SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY

dla Publicznego Gimnazjum
im. Stanisława Staszica
w Miasteczku Krajeńskim
na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016
Skład zespołu planującego:
1. Przwedstawiciele rodziców:
Agnieszka Gieleciak
Wioletta Mosznińska
2. Przedstawiciele uczniów:
Julia Borowska
Wiktoria Smaga
3. Przedstawiciele nauczycieli:
Marzanna Boć – Ochyra
Agnieszka Machnik
WSTĘP
Publiczne Gimnazjum im. S. Staszica w Miasteczku Krajeńskim to instytucja wchodząca w skład Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim. W gimnazjum w tym roku szkolnym 2014/2015 jest 91 uczniów i sześć oddziałów klasowych. Zarówno szkoła podstawowa, jak i gimnazjum mieszczą się w jednym budynku, dlatego podejmowane działania często są wspólnymi dla obu szkół. Jest to szkoła wiejska, jedyna na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie, a dzieci dojeżdżają z kilku okolicznych wsi, klasy są małoliczne, a środowisko ogólnie znane. Szkoła cały czas się rozwija, współpracuje z wieloma instytucjami, wspierającymi dydaktyczne
i wychowawcze funkcje szkoły, angażuje się w różnego rodzaju projekty edukacyjne, rozwijające zainteresowania i działalność poza szkolną uczniów, dzięki czemu nie tylko uatrakcyjnia uczniom sposób spędzania czasu wolnego, ale i zyskuje nowoczesne pomoce dydaktyczne, służace wszystkim podmiotom szkolnym. Chcielibyśmy, aby wszyscy zarówno nauczyciele, uczniowie, jak i rodzice aktywnie włączali się do realizacji zadań statutowych oraz poszerzali ofertę dydaktyczno – wychowawczą szkoły.

WIZJA SZKOŁY
W – wzajemnie się szanujemy,
I – innowacje wprowadzamy,
Z – zapraszamy do wspólnej rozmowy, nauki, zabawy,
J – jednolicie działamy,
A – aktywnie pracujemy,

S – swoje pasje i zainteresowania rozwijamy,
Z – zajęcia pozalekcyjne dostosowujemy,
K – kształujemy postawę tolerancji wobec innych,
O – otwieramy się na środowisko,
Ł – łamiemy stereotypy,
Y- Yesteśmy wspólnotą.
I. Cele programu:

1. Zwiększenie zaangażowania rodziców, uczniów i nauczycieli w realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
2. Wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności rodziców, uczniów
i nauczycieli za efekty pracy szkoły.
3. Współdecydowanie rodzców i uczniów w sprawach szkoły.
4. Doskonalenie form wzajemnej współpracy, integracja wszystkich podmiotów.
5. Wypracowanie przyjaznego klimatu współpracy opartego na partnerstwie
i rzeczywistym dialogu.
6. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych oraz podejmowania wspólnych działań.

II. Zasady współpracy:
1. Zasada partnerstwa i wzajemnego szacunku pomiędzy rodzicami, nauczycielami
i uczniami- poznawanie oczekiwań rodziców i uczniów, wzajemne konsultacje, szczerośc i otwartość w kontaktach.
2. Zasada życzliwości – tworzenie przyjaznej atmosfery podczas spotkań, wzajemna empatia i pozytywne nastawienie do współpracy, wzajemne wspieranie się w podejmowanych zadaniach.
3. Zasada sprawnej komunikacji – dbanie o jasny i konkretny przekaz informacji.
4. Zasada aktywnej i systematycznej współpracy.

Szczegółowe zasady współpracy:
1. Na początku roku szkolnego rodzice otrzymują informację o terminach zebrań z rodzicami na cały rok szkolny. Terminarz dostępny jest na stronie internetowej szkoły i w gablocie szkolnej.
2. Zebrania z rodzicami to zaplanowane popołudniowe spotkanie z rodzicami uczniów, prowadzone przez wychowawcę, służące omówieniu ważnych spraw szkolnych i klasowych. Podczas zebrania zarówno wychowawca, jak i rodzice mają prawo zgłaszać i przedstawiać zaistniałe problemy klasowe lub indywidualne.
3. Zebrania z rodzicami odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.
4. W pierwszy wtorek każdego miesiaca odbywają się konsultacje indywidualne dla zainteresowanych rodziców od 15.15 -16.15, stwarzające możliwość kontaktu rodziców z pracownikami pedagogicznymi szkoły oraz zgłaszania potrzeb i oczekiwań wobec szkoły.
5. W sytucjach szczególnych rodzice uczniów mogą zostać wezwani telefonicznie lub pisemnie na spotkanie indywidualne z wychowawcą, pedagogiem, dyrekcją w celu omówienia danego problemu.
6. Dla ogółu rodziców organizowane są również spotkania tematyczne ze specjalistami, szkolenia, pogadanki, w zależności od potrzeb szkoły. Informację o terminie tego typu spotkań otrzymują rodzice za pośrednictwem uczniów oraz strony internetowej szkoły.
7. W szkole pracuje pedagog i psycholog szkolny, który koordynuje organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, pomaga rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów. Pedagog i psycholog szkolny są dostępni dla uczniów, rodziców i nauczycieli od poniedziałk do piątku.
8. Szkoła posiada stronę internetową, na której zawarte są informacje o wydarzeniach z życia szkoły, osiągnięciach uczniów, podręcznikach, obowiązujących regulaminach i procedurach.
9. Rodzice spośród siebie wybierają przedstawicieli do Rady Rodziców, która w reprezentuje ogół rodziców. Rodzice mogą za pośdrednictwem Rady Rodziców lub bezpośrednio do Dyrekcji i pozostałych pracowników pedagogicznych zgłaszać zarówno propozycje działań, jak i nurtujace ich problemy.
10. Wszyscy uczniowie gimnazjum tworzą Samorząd Uczniowski, a w wyborach jedynie wybierają swoich przedstawicieli, którzy reprezentują ogół społeczności uczniowskiej. Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez organizowanie uroczystości szkolnych, okolicznościowych, akcji charytatywnych, organizowanie czasu wolnego uczniów, realizację różnorodnych inicjatyw.
11. Uczniowie mogą również bezpośrednio do Dyrekcji, pedagoga/psychologa szkolnego, wychowawcy, nauczycieli zgłaszać propozycje działań, inicjatyw czy różnego rodzaju problemy szkole.

III. Formy współpracy:
1) zebrania ogólne,
2) zebrania klasowe,
3) rozmowy indywidualne z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, dyrekcją,
4) konsultacje z nauczycielami,
5) kontakty telefoniczne, wezwania pisemne rodziców,
6) uczestnictwo i współorganizowanie imprez klasowych, szkolnych, wycieczek,
i innych działań.

IV. Obszary współpracy:
1. Dydaktyka i wychowanie.
2. Organizacja pracy szkoły.
3. Przestrzeń szkoły.

V. Ewaluacja programu

Celem ewaluacji będzie ocena efektów współpracy oraz podjęcie ewentualnych działań służących jej doskonaleniu. Ewaluacja programu przeprowadzana będzie na koniec roku szkolnego 2014/15 i 2015/16 przez zespół planujący progam – RUN. Wnioski z ewaluacji zostaną przedstawione Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców podczas posiedzeń podsumowujących.
Monitorowanie poziomu współpracy w naszej szkole oraz ocenę wdrażania i skuteczności programu współpracy określimy na podstawie analizy poniższych pytań:
1. Jakie wspólne działania udało się podjąć ?
2. W jakich obszarach uczniowie zwiększyli swój wpływ na życie szkoły ?
3. W jakich obszarach rodzice zwiększyli swój wpływ na życie szkoły ?
4. Jakie sukcesy możemy pokazać we współdziałaniu na rzecz organizacji życia szkoły ?
5. Co może być usprawnione ?
6. W jakich obszarach współpraca w naszej szkole jest słabo rozwinięta ?
7. Jakich błędów i pułapek powinniśmy unikać ?
VI. Harmonogram działań na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016.

Obszar: Dydaktyka i wychowanie
1.Opracowanie Programu Profilaktycznego i Wychowawczegodla szkoły. Wspólne z rodzicami przygotowanie programu profilaktyki na rok szkolny 2014/15. Zespól nauczycieli opracował projekt programu, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, a następnie przedstawiony został Radzie Rodziców, która również go zaakceptowała.
Wrzesień 2014r., 2015r. Zespół nauczycieli:A. Machnik, M. Budnik, M.Spychalska, B. Wendland, A. Stachowska, E. Konysz, Z. Misiak Nie wymaga – akceptacja zarówno ze strony nauczycieli, jak i rodziców, wypracowanie jednego frontu działań profilaktycznych,
2.„Rodzic – ekspert”. Przybliżenie uczniom gimnazjum specyfiki wybranych zawodów, poprzez zapraszanie rodziców wykonujących interesujący, niecodzienny lub specyficzny zawód. Spotkanie z rodzicami miałoby na celu pokazanie specyfiki danego zawodu począwszy od wyboru danej szkoły, po codzienne, wykonywane czynności związane z tym zawodem. Spotkania te miałyby charakter cyklicznych spotkań na lekcjach wychowawczych w klasacj I – III gimnazjum.
Cały rok szkolny 2014/15, 2015/16. Pedagog szkolny, wychowawcy klas, Nie wymaga – ilości zaproszonych rodziców – ekspertów,
– obserwacja zachowań uczniów,
– informacja zwrotna od rodziców i uczniów
3. Spotkania ze specjalistami. 1. Zaproszenie na zebranie ogólne dla rodziców specjalisty ds. nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Pile – prelekcja nt. specyfiki i rodzajów środków psychoaktywnych oraz sposobów rozpoznawania zachowań narkotykowych u dzieci i młodzieży.

2. Kolejne spotkanie ze specjalistą w roku szkolnym 2015/16 będzie zależało od potrzeb szkoły.
Listopad 2014r.

Listopad/ grudzień 2015r. Pedagog szkolny
Nie wymaga – frekwencja rodziców,
– zainteresowanie rodziców prelekcją,
– zgodność poruszanej tematyki z zaplanowanymi działaniami ujętymi w programie profilaktyki,
4. Dyżury nauczycieli. W każdy pierwszy wtorek miesiąca organizowane są dyżury wszystkich nauczycieli w godzinach od 15.15 do 16.15, podczas których rodzice mogą skonsultować z poszczególnymi nauczycielami wyniki w nauce oraz omówić aktualne problemy wychowawcze z swoich dzieci.
Każdy pierwszy wtorek miesiąca w roku szkolnym 2014/15, 2015/16. Wszyscy nauczyciele Nie wymaga – frekwencja i zainteresowanie rodziców,
5.„Wywiadówki partnerskie”. Organizacja „wywiadówek partnerskich” – spotkań zainteresowanych rodziców, uczniów, wychowawcy, pedagoga i Dyrekcji w celu rozwiązania danego problemu wychowawczego lub innego ucznia, grupy lub całej klasy.
Ideą tych spotkań jest wspólne omówienie problemu i znalezienie rozwiązania, przyjętego przez wszystkie strony.
W miarę potrzeb rok szkolny 2014/15, 2015/16 Wychowawcy klas Nie wymaga – stopień zaangażowania rodziców, uczniów, wychowawców,
– przyjęcie danego rozwiązania problemu przez wszystkie strony,
– pozytywna informacja zwrotna ze strony uczniów i rodziców

Obszar: Organizacja pracy szkoły
1. „Dzień Patrona – inaczej”. 1. Zorganizowanie dnia patrona w gimnazjum w mniej tradycyjny sposób. Najpierw została przeprowadzona ankieta wśród uczniów, rodziców i nauczycieli – październik 2014r. – w której wszyscy mogli wypowiedzieć się na temat formy i organizacji tego dnia, a następnie została ona zebrana i opracowana.
Członkowie zespołu z projektu „Szkoła Współpracy” zajęli się organizacją tego dnia: uczniowie przygotowali turniej sportowy; nauczyciele internetowy konkurs wiedzy o patronie oraz filmik o patronie; natomiast rodzice przygotowali kawiarenkę – zorganizowali słodki poczęstunek, a następnie kibicowali swoim dzieciom podczas turnieju. Ponadto rodzice otrzymali pisemne zaproszenia, a także umożliwili nagranie filmiku o patronie w ich domach.

2. Organizacja obchodów Dnia Patrona dla szkoły podstawowej
i gimnazjum w jednym dniu. Organizacja będzie zależała od pomysłów rodziców, uczniów i nauczycieli.
7 listopada 2014r.
Wrzesień/
październik 2015r – uczniowie biorący udział w projekcie „Szkoła współpracy” oraz reprezentanci SU,
– rodzice z projektu „Szkoła Współpracy” oraz pozostali zaproszeni,
– nauczyciele,

– Dyrekcja,
– nauczyciele,
– uczniowie,
– rodzice, – środki własne szkoły,
poczęstunek przygoto-
wany przez rodziców,

– środki własne szkoły,
– sponsorzy,
– środki pozyskane od Rady Rodziców, – zaangażowanie uczniów,
– frekwencja rodziców i uczniów,
– ilość przygotowanych przez rodziców ciast,
– obserwacja rodziców i uczniów,
– informacje w likanej prasie,
2. „Dzień Dziecka” – nauczyciele i rodzice razem dla uczniów. Przygotowanie przez nauczycieli i rodziców przedstawienia dla uczniów szkoły z okazji „Dnia Dziecka”. Czerwiec 2015r. Chętni nauczyciele i rodzice,
Koordynator
W. Krzemińska, Nie wymaga, środki własne. – zainteresowanie uczniów,
– oserwacja zachowań uczniów,
– zebranie opinii od uczniów i rodziców,
– zaangażowanie nauczycieli i rodziców,

3. „Mały wolontariat”. Działania mające na celu współpracę z Domem Pomocy Społecznej w Rzadkowie – integracja z osobami niepełnospawnymi. W ramach współpracy organizowana jest zbiórka pomocy dydaktycznych, gier, zabawek dla pensjonariuszy ośrodka; dyskoteki integracyjne; występy artystyczne; udział młodzieży w teledysku zespołu muzycznego „Na Górze”, koncerty zespołu dla uczniów szkoły.
Cały rok szkolny 2014/15; 2015/16 -koordynator Z. Misiak, H. Rozental, B. Wendland,
– chętni uczniowie gimnazjum,
Nie wymaga – ilość uczniów gimnazjum zaangażowana w wolontariat,
– częstotliwość podejmowanych działań,
– obserwacja zachowań uczniów,
4. „Niewidzialna ręka”. Podejmowanie działań, mających na celu pomoc osobom potrzebującym, jak np. zbiórka żywności, pomoc zwierzętom – zbiórka karmy dla zwierzat z schroniska opieka nad zwierzątami, czy inne działania, które w sposób anonimowy i bezinteresowny mogłyby przyczynić się do zmiany na lepsze.
Cały rok szkolny 2014/15, 2015/16 – Reprezentanci Samorządu Uczniowskiego,
– dyrekcja,
– poedagog szkolny, Środki własne – ilość zebranej żywności, karmy, itp.
– ilość uczniów zaangażowanych w działanie,
– ilość podejmowanych działań,
5. „Walentynki na wesoło”. Organizacja obchodów 14 lutego „walentynek” w sposób humorystyczny i angażujący całą społeczność uczniowską. Każda klasa gimnazjum będzie miała za zadanie przygotować występ – piosenka, taniec, skecz, itp. na temat miłości. Wszystko ma odbywać się na wesoło. Jury oceni występy klas, a następnie nagrodzi – również humorystycznie najciekawsze występy.
Luty 2015r.
Luty 2016r. Samorząd Uczniowski Nie wymaga – zaangażowanie uczniów,
– opinie nauczycieli, uczniów i rodziców,
6. Piknik Rodzinny. Zoorganizowanie Pikniku Rodzinnego dla społeczności szkolnej i lokalnej. Ogólny zarys pikniki polegałby na tym, że każda klasa przygotowałaby stoisko z różnego rodzaju gażetami, poczęstunkiem, wyrobami rękodzieła artystycznego,itp., których sprzedaż zasiliłaby budżet Rady Rodziców. Dzięki czemu dochód z pikniku mógłby być przeznaczony na potrzeby uczniów i szkoły. Dodatkowo w tym dniu odbyłyby się różnego rodzaju występy artystyczne dzieci i młodzieży, pokazy np. I pomocy, karate, konkurencje sportowe lub inne w zależności od pomysłów organizatorów.
Maj/
czerwiec 2015r. Rada Rodzicw,
– Samorząd Uczniowki,
– Rada Pedagogiczna, Nakłady finansowe ze środków własnych rodziców, sponsorów – zaangażowanie uczniów, rodziców, nauczycieli,
– frekwencja rodziców, uczniów, społeczności lokalnej,
7. „Dzień Sportu”. Organizacja rozgrywek sportowych, w których uczestniczyć będą uczniowie, rodzice i nauczyciele z okazji „Dnia Dziecka”

Czerwiec 2016r. – koordynatorzy – nauczyciele wych. fizycznego,
– przedstawiciele SU, Nie wymaga – zainteresowanie ze strony uczniów, rodziców i nauczycieli,
– frekwencja,
– ilość pozytywnych opinii na temat rozgrywek,
8. „Naturalnie, zdrowo i młodzieńczo”. Organizacja spotkania z kosmetyczką, dietetyczką, osobami zajmującymi się zdrowiem i wyglądem człowieka. Spotkania te miałyby na celu pokazanie uczniom gimnazjum, jak dbać o siebie, jak wykonać naturalny makijaż, jak ubierać się odpowiednio do sytuacji, jak zdrowo się odżywiać. Rok szkolny 2014/15, 2015/16 – chętni nauczyciele, uczniowie, rodzice, Nie wymaga – ilość dobrowolnych i nieodpłatnych porad specjalistów,
– zinteresowanie uczniów zagadnieniem,
Obszar: Przestrzeń szkoły
1.Wyodrębnienie tablicy informacyjnej dla uczniów. Przygotowanie miejsca – tablicy informacyjnej, gdzie uczniowie będą mogli zawieszać informacje dotyczące ich spraw, np. organizowane imprezy, zawody, sprzedaż/wymiana podręczników, i inne swoje sprawy związane ze szkołą i nie tylko.
Styczeń 2015r. – reprezentanci samorządu uczniowskiego, Nie wymaga – ilość zawieszanych informacji na tablicy,
2. „Pokój rozmów”. Wyodrębnienie miejsca do spotkań nauczycieli z rodzicami. Jest to gabinet pedagoga/psychologa szkolnego, dostępny przez cały tydzień w godzinach pracy szkoły. Pozwoli to uniknąć niekomfortowych rozmów na korytarzach szkolnych. Cały rok szkolny 2014/2015, 2015/2016 i dalsze Agnieszka Machnik Nie wymaga – ilość przeprowadzanych rózmów z rodzicami zapisanych w dzienniku korespondencji,
3. Indywidualne szafki dla uczniów. Przygotowanie miejsca w szkole, gdzie będą mogły stać szafki dla uczniów, zakup szafek, przydzielenie ich uczniom. Rok szkolny 2015/2016 Dyrekcja szkoły Środki z budżetu gminy; środki z funduszy unijnych; inne.
– użyteczność szafek

Uchwała Nr 6/2014/2015
Rady Rodziców Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim
z dnia 11 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy dla Publicznego Gimnazjum im. S. Staszica w Miasteczku Krajeńskim na rok szkolny 2014/2015
i 2015/2016

Na podstawie art. 54 ust. 1 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz ze zm.) Rada Rodziców po konsultacjach z nauczycielami i uczniami, postanawia:
§ 1
przyjąć Szkolny Program Aktywnej Współpracy dla Publicznego Gimnazjum
im. S. Staszica w Miasteczku Krajeńskim na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców

Uchwała Nr 9/2014/2015
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim
z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy dla
Publicznego Gimnazjum im. S. Staszica w Miasteczku Krajeńskim na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016

Na podstawie art. 41 ust.1 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz ze zm.) Rada Pedagogiczna po konsultacjach z rodzicami i uczniami, postanawia:
§ 1
przyjąć Szkolny Program Aktywnej Współpracy dla
Publicznego Gimnazjum im. S. Staszica w Miasteczku Krajeńskim na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Pedagogicznej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Opinia Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum
im. S. Staszica w Miasteczku Krajeńskim
z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy dla
Publicznego Gimnazjum im. S. Staszica w Miasteczku Krajeńskim na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016

Na podstawie art. 55 ust. 5 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz ze zm.) oraz Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjumw Miasteczku Krajeńskim, Zarząd Samorządu Uczniowskiego, po konsultacjach z nauczycielami i rodzicami, postanawia:
§ 1
wydać pozytywną opinię oraz przyjąć Szkolny Program Aktywnej Współpracy dla
Publicznego Gimnazjum im. S. Staszica w Miasteczku Krajeńskim na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016, stanowiący załącznik do niniejszego dokumentu.
§ 2
Realizację Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy powierza się Zarządowi Samorządu Uczniowskiego.
§ 3
Realizacja programu wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Print Friendly, PDF & Email

Comments off