podręcznika lub materiałów ćwiczeniowych.

 1. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze

itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być

oddzielnie wypożyczane).

 1. Rodzice zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem oraz

odbiorem podręczników i  materiałów  ćwiczeniowych.

 

 • 6
  Zmiana szkoły
 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić

otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej najpóźniej w ostatnim dniu swojego pobytu w szkole. Obowiązkiem wychowawcy jest dopilnowanie zwrotu.
 Rozdział III
Odpowiedzialność za udostępniane podręczniki

§ 7
Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

 1. Wychowawca ma obowiązek poinformowania uczniów o zasadach korzystania
  z podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 2. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń

zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek (obłożenie książek, zabrania się

dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach).

 1. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej

wymiany okładki.

 1. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj.

naprawić uszkodzenia, obłożyć w nową okładkę ( jeśli wcześniejsza ulegnie

zniszczeniu) a następnie oddać wychowawcy wraz z ich dodatkowym wyposażeniem

(płyty, mapy, plansze itp.).

 
 ROZDZIAŁ IV
Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia
w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 § 8

 1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia

wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili

wypożyczenia.

 1. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego

szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręcznika lub materiału

edukacyjnego.

 1. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa dyrektor szkoły.
 2. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się działanie, które

powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału edukacyjnego (np.

zabrudzenie, poplamienie, zagniecenie lub rozerwanie) umożliwiające jednak dalsze ich

wykorzystywanie.

 1. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się działanie,

które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się

(np. wyrwanie, zgubienie kartek).

 

 • 9
 1. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych, zniszczonych lub niezwróconych

podręczników lub materiałów  edukacyjnych szkoła (biblioteka) wysyła do rodzica

wezwanie do zapłaty.

 1. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki

lub materiały edukacyjne szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić

na drogę postępowania sądowego.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe
§ 10

 1. Organem uprawnionym do zmian i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor

szkoły.

 1. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub

materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie , podejmuje

dyrektor szkoły.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2015 r.

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświat oraz niektórych innych ustaw DZ.U. Z 2014 r. poz.811.

Print Friendly, PDF & Email

Możliwość komentowania została wyłączona.