Strategie działań wychowawczych

Strategie działań wychowawczych, zapobiegawczych

i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem i demoralizacją

dla Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim

(dokument przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 4 grudnia 2012r.)

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 228 z późn. zmianami – tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109) oraz przepisy wykonawcze w związku z tą ustawą.

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 z późn. zmianami).

4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198).

5. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).

Dokumentacja szkolna:

1. Statut Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim

2. Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim

3. Szkolny Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim

4. Szkolny Program Wychowawczy Publicznego Gimnazjum im. S. Staszica w Miasteczku Krajeńskim

I. Działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole polega w szczególności na:

 1) systematycznym rozpoznawaniu i diagnozowaniu zagrożeń związanych z demoralizacją i uzależnieniem;

 2) informowaniu uczniów i rodziców o skutkach zachowań nieakceptowanych społecznie;

 3) współpracy z rodzicami dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją i uzależnieniem;

4) ankietowaniu uczniów i rodziców w celu zdobycia informacji o zagrożeniach;

 5) poradnictwie w zakresie zapobiegania demoralizacji i uzależnieniom od środków i substancji;

 6) doskonaleniu zawodowym nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.  

II. Zadania z zakresu działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją i uzależnieniem są realizowane w szkole, odpowiednio na: 

1) zajęciach profilaktycznych w ramach:

 a) zajęć specjalistycznych,

b) zajęć psychoedukacyjnych, 

c) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy,

d) zajęć pozalekcyjnych, 

e) promocji zdrowia,

natomiast w stosunku do rodziców podczas:

 1. spotkań na wywiadówkach,

 2. spotkań i kontaktów indywidualnych,

 3. pedagogizacji rodziców – spotkań ze specjalistami,

 4. porad i konsultacji.

III. Działalność informacyjna obejmuje upowszechnianie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli informacji na temat:

 1. szkodliwości środków lub substancji psychoaktywnych których używanie łączy się z zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia oraz może prowadzić do uzależnień;

 2. konsekwencji prawnych zachowań ryzykownych i demoralizacji uczniów;

 2) dostępnych form pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem;

3) możliwości rozwiązywania problemów.

Szkoły i placówki udostępniają dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom informatory, poradniki oraz inne materiały edukacyjne dotyczące problematyki zapobiegania uzależnieniom.

 IV. Procedury postępowania nauczycieli z uczniami w sytuacjach problemowych

 1. Obowiązki wychowawcy:

 1. Każdy nauczyciel ma obowiązek informować wychowawcę o poczynaniach jego wychowanków (pozytywnych i negatywnych).

 2. Przy ustalaniu oceny z zachowania wychowawca bierze pod uwagę opinie pozostałych nauczycieli o danym uczniu, jednak ostateczna decyzja należy do wychowawcy.

 3. Nauczyciele zobowiązani są do odnotowywania pozytywnych i negatywnych uwag na temat danego ucznia w dzienniku lekcyjnym, szczegółowo określając dane zachowanie.

 4. Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum został utworzony „Punktowy system oceniania zachowania” .

 1. Procedury kierowania uczniów do dyrekcji:

 1. Dyżurujący nauczyciel na bieżąco rozwiązuje wszystkie problemy zaistniałe na przerwie. Informuje wychowawcę ucznia w przypadku notorycznych wulgaryzmów, agresji, kradzieży, bójek czy innych negatywnych zachowań.

 2. Wychowawca rozwiązuje sam problem, a w razie wątpliwości zwraca się o pomoc do pedagoga szkolnego.

 3. W sprawach dużej wagi lub po wykorzystaniu wszystkich wymienionych możliwości sprawę kieruje się do dyrekcji.

 4. O wszystkich poważnych incydentach należy informować dyrekcję.

 1. W przypadku łamania regulaminów przez ucznia nauczyciel może zastosować poniższe środki:

 1. upomnienie i pouczenie przez nauczyciela,

 2. wpisanie uwagi negatywnej do dziennika lekcyjnego lub karty „Punktowego systemu oceniania zachowania”

 3. powiadomienie wychowawcy o nagannym zachowaniu ucznia,

 4. powiadomienie rodziców,

 5. powiadomienie dyrekcji, pedagoga,

 6. spotkanie wszystkich zainteresowanych stron,

 7. podpisanie kontraktu.

4) W sytuacji, gdy uczeń notorycznie łamie regulaminy szkolne, wykazuje oznaki demoralizacji lub gdy złamał postanowienia kontraktu, szkoła informuje o tym fakcie Sąd Rodzinny i Nieletnich.

V. II. Procedury postępowania wobec ucznia uchylającego się od obowiązku szkolnego:

 1. Nauczyciel systematycznie nadzoruje frekwencję uczniów, odnotowuje każdą nieobecność ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach lekcyjnych.

 2. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwiać nieobecność dziecka w szkole w terminie i trybie ustalonym w wewnątrzszkolnym regulaminie usprawiedliwień nieobecności.

 3. W przypadku dłuższej niż 10 dni nieobecności ucznia w szkole, gdy wcześniejsze próby nawiązania kontaktu wychowawcy z rodzicami/prawnymi opiekunami nie powiodły się, wychowawca powiadamia o tym fakcie pedagoga szkolnego.

 4. Pedagog szkolny podejmuje próbę nawiązania kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia w celu ustalenia przyczyn nieobecności ucznia w szkole.

 5. W przypadku, gdy uczeń uchyla się od obowiązku szkolnego:

 1. wychowawca, pedagog szkolny oraz rodzice/prawni opiekunowie , jeśli wykazali chęć współpracy ze szkołą , podejmują wspólnie działania zaradcze w celu uregulowania realizowania obowiązku szkolnego np. poprzez podpisanie kontraktu,

 2. jeżeli strony kontraktu nie wywiązują się z nałożonych na nie zadań, sprawę przejmuje dyrektor szkoły, który podejmuje czynności prawne zmierzające do wyegzekwowania obowiązku szkolnego od ucznia,

 3. dyrektor wysyła do rodziców/prawnych opiekunów pisemne upomnienie wzywające do wypełniania obowiązku szkolnego pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Ze względów dowodowych pismo należy doręczyć w taki sposób, aby można było ustalić dokładną datę doręczenia,

 4. po upływie 7 dni od doręczenia upomnienia jeśli uczeń nadal uchyla się od obowiązku szkolnego wówczas dyrektor może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o wszczęcie egzekucji.

 1. Dwukrotne upomnienie i wezwanie do rodziców/prawnych opiekunów i brak reakcji z ich strony oraz brak współpracy z uczniem w tym zakresie może spowodować wystąpienie szkoły z wnioskiem do Sądu Rodzinnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec danego ucznia.

VI. Procedura działań podejmowanych na terenie szkoły wobec rodziny niewydolnej opiekuńczo – wychowawczej bądź w sytuacji krzywdzenia dziecka:

 1. Nauczyciel, wychowawca klasy lub inna osoba z kręgu dziecka mająca informacje na temat zaniedbań wychowawczych bądź krzywdzenia dziecka w rodzinie zgłasza problem pedagogowi szkolnemu.

 2. Wychowawca klasy, pedagog szkolny, pielęgniarka, dyrektor szkoły obserwują i diagnozują sytuację ucznia.

 3. Pedagog szkolny i wychowawca klasy rozmawiają z uczniem w celu dokonania rozeznania w sytuacji dziecka.

 4. Pedagog szkolny i wychowawca klasy kontaktują się z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia.

 1. W razie braku kontaktu z rodzicami bądź opiekunami prawnymi ucznia pedagog szkolny, wychowawca poszukuje innych dróg kontaktu z opiekunami dziecka poprzez pracowników GOPS, policji.

Na spotkaniu z rodzicami ucznia wychowawca klasy, pedagog szkolny, dyrekcja przedstawiają ofertę pomocy pedagogicznej, psychologicznej, socjalnej bądź prawnej.

Wychowawca klasy i pedagog szkolny utrzymują stały kontakt z rodzicami bądź opiekunami prawnymi ucznia i dbają , w miarę możliwości o realizację wspólnych ustaleń.

W sytuacji braku lub odmowy współpracy rodziców ucznia ze szkołą, pedagog szkolny występuje z wnioskiem do Sądu Rodzinnego rozeznanie sytuacji rodzinnej dziecka.

W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela, wychowawcę, pedagoga szkolnego objawów krzywdzenia dziecka wdraża się procedurę „Niebieskiej Karty”.

VII. Działania interwencyjne podejmowane przez szkołę.

Wszystkie niżej opisane sposoby postępowania nauczycieli odnoszą się również do uczniów podczas wyjazdów szkolnych, wycieczek, dyskotek i innych działań podejmowanych przez szkołę.

1. Postępowanie w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (wulgarne zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela, i inne):

1) Działania nauczyciela:

 1. słowne zwrócenie uwagi na niewłaściwe postępowanie ucznia,

 2. próba uspokojenia sytuacji w klasie,

 3. w przypadku konfliktu między uczniami– rozdzielenie stron,

 4. w przypadku brakureakcji ze strony uczniów- poinformowanieo dalszychkonsekwencjach,

 5. powiadomienie wychowawcy klasy.

2) Działania wychowawcy:

 1. rozmowa wychowawcy klasy, zwrócenie uwagi na niewłaściwe zachowanie i dalsze konsekwencje,

 2. w przypadku powtórzenia się zachowania lub czynu o dużej szkodliwości – upomnienie, sporządzenie odpowiedniej adnotacji w dzienniku szkolnym,

 3. w każdym przypadku, powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów),

 4. w przypadku braku reakcji na interwencję nauczyciela i wychowawcy, powiadomienie dyrekcji szkoły,

 5. obniżenie oceny z zachowania oraz konsekwencje zgodne ze statutem szkoły.

2. Procedura postępowania nauczycieli na wypadek ujawnienia agresji.

 1. Sytuacje , w których należy podjąć postępowanie dotyczą:

  • zniszczenia i zawłaszczenia mienia prywatnego i szkolnego ( w tym także oszustwa i wyłudzenia )

  • naruszenie nietykalności fizycznej innych osób (bójki, pobicia)

  • naruszenie godności osobistej innych osób

– wulgaryzmy i przemoc psychiczna.

 1. Nauczyciel, którzy zauważy zachowanie agresywne ucznia lub zostanie o nim poinformowany zgłasza ten fakt wychowawcy klasy i pedagogowi.

 2. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest we współpracy dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy.

 3. O udziale uczniów w zajściu , uzyskanych wyjaśnieniach i podjętych przez szkołę krokach informowani są rodzice, w możliwie najkrótszym czasie.

 4. W przypadkach, gdy agresja jest skierowana na przedmioty, które w jej wyniku uległy zniszczeniu, wychowawca wraz z uczniem ustala, w jaki sposób uczeń może naprawić (zminimalizować) efekty swojego działania oraz informuje dyrektora szkoły i rodziców o sposobie naprawienia szkody. Uczeń ma obowiązek naprawienia szkody na własny koszt.

 5. W przypadku, gdy agresja skierowana jest przeciwko drugiej osobie wychowawca (pedagog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia.

 6. Pedagog szkolny i wychowawca planują i przeprowadzają działania mające na celu zmianę sposobu zachowania ucznia na akceptowane społecznie.

 7. W sytuacji aktów powtarzającej się agresji szkoła zwraca się z prośbą o interwencję Policji lub kieruje sprawę do Sądu o rozeznanie sytuacji rodzinnej.

3. Postępowanie w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia na terenie szkoły.

 1. Nauczyciel powinien poinformować o tym wychowawcę klasy i pedagoga.

 2. Wychowawca (w porozumieniu z pedagogiem) wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im informację o fakcie palenia papierosów przez dziecko. Rozmowa odbywa się w obecności pedagoga lub dyrektora szkoły. Rodzic zobowiązuje się do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.

 3. Pedagog lub wychowawca przeprowadza rozmowę profilaktyczno- wychowawczą z uczniem.

 4. Uczeń zobowiązuje się do niepalenia papierosów.

 5. W przypadku, gdy zachowanie ucznia budzi wątpliwości co do jego poprawy, wówczas zostaje spisany z uczniem kontrakt.

4. Procedura postępowania nauczycieli, gdy na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

1) Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

2) Odizolowanie ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia się go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

3) W przypadku, gdy uczeń swoim zachowaniem i stanem zdrowia stwarza zagrożenie dla swego życia lub zdrowia innych osób, nauczyciel wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości i udzielenia pomocy medycznej.

4) Nauczyciel zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

5) Nauczyciel, wychowawca lub pedagog powiadamia telefonicznie rodziców i zobowiązuje ich do odebrania dziecka ze szkoły.

 1. Gdy rodzice odmawiają przyjścia do szkoły bądź kontakt z nimi jest niemożliwy, albo zachowanie nieletniego przed przybyciem rodziców daje powody do interwencji policji, dyrektor szkoły zawiadamia najbliższa jednostkę policji.

 2. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

 3. Dyrektor, pedagog szkolny, wychowawca przeprowadzają z rodzicami i uczniem rozmowę i zobowiązują ich do zaniechania negatywnego zachowania dziecka.

9) Jeżeli powtarzają się przypadki, że dany uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, dyskotece, wycieczce czy w innych sytuacjach, wówczas Dyrektor powiadamia o tym fakcie sąd rodzinny. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

5. Procedura postępowania, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.

 1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły.

 3. Wzywa policję.

 4. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące zdarzenia

6. Procedura postępowania nauczycieli, w przypadku, gdy podejrzewa się , że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.

1) Nauczyciel odizolowuje ucznia przez umieszczenie go w oddzielnym pomieszczeniu.

2) Nauczyciel o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły, pedagoga i wychowawcę.

3) Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

4) Wychowawca, pedagog lub dyrektor powiadamia rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

5) W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

5) Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję.

6) Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

7 . Postępowanie nauczycieli w sytuacji, gdy uczeń posiada przedmioty niebezpieczne na terenie szkoły (ostre narzędzia np. nóż, żyletka, kastet itp.)

1) Nauczyciel nakłania ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu, (jeżeli uczeń odmawia oddania przedmiotu zabronionego należy go poinformować, ze ma obowiązek oddać niebezpieczny przedmiot do depozytu)

2) Nauczyciel powiadomienia wychowawcę klasy.

3) W przypadku dalszej odmowy, uczeń ponosi konsekwencje za złamanie regulaminu szkolnego; – w przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia natychmiastowe powiadomienie dyrekcji szkoły i podjęcie działania zmierzającego do zapewnienia bezpieczeństwa innym uczniom. 

4) Wychowawca wzywa rodziców do szkoły, powiadamia o konsekwencjach czynu.

 1. Wychowawca, pedagog lub dyrekcja wzywa policję w przypadku odmowy oddania niebezpiecznego narzędzia

 2. Rewizja przeprowadzona przez policję odbywa się w obecności rodziców/prawnych opiekunów ucznia.

 3. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę.

8. Procedura postępowania w przypadku kradzieży.

1) Wychowawcy informują rodziców na spotkaniach z rodzicami, że szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub kradzież rzeczy należących do uczniów.

2) Bezpośrednio po zauważeniu kradzieży poszkodowany powinien zgłosić ten fakt wychowawcy klasy lub innemu nauczycielowi.

3)Wychowawca, pedagog lub inny nauczyciel przeprowadza rozmowę ze świadkami – jeśli tacy są wskazani, sprawdza w dostępny sposób wiarygodność napływających informacji z różnych źródeł.

 1. Wychowawca lub pedagog informuje o zdarzeniu rodziców/prawnych opiekunów uczniów biorących udział w incydencie i wzywa ich do szkoły.

 2. W przypadku, gdy sprawa dotyczy całej klasy, wychowawca zwołuje zebranie rodziców.

 3. Wychowawca wraz z pedagogiem, dyrekcją, uczniem i rodzicami/prawnymi opiekunami ustala konsekwencje tego czynu, zgodnie ze statutem szkoły.

 4. Całe zdarzenie wychowawca lub pedagog szkolny dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę.

9. Procedura postępowania nauczycieli wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.

1) Odizolować ucznia.

2) Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.

 1. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,

 2. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.

 3. Powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy.

 4. Niezwłoczne powiadomienie policji lub sądu rodzinnego

 5. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).

 6. Sporządzić notatkę służbową.

10. Procedura postępowania nauczycieli wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.

 1. Udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń.

 2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły.

 3. Powiadomienie rodziców ucznia.

 4. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa.

5) Ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

VIII. Schemat przebiegu interwencji profilaktycznej:

 1. Rozmowa z uczniem: diagnoza, porada.

 2. Rozmowa z rodzicami: diagnoza, porada, wspólne opracowywanie kontraktu.

 3. Wspólna rozmowa z uczniem i rodzicami: uczeń negocjuje i podpisuje kontrakt.

 4. Monitorowanie: wymiana informacji między szkołą a rodzicami.

Działania wobec agresorów – rozmowy ze sprawcami:

 1. Jeżeli w przemocy uczestniczy więcej niż jedna osoba, należy rozmawiać z każdym z osobna zaczynając od lidera grup

 2. Miejscem rozmów nie może być korytarz ani pokój nauczycielski, lecz pomieszczenie zapewniające spokój i brak udziału świadków np. gabinet pedagoga.

 3. Nauczyciel, który decyduje się na przeprowadzenie rozmowy powinien jasno określić sobie jej cel

 4. Nauczyciel powinien opisać zachowanie ucznia, które jest powodem rozmowy

 5. Należy upewnić ucznia, że nauczyciel chce mu pomóc, że chodzi o to, aby zaradzić w szkole sytuacjom przemocy.

 6. Sprawca musi otrzymać od nauczyciela jasny i jednoznaczny komunikat: ,,w tej klasie (szkole), nie akceptujemy przemocy i będziemy pilnować, żebyś tego nie robił/a, nie wolno ci używać przemocy”.

 7. Rozmowa ma być dialogiem, a nie przemówieniem do sprawcy, o tym, co nauczyciel myśli o sytuacji.

 8. Należy dać uczniowi szansę wypowiedzenia się, wysłuchać uważnie, jeśli mówi o sobie i sytuacji w szkole. Nie negować wypowiedzi.

 9. Rozmowy powinny odbywać się systematycznie, dopóki istnieje problem. Należy ustalić hierarchię rozmów. Na kolejnych etapach powinny być angażowane dodatkowe osoby

( wychowawca, inny nauczyciel, psycholog, pedagog, rodzice, dyrektor).

 1. Rozmowa ze sprawcą powinna zmierzać w kierunku podpisania przez niego kontraktu lub zobowiązania w sprawie zmiany nieakceptowanych w społeczności szkolnej zachowań.

 2. Sprawdza musi zostać poinformowany o sankcjach, jakie zostaną zastosowane w przypadku, gdy nadal będzie stosował przemoc wobec innych (sankcje takie powinny być zawarte w Statucie Szkoły oraz w kontrakcie)

 3. Ustalenia zawarte w zobowiązaniach lub w kontrakcie z uczniem powinny być znane innym nauczycielom, którzy mogą być źródłem informacji o zmianach zachowania sprawcy, a także, gdy wymaga tego sytuacja, uczniom klasy, do której on uczęszcza. W uzasadnionych przypadkach można zrezygnować z jawności kontraktu.

Kontrakt powinien zawierać:

 • zachowania nieakceptowane

 • oczekiwania wobec dziecka

 • konsekwencje w przypadku nieprzestrzegania warunków kontraktu

(wymienione kary statutowe:

– upomnienie wychowawcy,

– upomnienie wychowawcy na forum klasy,

– nagana dyrektora,

– utrata przywilejów uczniowskich,

– przeniesienie do innej równoległej klasy,

– zgłoszenie wniosku z prośbą o interwencję do Sądu Wydział Rodzinny i Nieletnich lub na policję)


Działania wobec ofiar przemocy:

Uczniowie będący ofiarami przemocy, dzielą się na 2 grupy:

 1. Zwykłe ofiary (nie przyczyniają się swoim zachowaniem do

aktów przemocy)

 1. Ofiary prowokujące (mają wpływ na sytuację, przez prowokacyjne zachowania)

W stosunku do pierwszej grupy uczniów, nauczyciel ma za zadanie okazanie zainteresowania i udzielenie wsparcia a także dodanie im odwagi do stawiania czoła problemom

Pomoc drugiej grupie uczniów, polega dodatkowo, na uświadomieniu im własnej roli w wyzwalaniu agresji innych uczniów. Nauczyciel może wspólnie z ofiarą przemocy przemyśleć działania, jakie zapobiegną „błędnemu kołu”.

Rozmowy z rodzicami ofiar przemocy

Rodzice dziecka dręczonego przez innych uczniów, powinni być poinformowani o sytuacji dziecka w szkole (ogólne zasady rozmowy są podobne do zasad rozmów ze sprawcami, ich rodzicami). Nauczyciel może zaproponować różne rozwiązania tego problemu, a także podać wskazówki postępowania z dzieckiem.

IX. Współpraca nauczycieli w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1.Podstawa prawna:

1)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU 2010 nr 228, poz. 1487),

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU 2010 nr 228, poz. 1490),

2. Zasady ogólne:

1) uczniowie posiadający orzeczenia, opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej zostają obligatoryjnie objęci pomocą pp;

2) uczniowie, którzy nie posiadają opinii lub orzeczenia ppp, a posiadają liczne niepowodzenia edukacyjne lub specyficzne zaburzenia, czy trudną sytuację społeczno-ekonomiczną mogą zostać objęci pomocą ppp na wniosek nauczyciel, wychowawcy, pedagoga, psychologa szkolnego, rodziców, wówczas informują o tym dyrekcję;

3) powołany zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonuje rozpoznania potrzeb ucznia, określa formy pomocy, sposoby i okres ich udzielania oraz dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy – minimum 1 raz w roku – do 15 kwietnia;

4) spotkania zespołów odbywają się w zależności od potrzeb – minimum 1 raz w roku, na spotkanie zapraszani są rodzice uczniów w celu przedstawienia zakresu pomocy lub oceny efektywności podjętych działań;

5) podczas spotkań zespołów powinni uczestniczyć oprócz powołanych członków zespołu również nauczyciele uczący danego ucznia;

6) dokumentacja ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest prowadzona przez koordynatora zespołu, a gromadzona jest w formie teczek u pedagoga szkolnego;

7) członkowie zespołów, jak i wszyscy nauczyciele uczący danego ucznia powinni systematycznie wymieniać i przekazywać sobie informacje o postępach ucznia w nauce i zachowaniu oraz wspólnie podejmować wobec ucznia działania.

3. Szczegółowo zakres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają „Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim od roku szkolnego 2011/2012”.

Print Friendly, PDF & Email

Comments off