W szkole

    

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  im. kmdra B. Romanowskiego

w Miasteczku Krajeńskim

na rok szkolny 2017/2018

 

 1. Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz 59);
 2. Zarządzenie nr S.0050.12.2017 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie ustalania harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli oraz klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Miasteczko Krajeńskie w roku szkolnym 2017/2018;
 3. Uchwała nr XXVI/146/2017 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasteczko Krajeńskie;
 4. Zarządzenie nr S.0050.28.2017 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu uzupełniającym, do przedskoli oraz klas I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Miasteczko Krajeńskie w roku szkolnym 2017/2018
 5. Statut Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim;

 

 

 1. Zasady ogólne:
 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko sześcioletnie do klasy pierwszej jeżeli dziecko:
 4. a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
 5. b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 Ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 6. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.
 7. Przed zgłoszeniem dziecka do klasy I szkoły podstawowej rodzice/prawni opiekunowie wypełniają odpowiednią kartę zgłoszeniową, dostępną w sekretariacie szkoły.
 8. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, które jest przyjmowane z urzędu.
 9. Jeżeli przyjęcie ucznia spoza obwodu szkoły wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 10. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic/opiekun prawny przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego z istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
 11. Regulamin stosuje się także do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zamieszkałych w obwodzie szkoły.

 

III. Zasady rekrutacji:

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są z urzędu  dzieci siedmioletnie  zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 2. Na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów szkoła może przyjąć dzieci spoza obwodu szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dysponuje wolnymi miejscami.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne:
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym w stosunku do kandydatów klasy I szkoły podstawowej spoza obwodu szkoły, gdy ich liczba jest większa niż liczba wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę poniższe kryteria, z których każdemu przypisuje się odpowiednią wartość punktową:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 10 pkt.,

2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły – 8 pkt.,

3) dziecko pracownika szkoły – 6 pkt.,

4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 4 pkt.,

 1. e) dziecko z rodziny objętej wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 pkt.
 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie wyżej wymienionych kryteriów są:
 3. a) dla kryterium 1) i 3) – dane potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły,
 4. b) dla kryterium 2) – rodzice ucznia zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w obwodzie szkoły,
 5. c) dla kryterium 4) – oświadczenie jednego z rodziców o miejscu zamieszkania krewnych dziecka,
 6. d) dla kryterium 5) – oświadczenie o objęciu rodziny opieka GOPS.
 7. O przyjęciu do szkoły podstawowej decyduje liczba uzyskanych punktów.
 8. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 9. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

– ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska tych osób;

– ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (w widocznym miejscu w siedzibie szkoły, lista zawiera imiona inazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia); lista opatrzona jest podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;

– sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata z wnioskiem o którym mowa powyżej. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat.
 3. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 5. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 6. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 7. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.  Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

 

 1. Terminy rekrutacji:

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca 2017r.

do 31 marca 2017r.

od 12 czerwca 2017r. do 16 czerwca 2017r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

do 7 kwietnia 2017r.

 

do 20 czerwca 2017r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

11 kwietnia 2017r.

 

do 29 czerwca 2017r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia do 15 kwietnia 2017r. do 4 lipca 2017r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 19 kwietnia 2017r. do 7 lipca 2017r.

 

 1. Odroczenie obowiązku szkolnego:
 2. Dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.
 3. Wniosek, o którym mowa składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
 4. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 Ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 5. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

VII. Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów:

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

a)dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

 1. b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 2. c) ) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
 3. d) informowanie, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły w obwodzie w którym dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło w Miasteczku Krajeńskim otrzymało dotację pozakonkursową od Fundacji PZU na realizację projektu pt. „ Prosto z klas w zielony las”. Fundacja co roku przeznacza środki na realizację projektów pozakonkursowych i finansuje przedsięwzięcia zgodne z jej celami statutowymi, Nasz projekt obejmuje działania edukacyjne i wychowawcze, w tym przeprowadzenie konkursu merytorycznego i plastycznego oraz kulturalne poprzez umożliwienie dostępu do tzw. kultury wysokiej. Chcemy poznawać różnorodne instytucje i formy upowszechniania kultury oraz propagować właściwe zachowania. Dzięki realizacji projektu zaaranżujemy i zagospodarujemy teren zielony przy Zespole Szkół. Chcemy zasadzić drzewa i krzewy ozdobne, przeprowadzić konkursy ekologiczne i zapewnić uczniom możliwość obcowania ze sztuką. Nasza szkoła położona jest na terenie wiejskim, co często utrudnia dostęp do instytucji kultury. Zaplanowaliśmy więc wyjazdy do teatru, opery oraz filharmonii.

26 kwietnia br. w ramach projektu „ Prosto z klas w zielony las”uczniowie byli na zajęciach w Ośrodku Edukacji Leśnej Kalinka. Razem z leśniczym panem Janem Misiakiem i wychowawczyniami udali się do lasu. Tam rozpoznawali drzewa i krzewy, usłyszeli o znaczeniu drzew dla człowieka, a potem pod czujnym okiem pana leśniczego zasadzili nowy las. Uczniowie mieli też możliwość powrotu w miejsce, w którym zasadzili drzewa w roku poprzednim. Przy okazji odwiedziliśmy miejsce pamięci o zmarłych leśnikach. Nasz pobyt w lesie i sadzenie nowego zakończyliśmy pieczeniem kiełbasek na ognisku. Wszystko to odbywało się w pięknych okolicznościach przyrody. Wyjazd sfinansowany został ze środków Fundacji PZU.

 

28 kwietnia br. uczniowie Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim pod opieką pani Małgorzaty Rozental i Kingi Kitowskiej byli na wycieczce w Gospodarstwie Ogrodniczym Państwa  Mieczysławy i Czesława Rodków w Brzostowie. Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość obejrzenia szklarni. Pan ogrodnik opowiedział o nawożeniu, nawadnianiu i  pielęgnacji roślin, opisał proces fotosyntezy. Pod mikroskopem uczniowie obejrzeli szkodniki roślin ozdobnych. Najbardziej podobała się wszystkim szklarnia różana. Wizyta odbyła się w ramach projektu „ Prosto z klas w zielony las”, realizowanego z Fundacją PZU.

 

 

 

 

 

5 maja br. w Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim odbyło się podsumowanie szkolnego etapu XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ 25 lat PSP- Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”. Podczas apelu Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Miasteczku Krajeńskim pan Piotr Zawistowski podziękował za dotychczasową współpracę i reprezentowanie OSP oraz szkoły przez naszych uczniów w różnych konkursach. Słowa uznania skierowane były do: Macieja Ajszteta, Jagody Dziuba , Radosława Misiaka, Marty Kastner i absolwentów Marcina Misiaka i Magdaleny Wendland za konkurs Ogólnopolskiej Turniej Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom oraz do Jagody Dziuba, Dominika Śmiechowskiego, Mateusza Śmiechowskiego i absolwentów Susane Lächele, Martyny Lächele i Bartłomieja Kaczorowskiego za Biegi Sztafetowe o Puchar Komendanta PSP w Chodzieży. Następnie podziękowania usłyszeli wszyscy uczestnicy konkursu plastycznego „ 25 lat PSP- Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”. Po krótkiej prelekcji nastąpiło wręczenie nagród. Jury w składzie: Marzanna Boć- Ochyra – dyrektor Zespołu Szkół, Barbara Zawistowska – członek OSP w Miasteczku Krajeńskim, Iwona Suchy- nauczyciel plastyki w ZS w Miasteczku Krajeńskim, Piotr Zawistowski- Komendant Gminny OSP w Miasteczku Krajeńskim przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

I grupa – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych
I miejsce – Nikola Piórkowska/ Julia Thomas
II miejsce – Cyprian Krzemiński/Piotr Śmiechowski
III miejsce – Lena Frątczak / Konstancja Kadecka
Wyróżnienie – Aleksander Chmielnicki, Wiktoria Świderska, Weronika Dupla, Karolina Rutkowska, Roksana Starkowska, Wojciech Dymitruk, Maja Dymitruk, Szymon Kuźmicki, Krystian Gapiński, Stanisław Stachowski, Filip Krupa, Wiktoria Pyssa, Wiktoria Pawlak, Wanessa Różańska, Dagmara Góra, Jakub Starkowski, Wiktoria Kusz, Konrad Kadecki, Jakub Jagodziński, Roksana Smaga, Dorota Góra,
II grupa – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych
I miejsce – Liwiusz Frątczak
II miejsce – Marta Napierała
III miejsce – Zuzanna Kryger
Wyróżnienie – ——————-

III grupa – uczniowie gimnazjów
I miejsce – Weronika Reszel, Jagoda Dziuba, Marta Dymitruk,
II miejsce – Maria Huszek, Oliwia Krzemińska, Wiktoria Dziębowska
III miejsce – Marcin Krzemiński, Zuzanna Jagiełka, Kacper Dobosz
Wyróżnienie – Filip Osendowski, Weronika Zegel, Nikola Wełnic, Agata Golla, Anna Jaster, Anna Marcinkowska, Joanna Wegner, Agata Gieleciak, Marcin Konysz, Kamila Rutkowska, Anna Gryszpińska, Kinga Strojna, Martyna Formella, Kamil Pokora, Malwina Grabowska, Paweł Podoba, Jakub Budnik, Klaudia Hibental, Arkadiusz Łukasik, Tobiasz Żytelewski, Jakub Łęcki, Szymon Jaster, Nikola Ochyra, Patrycja Orlińska, Julia Moszkowicz, Jakub Górecki.
Z okazji Dnia Strażaka uczniowie złożyli życzenia i wręczyli kwiaty. Wszystkie nagrody ufundowane zostały przez Ochotniczą Straż Pożarną w Miasteczku Krajeńskim, za co serdecznie dziękujemy.

       

8 maja br. w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile odbyło się podsumowanie etapu powiatowego XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem „ 25 lat PSP- Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”. W Grupie III – autorzy w wieku od 14 do nieukończonego 18 roku życia nagrodzone zostały trzy reprezentantki Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim: I miejsce – Weronika Reszel, wyróżnienia Marta Dymitruk i Nikola Wełnic. Nagrodzeni otrzymali bony prezentowe do Media Expert w wysokości 60,00 i 130, 00 oraz gadżety i foldery Powiatu Pilskiego. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą teraz do etapu wojewódzkiego. Warunki pogodowe sprawiły, że nie mogliśmy udać się do Jednostki PSP w Pile na pokazy strażackie, w zamian za to obejrzeliśmy pokaz resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

22-23.04.2017r. Wałcz XIX Międzynarodowy Puchar Karate W.S.I Pontland- reprezenta MUKKS Unsu sekcja w Pile
Cyprian Krzemiński I m w kumite, uczeń kl. III a SP.

11 kwietna 2017 r. przedstawiciele szkoły podstawowej – Maciej Gorszka z kl. IV, Kornelia Łączna z kl. V  oraz Marta Kastner z kl. VI  przystąpili do Konkursu Ortograficznego o pióro Wójta Gminy Białośliwie „ Biała Śliwa i jej świat”  zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury  w ramach obchodów 800 – lecia  Białośliwia.  Uczniowie zmierzyli się  z niełatwymi tekstami dyktand,  przygotowanymi przez organizatorów konkursu. Teksty  oparte zostały na fragmentach monografii Pana Wojciecha Coblewskiego  pt. „ Dzieje Białośliwia”.  Po napisaniu dyktand reprezentanci szkół zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Oczekując  na wyniki, uczniowie mieli okazję  obejrzeć także przedstawienie teatralne oparte na miejscowej legendzie pt. „ Zaklęta w kamień”  przygotowane przez uczniów szkoły podstawowej w Białośliwiu pod opieką pań polonistek.      Konkurs odbył się w trzech kategoriach: kl IV, V, VI. W kategorii klas czwartych I miejsce zajął Maciej Gorszka, natomiast Marta Kastner w kategorii klas VI zdobyła II miejsce. Mistrzowie poszczególnych kategorii przystąpili do dyktanda finałowego. Wśród tych uczniów znalazł się także nasz uczeń Maciej Gorszka, który dzielnie walczył  z błędami                 i z tremą. Zwycięzcą Konkursu Ortograficznego został Oskar Kujawski – uczeń  Szkoły Podstawowej im. W. Kaji  w Białośliwiu i to on z rąk Wójta Gminy odebrał główną nagrodę .  Naszym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

22 kwietnia 2017 roku Poznań  Mistrzostwa
Wielkopolski Szkół Podstawowych w Judo.

podopieczny trenerów Józefa i Tomasza Jopków Kacper Dupla Złoty Medal- uczeń kl. III a SP.

W dniu 4 kwietnia br. w godz. 10 – 12 uczniowie z klasy II b oraz IIIa i IIIb gimnazjum  uczestniczyli w  wykładach   nt. „Bezpieczni w sieci”, które odbyły się Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile. Organizatorami konferencji było Starostwo Powiatowe, Szkoła Policji i ZSP nr 2 w Pile.   Dzieki tym wykładom uczniowie mogli bliżej zapoznać się z zagadnieniami cyberprzemocy, poznali zasady bezpiecznego korzystania z sieci, a także dowiedzieli się o konsekwencjach  prawych cyberprzemocy.

 

Przedstawicielki Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim Agata Golla i Patrycja Orlińska znalazły się na dziewiątym miejscu w województwie wielkopolskim w projekcie edukacyjnym Sejm Dzieci i Młodzieży. Ta lokata pozwoli dziewczętom wziąć udział w XXXIII Sesji SDiM 1 czerwca br. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była: Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej. Inicjatywa dziewcząt miała tytuł „ Nadajmy nazwę nowej ulicy w Miasteczku Krajeńskim. O działaniach w projekcie można przeczytać pod podanymi linkami:

https://www.facebook.com/Nadajmy-nazw%C4%99-nowej-ulicy-w-Miasteczku-Kraje%C5%84skim-153070058553383/?fref=ts.

 

https://sdim.sejm.gov.pl/sdim_2017.nsf/details.xsp?documentId=8C09B8D7255EE8E7C12580FD00652CFF

            Sejm Dzieci i Młodzieży to wyjątkowy projekt edukacyjny Kancelarii Sejmu. Jego celem od ponad 20 lat jest kształtowanie postaw obywatelskich, szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat także aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych.

            Gratulujemy dziewczętom i opiekunce pani Wiesławie Krzemińskiej.

 

22 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie odbyły się wielkopolskie eliminacje XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej odbywa się nieprzerwanie od 1977 roku. Eliminacje poszerzają wiedzę z zakresu ochrony środowiska, ratownictwa w tym ratownictwa, ekologicznego, chemicznego, medycznego, przeciwpożarowego. Uczestnicy przygotowując się do eliminacji zdobywają podstawową wiedzę z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Turniej zwiększa świadomość potrzeby ochrony środowiska naturalnego i uczy skutecznych sposobów ograniczania skutków zagrożeń ekologicznych. Kształtuje właściwe postawy i zachowania wobec szkodliwej działalności człowieka. W Turnieju uczestniczy młodzież w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Eliminacje odbywają się na szczeblach: środowiskowym, gminnym (miejskim, miejsko – gminnym), powiatowym, wojewódzkim, centralnym.

            Eliminacje wojewódzkie składają się z dwóch części: testu pisemnego i finału ustnego, do którego kwalifikuje się po pięć osób w każdej z trzech grup wiekowych. W tegorocznych eliminacjach wzięli udział finaliści eliminacji powiatowych z 32 powiatów Wielkopolski w sumie 95 osób. Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim reprezentowała Marta Kastner, która w części pisemnej zajęła 13 miejsce.

            Uczestnicy za udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki, dodatkowo za zajęcie pierwszych 5 miejscy otrzymali nagrody rzeczowe. Opiekunom za trud pracy wniesiony w przygotowanie finalistów wręczone zostały dyplomy. Gratulujemy.

 

 

W dniach 31 marca- 2 kwietnia odbywała się Świąteczna Zbiórka Żywności, pod patronatem Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności. Po raz kolejny wolontariusze Zespołu Szkół zorganizowali zbiórkę na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie. W wiosennej zbiórce zebraliśmy 116 kg żywności, która przekazana została do Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej i zostanie rozdysponowana w paczkach świątecznych. Wszystkim darczyńcom i wolontariuszom dziękujemy.

Uczniowie klasy III a szkoły podstawowej Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim pod kierunkiem pań Katarzyny Frońskiej i Iwony Suchy realizowali program edukacyjny „ Zdrowe – nietrudne”, którego organizatorem jest KUPIEC. Jego celem jest propagowanie wśród dzieci zdrowego sposobu odżywiania oraz nauki o zdrowym odżywianiu, w szczególności poprzez wykreowanie wśród dzieci przeświadczenia, że zdrowe żywienie ma niezwykle pozytywny wpływ na zdrowie człowieka, zaś nauka o zdrowym żywieniu może stanowić atrakcyjną formę spędzania czasu.  W ramach Programu i w czasie jego trwania zorganizowany jest Konkurs „Drużyna Przygód”, w którym nagrodą główną będzie wycieczka do ENERGYLANDII w Zatorze. W Programie uczniowie realizowali trzy lekcje, zgodne ze scenariuszami z książeczki „ Drużyna Przygód”, przygotowali relację i fotorelację z przeprowadzonych lekcji i przystąpili do konkursu. Celem Konkursu jest zaangażowanie dzieci uczestniczących w Programie „Zdrowe – Nietrudne”  do zrealizowania zadań opisanych w otrzymanym przez nauczycieli materiale do Programu – w książeczce pt.: „Drużyna Przygód”, a następnie przygotowanie pracy w formie filmu, prezentacji, fotorelacji, lub w innej dowolnej technice przedstawiającej realizację przez uczniów danej klasy uczestniczącej w Programie minimum trzech zadań z ww. książeczki. Klasa III a przygotowała filmik, w którym pokazała, jak się bawiła podczas realizacji lekcji.

„Mocne kości to podstawa”, to temat pierwszej lekcji realizowanej w programie edukacyjnym pt. „ Zdrowe nietrudne”. Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się, jakie znaczenie dla zdrowia ma codzienna gimnastyka; nazywali najważniejsze elementy układu kostnego i ich funkcje w organizmie człowieka;  jak należy zapobiegać wadom postawy; jak dbać o prawidłową postawę ciała podczas nauki i odpoczynku; jakich zasad higieny należy przestrzegać podczas przygotowywania i spożywania posiłku. Efektem końcowym lekcji było przygotowanie trójkolorowego kremu i zdobycie odznaki ze sprawnością „ Mocnokościsty”.

#zdrowenietrudne   www.zdrowenietrudne.pl

„Zdrowie bierze się z brzucha”, to temat drugiej lekcji realizowanej w programie edukacyjnym pt. „ Zdrowe nietrudne”. Na zajęciach uczniowie wykonywali różnorodne zadania i ćwiczenia, i dowiedzieli się, co to są probiotyki, prebiotyki, błonnik;  jak często powinnni spożywać posiłki i ile powinno ich być w ciągu dnia;  że jedzenie zdrowych przekąsek dostarcza nam energii i poprawia koncentrację . Efektem końcowym lekcji było przygotowanie zdrowej przekąski, którą były praliny    jaglano- kakowe i zdobycie odznaki ze sprawnością „ Brzuchomocny”.

#zdrowenietrudne www.zdrowenietrudne.pl

„Ekowkręcony”, to temat trzeciej lekcji realizowanej w programie edukacyjnym pt. „ Zdrowe nietrudne”. Na zajęciach uczniowie wykonywali różnorodne zadania i ćwiczenia, i dowiedzieli się,  co to jest prąd elektryczny; poznali zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych;  potrafi oszczędzać energię elektryczną; zrozumieli skrót LED oraz podstawowe oznaczenia na opakowaniach żarówek; wykonywali doświadczenia. Efektem końcowym lekcji było przygotowanie zielonej pasty- zdrowej dla oczu i zdobycie odznaki ze sprawnością „ Ekowkręcony”.

#zdrowenietrudne www.zdrowenietrudne.pl

„Planeta Energii” to realizowany od 2010 roku autorski program edukacyjny Grupy Energa, który powstał z myślą o najmłodszych. Jego głównym celem jest propagowanie wśród dzieci wiedzy o energii elektrycznej przy wykorzystaniu nowoczesnej formy edukacji odpowiadającej potrzebom i realiom współczesnego świata. Projekt stawia przede wszystkim na naukę poprzez zabawę i interaktywne doświadczenia, dzięki czemu dzieci mają możliwość wzięcia udziału w niestandardowych lekcjach oraz pokazach. Zajęcia pobudzają ich zainteresowanie otaczającym nas światem i zachodzącymi w nim zjawiskami. Jednocześnie najmłodsi przekonują się, że zdobywanie wiedzy nie musi być nudne i schematyczne, może za to być przygodą i wspierać rozwój własnych zainteresowań i pasji. Każda kolejna edycja zawiera nowości odpowiadające potrzebom nauczycieli, współczesnej edukacji i aktualnym problemom. W ubiegłym roku były to scenariusze autorstwa dr. Tomasza Rożka dostosowane do wieku dzieci, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą. W siódmej edycji programu zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci na drogach oraz konieczność noszenia odblasków po zmroku. Dzieci poznają energię światła odbitego oraz jej zastosowanie. Nagrody:10 zwycięskich klas wygrywa dwudniową wizytę pełnego pasjonujących eksponatów i eksperymentów mobilnego centrum nauki„Planeta Energii” lub wyposażenie sali lekcyjnej w nowoczesny sprzęt multimedialny o wartości 30 000 złotych! Dla zwycięskich klas przygotowaliśmy także laptopa z oprogramowaniem oraz zestaw edukacyjnych klocków! Uczniowie z 50 wyróżnionych klas otrzymają super zabawki, książeczki „W krainie prądu elektrycznego” oraz film, który zabierze najmłodszych na wirtualną wycieczkę po elektrowni wodnej. Wyróżnionym klasom zapewniamy także bezpłatny transport do mobilnego centrum nauki „Planety Energii” (do 120 km).

            W programie edukacyjnym wzięła udział klasa II a pod opieką pani Romany Nowak- Kałużnej i koordynatora Iwony Suchy. Uczniowie od października 2016 r. do stycznia 2017r. realizowali zadania konkursowe. Poza wymaganą realizacją zadań z proponowanych scenariuszy uczniowie wykonali następujące jeszcze dodatkowe, jak: kartki okolicznościowe nt. oszczędzania energii; wycieczka po okolicy w celu obejrzenia urządzeń energetycznych; spotkanie z ratownikiem, który mówił o sposobach pomocy osobom porażonym prądem; happening pt. „ Oszczędzamy energię”.

Nasi uczniowie w programie edukacyjnym „Lubella inspiruje i edukuje”

Gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Miasteczku Krajeńskim pod opieką nauczycielek Iwony Suchy i Małgorzaty Rozental brali udział w ogólnopolskiej akcji poświęconej znaczeniu produktów zbożowych w codziennej diecie oraz zdrowemu odżywianiu.

Prawidłowe odżywianie jest niezwykle ważne dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Dla prawidłowego rozwoju młodego organizmu konieczna jest zróżnicowana, odpowiednio zbilansowana dieta, która dostarczy energii do przyswajania wiedzy, wysiłku fizycznego, realizowania pasji, czy spotkań z przyjaciółmi. Bardzo ważnym elementem piramidy żywieniowej oprócz warzyw i owoców oraz aktywności fizycznej, są produkty zbożowe. Program „Lubella inspiruje i edukuje” pomaga gimnazjalistom zrozumieć, dlaczego mają one tak istotne znaczenie w codziennej diecie, a także pokazuje jak komponować ciekawe posiłki bazujące na produktach zbożowych.

Nie mogło w nim zabraknąć również uczniów z naszej szkoły. Gimnazjaliści pod opieką nauczycielek Iwony Suchy i Małgorzaty Rozental korzystając z kompletu scenariuszy przygotowanych przez organizatorów zdobywali kompleksową wiedzę na temat prawidłowych nawyków żywieniowych oraz jak powinien wyglądać odpowiednio skomponowany posiłek, który dostarczy im wartościowych składników, wspierających prawidłowy rozwój.

Pomaga w tym prezentacja z piramidą żywienia, unikalna gra szkolna oraz wspólne gotowanie, które kończy cykl zajęć.

Cel akcji „Lubella inspiruje i edukuje” spotkał się z uznaniem prestiżowych instytucji. Została ona objęta patronatem kuratoriów oświaty, Koła Naukowego Dietetyków Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

W sobotę 18 marca 2017 roku w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie przeprowadzono powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”.

Do rywalizacji konkursowej przystąpiło 47 uczniów z całego powiatu pilskiego. W grupie szkół podstawowych część pisemną rozwiązywało 19 osób. W grupie szkół gimnazjalnych do testu przystąpiło 16 osób. Natomiast młodzież ponadgimnazjalną reprezentowała grupa 12 osobowa. Do drugiego etapu konkursu awansowało pięciu najlepszych uczestników z każdej z kategorii wiekowej.

Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim, a tym samym gminę Miasteczko Kr. reprezentowali: Marta Kastner, Maciej Ajsztet, Radosław Misiak. Szkołę ponadgimnazjalną reprezentowała absolwentka Zespołu Szkół Magdalena Wendland.

W części finałowej każdy z uczestników musiał odpowiedzieć na pięć pytań zadanych przez komisję konkursową. W pierwszej grupie wiekowej szkół podstawowych wygrała Marta Kastner  Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim. W kategorii gimnazjum nasi uczniowie zajęli: Maciej Ajsztet  VI m,  Radosław Misiak  XV m. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych Magdalena Wendland zajęła II m.

Zwycięstwo naszej uczennicy Marty Kastner w eliminacjach powiatowych zagwarantowało jej przepustkę do dalszej rywalizacji na szczeblu wojewódzkim. Uczniów do etapu powiatowego przygotowała pani Barbara Zawistowska. Gratulujemy.

Na meczu KKS Lech

Dzień Wiosny

V Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół

w Miasteczku Krajeńskim

 

Już po raz piaty – 24 marca br. w Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim odbyła się  Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych, skierowana dla uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum.

Podczas giełdy zaproszone szkoły ponadgimnazjalne zaprezentowały   naszym uczniom ofertę   edukacyjną na rok szkolny 2017/2018 i  przedstawiły  materiały promocyjne swoich szkół.  Ponadto dzięki indywidualnym rozmowom z przedstawicielami wybranych szkół, gimnazjaliści mogli dowiedzieć się więcej o specyfice danej szkoły. Zapewne pomogli im w tym absolwenci naszego gimnazjum, którzy przybyli specjalnie na giełdę, aby podzielić się swoimi wrażeniami z wyboru danej  szkoły ponadgimnazjalnej. 

W giełdzie  uczestniczyły takie szkoły ponadgimnazjalne jak: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 1 im. H. Cegielskiego; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 3; Zespół Szkół Gastronomicznych;  Zespól Szkół Ekonomicznych; I Liceum Ogólnokształcące; ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie; Centrum Kształcenia „Nauka”: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Wyrzysku oraz Zespół Szkół Zeglugi Śródlądowej w Nakle.

Mamy nadzieję, że giełda ta pomoże uczniom  w  trafnym wyborze kierunku dalszego kształcenia.

 

Koordynator: Agnieszka Machnik – pedagog szkolny

27 stycznia br. w 72 rocznicę wyzwolenia Miasteczka Krajeńskiego uczniowie klasy czwartej i pierwszej Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim zebrali się wraz z przedstawicielami  Rady Gminy, Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy i ZS CKR w Brzostowie  przy miejscowym pomniku Poległym i Pomordowanym za Ojczyznę. Uczniowie w imieniu zebranych złożyli wiązanki kwiatów, a na koniec wszyscy odśpiewali Hymn Polski.

Marka Domestos była po raz kolejny organizatorem konkursu „ Wzorowa Łazienka”, który adresowany jest do szkół podstawowych. Program to promocja edukacji w zakresie higieny oraz promocja estetycznej aranżacji łazienek. Zgłoszone szkoły po przeprowadzeniu lekcji higieny, miały wykonać prace plastyczne ilustrujące wzorową łazienkę w swojej szkole, na które internauci oddawali swoje głosy. Nagrodą w konkursie był remont szkolnej toalety o wartości 30 000 zł, a dla wyróżnionych szkół przewidziano roczne zapasy produktów Domestos. W 3 edycji konkursu Wzorowa Łazienka udział wzięli uczniowie klasy II a, pod opieką pani Katarzyny Frońskiej i  koordynatora Iwony Suchy. Wśród 623 szkół, na które oddawano głosy Zespół Szkół  znalazł się w gronie wyróżnionych i otrzymał roczny zapas produktów Domestos.

 

 Konkursy artystyczne
„Stwórz własną książkę” i „Tak Czytam!”
Napisać własną książkę i do tego zaprojektować od pierwszej do ostatniej strony nie jest łatwo. A samo czytanie nie zna granic.
W 2016 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile ogłosiła po raz szósty konkursy artystyczne pt. „Stwórz własną książkę” oraz fotograficzny pt. „Tak Czytam!”
„Stwórz własną książkę”
Jakie powinny one być? O jakiej tematyce i jak powinny wyglądać, aby zachęcały do czytania. Odpowiedzi udzielili uczestnicy konkursu pn. „Stwórz własną książkę”.
Na konkurs napłynęło 88 książek, z Piły, Dobrzycy, Dziembowa, Dziembówka, Gulcza, Falmierowa, Jaraczewa, Kunowa, Łobżenicy, Miasteczka Krajeńskiego, Walentynowa, Grabionnej, Wiktorówka, Szydłowa, Śmiłowa, Wysokiej, Mościsk, Ługów Ujskich, Wiktorówka, Wyrzyska, Zawady, Skórki.
80. książek twórcą jest jeden autor, 13 książek, autorami rodziny, mama z synem, z córką, rodzeństwo, przyjaciele i znajomi, grupa przedszkolna z panią nauczycielką, zespół klasowy.
Są to powieści, opowiadania, książki podróżnicze, przyrodnicze, psychologiczne, historyczne, kucharskie, science fiction, grozy, komiksy, bajki, tomiki poezji. Niektóre inspirowane uznanymi lub popularnymi książkami z literatury dla dzieci i młodzieży, świadczące o dużym oczytaniu. Pojawiły się także poradniki i encyklopedie tematyczne.
Jury pod przewodnictwem Marii Kulik (Polska Sekcja IBBY) najwyżej oceniło książki samodzielne. Ciekawe, bogate wyobraźnią i wymową literacką, pomysłowe edytorsko.
W konkursie wyróżniono 32 książki, 71 autorów.
Oto laureaci”
książki indywidualne (23 autorów):
• Sebastian Witt (12 lat, Dziembówko, gm. Kaczory) „Piłka nożna – moi idole”
 Wiktoria Bazyli (9 lat, Piła) „Moje sny”
 Antonina Łądkowska (11 lat, Szydłowo) „Sekret Zeni”
 Olga Pacholec (8 lat, Walentynowo) „Zdrowe odżywianie”
 Lena Gola (7 lat, Piła) „Kto porwał Pusię”
 Weronika Rogowska (9 lat, Piła) „Moje wspomnienia z wakacji
 Jacek Kamiński (9 lat, Dziembówko) „Wielka przygoda Stiwa”
 Julia Moszkowicz (15 lat, Miasteczko Krajeńskie) „Odnaleźć swoje miejsce”
 Agnieszka Szłapa (12 lat, Kunowo) „Bajki”
 Alicja Domańska (10 lat, Śmiłowo) „Moje igraszki z wierszem”
 Szymon Pawlaczyk (Piła, 12 lat) „Mój mały świat”
 Michał Mierzwicki (8 lat, Zawada) „Najlepszy przyjaciel”
 Martyna Maliszewska (12 lat, Glesno) „Przepis na słodkie szaleństwa”
 Lilianna Malczewska (8 lat, Ługi Ujskie) „Timmy szuka domu”
 Patryk Dorsz (9 lat, Dziembowo) „Książka o dinozaurach”
 Joanna Długaszewicz (10 lat, Śmiłowo) „Prawdziwa przyjaźń”
 Marta Strzelec (14 lat, Piła) „Cień przeszłości”
 Iga Zerzut (9 lat, Wysoka) „Wielka przygoda Ady”
 Julia Antosz (9 lat, Piła) „Mój wymarzony obóz”
 Natalia Bitans (11 lat, Piła) „Historia mojej rodziny”
 Zuzanna Wełnicka (11 lat, Wysoka) „Mieszkamy ze świnką morską”
 Zuzanna Krakowiak (10 lat, Glesno) „Chochlik Bonifacy”
 Agata Szymczak (10 lat, Dobrzyca) „Pusheen”
książki zbiorowe (49 współautorów) :
• Bartosz Maciejewski (6 lat) z mamą Darią Maciejewską (Wyrzysk) „Straż 998”
 Renata Nowicka i przedszkolaki z Falmierowa, „W naszym przedszkolu”
 Nadia Grabowska (7 lat) z Edytą Kałużną, nauczycielką (Wyrzysk) „Szukam swojego domu”
 Natalia Kaczmarkiewicz (16 lat, Wieleń), Piotr Gut (17 lat, Jaraczewo) „Pasje”
 Julia (12 lat), Dawid (10 lat), Małgorzata (mama) Turzyńscy z Piły, „O tym, jak Kuba został piłkarskim królem strzelców”
 Zuzanna Prałat (8 lat) z mama Sandrą Prałat (Piła) „Misiowe opowieści”
 Aleksandra Cichoń (14 lat), Daniel Samulak (14 lat), Aleksandra Kajkowska (14 lat), Alicja Długaszewicz (14 lat), Anna Januszewska (14 lat), Jan Łazanowski (13 lat), Julia Jagodzińska-Trojak (14 lat), Marcelina Jurczuk (14 lat), Marek Różek (14 lat), Kacper Podgajny (14 lat), Martyna Możejko (14 lat) z Piły, „Chodź, opowiem Ci bajeczkę
 Julia Wałczacka, Natalia Bitans, Kamil Zbytniewski (Piła), „Wielkie słowo mama”
 Aleksandra Szymczak (10 lat, Piła), Wiktoria Przybylska (10 laty) z Piły, „Świat psów”
Tak Czytam!
Na konkurs fotograficzny napłynęło 98 fotografii od 61 autorów z Piły, Wysokiej, Łobżenicy i Trzcianki. Nagrodzono 7 fotografii, poprzez które autorzy zwizualizowali własną pasję czytania lub „uchwycili w kadrze” dokonane obserwacje. Czytanie stymuluje umysł, uspakaja, rozwija empatię i dodaje skrzydeł. Fotografie ukazują, że samo czytanie nie ma żadnych granic. Najwyżej ocenione zostały prace oryginalne i pomysłowe w podejściu do tematu (jak i gdzie można czytać) oraz o walorach artystycznych.
Laureaci:
 Julia Turzyńska (12 lat, Piła) „Mama czyta wszędzie – nawet na Greenwich- Południku Zerowym”
 Emilia Szymańska (15 lat, Piła) „Czytamy nawet na stojąco”
 Maciej Skaryszewski (10 lat) „Kiedy czytam, świat dla mnie nie istnieje”
 Renata Nowicka (Falmierowo) „Przedszkolacy z „paczki Puszatka” po śniadaniu chętnie „czytają” – znamy już 5 liter
 Laura Konarska (12 lat) „Książka w kuchni pomaga”
 Anita Wieczorek (6 lat, Pila) „Moja 1 lektura z Plastusiem”
 Marcelina Szczepaniak (11 lat, Wysoka) „Ciemności życia rozjaśni Ci książka”
Uroczyste podsumowanie, wręczenie nagród laureatom tegorocznej edycji konkursów odbyło się 20 grudnia br. Nagrodzone książki można poczytać w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Głównej PiMBP w Pile, przy ul. Buczka 14., gdzie są prezentowane na wystawie, do końca grudnia br. Wystawie książek towarzyszą także nagrodzone fotografie.
Wszystkim uczestnikom konkursów dziękujemy za udział, gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach konkursu.
Konkursy odbyły się w ramach działań artystycznych i społecznych pn. „Książka jest O.K!”, współfinansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Patronat honorowy Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski, Piotr Głowski, Prezydent Miasta Piły. Medialny: Fundacja ABCXXI – „Cała Polska czyta dzieciom”, Polska Sekcja IBBY oraz media lokalne i regionalne.

 

22 grudnia br. w Zespole Szkół odbyły się klasowe spotkania wigilijne, poprzedzone Jasełkami  w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Jasełka w szkole podstawowej przygotowali uczniowie klas IV- VI pod kierunkiem pani Joanny Kobyłka. W Jasełkach dla gimnazjum wystąpili uczniowie klasy III b, pod opieką pani Barbary Zawistowskiej. Po występach życzenia świąteczne i podziękowania złożyła pani dyrektor Marzanna Boć- Ochyra, po czym wszyscy udali się do swoich klas na wigilie klasowe.

 

Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim uzyskał dofinansowanie w kwocie 1500,00 w 14 edycji programu Wolontariatu Pracowniczego „Inicjatywy z Philipsem”. Szkoła wystąpiła do firmy PHILIPS z projektem pt. : „Od nowa – upiększamy, to co mamy”. W projekcie zaplanowany był remont chodnika przy szkole w Grabionnej. Dzięki uzyskanemu wsparciu udało nam się założyć nowy chodnik, który poprawił estetykę terenu przy szkole, a także komfort dotarcia do budynku. Dodatkowo do projektu środki finansowe w kwocie 1132,00 dołożyła Rada Rodziców, dzięki czemu możliwy był zakup szafy na sprzęt sportowy, otrzymany z różnego rodzaju projektów edukacyjnych, a także Gmina Miasteczko Krajeńskie, w postaci kostki brukowej. Dziękujemy serdecznie firmie Philips Lihting Poland z Piły, Radzie Rodziców i Gminie Miasteczko Krajeńskie za przekazanie środków finansowych i materialnych na realizację projektu.

15 grudnia br. w Szkole Podstawowej im. kmdra B. Romanowskiego odbył się konkurs na inscenizacje pt. „ Niebezpieczne atrakcje  wakacje”. Organizatorami konkursu byli: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Pile i ZS w Miasteczku Krajeńskim. Trzyoosobowe zespoły w przygotowanych scenkach miały promować pozytywne zachowania związane z pracą  i zabawą na terenach wiejskich i poszerzać wiedzę nt. zapobiegania wypadkom z podczas wakacji na wsi. Do konkursu zgłosiły się trzy  zespoły z klas I- III i siedem zespołów z klas IV- VI. Scenografia, rekwizyty, pomysłowość aktorów, zaangażowanie rodziców w prezentacje i świadomość tematyki zaskoczyła jury. Wyniki konkursu:

Kategoria I -III

 Im- Zespół kl. III b– prezentacja pt. „ Gdy rodziców nie słuchamy- to wypadkom ulegamy”- Julia Thomas, Michał Duda, Dominik Baron; rodzice Marlena Duda, Anna Thomas; opiekun Małgorzata Spychalska

II mzespół kl. II b inscenizacja pt. „Na wiejskim podwórku”– Dorota Góra, Iga Jagodzińska, Nikola Cichocka; rodzice Katarzyna Góra, Marzena Jagodzińska; opiekun Maria Duda

III m- zespół kl. III a- Oliwier Urbański, Kacper Dupla, Fabian Hibental; rodzice- Kamila Urbańska, opiekun Katarzyna Frońska

Kategoria IV- VI

I m- „ Blondynki”- scenka pt. „ Blondynki na wsi”, kl. VI b– Weronika Nowakowska, Natalia Szymańska, Amelia Sokołowska; opiekun Zofia Kownacka

II m- „ To my”- scenka pt. „ Piknik”kl. VI a– Marta Kastner, Oskar Bochenek, Franciszek Sieczka; opiekun Zofia Kownacka

III m- „Drużyna Halinki”- scenka „Wyprawa do sadu”-kl. V a – Barbara Ajsztet, Zuzanna Kryger, Marek Drzymała; opiekun Zofia Kownacka

IV m- „KMW” – scenka pt. „ Zabawa w chowanego” kl. V b– Weronika Mułyk, Jakub Drozdowski, Mateusz Stróżyński; opiekun Zofia Kownacka,

 

Wyróżnienia:

„Łobuziaki” kl. IV b- scenka „ Rozbity traktor”- Mateusz Wróbel, Maciej Gorszka, Patryk Jagodziński; opiekun Violetta Stawicka

„ Nienazwani” kl. IV a- scenka „ Niebezpieczeństwo czyha”- Klaudia Biesek, Marta Kaszuba, Mateusz Dupla; opiekun Violetta Stawicka

„ Gracze”- scenka „ Pokemonki” kl. VI b– Anna Dembińska, Julia Kopyść, Filip Kosecki; opiekun Zofia Kownacka

            Wyróżnione zespoły nagrodzone zostały nagrodami rzeczowymi, ufundowanymi przez organizatorów w postaci plecaków, kredek pastelowych i pisaków, odblasków, kalendarzy i długopisów. Podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji i przebiegu konkursu: pani dyrektor Marzannie Boć- Ochyra, p. Stanisławowi Daszewskiemu, p. Krzysztofowi Falkowskiemu, p. Iwonie Suchy, p. Zofii Kownackiej, p. Violettcie Stawickiej, p. Marii Budnik, p. Małgorzacie Spychalskiej, p. Katarzynie Frońskiej, p. Małgorzacie Rozental, p. Hannie Rozental.

 

      13 grudnia uczniowie klasy 1a wraz z wychowawczynią udali się na wycieczkę edukacyjną do sklepu Tesco w Nakle nad Notecią. „ Ekspedycja Smaków” odbyła się w ramach programu „Od uprawy do potrawy”,  którego celem jest m. in.  zdobycie wiedzy o pochodzeniu produktów, odkrywanie nowych smaków, a przede wszystkim propagowanie zdrowego odżywiania. Na miejscu czekała już  pani Daria Leszczyńska, która przywitała uczniów i poprosiła  ich o przedstawienie się. Następnie ochotnicy: Majka i Szymon udali się do Punktu Obsługi Klienta, gdzie przez mikrofon powitali klientów sklepu i poinformowali skąd przyjechali. Pani Daria poprowadziła uczestników ekspedycji do działu warzyw, owoców i ziół. Uczniowie poznawali i rozpoznawali smaki,  m. in.  surowej papryki, marchewki, szpinaku,bazylii oraz  oregano. Dalej w dziale bakalii nastąpiła degustacja suszonych owoców. Wszyscy delektowali się znanymi i dopiero poznanymi smakami. Kolejnym punktem programu było przygotowanie zdrowej przekąski. Do jogurtu naturalnego uczniowie dodawali  to, co najbardziej lubią: bakalie, owoce czy płatki, po czym jedli ze smakiem. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że słodycze można zastąpić tak przygotowaną przekąską. Podsumowaniem zdobytych wiadomości było stworzenie piramidy żywieniowej – to zadanie również nie sprawiło dzieciom problemu. Na koniec wszyscy otrzymali zdrowe upominki oraz zestaw przyborów do przeprowadzania eksperymentów.

   Do domu uczniowie wracali uśmiechnięci, zadowoleni i bogatsi o nowe doświadczenia.

9 grudnia w Szkole Podstawowej w Wiktorówku w obecności miłych Gości nastąpiło podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu ,,Bożonarodzeniowy Anioł”, którego honorowym patronem był ks. Kanonik Karol Glesmer. Uroczystość ta odbyła się już po raz szósty. Prace oceniane były w 4 kategoriach wiekowych: oddział przedszkolny, klasy I- III, IV- VI i gimnazjum. Napłynęło 329 aniołów. W konkursie wzięło udział 19 szkół. Laureaci konkursu: kategoria – przedszkola I miejsce – Ksenia Bondos Przedszkole Publiczne w Krajence II miejsce – Kacper Klapa Przedszkole Publiczne w Łobżenicy III miejsce – Jan Kempka Odział Przedszkolny w Sławianowie Wyróżnienia: Laura Nadskakuła Przedszkole Publiczne w Łobżenicy Amelia Mrotek Odział Przedszkolny w Falmierowie Oskar Betański Publiczne Przedszkole w Miasteczku Krajeńskim Amelia Stefen Odział Przedszkolny w Wysokiej Adam Olszewski Odział Przedszkolny w Dźwiersznie Małym kategoria – kl. I – III I miejsce – Dominik Pezacki SP im. Orła Białego w Palmierowie II miejsce – Justyna Werner SP im. Janusza Korczaka w Gleśnie III miejsce – Bartosz Werner SP im. H. Sienkiewicza w Falmierowie Wyróżnienia: Katarzyna Olszewska SP im. KOU w Dźwiersznie Małym Kinga Siedlecka SP w Wiśniewce Jakub Jagodziński ZS w Miasteczku Krajeńskim Bartosz Walentyn SP im. KEN w Łobżenicy Maja Szulc SP im. Wojska Polskiego w Mroczy Sebastian Bąk SP im. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokiej Jakub Wachowski SP im. Janusza Korczaka w Gleśnie Julia Brzezińska SP im. M. Kopernika w Wiktorówku Iga i Witold Kęsy SP im. KOU w Dźwiersznie Małym kategoria – kl. IV – VI I miejsce – Julia Adamska SP im. M. Kopernika w Wiktorówku II miejsce – Alicja Siedlecka SP w Wiśniewie III miejsce – Julia Możdżeń SP w Sławianowie Wyróżnienia: Oliwia Ziemska SP w Wiśniewie Natalia Donaj SP im. M. Kopernika w Wiktorówku Bartłomiej Stefen SP im. Kardynała Wyszyńskiego w Wysokiej Mikołaj Jarski SP w Wiśniewie Amelia Materska SP w Wiśniewie Katarzyna Mikuła SP im. Powstańców Wielkopolskich w Rynarzewie Julia Dubilewicz SP im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie kategoria – gimnazjum I miejsce – Sebastian Januszewski Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Łobżenicy II miejsce – Jakub Wachowiak Gimnazjum im. J.P.II w Osieku nad Notecią III miejsce – Paulina Wojda Gimnazjum im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyrzysku Wyróżnienia: Jagoda Stuba Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Łobżenicy Dominik Grabowski Zespół Szkół w Lipce Julia Włazik Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Łobżenicy Uroczystość rozpoczął występ zespołu muzycznego i kółka teatralnego ze SP w Wiktorówku, który swoim programem wprowadził nas w świąteczny nastrój. Następnie odbyło się wręczenie nagród i dyplomów wszystkim wyróżnionym uczestnikom konkursu, natomiast laureaci otrzymali dodatkowo statuetki złotego, brązowego i srebrnego anioła.Specjalne podziękowania dostały też wszystkie szkoły, które wzięły udział w konkursie, a także sponsorzy nagród. Na zakończenie laureaci, ich opiekunowie oraz goście zostali zaproszeni na poczęstunek. Gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłym roku. M. Czyż

Turniej mikołajkowy

 

Mikołajki w szkole

W dniach 25 -27 listopada odbywała się Świąteczna Zbiórka Żywności z Pilskim Bankiem Żywności. Do akcji włączyli się wolontariusze z Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim, pod opieką pań Katarzyny Frońskiej, Barbary Huszek i Iwony Suchy. Zbiórka produktów, które znajdą się na świątecznym stole mieszkańców naszej gminy odbywała się w Okalincu, Grabównie, Brzostowie i Miasteczku Krajeńskim. W śiątecznej akcji zebrano 175 kg żywności. Produkty trafiły do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Kr., skąd trafią do potrzebujących wsparcia mieszkańców. Wolontariusze i opiekunowie dziękują właścicielom sklepów i wszystkim mieszkańcom za udzielone wsparcie.

 

Dzień pluszowego misia

 Dyskoteka andrzejkowa

 

W zdrowym ciele zdrowy duch – odżywianie, relaks, ruch”Pod tym hasłem została przeprowadzona kampania na terenie powiatu pilskiego w ramach projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności  w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych”,finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa. W ramach projektu uczniowie szkół podstawowych mogli wziąć udział w konkursie plastycznym pod hasłem:W życiu mam swój styl – zdrowy styl życia”, w którym to uczennica klasy IVA naszej szkoły –  Marika Wenerska –  została wyróżniona. Pracę swoją wykonała pod kierunkiem p. M. Budnik. Natomiast uczniowie szkół gimnazjalnych mogli wziąć udział w konkursie wiedzy pt. „Profilaktyka chorób nowotworowych – zdrowy styl życia”. Nasze gimnazjum reprezentowały uczennice z klasy III a: Zuzanna Duraj i Zuzanna Jagiełka oraz z klasy III b: Weronika Reszel, Agata Golla, Wiktoria Dziębowska, Maria Huszek, Suzana Kosecka.   Maria Huszek i Suzana Kosecka  zostały wyróżnione. Do konkursu uczennice przygotowywała p. A. Machnik.       Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 18 listopada w MDK „Iskra” w Pile, podczas którego realizatorzy projektu – Powiat Pilski – wręczyli laureatom cenne nagrody (m.in. aparaty cyfrowe), przygotowali występ artystyczny oraz poczęstunek dla laureatów konkursów i ich opiekunów.

 

W dniu 17 listopada br. o godz. 17.00 odbyła się prelekcja dla rodziów uczniów Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim  z kom. Komendy Powiatowej Policji w Pile panem Andrzejem Latosińskim. Spotkanie miało na celu uświadomoienie rodzicom zagrożeń wynikających z sięgania przez  młodzież  po narkotyki i dopalacze oraz zapoznanie ich ze zjawiskiem cyberprzemocy i jego prawnymi konsekwencjami.

 

W związku ze „Światowym Dniem Rzucania Palenia”, aby uświadomić uczniom gimnazjum, jak wielkie zagrożenia dla zdrowia i życia niesie ze sobą palenie papierosów, został przeprowadzony szkolny konkurs wiedzy np. szkodliwości palenia papierosów pt. „PALENIU – NIE”, w którym wzięli udział chętni uczniowie gimnazjum. Ponadto została przygotowana gazetka z informacjami oraz wystawa plakatów i prac naszych uczniów. Konkurs został przeprowadzony przez pedagoga szkolnego A. Machnik w ramach szkolnej profilaktyki  uniwersalnej.

Zwycięzcami konkursu zostali;

I miejsce – Agnieszka Kulza kl. IIb

II miejsce – Weronika Krzemińska kl. Ib

III miejsce – Aleksandra Ganske kl. Iib i Dawid Gorszka kl. Ib.

 

17 listopada 2016 uczniowie Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim uczestniczyli w wycieczce przyrodniczej do lasu w Leśnictwie Brzostowo. Tym razem odwiedziliśmy też drzewostan w okolicach Białośliwia. Leśnicy opowiadali o historii i walorach tego miejsca. Niewątpliwą atrakcją była przejażdżka kolejką wąskotorową. Dziękujemy leśnikom panu Janowi Misiak i panu Maciejowi Lewandowskiemu za przekazaną wiedzę przyrodniczą i historyczną, a Towarzystwu Przyjaciół Kolei Wąskotorowej za przejażdżkę kolejką i za informacje o eksponatach muzealnych.

10 listopada br. w Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbył się apel pt. „ My mamy szczęście…”. W przedstawieniu mogliśmy usłyszeć wiersze, pieśni i piosenki patriotyczne. Wiele z nich można było zaśpiewać wspólnie. Uczniowie przebrani w stroje z epoki w wyrazisty sposób przekazali ducha tamtego czasu – walki o wolność i niepodległość. W spektaklu udział wzięli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum pod kierunkiem pani Wiesławy Krzemińskiej. W przygotowania i przebieg uroczystości włączył się również pan Tadeusz Frątczak, który akompaniował występującym dzieciom. Na zakończenie apelu wszyscy zaśpiewali piosenkę pt. „ Ja to mam szczęście”.

 

8 listopada br. uczniowie klas I Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Miasteczku Krajeńskim udali się na wycieczkę, w rodzinne strony swego patrona. Uczniowie wraz z wychowawczyniami: panią Aleksandrą Żętkowską i Alicją Senska oraz Dyrekcją szkoły odwiedzili dom Stanisława Staszica w Pile, w którym obecnie znajduje się muzeum poświęcone tej wybitnej osobowości polskiego oświecenia. Podczas wizyty w muzeum uczniowie mieli okazję zapoznać się z życiorysem i twórczością Stanisława Staszica. Zobaczyli wydane przez niego dzieła oraz przekonali się, iż Stanisław Staszic był ,,nie tylko sterem dla swego pokolenia, lecz i pochodnią dla następnych”. W muzeum, po zakończonej prelekcji, pani Dyrektor Marzanna Boć-Ochyra odebrała rotę ślubowania od młodzieży i dokonała pasowania ich na uczniów gimnazjum, noszącego imię Stanisława Staszica. Po wizycie w muzeum uczniowie udali się pod pomnik Stanisława Staszica, gdzie przedstawiciele klas I a i I b oddali hołd tej znakomitej postaci, składając wiązankę kwiatów i zapalając symboliczny znicz. Zwieńczeniem wycieczki do Piły był seans filmowy.

 

 

8 listopada br. w Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim odbył się pokaz „ Judo Jopek Team” z Piły. W pokazie prezentowali się: Marian Tałaj – judoka, trener, medalista olimpijski – zdobywca brązowego medalu w Montrealu w 1976r., Tomasz Jopek- członek kadry narodowej, Adam Stodolski- wicemistrz Polski 2015r., Kacper Dupla – uczeń kl. III a SP Miasteczko Kr., wielokrotny medalista na arenie polskiej i międzynarodowej; Tosia Stachowska- uczennica kl. IV SP, która stawia pierwsze kroki w tym sporcie. Tomasz Jopek przedstawił zarys pierwszych ćwiczeń  judo. Następnie wraz z Adamem Stodolskim zaprezentowali pokaz rzutów i przerzutów w judo. Najwięcej emocji uczniom dostarczył pokaz rzutów w wykonaniu Adama Stodolskiego z Kacprem Duplą. Chętni uczniowie mogli zmierzyć się ze swoim kolegą Kacprem. Pokaz miał zachęcił najmłodszych do trenowania judo i rozwijania pasji sportowych w kole „ Leśnik” Kaczory, gdzie odbywają się treningi. Olimpijczyk Marian Tałaj wręczył pani dyrektor Marzannie Boć- Ochyra pamiątkową przypinkę – symbol Polskiego Komitetu Olimpijskiego za pracę na rzecz rozwoju sportu. Na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcie.

W związku ze „Światowym Dniem Rzucania Palenia”, aby uświadomić uczniom gimnazjum, jak wielkie zagrożenia dla zdrowia i życia niesie ze sobą palenie papierosów, został przeprowadzony szkolny konkurs wiedzy np. szkodliwości palenia papierosów pt. „PALENIU – NIE”, w którym wzięli udział chętni uczniowie gimnazjum. Ponadto została przygotowana gazetka z informacjami oraz wystawa plakatów i prac naszych uczniów. Konkurs został przeprowadzony przez pedagoga szkolnego A. Machnik w ramach szkolnej profilaktyki  uniwersalnej.

Zwycięzcami konkursu zostali;

I miejsce – Agnieszka Kulza kl. IIb

II miejsce – Weronika Krzemińska kl. Ib

III miejsce – Aleksandra Ganske kl. Iib i Dawid Gorszka kl. Ib.

W dniu 17 listopada br. o godz. 17.00 odbyła się prelekcja dla rodziów uczniów Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim  z kom. Komendy Powiatowej Policji w Pile panem Andrzejem Latosińskim.Spotkanie miało na celu uświadomienie rodzicom zagrożeń wynikających z sięgania przez  młodzież  po narkotyki i dopalacze oraz zapoznanie ich ze zjawiskiem cyberprzemocy i jego prawnymi konsekwencjami.

27 października br.  w Auli Maximum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile odbyły się przesłuchania w ogólnopolskim konkursie wokalnym pt. Wygraj szansę. Celem konkursu jest odkrywanie młodych talentów. Konkurs organizowany jest w ramach programu edukacyjnego pt. „ Trzeźwość na co dzień”. W konkursie wystąpiło 14 uczestniczek z: Lubasza, Wielenia, Trzcianki, Wierzchucina, Tuczna, Okonka, Człopy, Jastrowa, Strączna, Dziembowa, Złotowa, Szamocina, Mirosławca i Miasteczka Krajeńskiego. Naszą Gminę reprezentowała Barbara Ajsztet w piosence pt. „ Najpiękniejsza w klasie”. Basi towarzyszył zespół taneczny w składzie: Weronika Nowakowska, Agata Duda i Sandra Zuzga. Dziewczęta miały okazję wystąpić na dużej scenie i zaprezentować swoje umiejętności wokalne i taneczne. Za udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

18 października br. po raz kolejny odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Drzewa. W tym roku dzień upłynął pod hasłem „Drzewa wśród pół”. Dzień drzewa poprzedziły pogadanki na temat znaczenia zadrzewień wśród upraw polnych, a uczniowie wykonali plakaty tematyczne, które posłużyły, jako dekoracja. Dzień Drzewa w naszej szkole, to także okazja do wręczenia „Medali Uśmiechu” osobom, które w szczególny sposób obdarzają naszą szkołę życzliwością, wielkim sercem i pomocą. W tym roku do Grona odznaczonych Medalem Uśmiechu dołączyli: prezes Zarządu Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego w Białośliwiu  pan Stanisław Pyszka, prezes firmy APANA sp. z oo z Miasteczka Krajeńskiego pan Zbigniew Winiecki i właściciel firmy Piotr Wilk. Uroczystość uświetniły występy młodych artystów w przedstawieniu ekologicznym pt. ”Chuligani w lesie”, przygotowanym przez panią Zofię Kownacką.

14 października br. w Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim odbyła Gala Prestiżowych Nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2016r. W uroczystości udział wzięli obecni i emerytowani pracownicy Zespołu Szkół. W pierwszej części wręczone zostały nagrody w kategoriach: „Mistrzynie Ciętej Riposty”, „Cicha Woda”, „Ziemski Anioł”, „Luzak Roku”, „Sokole Oko”, „Szybka Strzała”,  „Modnisia Roku”,  „Super Mama”, „Przyjazna Piła”, „Życzliwa Dusza”, „Modnisia Roku”, „Nieoszlifowany Diament”, „Ptasie Radio”, „Perfekcyjne Panie”, „Pomocna Dłoń”, „Złota Rączka”, „Kierowca Rajdowca”, „Władza Absolutna”. W czasie Gali uczniowie podziękowali też emerytowanym pracownikom szkoły. Życzenia wszystkim pracownikom złożyły: pani dyrektor ZS Marzanna Boć- Ochyra, w imieniu pani wójt zastępca wójta pani Anna Chuchla i przewodnicząca Rady Rodziców pani Katarzyna Bochenek. Uroczystość uświetniły występy uczniów. Kierownikiem Gali była pani Violetta Stawicka. Po Gali wszyscy pracownicy zostali zaproszeni na pyszną drożdżówkę, którą podarowała pani Katarzyna Bochenek, przewodnicząca Rady Rodziców.

 

23 września br. po raz dziewiętnasty obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim. Obchody rozpoczęła msza św. w miejscowym kościele. Po mszy przemaszerowaliśmy za sztandarem do szkoły na halę sportową, na dalszą część uroczystości. Najpierw głos zabrała pani dyrektor Marzanna Boć- Ochyra, która powitała zaproszonych gości: wójta gminy Małgorzatę Włodarczyk, zastępcę przewodniczącej Rady Gminy Mirosława Rozentala, przewodniczącego komisji oświaty Adama Śliwińskiego, leśniczego Jana Misiaka z Nadleśnictwa Kaczory, dyrektora Gminnego Domu Kultury Ewę Stachowską, dyrektora Publicznego Przedszkola Alicję Wendzińską, dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Annę Betańską, przewodniczącą Rady Rodziców Urszulę Dupla, radnego gminy Mariana Gapińskiego, księdza Błażeja Kownackiego, wnuka naszego patrona Michała Kunikowskiego i oczywiście gości z 3 Flotylli Okrętów Podwodnych w Gdyni: dowódcę ORP Orzeł kmdra por. Tomasza Słokiewicza i kmdra ppor. Macieja Bielaka. Pierwszoklasiści musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami w programie artystycznym, po którym złożyli ślubowanie i zostali przez marynarzy pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej. Uczniowie otrzymali też od marynarzy pamiątki III Flotylli Okrętów Podwodnych w postaci abumów i widokówek. Po ślubowaniu wręczono nagrody w konkursie plastycznym, który organizowany jest corocznie. Tegoroczne prace uczniowie wykonywali nt. „ Budujemy okręt podwodny”. Nagrodzono następujących uczniów:

Kategoria I- III SP:

Im – Zuzanna Góra III b, Dorota Góra II b, Jowita Brzozowska II a

II m – Mateusz Graczkowski II a, Jakub Ciepłuch III a, Julia Thomas III b

III m- Dagmara Góra III a, Iga Jagodzińska II b

Kategoria IV- VI SP:

I m- Patryk Jagodziński, Roksana Drozdowska

Gimnazjum:

I m – Wiktoria Dziębowska III b

Po zakończonej uroczystości wszyscy udali się na słodki poczęstunek.

O godz. 11.30 rozpoczął się Bieg Przełajowy im. kmdra Bolesława Romanowskiego. W biegu udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z Białośliwia i Miasteczka Krajeńskiego. Klasyfikacje biegowa przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa:

Kl. IV

Dziewczęta:                                                               Chłopcy:

I m- Rolbiecka Angelika                                          I m- Siej Mateusz SP Białośliwie

II m- Bartoszek Amelia SP Białośliwie                    II m- Pinkowski Wojciech SP Białośliwie

III m- Frątczak Liwia SP Miasteczko Kr.                 III m- Jarzębowski Paweł SP Białośliwie

Kl. V

Dziewczęta:                                                               Chłopcy:

I m- Piosik Kornelia SP Białośliwie           I m- Michałek Jakub SP Białośliwie

II m- Kaczorowska Sandra SP Miasteczko Kr.       II m- Strojek Michał SP Białośliwie

III m- Kozioł Marcelina SP Białośliwie                   III m- Nowak Marcin SP Miasteczko Kr.

Kl. VI

Dziewczęta:                                                               Chłopcy:

I m- Wotzka Matylda SP Białośliwie                       I m- Wyrobek Jakub SP Białośliwie

II m- Kopyść Julia SP Miasteczko Kr.          II m- Lewicz Jakub SP Białośliwie

III m- Krauze Maria SP Białośliwie              III m- Góral Kacper  SP Miasteczko Kr.

Gimnazja:

Dziewczęta:                                                               Chłopcy:

I m- Krzemińska Weronika Miasteczko Kr.    I m- Fonferek Aleksander Miasteczko Kr

II m- Ochyra Weronika Miasteczko Kr.        II m- Śmiechowski Dominik Miasteczko Kr.

III m- Cichocka Julia Miasteczko Kr.                       III m- Niewiarowski Igor Miasteczko Kr.

O godz. 16:00 po raz szósty odbył się Powiatowy Bieg Uliczny im. kmdra Bolesława Romanowskiego, który wpisany jest w cykl „ Biegaj z nami 2016”. Na starcie biegu stanęło 132 zawodników, w różnym wieku. Trasa biegu wynosiła 5,5 km i prowadziła wokół Miasteczka Krajeńskiego. Dodatkowo w tej edycji do zmagań zaproszeni zostali pasjonaci nordic walking, którzy przeszli trasę o długości 2 km. Kijkarzy na starcie stanęło 16. Po ukończonym biegu i marszu zawodnicy,  poczęstowani zostali kiełbaską z grilla i ciastem drożdżowym. Klasyfikacja biegowa dorosłych przedstawia się następująco:

Mężczyźni:

 1. Adrian Wyrzykiewicz
 2. Rafał Stachowski
 3. Krzysztof Zawistowski

Kobiety:

 1. Monika Kapera
 2. Michalina Makowiecka
 3. Anna Skrzypczak

 

Klasyfikacja Nordic walking:

 

Kobiety:                                                                   Mężczyźni:

 

 1. Katarzyna Banasikiewicz 1. Zbigniew Szymański
 2. Halina Szymańska 2. Zbigniew Kowalski
 3. Barbara Zawistowska 3. Aleksy Łopiński

 

 

Organizatorzy Dnia Patrona i Biegu Ulicznego składają szczególne podziękowania:

– Starostwu Powiatowemu w Pile,

– Gminie Miasteczko Krajeńskie,

– Dyrekcji i nauczycielom Zespołu Szkół w Miasteczku Kr.,

– PSP w Pile,

– KPP w Pile,

– OSP Miasteczko Kr, Brzostowo, Grabówno,

– p. A.E. Paprockim Piekarnia Anna

– p. H.K. Stepnowskim Piekarnia Hanna

– p. Miedzińskim Piekarnia Chrupek

– p. Krzysztofowi Piechockiemu Coca- cola

– p. M., Cz. Rodek,

– p. Żanetcie Sokołowskiej i p. Monice Rożek

i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspomogli organizatorów.

21 września br. uczniowie Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim dołączyli do ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata. Uczniowie zaopatrzeni w worki, rękawiczki, a czasem i narzędzia sprzątali ulice dokoła szkoły i miejscowości. Wszystko odbywało się pod kontrolą nauczycieli wychowawców.

 

Pokaz  Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier HAJDASZ

14 września br. w ramach akcji „Bądź widoczny, bądź bezpieczny” uczniów klasy pierwszej odwiedzili goście, reprezentujący władze powiatu pilskiego, którego Zarząd podjął działanie o charakterze ponad gminnym w zakresie bezpieczeństwa. Każde dziecko, które rozpoczęło naukę w I – ej klasie otrzymało  kamizelkę odblaskową. Podczas wizyty policjanci z KPP w Pile odbyli krótką prelekcję na temat bezpiecznego poruszania się pieszego na drodze. Dodatkowo odblaskowe zawieszki uczniom podarowała pani wójt Małgorzata Włodarczyk

3 września br. roku odbyła się już po raz piąty akcja Narodowego Czytania. Patronem akcji był prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda. W tym roku lekturę do czytania wybrano w drodze głosowania, a zwyciężyła powieść„ Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Do akcji włączyli się również uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim, którzy wraz z innymi uczestnikami czytali powieść 2 września br.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17

 

24 czerwca zakończono rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim. Podczas uroczystości wręczono wiele nagród i wyróżnień. Jako pierwsi   nagrody odbierali absolwenci klas szóstych, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem : Weronika Krzemińska, Kinga Strojna, Julia Kowalska, Dawid Gorszka, Marcin Konysz, Dominik Gapiński, Jan Kaszuba,Mikołaj Skibiński, Anna Gryszpińska, Martyna Formella, Ignacy Huszek, a w gimnazjum Agata Jagiełka, Susane Lachele, Adam Konysz. Następnie wyróżnienia odbierali pozostali uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy uzyskali również wysokie wyniki w nauce. Kolejne nagrody odbierali Prymus Szkoły Podstawowej Marcin Konysz i Prymus Gimnazjum Jakub Budnik. Podziękowania za pracę w Samorządzie Szkolnym SP odebrli Weronika Ochyra, Weronika Krzemińska i Kinga Strojna, a w Samorządzie Szkolnym PG- Angelika Kilichowska, Paulina Borowska, Dominik Mułyk. Podziękowania za Poczet Sztandarowy otrzymali – Martyna Formella, Weronika Krzemińska, Marcin Konysz. Pióo Dyrektora w Konkursie Ortograficznym w szkole podstawowej zdobyła Marta Kasnter, a w gimnazjum Maria Paprocka. Panią dyrektor wręczyła również nagrody za 100% frekwencję w roku szkolnym 2015/2016. Nagrodę za największe osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2015/2016 otrzymali – Daria Jaster, Jagoda Dziuba, Paulina Borowska, Susane Lachele, Norbert Danowski. Sportowcem roku 20015/2016 w gimnazjum została Susane Lachele. Za systematyczne oszczędzanie z NBS – w Szkolnej Kasie Oszczędności przyznano I miejsce- Zofia Chwaliszewska, Dorota Góra i wyróżnienia: Ewa Kastner, Marta Napierała, Monika Napierała, Kcper Czubaszek, Patryk Michałowski – opiekun Barbara Huszek. Podziękowanie za pracę podczas uroczystości gminnych wręczyła pani wójt gminy Małgorzata Włodarczyk. Otrzymały je: Patrycja Orlińska, Maria Huszek, Nikola Ochyra, Wiktoria Dziębowska, Weronika Reszel, Agata Golla. Za  działalność artystyczną na rzecz Gminnego Domu Kultury nagrody wręczyła pani dyrektor Ewa Stachowska, a odebrali je : Adam Konysz, Jakub Kosakowski, Tomasz Bąk, Piotr Gryszpiński. Na zakończenie uroczystości uczniowie odebrali też nagrody i podziękowania za udział w ogólnopolskich konkursach: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny- Święte Słowa- udział: Tatiana Góra Amelia Sokołowska, Julia Kowalska, Nikola Sioda, Roksana Drozdowska, opiekun Joanna Kobyłka, Rekord Guinnessa- największa lekcja gotowania zdrowego śniadania podczas akcji Śniadanie Daje Moc– klasy I b, II b, III b, koordynator Hanna Rozental, tłumacz Dominika Kunek – Majewska, Mlekosmaki klasa II a- laureat ogólnopolskiego konkursu Tesco dla szkół- przyszłość na talerzu- I m w województwie- koordynator Iwona Suchy, opiekun Katarzyna Frońska., laureat Ogólnopolski konkursu Winiary ” Żyj smacznie i zdrowo”- klasa III a, ambasador i opiekun konkursu w szkole Iwona Suchy. Dyrekcja Zespołu Szkół składa podziękowania gronu pedagogicznemu, uczniom i rodzicom za trud i zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i osiągnięte sukcesy w roku szkolnym 2015/2016.

20 czerwca w Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim obchodzono jako dzień matematyki. W szkole podstawowej były to zajęcia terenowe- podchody matematyczne w lesie. Uczniowie ze swoimi wychowawcami w wyznaczonych miejscach rozwiązywali zadania matematyczne. Gimnazjaliści natomiast obchodzili dzień pod hasłem „ Matematyka jest dla wszystkich”. Na jednej godzinie lekcyjnej każda klasa rozwiązywała matematyczną krzyżówkę i przygotowywała plakat nt.  „ Jak widzę matematykę” oraz hasło reklamowe matematyki. Na drugiej zaś godzinie na małej salce odbyło się podsumowanie gimnazjalnych zmagań, gdzie uczniowie zaprezentowali plakaty, hasła reklamowe i rozwiązywali matematyczny quiz. Wszystkie konkurencje punktowane były przez ekspertów i samorządy klasowe.

22 czerwca br. grupa wolontariuszek z Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim wraz z opiekunem panią Iwona Suchy i panią dyrektor Marzanną Boć- Ochyra odwiedzili wychowanków Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Pile, aby przekazać zakupiony sprzęt i stroje sportowe, z funduszy zgromadzonych podczas zorganizowanej przez wolontariuszki zbiórki na terenie szkoły i Miasteczka Krajeńskiego oraz pozyskanych od sponsorów. Podczas spotkania zwiedziliśmy Placówkę, obejrzeliśmy plac budowy, na którym powstają boiska sportowe, a także mówiliśmy o dalszej współpracy. Dziękujemy serdecznie wychowankom, kadrze i pani dyrektor Joannie Uszko za tak miłe i serdeczne przyjęcie

.

22 czerwca uczniowie klasy IV b i IVb  odwiedzili średniowieczny gród Sławogród niedaleko Czaplinka. Zabawa była przednia i wszyscy wrócili do domów zadowoleni.

 

20 czerwca wręczono nagrody w szkolnym etap VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „ Bezpiecznie na wsi – Niebezpieczne atrakcje w wakacje”. Uczniowie szkoły podstawowej, bo do nich skierowany jest konkurs biorą w nim udział corocznie. Jury w składzie: Stanisław Daszewki, Krzysztof Falkowski PT KRUS w Pile i Iwona Suchy ZS Miasteczko Kr. podkreśliło wysoką estetykę prac i coraz szersze zrozumienie tematu. Jury nagrodziło i wyróżniło następujących uczniów:

Kategoria klas I- III

 I m- Nikola Piórkowska, Zofia Śmiechowska

II m- Liwia Frątczak, Lena Frątczak, Ada Gapińska

III m- Julia Kowalska, Jakub Jagodziński

Wyróżnienia:

 Filip Ganske, Oliwier Urbański, Mateusz Wróbel, Klaudia Krzemińska, Nina Śliwińska, Zuzanna Brząkała, Klaudia Biesek, Konstancja Kadecka, Michał Duda, Julia Thomas

Kategoria klas IV- VI

 Im- Martyna Formella

IIm- Helenka Paprocka

IIIm- Julia Kopyść, Maciej Graj

Wyróżnienia:

Amelia Sokołowska, Marta Kastner, Weronika Nowakowska, Kamila Rutkowska, Agata Gieleciak, Kinga Strojna, Paula Kurzajczyk, Tatiana Góra, Julia Filipiak, Paula Śmiechowska

W eliminacjach regionalnych konkursu III miejsce zajęła Martyna Formella z kl. VI b.

Wszystkim uczestnikom, wyróżnionym i laureatom gratulujemy. Nagrody ufundowane zostały przez PT KRUS w Pile. Dziękujemy.

20 czerwca wręczono nagrody w etapie szkolnym konkursu plastycznego pt. „Łowiectwo w oczach dziecka”. Tematyka prac związana jest z przyrodą, a w szczególności zwierzyną w naturalnym środowisku, sceny związane z gospodarką łowiecką, ochroną i hodowlą zwierząt łownych, dokarmianiem zwierząt, walką z kłusownictwem. Z pośród 20 prac w trzech kategoriach komisja w składzie: pani Katarzyna Kaliska Koło Łowieckie Odyniec, Iwona Suchy nauczyciel plastyki, Hanna Rozental bibliotekarz ustaliła następujące miejsca:

Klasy I- III SP Miasteczko Kr.

wyróżnienia: Maciej Borowski, Hubert Borowski, Amelia Łączna

Klasy I- III Grabionna

Im- Julia Ryczek

II m- Wiktoria Pawlak

III m– Dagmara Góra

 

Nagrody pocieszenia: Kornelia Rutkowska, Wiktoria Świderska, Liwiusz Frątczak, Lena Frątczak, Marta Napierała, Aleksandra Dołchan, Amelia Bochenek,

 

Klasy IV- VI SP

I m Liwiusz Frątczak

II m- Małgorzata Wadas

III m- Tatiana Góra

Nagrody pocieszenia:  Renata Rutkowska, Olimpia Panek, Marcin Konysz, Liwiusz Frątczak,

 

klasy I- III PG

Im- Maria Huszek, Magda Wenerska

II m- Weronika Reszel,

III m- Marta Marcinkowska

wyróżnienie:- Adrian Gonigroszek, Agata Golla

 

Nagrody pocieszenia:Jagoda Dziuba, Błażej Jabłoński, Joanna Wegner, Kacper Dobosz, Bartosz Maćkowiak, Maria Paprocka, Marcin Krzemiński, Wiktoria Dziębowska, Nikola Ochyra, Bartłomiej Tadych, Bartłomiej Kaczorowski, Adam Konysz, Anna Marcinkowska, Agata Jagiełka

Nagrody ufundowane zostały przez Koło Łowiecki Odyniec z Brzostowa. Dziękujemy.

20 czerwca br. w Zespole Szkół w Miasteczku Kr. odbył się apele, podczas których zostały wręczone nagrody w konkursach organizowanych w roku szkolnym 205/2016. Wręczono następujące nagrody: Mistrzowie przyrody SP– Olimpia Panek, Marta Kastner, Marcin Konysz; biologii PG– Joanna Wegner, Maria Huszek, Adam Konysz. Mistrzowie matematyki SP– Marek Drzymała, Marta Kastner, Marcin Konysz, PG– Norbert Danowski, Maria Huszek, Adam Konysz. Mistrz historii SP– Marcin Konysz. Mistrz Języka Angielskiego SP– Franciszek Sieczka, Martyna Formella, PG– Adam Konysz, zwycięzca Turnieju Scrabble- Marcin Krzemiński.Udział w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego– Marcin Konysz, Marta Kastner i Konkursie Plastycznym Nie pal przy mnie proszę– Wiktoria Wróbel, Czwartki Lekkoatletyczne SP, PG- skok wzwyż– Hanna Kulza, PaLina Borowska, Adam Konysz, warcaby– Agnieszka Kulza, Hanna Kulza, Susane Lachele, Dawid Krzemiński, szachy- Dawid Krzemiński, Adam Konysz. Ortograficzny Tropiciel- Dominika Barteczka. Na tropach przyrody- SP wyróżnienie, PG III miejsce w powiecie. Gratulacje!

22 czerwca br. grupa wolontariuszek z Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim wraz z opiekunem panią Iwona Suchy i panią dyrektor Marzanną Boć- Ochyra odwiedzili wychowanków Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Pile, aby przekazać zakupiony sprzęt i stroje sportowe, z funduszy zgromadzonych podczas zorganizowanej przez wolontariuszki zbiórki na terenie szkoły i Miasteczka Krajeńskiego oraz pozyskanych od sponsorów. Podczas spotkania zwiedziliśmy Placówkę, obejrzeliśmy plac budowy, na którym powstają boiska sportowe, a także mówiliśmy o dalszej współpracy. Dziękujemy serdecznie wychowankom, kadrze i pani dyrektor Joannie Uszko za tak miłe i serdeczne przyjęcie.

 

14 czerwca br. Kilkuset uczniów ze szkół podstawowych z terenu powiatu pilskiego uczestniczyło w VIII Powiatowym Konkursie Wiedzy „Mały Geniusz” w Ujściu.
W eliminacjach do finału rywalizowało 35 osób, a do ścisłego finału awansowało 6 uczniów: Maksymilian Żeleźniak – Szkoła Podstawowa STO w Pile, Bogumiła Giełczyk – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile, Zofia Drożdż – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile, Marcin Konysz – Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim, Laura Konarska – Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pile i Inez Belka – Szkoła 14Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kosztowie.
Prowadzący konkurs dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujściu Marek Kamiński serdecznie powitał gości obserwujących finałowe zmagania: wicestarostę pilskiego Stefana Piechockiego, przewodniczącego rady rodziców Pawła Gładycha, dyrektora ZEAS Grażynę Gwardzik oraz Joannę Soroczyńską z firmy Plastwil, która była fundatorem głównej nagrody – roweru górskiego.
Rywalizacja umysłów była bardzo zacięta. Uczniowie zmagali się z pytaniami otwartymi z różnych dziedzin: polityka, historia, sport, język polski, język angielski, przyroda, matematyka, religia, muzyka, technika, informatyka, odpowiadali też na pytania losowo wybrane.
Nad prawidłowym przebiegiem „Małego Geniusza” 2016 czuwała komisja w składzie: Mariola Karbownik, Małgorzata Kujawa, Kamila Niezborała, Andrzelika Nowak oraz sztab ekspertów. To ona zadecydowała ostatecznie o przyznaniu pierwszego miejsca i tytułu „Mały Geniusz – Ujście 2016” Zofii Drożdż ze Szkoły Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile. Drugie miejsce zajęła jej szkolna koleżanka Bogumiła Giełczyk, zaś trzecie Inez Belka ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kosztowie. Uczennicą, która uzyskała najwyższą liczbę punktów z gminy Ujście, była Julia Gładych, reprezentująca Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Ujściu.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy sukcesu oraz atrakcyjnych nagród. I pamiętajcie: Albert Einstein też kiedyś był dzieckiem, może pójdziesz w jego ślady?

16 czerwca br. w Pile w Tesco odbyła się Gala podsumowująca konkurs „ Tesco dla szkół- przyszłość na talerzu” w województwie wielkopolskim. Podczas Gali nagrodę odebrali uczniowie klasy II a z Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim, którzy zostali laureatami wojewódzkimi ogólnopolskiego konkursu. Zespół Mlekosmaki pracował pod okiem pań Iwony Suchy i Katarzyny Frońskiej. Uczniowie zdobyli dla szkoły wizualizer i projektor, dla klasy zestawy materiałów plastycznych, a podczas Gali otrzymali indywidualne niespodzianki. W czasie spotkania uczniowie wzięli  udział w konkursach i eksperymentach prowadzonych przez Funivesity z Warszawy. Laureatom gratulujemy.

10 czerwca br. w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku odbył się wieczorek literacko- muzyczny, którego motywem przewodnim stały się słowa A. Liege’a „ Ludzie są jak kwiaty, stworzeni do tego, aby się rozwijać”. Swoją obecnością zaszczyciły nas Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie- p. Małgorzata Włodarczyk,  Przewodnicząca Rady Gminy –                    p. Danuta Szaefer, Dyrektor Gminnego Domu Kultury – p. Ewa Stachowska, a także panie Dyrektor Zespołu Szkół. Na wieczorek przybyli również nauczyciele, pracownicy szkoły, mieszkańcy gminy, uczniowie i ich rodzice. W ten piątkowy wieczór, przy nastrojowej scenografii, uczniowie ZS pod opieką Violetty Stawickiej mieli okazję zaprezentować swoją twórczość literacką. Przedstawili publiczności nie tylko utwory poetyckie, ale i fragmenty prozy. Z ogromnym skupieniem  zebrani wsłuchiwała się w odczytywane teksty: Marty Kastner,  Marcina Konysza, Marceliny Dziuby, Malwiny Grabowskiej, Zuzanny Duraj i Agaty Jagiełki.Występ śpiewem oraz grą na różnych instrumentach muzycznych wzbogacili początkujący muzycy. Dominik Gapiński zaprezentował utwory zagrane na werblu i ksylofonie, a Janek Kaszuba na saksofonie. Natomiast Marta Marcinkowska zaśpiewała piosenkę „ Do kołyski”z repertuaru zespołu „Dżem”. Wszyscy młodzi artyści zebrali gromkie brawa. Dzięki kunsztowi literackiemu i muzycznemu  nasi uczniowie przenieśli  zebranych gości w inny wymiar –  do niezwykłej krainy poezji i muzyki. W magiczną atmosferę wieczorku wprowadził także zebranych  Paweł Kantowicz – absolwent naszej szkoły, który zaprezentował swój talent muzyczny, grając na saksofonie utwory: „Fly me the moon” Franka Sinatry oraz I’ m not the only one” Sama Smitha. Niespodzianką okazał się też jego występ wokalny przy akompaniamencie pianina. Paweł wykonał utwór Mietka Szcześniaka pt. „ Twoja miłość jak ciepły deszcz”  Publiczność szalała z zachwytu! Ponadto podczas wieczoru  został wspomniany Ludwik Nowak – niezwykły człowiek, zasłużony dla gminy Miasteczko Krajeńskie, którego wielką życiową pasją była poezja. Jego trzy wiersze „ Zarośnięte ścieżki”, „Życie” oraz „ Chwała Bogu” zaprezentowali uczniowie: Julia Kowalska, Marcin Konysz i Marta Dymitruk. Na koniec spotkania pani Dyrektor serdecznie podziękowała naszemu absolwentowi Pawłowi Kantowiczowi i artystom za występ, wręczając każdemu piękną różę. Pani Dyrektor ciepłe słowa skierowała do  prowadzących wieczorek: Agaty Golla i Patrycji Orlińskiej. Nie zapomniała również o Dawidzie Gorszka i Kubie Budniku, którzy zajęli się obsługą sprzętu nagłaśniającego. Następnie wszyscy zebrani zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. To był niezwykły wieczór!

W dniach 6 – 7 czerwca br. grupa uczniów z Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim wzięła udział w w wycieczce turystyczno – krajoznawczej. Pierwszego dnia dziewczęta odwiedziły   Park Makiet Mikroskala w Koninie, gdzie obejrzały ponad 30 różnych makiet o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym. Wyjątkowość parku tkwi przede wszystkim w interaktywności niektórych makiet. Makiety przedstawiają sceny z popularnych filmów, obrazy z historii Polski, świata i Konina. Wystawa wsparta jest licznymi prezentacjami multimedialnymi, co pozwala na poznanie wielu ciekawych faktów. Atrakcją był też seans w kinie 6D, po którym chcieliśmy wrócić ponownie do kina. Potem udaliśmy się do Kłodawy, gdzie zjechaliśmy w podróż do wnętrza Ziemi.  Kłodawska Podziemna Trasa Turystyczna zachwyciła wszystkich. Ciekawe legendy, komnaty i piękna, różowa sól pozostawiły niezapomniane wrażenia. Po wyjściu z kopalni każdy uczestnik otrzymał kilogram kłodawskiej soli. Drugi dzień to zwiedzanie Uniejowa. Tutaj usłyszeliśmy ciekawą historię kustosza wiatraka, o wiatrakach koźlakach i spróbowałyśmy swoich sił przy jego przestawianiu. Zwiedziłyśmy też Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich, o którym ciekawie opowiadał nam przewodnik i podziwiałyśmy piękny krajobraz z baszty zamkowej.  Na zakończenie wyprawy zostały atrakcje w Termach Uniejowskich i kąpiele w leczniczych solankach termalnych. Piękna pogoda i dobre humory sprawiły, że wyjazd był bardzo udany. Wycieczka była nagrodą dla najbardziej aktywnych uczniów, za pracę na rzecz szkoły i osiągnięcia w różnorodnych konkursach i w dużym stopniu dofinansowana przez sponsora. W tym miejscu składamy podziękowania Fundacji Amicis, która udzieliła nam wsparcia finansowego na zorganizowanie tego wyjazdu.

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim uczniowie wraz z wychowawcami spędzili czas organizując dla siebie różnorodne atrakcje. Uczniowie klas I- III szkoły podstawowej wzięli udział w spotkaniu z panią Beatą Pranke- Zdziebło pt. Ilustracje -inspiracje” Polska ilustracja w książkach dla dzieci w latach 1950- 1980. Spotkanie oparte było na ekspozycji zbiorów pani Beaty Pranke – Zdziebło. Po prelekcji najmłodsi wzięli udział w zabawach  sportowych i wspólnym grillu. Uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej i I- III gimnazjum obejrzeli przedstawienie pt. „ Współczesna Śpiąca Królewna”, przygotowane przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem pani Wiesławy Krzemińskiej. Po spektaklu każda klasa z wychowawcą realizowała przygotowany wcześniej program ( gry terenowe, zajęcia kulinarne, gry sportowe, ogniska klasowe). Rada Rodziców zafundowała uczniom słodki poczęstunek i napoje.

30.05 2016r. dnia uczniowie Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim uczestniczyli w wycieczce do Kołobrzegu i ogrodu botanicznego w Dobrzycy. Była to nagroda dla uczniów, którzy aktywnie angażują się w akcje zbierania karmy dla zwierząt leśnych, zbiórkę surowców wtórnych oraz dla tych, którzy biorą udział w akcjach przyrodniczych. Głównym sponsorem wycieczki było Koło Łowieckie Odyniec, z którym nasza współpraca układa się wyjątkowo dobrze. Za hojność bardzo dziękujemy.

04.06.2016r. podczas święta Las na Wyspie zespół uczniów kl. I Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Miasteczku Krajeńskim w składzie Marta Dymitruk, Agnieszka Kulza, Joanna Wegner, Dawid Napierała, Filip Jabłoński, Radosław Misiak odebrał nagrodę za zajęcie III miejsce w konkursie pod tytułem „Na tropach przyrody”. Uczniowie otrzymali nagrody indywidualne, a we wrześniu pojadą na wycieczkę do Torunia, zorganizowaną przez RDLP Piła.

 

Dnia 25 maja br. w godz. 9 -11 odbyły się warszaty dla uczniów klas I i II Publicznego Gimnazjum w Miasteczku Krajeńskim nt. „STOP DOPALACZOM”, które przeprowadziła psycholog z  „Centrum MEDICUS”  z Gdańska.

Warsztaty te zostały sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Miasteczku Krajeńskim.

25 maja br. uczniowie klasy II a pod opieką pani Kataryny Frońskiej zaprosili swoje mamy na uroczysty apel z okazji Dnia Matki. Podczas uroczystości obejrzeć mogliśmy przedstawienie pt. „Królewna Śmieszka”, usłyszeć piosenki i wiersze. Nie obyło się bez quizów i pytań do mam, dotyczących ich pociech. Przy wspólnym stole zaśpiewano też piosenki ze szkolnych lat rodziców.

W dniach 10 – 20 maja br. wolontariusze z Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim przyłączyli się do akcji „ Day of the African Child”, organizowanej z okazji Dnia Dziecka Afrykańskiego, który przypada na 16 czerwca przez Keepers Foundation. Zbiórka odbywała się na terenie szkoły, jak i w miejscowych sklepach. Do specjalnie oznaczonych pudeł można było składać przybory szkolne – kredki, pisaki, zeszyty, materiały biurowe, a także używany, lecz niezniszczony sprzęt sportowy, który następnie przekazany zostanie do kilkudziesięciu ośrodków w różnych krajach na terenie całego afrykańskiego kontynentu. Te miejsca są przez Fundację sprawdzone, utrzymywany jest z nimi kontakt od kilku lat, znany profil ich działalności, kłopoty z jakimi się zmagają i niewyobrażalne dla nas potrzeby. Przesyłki mają dotrzeć do adresatów 16 czerwca. Ten dzień to Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego, święto obchodzone corocznie od 1991 roku. Inicjatorem obchodów była Organizacja Jedności Afrykańskiej (obecnie Unia Afrykańska) wspólnie z UNICEF. Dzień ten przypomina masakrę dzieci w Soweto koło Johannesburga w RPA, dokonaną w 1976 roku przez tamtejszy reżim rasistowski, gdy tysiące dzieci murzyńskich wyszło 16 czerwca na ulicę w proteście przeciw niskiemu poziomowi edukacji i żądając prawa do nauki w swoim języku. Policja zastrzeliła wtedy wiele chłopców i dziewcząt, a w ciągu kolejnych dwóch tygodni zajść zabiła w sumie powyżej stu osób, a ponad tysiąc zraniła. Wolontariusze z Zespołu Szkół wybrali Alvasto Soccer Academy z Nigerii i tam przesłane zostaną zebrane przybory szkolne.

16 maja ogłoszono wyniki 6 edycji ogólnopolskiego konkursu „.Winiary- Żyj smacznie i zdrowo”. Jest to największy w Polsce program edukacyjny dla gimnazjalistów o tematyce zdrowego żywienia, połączony z konkursem, w którym można zdobyć atrakcyjne nagrody. Biorąc udział w programie przeprowadza się lekcje na podstawie przykładowych scenariuszy, a następnie organizuje wydarzenie społeczne, angażujące społeczność szkolną i lokalną. W konkursie po raz kolejny udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim- Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Staszica. Klasa III a pod kierunkiem pani Iwony Suchy wygrała dla szkoły zestawy sprzętu kuchennego. Jest to już druga wygrana w tym konkursie. Zwycięski filmik można obejrzeć pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=xadWcee3hok Gratulujemy!

V Turystyczny Rajd Samochodowy „REPORTER”- zapoznanie się z walorami krajoznawczymi i historycznymi gminy Miasteczko Krajeńskie – współorganizacja Zespół Szkół w Miasteczku Kr. -Punkt Kontrolny nr 1> Podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w przygotowania punktu w Zespole Szkół

28 kwietnia br. w Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim odbył się XI Turniej o Puchar Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie w piłce ręcznej dziewcząt. W rozgrywkach udział wzięły reprezentacje gimnazjów z : Wyrzyska, Gołańczy, ZS 3 Piły, Białośliwia, Połajewa, Budzynia, Złotowa i Miasteczka Krajeńskiego. Walka była sportowa i zacięta. Kwalifikacja zawodów przedstawia się następująco:

I m- Budzyń, II m- Złotów, III m- Gołańcz, IV m – Wyrzysk, V m- Miasteczko Krajeńskie, VI m- ZS3 Piła, VII m- Białośliwie, VIII m- Połajewo.

W tym dniu odbyła się również zbiórka na rzecz Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Pile. Wolontariusze odwiedzili wszystkich uczniów i każdy chętny mógł wrzucić przysłowiowy grosik do kolorowej puszki. Zebrane środki w kwocie 329 zł przeznaczone będą na stroje i sprzęt sportowy dla wychowanków placówki.

Do akcji włączyły się również zaproszone na Turniej szkoły z Białośliwia i Połajewa, które podarowały piłki- za co im serdecznie dziękujemy.

26 kwietnia br. odbyło się podsumowanie etapu powiatowego XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016 pod hasłem „ W trosce o nasze bezpieczeństwo”. Z Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim przesłano 54 prace w kategoriach: I- III ( 13), IV- VI ( 2) i gimnazjum ( 39). Podsumowanie odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile w obecności Starosty Pilskiego pana Eligiusza Komarowskiego, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pile bryg. Robert Komarnicki i dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych pani Izabela Twardecka Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy za udział, a laureaci nagrody rzeczowe. Uczniowie naszej szkoły zajęli następujące miejsca:

Marta Kaszuba kl. III b – wyróżnienie kl. I- III,

Miłosz Misiak kl. II b – wyróżnienie  gimnazjum,

Maria Huszek kl. II b- III miejsce gimnazjum,

Susane Lächele kl. III a- II miejsce gimnazjum.

Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni  na poczęstunek. O godz. 11:00 spotkaliśmy się Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, gdzie pokazano nam stanowiska kierowania i sprzęt. Mimo chłodnej aury wszyscy byli zadowoleni z wycieczki, która była jednocześnie nagrodą za udział w konkursie.

Już po raz czwarty – 27 kwietnia br. w Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim odbyła się  Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych, skierowana dla uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum.Podczas giełdy zaproszone szkoły ponadgimnazjalne zaprezentowały   naszym uczniom ofertę   edukacyjną na rok szkolny 2016/2017 i  przedstawiły  materiały promocyjne swoich szkół.  Ponadto dzięki indywidualnym rozmowom z przedstawicielami wybranych szkół, gimnazjaliści mogli dowiedzieć się więcej o specyfice danej szkoły. Zapewne pomogli im w tym absolwenci naszego gimnazjum, którzy przybyli specjalnie na giełdę, aby podzielić się swoimi wrażeniami z wyboru danej  szkoły ponadgimnazjalnej. W giełdzie  uczestniczyły takie szkoły ponadgimnazjalne jak: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 1 im. H. Cegielskiego; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 3; Zespół Szkół Gastronomicznych; Zespół Szkół im. S. Staszica; Centrum Kształcenia „Nauka” oraz  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Wyrzysku.Mamy nadzieję, że giełda ta pomoże uczniom  w  trafnym wyborze kierunku dalszego kształcenia.