Szkolny Program Profilaktyki dla Publicznego Gimnazjum

Szkolny Program Profilaktyki

dla Publicznego Gimnazjum

 1. S. Staszica

w Miasteczku Krajeńskim

Przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej

z dnia 15 września 2015r.

 

      1Podstawa prawna programu

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami oraz inne rozporządzenia w sprawach oświaty,
 • Statut Szkoły,
 • Szkolny Program Wychowawczy Publicznego Gimnazjum,
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej, zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

 

 1. Cele szkolnego programu profilaktyki:
 • minimalizowanie zagrożeń i zaburzeń zachowania poprzez pomoc i wspieranie uczniów i ich rodziców w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów wychowawczych;
 • eliminowanie niewłaściwych zachowań uczniów takich jak: agresja i przemoc wobec innych, wagary, sięganie po różnego rodzaju używki;
 • kreowanie świadomego stosunku do środków uzależniających;
 • wzmacnianie postaw i zachowań społecznie akceptowanych;
 • kształtowanie postaw moralnych i właściwej hierarchii wartości;
 • kształtowanie poczucia własnej wartości i postaw asertywnych;
 • kształtowanie umiejętności efektywnej komunikacji z drugim człowiekiem;
 • propagowanie zdrowego stylu życia;
 • wzmacnianie pozytywnych relacji w grupie, środowisku szkolnym i osobami dorosłymi;
 • wzmacnianie zainteresowania nauką szkolną i systematycznego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych;
 • wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych w szkole.
 1. Zadania do realizacji
 2. Dbanie o wszechstronny rozwój dziecka i dobro uczniów.
 3. Integracja uczniów na poziomie klasowym i międzyklasowym.
 4. Wprowadzenie różnorodnej oferty zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych w celu pokazania alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

4.Diagnozowanie problemów, których przyczyną są trudności wychowawcze, szkolne, emocjonalne i zdrowotne uczniów oraz eliminowanie ich.

 1. Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole.
 2. Motywowanie do nauki i realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów
 3. Wspieranie uczniów zdolnych oraz rozwijanie zainteresowań uczniów.

8.Współpraca z rodzicami w zakresie wypracowania jednolitego frontu oddziaływań wychowawczych.

9.Wspieranie uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo.

 1. Zapobieganie uzależnieniom uczniów.
 2. Współpraca z instytucjami wspierającymi wychowawczą funkcję szkoły.

 

 1. Formy realizacji programu:

– rozmowy indywidualne, warsztaty, programy profilaktyczne, zebrania klasowe, imprezy ogólnoszkolne i środowiskowe, przedstawienia, ulotki informacyjne, programy wychowawcze klas, prelekcje, pogadanki dla uczniów i rodziców, zajęcia pozalekcyjne, realizacja projektów edukacyjnych, filmy edukacyjne.

 

 1. Identyfikacja problemów, diagnoza środowiska na podstawie:

1) obserwacji środowiska szkolnego,

2) przeprowadzonych ankiet,

3) analizy dokumentów szkolnych,

4) rozmów z uczniami, nauczycielami i rodzicami,

5) analizy frekwencji uczniów na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych.

 

 1. Przeprowadzona analiza wskazuje na istnienie następujących problemów wychowawczych wymagających działań profilaktycznych:

1) niskie potrzeby edukacyjne  niektórych uczniów i lekceważenie obowiązków szkolnych, brak motywacji do nauki, trudności w nauce, absencja uczniowska;

2) obniżona kultura osobista uczniów;

3)  agresja fizyczna i psychiczna wśród uczniów;

4) obniżona samokontrola emocji i zachowania wśród uczniów;

5) podejmowanie przez uczniów   zachowań ryzykownych;

6) niewłaściwe spędzanie czasu wolnego (za dużo telewizji, Internetu, gier komputerowych);

7) narastające zjawisko cyberprzemocy.

 

 1. Osoby odpowiedzialne za realizację programu:
 • Wychowawcy i nauczyciele
 • Dyrekcja
 • pedagog szkolny i psycholog szkolny
 • rodzice
 1. Przewidywane efekty:

– uczniowie otrzymują odpowiednie wsparcie w każdym aspekcie rozwoju: emocjonalnym, intelektualnym, fizycznym,

 • uczniowie coraz lepiej radzą sobie z problemami,
 • uczniowie postrzegają, rozumieją i respektują normy społeczne,
 • uczniowie potrafią lepiej radzić sobie z negatywnymi emocjami,
 • uczniowie są świadomi niebezpieczeństw i zagrożeń oraz potrafią im zapobiegać,
 • uczniowie czują się odpowiedzialni za swój rozwój, dbają o dobro innych,
 • zwiększenie frekwencji uczniów w szkole.
 1. Obszary pracy profilaktycznej:
 2. integracja uczniów na poziomie klasowym i szkolnym,
 3. znajomość praw i obowiązków uczniów,
 4. lekceważenie obowiązków szkolnych, brak motywacji do nauki, absencja uczniowska,
 5. przeciwdziałanie agresji,
 6. kształtowanie kultury osobistej,
 7. kształtowanie poczucia własnej wartości i rozumienie własnych uczuć kształtowanie postawy asertywnej wśród uczniów,
 8. profilaktyka uzależnień (nikotyna, alkohol, narkotyki, leki, komputer)
 9. kształtowanie postaw prozdrowotnych,
 10. propagowanie bezpiecznych zachowań w szkole, na drodze i życiu codziennym.


Lp. Obszar pracy profilaktycznej Zadania Sposoby i formy realizacji Osoby odpowiedzialne
1. Integracja uczniów na poziomie klasowym i szkolnym. 1. Wypracowanie zasad grupy, które będą obowiązywały grupę podczas pobytu w szkole – kontrakt.

2. Rozwijanie poczucia przynależności do zespołu klasowego i społeczności szkolnej.

– wspólne – w klasie – ustalenie zasad grupy klasowej,

– kontrolowanie przez wychowawcę i uczniów przestrzegania kontraktu,

– podział obowiązków między uczniami,

– organizacja imprez klasowych, wycieczek, wyjazdów,

– organizowanie i uczestnictwo w imprezach i uroczystościach szkolnych.

– wychowawcy,

– pedagog i psycholog szkolny,

– wszyscy nauczyciele

2. Znajomość praw i obowiązków uczniów.

 

1.Zapoznanie uczniów ze Statutem szkoły, regulaminami i rozporządzeniami  Dyrektora.

2. Zapoznanie uczniów z podstawowymi prawami  dziecka i człowieka.

3. Kształtowanie właściwego sposobu rozumienia pojęć: tolerancja, wolność.

– przeprowadzanie lekcji wychowawczych,

– analiza dokumentacji szkolnej, w której zawarte są zapisy o prawach i obowiązkach uczniów,

– analiza dokumentów ogólnoświatowych odnoszących się do praw człowieka, np. Konwencja o Prawach Człowieka.

– wychowawcy, wszyscy nauczyciele,
3. Lekceważenie obowiązków szkolnych, brak motywacji do nauki, absencja uczniowska. 1. Systematyczna kontrola frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

2. Monitorowanie obowiązku szkolnego uczniów.

3. Motywowanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych: dydaktyczno-wychowawczych oraz rozwijających zainteresowania  oraz projektach edukacyjnych.

4. Systematyczna współpraca z rodzicami uczniów w zakresie wywiązywania się przez uczniów z obowiązków szkolnych.

5. Wykształcenie w uczniach umiejętności uczenia się.

 

– comiesięczna analiza frekwencji uczniów,

– informowanie Dyrekcji i pedagoga szkolnego o nie realizowaniu obowiązku szkolnego przez uczniów w celu podjęcia odpowiednich działań,

– kontakty indywidualne, rozmowy wyjaśniające z uczniami i rodzicami,

 

– wykorzystanie metody kontraktu,

– przeprowadzenie warsztatów przez psychologa szkolnego nt. „Jak się uczyć”.

– Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny,
4. Kształtowanie kultury osobistej.

 

1.Uświadomienie uczniom znaczenia wysokiej kultury osobistej  w codziennym życiu.

2. Promowanie i nagradzanie zachowań pozytywnych uczniów.

 

 

 

 

 

– zwracanie uwagi na sposób wypowiadania się uczniów, a zwłaszcza wulgarne słownictwo,

– pogadanki na lekcjach wychowawczych nt. właściwych postaw i zachowań podczas funkcjonowania w grupie,

– aranżowanie takich sytuacji wychowawczych, gdzie uczeń musi wykazać się kulturą osobistą, np. apele, obchody świąt,

– nagradzanie punktami pozytywnych zachowań uczniów.

 

– Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny,
5. Kształtowanie poczucia własnej wartości i rozumienie własnych uczuć kształtowanie postawy asertywnej wśród uczniów.

 

1.Kształtowanie umiejętności nazywania i rozpoznawania uczuć.

2. Uświadomienie uczniom ważności pozytywnego myślenia o sobie.

3. Rozwijanie poczucia własnej wartości.

4. Wzmacnianie pozytywnych stron ucznia.

5. Kształtowanie  umiejętności  asertywnego zachowania uczniów.

– lekcje wychowawcze, pogadanki, warsztaty prowadzone przez wychowawców, pedagoga, psychologa szkolnego,

– przeprowadzenie przez pedagoga  programu profilaktyczno-wychowawczego pt. „Jestem asertywny” wśród uczniów klas I i II gimnazjum,

– organizowanie zajęć pozalekcyjnych, imprez kulturalnych, sportowych i innych,

– ćwiczenie umiejętności skutecznego odmawiania,

– zachęcanie uczniów do udziału  w różnego rodzaju  konkursach,

– nagradzanie uczniów za szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach oraz działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, organizację imprez szkolnych.

 

– Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny,
6. Przeciwdziałanie agresji. 1.Przekazanie uczniom wiedzy na temat przyczyn i skutków zachowań agresywnych oraz mechanizmu powstawania agresji.

2. Informowanie uczniów o sposobach radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami swoimi i innych.

3. Monitorowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych na terenie szkoły.

4. Natychmiastowa interwencja nauczyciela  w sytuacjach, kiedy dochodzi do agresji między uczniami.

5. Konsekwentne egzekwowanie przestrzegania regulaminów szkolnych („Regulamin spędzania przerw międzylekcyjnych”, „Punktowy system oceniania zachowania” itp.).

6. Współpraca z rodzicami w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych.

 

– przeprowadzanie lekcji wychowawczych na temat przyczyn i skutków agresywnych zachowań, sposobów radzenia sobie z własną i cudzą agresją, sposobów rozwiązywania konfliktów w klasie, sposobów wyrażania swoich emocji pozytywnych i negatywnych, itp.,

– projekcje filmów edukacyjnych nt. agresji i przemocy,

– organizowanie spotkań dla uczniów z  policjantem,

– uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych, spektaklach profilaktycznych organizowanych przez Gminny Dom Kultury,

– organizacja spotkań ze specjalistą ds. nieletnich KPP nt. odpowiedzialności prawnej nieletnich,

–  bieżące informowanie rodziców o nieprawidłowym zachowaniu dziecka,

– wskazywanie instytucji wspomagających rodzinę w procesie wychowania,

– pedagogizacja rodziców, np. organizowanie spotkań z policjantem, psychologiem lub innymi specjalistami,

– monitoring w szkole,

– stosowanie metody kontraktu.

 

– Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny
7. Profilaktyka uzależnień (nikotyna, alkohol, narkotyki, leki, komputer).

 

1.Uświadamianie uczniom konsekwencji zdrowotnych, psychologicznych i prawnych sięgania po papierosy, alkohol, narkotyki  i dopalacze.

2.Analiza zjawiska cyberprzemocy.

3. Współpraca z rodzicami uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień.

4.Wykształcenie wśród rodziców umiejętności rozpoznawania objawów zażywania przez dzieci narkotyków.

5. Współpraca z komendą Powiatową Policji w Pile.

– przeprowadzanie lekcji wychowawczych na temat przyczyn uzależnień, mechanizmu uzależnienia, konsekwencji prawnych, społecznych, zdrowotnych, rodzajów środków uzależniających, sposobów pomocy osobom uzależnionym, itp.

– projekcje filmów edukacyjnych na temat uzależnień.

– informowanie uczniów o zjawisku cyberprzemocy – wyjaśnienie mechanizmu, konsekwencji prawnych i psychologicznych.

– organizowanie dla uczniów warsztatów psychologicznych,

– organizacja spotkań ze specjalistą ds. nieletnich KPP nt. odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz konsekwencji zażywania środków psychoaktywnych,

–  bieżące informowanie rodziców o nieprawidłowym zachowaniu dziecka,

– udzielanie porad wychowawczych,

– wskazywanie instytucji wspomagających rodzinę w procesie wychowania,

– pedagogizacja rodziców  w zakresie profilaktyki uzależnień,

–  współpraca z  policją i sądem w przypadku wykrycia ucznia zażywającego lub będącego pod wpływem któregoś ze środków uzależniających,

–  zastosowanie metody kontraktu w działaniach wychowawczych szkoły,

– edukacja antynikotynowa – realizacja programu „Znajdź właściwe rozwiązanie, obchody  „Światowego Dnia Rzucania Palenia, Światowego Dnia bez Papierosa,

– udział szkoły w ogólnopolskiej kampanii: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”- organizacja konkursów, przekazywanie ulotek informacyjnych o używkach, propagowanie zdrowego stylu życia.

 

 

– Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny
8. Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

 

1. Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych.

2. Zwracanie szczególnej uwagi na znaczenie zdrowego odżywiania dla rozwoju dzieci i młodzieży.

3. Zapoznanie uczniów z zasadami racjonalnego odżywiania oraz zbilansowanej diety.

4. Kształtowanie pozytywnych nawyków związanych ze spędzaniem czasu wolnego – znaczenie aktywności fizycznej.

5. Uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z nieprawidłowej diety: otyłość, anoreksja, bulimia.

 

– pogadanki, dyskusje, projekcje filmów edukacyjnych nt. racjonalnego i zdrowego odżywania się na lekcjach wychowawczych, biologii,

– organizacja akcji prozdrowotnych: pokazów potraw, pikników, festynów,

– udział w akcji ogólnopolskiej „Śniadanie daje moc”,

– przeprowadzanie konkursów związanych z propagowaniem zdrowego stylu życia,

–  realizacja programów edukacyjnych „Trzymaj formę” oraz „Bądźmy zdrowi – wiemy więc działamy”,

–  pogadanki nt. zagrożeń nieprawidłowej diety: otyłość, nadwaga, anoreksja, bulimia.

– kształtowanie nawyku uprawiania sportu jako elementu zdrowego stylu życia, poprzez uczestnictwo w rajdach rowerowych, wycieczkach rekreacyjnych, wyjazdach na basen, sportowych zajęciach pozalekcyjnych np. czwartki lekkoatletyczne, itp.

 

– Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny
9. Propagowanie bezpiecznych zachowań w szkole, na drodze i życiu codziennym. 1.Rozwijanie odpowiedzialnej postawy dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

2. Kształtowanie właściwych nawyków bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią.

3. Zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

– obserwacja zachowań uczniów podczas przerw międzylekcyjnych,

– każdorazowa reakcja nauczycieli na zachowania agresywne lub niebezpieczne  uczniów podczas lekcji, przerw, zajęć pozalekcyjnych,

– szczególna dbałość o bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu na świetlicy szkolnej,

–  przygotowanie uczniów do zdobycia karty  motorowerowej podczas lekcji techniki,

– pogadanki na lekcjach wychowawczych nt. bezpiecznych zachowań w szkole, w czasie wolnym, w życiu codziennym,

– organizacja spotkania z policjantem,

– przekazywanie uczniom informacji nt. udzielania pierwszej pomocy,

– organizowanie pokazów i ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy,

– uczestnictwo  w konkursie „Działam bezpiecznie”,

– udział w „Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Pile.

– Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pedagog i psycholog szkolny
10. Integracja z osobami niepełnosprawnymi. 1.Zapoznanie się z problemami dzieci niepełnosprawnych (emocjonalne, wychowawcze, intelektualne, zdrowotne).

2.Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów niepełnosprawnych.

3.Umożliwienie uczniom niepełnosprawnym pełny udział w życiu szkoły.

4.Wsparcie dla rodziców uczniów niepełnosprawnych.

5. Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Radkowie.

– powołanie zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów niepełnosprawnych – opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego,

-organizacja różnych form pomocy,

– ułatwienie adaptacji uczniów niepełnosprawnych w klasach i w szkole,

– dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych

-zajęcia integracyjne w klasach, w których występuje problem niepełnosprawności,

– uwrażliwienie uczniów na ten problem, przekazanie im potrzebnej wiedzy w tym zakresie oraz możliwości pomocy niepełnosprawnym rówieśnikom,

– integracja z osobami niepełnosprawnymi z Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie .

 

– Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pedagog i psycholog szkoln

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments off