Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. kmdra B. Romanowskiego

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. kmdra B. Romanowskiego
w Miasteczku Krajeńskim
na rok szkolny 2015/2016

I. Podstawa prawna:
1. Ustawę z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014r., poz. 7),
2. Statut Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim,

II. Zasady ogólne:
1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.
2. Przed zgłoszeniem dziecka do klasy I szkoły podstawowej rodzice/prawni opiekunowie wypełniają odpowiednią kartę zgłoszeniową, dostępną w sekretariacie szkoły.
3. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, które jest przyjmowane z urzędu.
4. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa powyżej, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
5. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic/opiekun prawny przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego z istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
6. Regulamin stosuje się także do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zamieszkałych w obwodzie szkoły.

III. Zasady rekrutacji:
1. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły:
a) dzieci sześcioletnie urodzone w 2009r.,
b) dzieci siedmioletnie urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.,które nie rozpoczęły nauki w roku szkolnym 2014/2015.
2. Na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów szkoła może przyjąć dzieci spoza obwodu szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dysponuje wolnymi miejscami.
3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.

IV. Postępowanie rekrutacyjne:
1. W postępowaniu rekrutacyjnym w stosunku do kandydatów klasy I szkoły podstawowej spoza obwodu szkoły, gdy ich liczba jest większa niż liczba wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę poniższe kryteria, z których każdemu przypisuje się wartość równą 1 punktowi:
a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,
b) miejsce pracy choć jednego z rodziców/prawnych opiekunów znajduje się w pobliżu szkoły,
d) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki,
e) samotne wychowywanie dziecka,
f) rodzice/prawni opiekunowie są pracownikami szkoły.
2. Spełnienie ww. kryteriów rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają składając pisemne oświadczenie razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły.
3. Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od
największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają równorzędną liczbę punktów i jest więcej kandydatów niż ostatnich wolnych miejsc w szkole, o przyjęciu do Szkoły Podstawowej decyduje data wpływu wniosku rodziców/prawnych opiekunów.
4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
– ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska tych osób;
– ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (w widocznym miejscu w siedzibie szkoły, podpisaną przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej);
– sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
7. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.
8. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata z wnioskiem o którym mowa powyżej pkt 5. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat.
9. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
10. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
11. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
12. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokie.
V. Terminy rekrutacji:
1. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek zgłoszenia dziecka do szkoły z obwodu i spoza obwodu i dopełnienia wszelkich formalności do dnia 15 kwietnia 2015roku.
2. Szkoła wywiesza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I szkoły podstawowej do 15 maja 2015r.
3. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do szkoły do dnia 30 maja nie zrezygnują pisemnie z uczęszczania dziecka do szkoły, uważa się je za przyjęte do szkoły.
4. Szkoła wywiesza listę dzieci spoza obwodu przyjętych i nieprzyjętych do szkoły do 15 czerwca 2015r.

VI. Odroczenie obowiązku szkolnego:
1. W przypadku uzasadnionym ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
2. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
a. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
b. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
c. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
d. informowanie, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły w obwodzie w którym dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

Print Friendly, PDF & Email

Możliwość komentowania została wyłączona.