Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Staszica

Regulamin rekrutacji uczniów
do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum
im. Stanisława Staszica
Zespołu Szkół
w Miasteczku Krajeńskim
na rok szkolny 2015/2016

I. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. Poz 7),
2. Zarządzenie nr 110.1.1635.2014 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkoł ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016,
3. Statut Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim,

II. Zasady ogólne:
1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.
2. Przed zgłoszeniem dziecka do klasy I gimnazjum rodzice/prawni opiekunowie wypełniają odpowiednią kartę zgłoszeniową, dostępną w sekretariacie szkoły.
3. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, które jest przyjmowane z urzędu.
4. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa powyżej, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
5. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic/opiekun prawny przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego z istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
6. Regulamin stosuje się także do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zamieszkałych w obwodzie szkoły.

III. Zasady rekrutacji:
1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się z urzędu kandydatów posiadających świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej, zamieszkałych w obwodzie szkoły.
2. Na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów szkoła może przyjąć ucznia spoza obwodu szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dysponuje wolnymi miejscami.
IV. Postępowanie rekrutacyjne:
1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym w stosunku do kandydatów klasy I gimnazjum spoza obwodu szkoły, gdy ich liczba jest większa niż liczba wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę poniższe kryteria, z których każdemu przypisuje się wartość równą 1 punktowi:
a) kandydat posiada bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie- świadectwo z wyróżnieniem,
b) kandydat posiada szczególne osiągnięcia, wyszczególnione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (sportowe, artystyczne, konkursy wiedzy, inne),
c) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,
d) miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów znajduje się w pobliżu szkoły,
e) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki,
f) samotne wychowywanie dziecka.
Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku, gdy kandydaci
otrzymają równorzędną liczbę punktów i jest więcej kandydatów niż ostatnich wolnych
miejsc w szkole, o przyjęciu do gimnazjum decyduje data wpływu wniosku o przyjęcie do szkoły.

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
– ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska tych osób;
– ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (w widocznym miejscu w siedzibie szkoły, podpisaną przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej);
– sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.
7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata z wnioskiem o którym mowa powyżej pkt 5. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat.
8. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
9. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 9. dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
10. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
11. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

V. Terminy rekrutacji:
1. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek zgłoszenia dziecka do klasy I gimnazjum i dopełnienia wszelkich formalności od dnia 27 kwietnia do 15 maja 2015r. (dotyczy to dzieci z obwodu i spoza obwodu).
2. Rodzic/prawny opiekun dziecka dostarcza kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do 30 czerwca 2015r.
3. Szkoła podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 2 lipca 2015r.
4. Rodzic/prawny opiekun potwierdza wolę uczęszczania do gimnazjum poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do3 lipca 2015r.

5. Szkoła podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do
gimnazjum do 6 lipca 2015r.3

V. Obowiązki rodzica/prawnego opiekuna:
a. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
b. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
c. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
d. informowanie, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły w obwodzie w którym dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

Print Friendly, PDF & Email

Możliwość komentowania została wyłączona.