Szkolny Program Profilaktyki dla Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim

 

 

 

 

Szkolny Program Profilaktyki

dla Zespołu Szkół

w Miasteczku Krajeńskim

 

na rok szkolny 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

 

 

 

 

 

 

Przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej

z dnia 13 września 2016r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Podstawa prawna programu:
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 lutego 2007 (Dz. U. Nr 35, poz. 222) zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów przedszkola oraz publicznych szkół,
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii z późniejszymi zmianami,
 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich z późniejszymi zmianami,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r. , poz. 532).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. W sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty dizłalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomani (Dz.U. 2015 poz. 1249),
 • Statut Szkoły,
 • Szkolny Program Wychowawczy.

 

 1. Cele szkolnego programu profilaktyki:
 • minimalizowanie zagrożeń i zaburzeń zachowania poprzez pomoc i wspieranie uczniów i ich rodziców w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów wychowawczych,
 • dbanie o wszechstronny rozwój dziecka i dobro uczniów,
 • eliminowanie niewłaściwych zachowań uczniów takich jak: agresja i przemoc wobec innych, wagary, sięganie po różnego rodzaju używki;
 • kreowanie świadomego stosunku do środków uzależniających;
 • wzmacnianie postaw i zachowań społecznie akceptowanych;
 • kształtowanie postaw moralnych i właściwej hierarchii wartości;
 • kształtowanie poczucia własnej wartości i postaw asertywnych;
 • kształtowanie umiejętności efektywnej komunikacji z drugim człowiekiem;
 • propagowanie zdrowego stylu życia;
 • wzmacnianie pozytywnych relacji w grupie, środowisku szkolnym i osobami dorosłymi;
 • wzmacnianie zainteresowania nauką szkolną i systematycznego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych;
 • wspieranie rozwoju dzieci rozpoczynających naukę w szkole;
 • wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych w szkole.

III. Zadania do realizacji

 1. Integracja uczniów na poziomie klasowym i międzyklasowym.
 2. Wprowadzenie różnorodnej oferty zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych w celu pokazania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

3.Diagnozowanie problemów, których przyczyną są trudności wychowawcze, szkolne, emocjonalne i zdrowotne uczniów oraz eliminowanie ich.

 1. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole.
 2. Motywowanie do nauki i realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów
 3. Wspieranie uczniów zdolnych oraz rozwijanie zainteresowań uczniów.
 4. Wspieranie rozwoju uczniów rozpoczynających naukę w szkole.

8.Współpraca z rodzicami w zakresie wypracowania jednolitego frontu oddziaływań wychowawczych.

9.Wspieranie uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo.

 1. Zapobieganie uzależnieniom uczniów.
 2. Współpraca z instytucjami wspierającymi wychowawczą funkcję szkoły.
 3. Kształtowanie postawy gotowości niesienia pomocy drugiemu człowiekowi – wolontariat.

 

 1. Formy realizacji programu:

– rozmowy indywidualne, warsztaty, programy profilaktyczne, zebrania klasowe, imprezy ogólnoszkolne i środowiskowe, przedstawienia, ulotki informacyjne, programy wychowawcze klas, prelekcje, pogadanki dla uczniów i rodziców, zajęcia pozalekcyjne, realizacja projektów edukacyjnych, filmy edukacyjne.

 

 1. Identyfikacja problemów, diagnoza środowiska na podstawie:

1) obserwacji środowiska szkolnego i zachowań uczniów,

2) relacji wychowawców klas na temat problemów wychowawczych w danej klasie,

3) wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej,

4) przeprowadzonych ankiet,

5) analizy dokumentów szkolnych,

6) rozmów z uczniami, nauczycielami i rodzicami,

7) analizy frekwencji uczniów na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych.

 

 1. Przeprowadzona analiza wskazuje na istnienie następujących problemów wychowawczych wymagających działań profilaktycznych:

1) niskie potrzeby edukacyjne  niektórych uczniów i lekceważenie obowiązków szkolnych, brak motywacji do nauki, trudności w nauce, absencja uczniowska;

2) obniżona kultura osobista uczniów;

3)  agresja fizyczna i psychiczna wśród uczniów;

4) obniżona samokontrola emocji i zachowania wśród uczniów;

5) podejmowanie przez uczniów   zachowań ryzykownych;

6) niewłaściwe spędzanie czasu wolnego (za dużo telewizji, Internetu, gier komputerowych);

7) narastające zjawisko cyberprzemocy.

 

VII. Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

 • wychowawcy
 • nauczyciele
 • dyrekcja
 • pedagog szkolny
 • psycholog szkolny
 • rodzice

 

VIII. Przewidywane efekty:

 • uczniowie otrzymują odpowiednie wsparcie w każdym aspekcie rozwoju: emocjonalnym, intelektualnym, fizycznym,
 • uczniowie coraz lepiej radzą sobie z problemami,
 • uczniowie postrzegają, rozumieją i respektują normy społeczne,
 • uczniowie potrafią lepiej radzić sobie z negatywnymi emocjami,
 • uczniowie są świadomi niebezpieczeństw i zagrożeń oraz potrafią im zapobiegać,
 • uczniowie czują się odpowiedzialni za swój rozwój, dbają o dobro innych,
 • zwiększenie frekwencji uczniów w szkole.

 

 1. Obszary pracy profilaktycznej:

1.integracja uczniów na poziomie klasowym i szkolnym,

 1. wspieranie rozwoju dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej,

3.znajomość praw i obowiązków uczniów, wyrobienie nawyku poszanowania prawa i             obowiązkowości,

 1. kształtowanie właściwych postaw uczniów,
 2. lekceważenie obowiązków szkolnych, brak motywacji do nauki, absencja uczniowska,
 3. przeciwdziałanie agresji,

7.kształtowanie kultury osobistej,

8.kształtowanie poczucia własnej wartości i rozumienie własnych uczuć kształtowanie     postawy asertywnej wśród uczniów,

 1. profilaktyka uzależnień (nikotyna, alkohol, narkotyki, leki, komputer)
 2. kształtowanie postaw prozdrowotnych,
 3. propagowanie bezpiecznych zachowań w szkole, na drodze i życiu codziennym,
 4. rozwój wolontariatu.

 

 1. Działania profilaktyczne szkoły prowadzone są na pozionach:

1) profilaktyka uniwersalna – adresowana jest do wszystkich uczniów, bez względu na stopień ryzyka wystąpienia zachowań problemowych lub zaburzeń psychicznych, a jej     celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji, np.     alkoholowej , narkotykowej, seksualnej. Ma za zadanie zwiększenie odporności uczniów na oddziaływanie            niekorzystnych czynników .

            2) profilaktyka selektywna– adresowana jest do grup podwyższonego ryzyka, a więc do           osób, które przeszły już inicjacje i u których występują poważne problemy osobiste,       rodzinne, szkolne. Celem tej profilaktyki jest umożliwienie dzieciom i młodzieży wycofania       się z ryzykowanych zachowań. Niezbędna jest głębsza interwencja poprzedzona            specjalistyczną diagnozą i korzystanie z pomocy specjalistów spoza szkoły.

            3) profilaktyka wskazująca – adresowana jest do młodych ludzi z grup wysokiego ryzyka (             uzależnionych), którzy ponoszą konsekwencje swoich zachowań. Jej celem jest ograniczenie             głębokości i czasu trwania zaburzeń, a także zmniejszenie szkód związanych z ryzykownym       stylem życia. Podejmowane działania ( odtrucie, leczenie odwykowe, psychoterapia,       rehabilitacja, resocjalizacja) organizowane są nie przez szkoły czy poradnie, lecz instytucje       należące do innych resortów ( głownie zdrowia ).


Profilaktyka uniwersalna
Lp. Obszar pracy profilaktycznej Zadania Sposoby i formy realizacji Osoby odpowiedzialne
1. Integracja uczniów na poziomie klasowym i szkolnym. 1. Wypracowanie zasad grupy, które będą obowiązywały grupę podczas pobytu w szkole – kontrakt.

2. Rozwijanie poczucia przynależności do zespołu klasowego i społeczności szkolnej.

– wspólne – w klasie – ustalenie zasad grupy klasowej,

– kontrolowanie przez wychowawcę i uczniów przestrzegania kontraktu,

– gry i zabawy integrujące zespół klasowy,

– podział obowiązków między uczniami,

– organizacja imprez klasowych, wycieczek, wyjazdów, zawodów sportowych,

– organizowanie i uczestnictwo w imprezach i uroczystościach szkolnych.

– wychowawcy,

– pedagog i psycholog szkolny,

– wszyscy nauczyciele

2. Wspieranie rozwoju dzieci rozpoczynających naukę w szkole. 1.Rozmowy z rodzicami, opiekunami prawnymi uczniów, objęcie ich wsparciem, udzielanie im porad i wskazówek w celu jak najlepszego ich zaaklimatyzowania w szkole.

2.Stwarzanie możliwości rozwijania zainteresowań uczniów poprzez ich udział w kółkach zainteresowań, konkursach, wycieczkach.

3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych  ucznia.

4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

5. Rozbudzanie ciekawości, zachęcanie i motywowanie uczniów do nauki.

6. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu  eliminowania problemów dydaktycznych i wychowawczych.

– kontakty indywidualne z rodzicami i podczas zebrań z rodzicami,

– wskazywanie różnych sposobów na jak najlepszą aklimatyzację w klasie,

– organizowanie różnego rodzaju konkursów, imprez wycieczek,

– uatrakcyjnianie przebiegu procesu dydaktycznego

– objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów przejawiających problemy wychowawcze lub dydaktyczne,

– dostosowanie wymagań edukacyjnych do zaleceń opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,

– kierowanie na badania specjalistyczne uczniów, którzy w jakiejkolwiek sferze funkcjonowania szkolnego przejawiają problemy,

-stosowanie nowoczesnych technik i metod pracy z uczniem,

– wykorzystywanie technologii komputerowych i internetowych podczas zajęć lekcyjnych,

– rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie rodziców o instytucjach wspierających rodzinę i szkołę.

– wychowawcy,

– pedagog i psycholog szkolny,

3. Znajomość praw i obowiązków uczniów.

Wyrobienie wśród uczniów nawyku obowiązkowości i poszanowania prawa.

 

1.Zapoznanie uczniów ze Statutem szkoły, regulaminami i rozporządzeniami  Dyrektora.

2. Zapoznanie uczniów z podstawowymi prawami  dziecka i człowieka.

3. Kształtowanie właściwego sposobu rozumienia pojęć: tolerancja, wolność, obowiązkowość, odpowiedzialność.

 

– przeprowadzanie lekcji wychowawczych nt. praw i obowiązków, konsekwencji łamania prawa szkolnego,

– analiza dokumentacji szkolnej, w której zawarte są zapisy o prawach i obowiązkach uczniów,

– analiza dokumentów ogólnoświatowych odnoszących się do praw człowieka,

– wychowawcy, wszyscy nauczyciele,
4. Kształtowanie właściwych postaw i respektowanie norm społecznych przez  uczniów. 1. Zapoznanie uczniów z obowiązującymi w szkole normami społecznymi.

2. Systematyczna kontrola respektowania norm społecznych przez uczniów.

3.Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa.

4. Budowanie poprawnych relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

– przeprowadzanie lekcji wychowawczych nt. obowiązujących w szkole zasad i norm społecznych,

– zapoznanie uczniów   ze Statutem Szkoły, regulaminami spędzania przerw międzylekcyjnych, „punktowym systemem oceniania zachowania”,

– nagradzanie pozytywnych postaw i zachowań uczniów np. nagrody za 100% frekwencję, za osiągnięcia w różnych dyscyplinach,

-natychmiastowa reakcja nauczycieli i pracowników szkoły na łamanie zasad współżycia społecznego –słowne  zwracanie uwagi uczniom celem zmiany zachowania, odnotowywanie punktów ujemnych w karcie ucznia,

–  indywidualne spotkania uczniów z dyrektorem lub pedagogiem szkolnych w celu zmiany niepożądanego zachowania,

– kontakty z rodzicami uczniów,

– obecność nauczycieli na dyżurach międzylekcyjnych we wszystkich rejonach szkoły,

– natychmiastowa reakcja nauczycieli lub pracowników szkoły na niepożądane zachowania uczniów,

– monitoring,

– podczas lekcji nauczyciele i uczniowie dbają o życzliwą i przyjazną atmosferę pracy,

– nauczyciele angażują uczniów w różne działania na rzecz szkoły w celu kształtowania w nich postawy  współodpowiedzialności i  partnerstwa,

– umożliwienie uczniom podejmowania własnych inicjatyw,  po przez działania Samorządu Szkolnego,

– wychowawcy, wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny, psycholog szkolny, Dyrekcja,
5. Lekceważenie obowiązków szkolnych, brak motywacji do nauki, absencja uczniowska. 1. Systematyczna kontrola frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

2. Monitorowanie obowiązku szkolnego uczniów.

3. Motywowanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych: dydaktyczno-wychowawczych oraz rozwijających zainteresowania  oraz projektach edukacyjnych.

4. Systematyczna współpraca z rodzicami uczniów w zakresie wywiązywania się przez uczniów z obowiązków szkolnych.

5. Rozpoznanie wśród uczniów stylów uczenia się i wykształcenie w uczniach umiejętności uczenia się.

 

– comiesięczna analiza frekwencji uczniów,

– informowanie Dyrekcji i pedagoga szkolnego o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez uczniów w celu podjęcia odpowiednich działań,

– modyfikacja „Punktowego systemu oceniania zachowania” – umożliwienie uczniom zdobywania jak największej liczby punktów dodatnich za wsłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych,

– kontakty indywidualne, rozmowy wyjaśniające z uczniami i rodzicami,

– stworzenie uczniom możliwości prezentowania swoich zainteresowań, umiejętności, pasji podczas zajęć i imprez szkolnych i pozaszkolnych,

– angażowanie uczniów słabszych do konkursów, zawodów, imprez szkolnych i pozaszkolnych,

– przeprowadzenie  przez psychologa i pedagoga  szkolnego warsztatów nt. „Jak się uczyć”.

– Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny,
6. Kształtowanie kultury osobistej.

 

1.Uświadomienie uczniom znaczenia wysokiej kultury osobistej  w codziennym życiu.

2. Promowanie i nagradzanie zachowań pozytywnych uczniów.

 

 

 

 

 

– zwracanie uwagi na sposób wypowiadania się uczniów, a zwłaszcza wulgarne słownictwo,

– pogadanki na lekcjach wychowawczych nt. właściwych postaw i zachowań podczas funkcjonowania w grupie,

– aranżowanie takich sytuacji wychowawczych, gdzie uczeń musi wykazać się kulturą osobistą, np. apele, obchody świąt,

– nagradzanie punktami pozytywnych zachowań uczniów.

 

 

– Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny,
7. Kształtowanie poczucia własnej wartości i rozumienie własnych uczuć kształtowanie postawy asertywnej wśród uczniów. 1.Kształtowanie umiejętności nazywania i rozpoznawania uczuć.

2. Uświadomienie uczniom ważności pozytywnego myślenia o sobie.

3. Rozwijanie poczucia własnej wartości.

4. Wzmacnianie pozytywnych stron uczniów.

5. Poznanie specyfiki zachowań asertywnych, kształtowanie postawy asertywnej wśrod uczniów.

– lekcje wychowawcze, pogadanki, warsztaty prowadzone przez wychowawców, pedagoga, psychologa szkolnego,

– organizowanie zajęć pozalekcyjnych, imprez kulturalnych, sportowych i innych,

–  zachęcanie uczniów do udziału  w różnego rodzaju  konkursach,

– nagradzanie uczniów za szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach oraz działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, organizację imprez szkolnych,

– przeprowadzanie przez pedagoga i psychologa szkonego warsztatów dla uczniów nt. asertywności – ćwiczenie umiejętności asertwnego odmawiania.

 

– Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny,
8. Przeciwdziałanie agresji. 1.Przekazanie uczniom wiedzy na temat przyczyn i skutków zachowań agresywnych oraz mechanizmu powstawania agresji.

2. Informowanie uczniów o sposobach radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami swoimi i innych.

3. Monitorowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych na terenie szkoły.

4. Natychmiastowa interwencja nauczyciela  w sytuacjach, kiedy dochodzi do agresji między uczniami.

5. Konsekwentne egzekwowanie przestrzegania regulaminów szkolnych („Regulamin spędzania przerw międzylekcyjnych”, „Punktowy system oceniania zachowania” itp.).

6. Współpraca z rodzicami w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych.

 

– przeprowadzanie lekcji wychowawczych na temat przyczyn i skutków agresywnych zachowań, sposobów radzenia sobie z własną i cudzą agresją, sposobów rozwiązywania konfliktów w klasie, sposobów wyrażania swoich emocji pozytywnych i negatywnych, itp.,

– projekcje filmów edukacyjnych nt. agresji i przemocy,

– organizowanie spotkań dla uczniów z policjantem w zakresie bezpiecznych zachowan uczniów,

-organizacja spotkań ze specjalistą ds. nieletnich KPP nt. odpowiedzialności prawnej nieletnich,

– uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych, spektaklach profilaktycznych organizowanych przez szkołę lub Gminny Dom Kultury,

–  bieżące informowanie rodziców o nieprawidłowym zachowaniu dziecka,

– wskazywanie instytucji wspomagających rodzinę w procesie wychowania,

– pedagogizacja rodziców, np. organizowanie spotkań z psychologiem lub innymi specjalistami,

– monitoring w szkole,

– stosowanie metody kontraktu.

 

– Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny
9. Profilaktyka uzależnień (nikotyna, alkohol, narkotyki, leki, komputer).

 

1.Uświadamianie uczniom konsekwencji zdrowotnych, psychologicznych i prawnych sięgania po papierosy, alkohol, narkotyki  i dopalacze.

2.Analiza zjawiska cyberprzemocy.

3. Współpraca z rodzicami uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień.

4.Wykształcenie wśród rodziców umiejętności rozpoznawania objawów zażywania przez dzieci narkotyków.

5. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Pile.

 

– przeprowadzanie lekcji wychowawczych na temat przyczyn uzależnień, mechanizmu uzależnienia, konsekwencji prawnych, społecznych, zdrowotnych, rodzajów środków uzależniających, sposobów pomocy osobom uzależnionym, itp.

– projekcje filmów edukacyjnych na temat uzależnień,

– realizacja programu profilaktyki uniwersalnej „Smak życia czyli debata o dopalaczach”,

– informowanie uczniów o zjawisku cyberprzemocy – wyjaśnienie mechanizmu, konsekwencji prawnych i psychologicznych,

– organizacja spotkań ze specjalistą ds. nieletnich KPP nt. odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz konsekwencji zażywania środków psychoaktywnych,

– organizowanie dla uczniów warsztatów psychologicznych,

–  bieżące informowanie rodziców o nieprawidłowym zachowaniu dziecka,

– udzielanie porad wychowawczych,

– wskazywanie instytucji wspomagających rodzinę w procesie wychowania,

– pedagogizacja rodziców  w zakresie profilaktyki uzależnień,

–  współpraca z  policją i sądem w przypadku wykrycia ucznia zażywającego lub będącego pod wpływem któregoś ze środków uzależniających,

–  zastosowanie metody kontraktu w działaniach wychowawczych szkoły,

– edukacja antynikotynowa – realizacja programu  pt. „Nie pal przy mnie proszę”; „Znajdź właściwe rozwiązanie, obchody  „Światowego Dnia Rzucania Palenia, Światowego Dnia bez Papierosa,

– udział szkoły w ogólnopolskiej kampanii: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”- organizacja konkursów, przekazywanie ulotek informacyjnych o używkach, propagowanie zdrowego stylu życia.

 

– Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny
10. Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

 

1. Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych.

2. Zwracanie szczególnej uwagi na znaczenie zdrowego odżywiania dla rozwoju dzieci i młodzieży.

3. Zapoznanie uczniów z zasadami racjonalnego odżywiania oraz zbilansowanej diety.

4. Kształtowanie pozytywnych nawyków związanych ze spędzaniem czasu wolnego – znaczenie aktywności fizycznej.

5. Uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z nieprawidłowej diety: otyłość, anoreksja, bulimia.

 

– pogadanki, dyskusje, projekcje filmów edukacyjnych nt. racjonalnego i zdrowego odżywania się na lekcjach wychowawczych, biologii,

– organizacja akcji prozdrowotnych: pokazów potraw, pikników, festynów,

– udział w akcji ogólnopolskiej „Śniadanie daje moc”,

-realizacja programów edukacyjnych „Trzymaj formę” oraz „Bądźmy zdrowi – wiemy więc działamy”,

– przeprowadzanie konkursów związanych z propagowaniem zdrowego stylu życia,

–  pogadanki nt. zagrożeń nieprawidłowej diety: otyłość, nadwaga, anoreksja, bulimia.

– kształtowanie nawyku uprawiania sportu jako elementu zdrowego stylu życia, poprzez uczestnictwo w rajdach rowerowych, wycieczkach rekreacyjnych, wyjazdach na basen, sportowych zajęciach pozalekcyjnych np. czwartki lekkoatletyczne, itp.

 

– Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny
11. Propagowanie bezpiecznych zachowań w szkole, na drodze i życiu codziennym. 1.Rozwijanie odpowiedzialnej postawy dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

2. Kształtowanie właściwych nawyków bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią.

3. Zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

– obserwacja zachowań uczniów podczas przerw międzylekcyjnych,

– każdorazowa reakcja nauczycieli na zachowania agresywne lub niebezpieczne  uczniów podczas lekcji, przerw, zajęć pozalekcyjnych,

– szczególna dbałość o bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu na świetlicy szkolnej,

– zapoznanie uczniów z zasadami ruchu drogowego podczas lekcji techniki i na lekcjach wychowawczych,

– przygotowanie uczniów do zdobycia karty rowerowej i motorowerowej podczas lekcji techniki,

– pogadanki na lekcjach wychowawczych nt. bezpiecznych zachowań w szkole, w czasie wolnym, w życiu codziennym,

– organizacja spotkania z policjantem,

– przekazywanie uczniom informacji nt. udzielania pierwszej pomocy,

– organizowanie pokazów i ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy,

– uczestnictwo  w konkursie „Ratujemy Życie”, „Działam bezpiecznie”

– udział w „Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Pile.

– Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny
12. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. 1.Zapoznanie się z problemami dzieci niepełnosprawnych (emocjonalne, wychowawcze, intelektualne, zdrowotne).

2.Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów niepełnosprawnych.

3.Umożliwienie uczniom niepełnosprawnym pełny udział w życiu szkoły.

4.Wsparcie dla rodziców uczniów niepełnosprawnych.

– powołanie zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów niepełnosprawnych – opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego,

-organizacja różnych form pomocy,

– ułatwienie adaptacji uczniów niepełnosprawnych w klasach i w szkole,

– dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych

-zajęcia integracyjne w klasach, w których występuje problem niepełnosprawności,

– uwrażliwienie uczniów na ten problem, przekazanie im potrzebnej wiedzy w tym zakresie oraz możliwości pomocy niepełnosprawnym rówieśnikom.

 

– Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny
13. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznów. 1. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych  i potrzeb uczniów oraz sytuacji społecznej ucznia.

2. Indywidualizacja procesu uczenia się.

3. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

4. Rozwój zainteresowań i pasji uczniów, wspieranie uczniów zdolnych.

 

 – rozmowy i obserwacje uczniów,

– wykorzystanie informacji o uczniach od ich rodziców,

– analiza opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej – wykorzystanie zalecen poradni w codziennej pracyz uczniem,

-organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z trudnościami w nauce,  rozwijące zainteresowania,

– bieżąca pomoc  w nadrabianiu zaległości,

– organizację pomocy koleżeńskiej,

– angażowanie uczniów w różnego rodzaju działania na rzecz szkoły i społeczności lokalnej,

 

– Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny
14. Wolontariat. 1. Angażowanie uczniów w działalność charytatywną i bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym.

2. Organizowanie przedsięwzięć, działań, zbiórek na rzecz osób potrzebujących.

3.  Wspólpraca z instytucjami: Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie, dom dziecka, schronisko, itp.

4. Kształtowanie wśród uczniów postawy tolerancji, akceptacji, otwartości na problemy i potrzeby osóbw trudnej sytuacji życiowej lub niepełnosprawnych.

 

– organizacja i przeprowadzanie zbiórek, wyjazdów, dyskotek, wspólnych wystepów i imprez, itp.

– angażowanie jak największej liczny uczniów w wyżej wymienione działania,

– stwarzanie takich sytuacji w szkole i poza nią, aby uczniom pełnosprawnym umożliwić kontakt z osobami niepełnosprawnymi,

– Dyrekcja, nauczyciele, pedagog, psycholog,
 

 

Profilaktyka selektywna

  Obszar pracy profilaktycznej Zadania Sposoby i formy realizacji Osoby odpowiedzialne
1. Wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych lub podejmują je. 1. Rozpoznanie uczniów zachowujących się ryzykownie lub znajdujących się w specyficznej sytuacji społecznej, rodzinnej.

2. Objęcie uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole.

3. Dostosowanie form pomocy do sytuacji i możliwości psychicznych ucznia.

4. Włączenie rodziców i osób ważnych dla ucznia w pomoc psychologiczną dla ucznia.

5. Wyznaczenie uczniom z zagrożeniami różnego rodzaju funkcji i zadań oraz włączenie ich do grup rówieśniczych.

 

– obserwacja uczniów, rozmowy z uczniami i rodzicami,

– terapia indywidualna z uczniami,

– organizacja zajęć z zakresu treningu umiejętności społecznych,

– organizacja grup socjoterapeutycznych,

– systematyczna współpraca z rodzicami uczniów,

– wskazywanie i zachęcanie do rozpoczęcia terapii w instytucjach wspierających szkołe,

– Dyrekcja, pedagog, psycholog, wychowawca,
2. Współpraca z instytucjami wspierający szkołe w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. 1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną lub inną specjalistyczną zajmującą się uzależnieniami – diagnoza i terapia.

2. Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi działającymi na rzecz pomocy uczniom podejmującym zachowania ryzykowne: Sąd Rodzinny i Nieletnich, kuratorzy sądowi, asystent rodziny, Komenda Powiatowa Policji, Ośrodek Pomocy Społecznej, itp.

– wysyłanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni – diagnoza zaburzeń,

– wykorzystywanie zaleceń poradni do pracy w szkole z uczniem,

– stały kontakt z instytucjami wspierającymi rodzinę i szkołę w procesie zmian zachowania ucznia,

– Dyrekcja, podagog, psycholog, wychowawca
 

 

 

Profilaktyka wskazująca

1. Wspieranie uczniów  u których rozpoznano wczesne objawy używania środków psychoaktywnych lub podejmujących  zachowania ryzykowne. 1. Stała współpraca z rodzicami ucznia.

2. Przybliżenie istniejącego problemu grupie rówieśniczej w klasie, w której osoba leczona ma funkcjonować.

3. Pomoc w skierowaniu ucznia uzależnionego do odpowiedniego ośrodka.

– systematyczny kontakt z rodzicami – spotkania indywidualne, kontakty telefoniczne,

– lekcje wychowawcze w klasie ucznia borykającego się z problemem uzależnienia – uświadomienie uczniom ważności problemu,

– umieszczenie ucznia w specjalistycznych placówkach,

– Dyrekcja, pedagog, psycholog,

 

 

 

 1. Plan pracy w zakresie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

(w oparciu o rozporządzenie  z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii)

 

 

Lp. Obszar pracy Zadania szczegółowe Konkretne przedsięwzięcia planowane przez nauczycieli/szkołę Adresaci
1. Działalność wychowawcza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów  w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia; – opracowanie i upowszechnianie materiałów z zakresu edukacji zdrowotnej, ze szczególnych uwzględnieniem zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, skierowanych do

nauczycieli i  rodziców / opiekunów prawnych – przekazanie rodzicóm ulotek informacyjnych nt. zdrowego stylu życia;

– włączenie rodziców w ogólnopolską akcję – „Śniadanie daje moc” – przygotowywanie zdrowych kanapek

– zaangażowanie  rodziców / opiekunów prawnych  do współpracy przy organizacji uroczystości/imprez

szkolnych i klasowych, zawodów sportowych, festynów, wycieczek, itp.

– promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez organizację spotkań  rodziców /  opiekunów rawnych ze specjalistami w zakresie profilaktyki uzależnień, zdrowego stylu życia, itp.

Rodzice/

opiekunowie prawni

 

 

 

 

 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

 

4) rozwijanie i wspieranie działalności wolantarystycznej;

 

 

 

 

 

 

 

 

– promowanie wśród uczniów zasad zdrowego żywienia oraz informowanie o korzyściach, które z niego płyną,

-lekcje wychowawcze dotyczące  środków psychoaktywnych, wyjaśniające korzyści, które płyną z odżywania się w zdrowy sposób,

– organizowanie konkursów z zakresu zdrowego stylu życia, – angażowanie uczniów w działania promujące zdrowie,

– uświadamianie uczniom problemu związanego z chorobą AIDS i innymi chorobami cywilizacyjnymi – lekcje wychowawcze nt. specyfiki chorób cywilizacyjnych,

– angażowanie uczniów w aktywność fizyczną – ciekawe lekcje wf, zawody, turnieje sportowe, itp.

 

– współpraca z instytucjami lokalnymi  – Dom Kultury, GOPS,

– organizacja ogólnoszkolnych zbiórek, akcji charytatywnych na rzecz osób, instytucji potrzebujących,

– integracja z osobami niepełnosprawnymi z DPS w Rzadkowie   (wspólne jasełka, dyskoteki, wyjazdy integracyjne itp.),

– wolontariat – współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Rzadkowie, domem dziecka, schroniskiem dla zwierząt, itp.

– angażowanie uczniów w różnego rodzaju działania integrujące całą  społeczność szkolną – przygotowanie występów artystycznych np. z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Turniej Mikołajkowy, wspólne kolędowanie, warsztaty taneczne, zajęcia kulinarne,  zbiórki żywności, itp.

Uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie

 

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli i rodziców / opiekunów prawnych, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych;

 

– zaangażowanie uczniów w działalność na rzecz społeczności szkolnej, zwiększając poczucie przynależności do grupy – aktywność samorządu szkolnego, – przygotowywanie przez uczniów imprez szkolnych np. Dzień Edukacji Narodowej, wigilia szkolna, walentynki, dzień wiosny, turnieje sportowe itp.,

– angażowanie rodziców w działalność na rzecz klasy i szkołu – organizację imprez klasowych i szkolnych, zapraszanie rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły,

– współpraca w kwestiach wychowawczych szkoły – omawianie i wprowadzanie jednolitych oddziaływań wychowawczych,

– spotkania wychowawców i rodziców podczas wywiadówej oraz kontakty indywidualne,

– dział nauczycieli w rozwoju osobistym uczniów mający na celu zwiększanie autorytetu nauczyciela – organizacja zajęć pozalekcyjnych, konkursów, wyjazdów,

 

– włącznie uczniów  w akcje prozdrowotne o zasięgu lokalnym i  ogólnopolskim,

– włączanie uczniów  w różnego rodzaju działalność charytatywną – zbiórki żywności, nakrętek, makulatury, wolontariusze WOŚP, kiermasze świąteczne,

– integracja z osobami niepełnosprawnymi,

Uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie

7) doskonalenie umiejętności nauczycieli  w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami i ich rodzicami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów;

 

 

 

 

 

 

8) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieki i rodziców;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– udział nauczycieli w różnego rodzaju szkoleniach i formach doskonalenia zawodowego prowadzonych w ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia oraz prowadzonych przez instytucje pozaszkolne,

– wdrażanie przez nauczycieli  metod aktywnego nauczania w celu zwiększenia zaangażowania  uczniów w uczenie się,

– wykorzystywanie przez nauczycieli technologii informatycznej w celu uatrakcyjnienia lekcji,

 

-rozszerzanie kompetencji nauczycieli i wychowawców dotyczących nowych zjawisk i problemów, z którymi mogą spotkać się w pracy wychowawczej,

– spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym – rozszerzanie wiedzy  rodziców  na temat rozpoznawania problemów z używaniem substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży, udzielanie informacji na temat właściwego sposobu reakcji na zidentyfikowany problem.

 

Nauczyciele, wychowawy

 

 

 

 

 

 

Rodzice, nauczyciele

2. Działalność edukacyjna  

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji oraz postępowanie w tego typu przypadkach;

 

– poradnictwo psychoedukacyjne dla rodziców udzielane przez szkolnych specjalistów,

-pedagogizacja  rodziców / opiekunów prawnych na zebraniach

w zakresie m.in. przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych – prelekcje, spotkania ze specjalistami,

– wykorzystywanie wewnętrzych procedur w sytuacjach interwencji kryzysowej („Strategie działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem i demoralizacją”),

– zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły na tematy związane z profilaktyką i wychowaniem – agresja , uzależnienia, itp.

– przygotowanie gazetki szkolnej dla rodziców- bieżące informacje, porady, ważne adresy, itp.

– wzbogacenie księgozbioru biblioteki o propozycje dotyczące środków psychoaktywnych, rozpoznawania objawów i postępowania w tego typu sytuacjach,

Rodzice/

opiekunowie prawni, nauczyciele

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, ponadto umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji; przeprowadzanie lekcji wychowawczych, pogadanek, warsztatów przez wychowawców, pedagoga, psychologa szkolnego na temat  uczuć i emocji, sposobów wyrażania swoich emocji, radzenia obie w trudnych sytuacjach,

– wykorzystanie materiałów edukacyjnych np. pakiet filmów pt. „Asertywność”,  „Lekcje przestrogi”, „Profilaktyka uzależnień”,

– zaangażowanie uczniów w kampanie społeczną „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – promowanie właściwych umiejętności życiowych,

– przeprowadzenie przez pedagoga warsztatów dla uczniów gimnazjum nt. „Jestem asertywny”,

– zakup książek dla uczniów o problematyce młodzieżowej i z zakresu psychologii okresu dorastania,

Uczniowie
3) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu; – przeprowadzanie lekcji wychowawczych,

– ćwiczenie umiejętności podejmowania decyzji,

– zapoznanie uczniów ze „Strategiami działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem i demoralizacją” – procedury postepowania w sytuacjach trudnych,

– organizowanie różnego rodzaju konkursów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia na szczeblu szkolnym i  angażowanie uczniów z konkursy poza szkole,

– przeprowadzanie apeli okolicznościowych np. „Dzień bez Papierosa”,

– rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i patrzenia na problem z wielu możliwych perspektyw -dyskusje na zgłoszone przez uczniów tematy, przeprowadzone podczas godziny wychowawczej, wykorzystywanie metody „burza mózgów”, rozwiązywanie problemów w grupach  – nauczyciel przedstawia uczniom problem, na który znajdują rozwiązanie podzielone na etapy, poszczególne rozwiązania są prezentowane całej klasie.

 

Uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli, doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów uzywania środków  i substancji, podejmowanie szkolnej interwencji profilaktycznej oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki uzywania środków i substancji, zaburzeń rozwojowych i zachowań ryzykownych; – zapoznanie nauczycieli ze „Strategiami działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem i demoralizacją” – procedury postepowania w sytuacjach trudnych,

– uczestnictwo nauczycieli w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego z zakresu profilaktyki używania środków psychoaktywnych, zaburzeń rozwojowych i zachowań ryzykownych,

– wykorzystywanie przez nauczycieli odpowiedniej literatury, rozszerzającej wiedzę na temat objawów i konsekwencji używania środków psychoaktywnych,

– wspólpraca z instytucjami zajmującymi się problemem uzależnień; policja, sąd rodzinny, poradnie specjalistyczne,

 

Nauczyciele
3. Działalność informacyjna 1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji; – porady i konsultacje dla rodziców, nauczycieli prowadzone przez specjalistów szkolnych,

– organizacja spotkań ze specjalistami w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom dla nauczycieli i rodziców,

– ankietowanie uczniów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom,

-opracowanie i upowszechnianie materiałów z zakresu działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z używaniem substancji

psychoaktywnych,

Rodzice/prawni opiekunowie, nauczyciele
2) udostępnianie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla ucnziów i rodziców w przypadku zażywania środków i substancji psychoaktywnych – informaja na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce szkolnej nt instytucji i ofercie pomocy specjalistycznej  w przypadku zażywania substancji psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych uczniów,

– porady i konsultacje indywidualne dla rodzicami uczniów zagrożonych uzależnieniem prowadzone przerz specjalistów szkolnych,

– indywidualne spotkania ze specjalistami z uczniami, u których zidentyfikowano problem przyjmowania środków psychoaktywnych.

 

Rodzice, uczniowie

3) przekazanie informacji uczniom, rodzicom, nauczycielom na temat konsekwencji prawnych związanych z zażywaniem środków oraz o odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz nt. obowiązujących nauczycieli procedurach postępowania oraz metodach współpracy szkoły z Policja w sytuacjach zagrożenia narkomanią; – zapoznanie rodziców i uczniów ze „ Strategiami działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem i demoralizacją”,

– organizacja spotkań dla uczniów ze specjalistą ds. nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Pile nt. Konsekwencji prawnych zachowań ryzykownych,

– uczestnictwo nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i pracy z uczniami problemowymi,

Rodzice, uczniowie, nauczyciele
4. Działalność profilaktyczna 1) realizowanie zaplanowanych działań profilaktycznych i promocji zdrowia (także z rekomendowanych programów) – realizacja Szkolego Programu Profilaktyki,

– przeprowadzanie lekcji wychowawczych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia podczas lekcji wychowawczych, w.d.ż.w.r.,

– realizcji programu „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”,

– udział w ogólnoplskiej  kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,

– realizacja programu edukacjnego „Bądźmy zdrowi, wiemy więć działamy” (lekcje wychowawcze, udział w kokursie  plastycznym),

– realizacja programu profilaktyki uniwersalnej „Smak życia czyli debata o dopalaczach” – klasy VI SP i I-III Gim.,

– pogadanki i lekcje wychowawcze nt. zjawiska cyberprzemocy,

– wykorzystanie materiałów edukacyjnych takich jak: „Lekcje przestrogi”, „Asertyeność”, „Profilaktyka zdrowia i bezpieczeństwa – przemoc i cyberprzemoc; środki psychoaktywne”,

– współpraca z GKRPA  – udział w spektaklach i warsztatach profilaktycznych ,

– wspłpółpraca z policją,  kuratorami sądowymi uczniów oraz z sądem rodzinnym i nieletnich w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,

– indywidualne spotkania z rodzicami uczniów zagrożonych uzależnieniem lub demoralizacją,

– organizacja różnego rodzaju konkursów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia

 

 

Uczniowie, rodzice
2) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych – wykorzystanie metody kontraktu,

-informowanie uczniów o ryzyku związanym z zażywaniem środków psychoaktywnych,

– określenie jasno sprecyzowanych zasad obowiązujących w szkole, zapoznanie z nimi uczniów – regulaminy szkolne,

– zapoznie uczniów z procedurami stosowanymi przez szkołę w sytuacjach problemowych (palenie papierosów, sięganie po środki psychoaktywne, itp.),

– natychmiastowa reakcja nauczycieli w sytuacjach podejrzenia  lub zażycia środków psychoaktywnych, zgodnie z przyjętymi procedurami,

– współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę np. policja, sąd, kuratorzy sądowi,

Uczniowie
3) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby uczniów (podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności  i satysfakcji)

 

 

 

 

 

 

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań

ryzykownych

 

5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjnoterapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków i substancji o których mowa we wstępie do dokumentu

– organizacja różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia i zaintereosowania uczniów (humanistyczne, przyrodnicze, sportowe, itp.),

– organizacja wycieczek, wyjazdów do kina, na basen, lodowisko, itp.,

– przygotowywanie uczniów do różnego rodzaju występów artystycznych lub innych dla społeczności lokalnej,

– zapewnienie wsparcia uczniom, którzy nie mogą brać udziału w bardziej atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych ze względu na stan finansowy rodziny – pozyskiwanie funduszy z innych źródeł

 

– wdrożenie i opanowanie programów i procedur przez Radę Pedagogiczną,

– doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej poprzez stosowanie wewnętrzych procedur, wspólpracę z dyrekcją i pedagogiem, wsparcie instytucji zewnętrznych,

 

– wprowadzenie w razie potrzeby do indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego elementów terapii wychodzenia z uzależnień,

– angażowanie uczniów w zajęcia pozalekcyjne  –zarówno sportowe jak i kulturalne – wskazywanie uczniom możliwości rozwoju ich pasji bądź wsparcie w ich odnajdywaniu.

– angażowanie rodziców / opiekunów prawnych uczniów w profilaktykę

antynarkotykową – spotkania rodziców / opiekunów prawnych z psychologiem szkolnym, na których przedstawione zostają

zagrożenia związane ze stosowaniem środków psychoaktywnych oraz metody walki z uzależnieniem, spotkania rodziców /  opiekunów prawnych z ekspertami z lokalnej instytucji ds. przeciwdziałania

narkomanii i uzależnieniom, wskazanie lub udostępnienie rodzicom / opiekunom prawnym literatury, zwiększającej ich kwalifikacje

radzenia sobie z zaistniałym problemem.

Uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Uczniowie, rodzice

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments off