Statut Szkoły Podstawowej

STATUT

Szkoły Podstawowej

 1. kmdra Bolesława Romanowskiego

w Miasteczku Krajeńskim

 Uchwała nr 7/2017/2018

 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej

 1. kmdra Bolesława Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim

 

w sprawie Statutu Szkoły

 

   Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59), w związku z art.  82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) oraz art. 322 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60) Rada Pedagogiczna uchwala   Statut Szkoły Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego  w  Miasteczku Krajeńskim.

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

 • 1
 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim.
 2. Szkoła o której mowa w ust.1, zwana dalej Szkołą, jest ośmioletnią publiczną szkołą podstawową dla dzieci i młodzieży.
 3. Siedziba główna Szkoły mieści się w budynku w Miasteczku Krajeńskim  przy  ul. Szkolnej 1. Pozostałe budynki Szkoły mieszczą się  przy Placu Wolności 4 w Miasteczku Krajeński oraz w miejscowości Grabionna 4.
 4. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasteczko Krajeńskie z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim przy ul. Dąbrowskiego 16.
 5. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

 

 • 2
 1. Nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.
 2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Tablica urzędowa Szkoły zawiera pełną nazwę Szkoły.

 

 • 3
 1. Szkoła posiada własny sztandar.
 2. Szkoła hołduje tradycyjnym ceremoniałom, obejmującym m.in.:

1) uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego,   

2) uroczystość pasowania na ucznia,   

3) coroczne obchody święta Patrona Szkoły,   

4) uroczystość zakończenia roku szkolnego. 

 

 • 4
 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz, 59 i 949),     

2) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły,    

3) nauczycielach i innych pracownikach – należy przez to rozumieć personel szkolny,   

4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć organy Szkoły.

 

 • 5
 1. Statut określa:

1) cele i zadania Szkoły,        

2) organy Szkoły i ich szczegółowe zadania,  

3) organizację pracy Szkoły,   

4) zakres zadań nauczycieli i innych pracowników,          

5) prawa i obowiązki uczniów,   

6) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów.   

 1. Statut zawiera ponadto postanowienia dotyczące klas dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Miasteczku Krajeńskim, prowadzonych w Szkole do czasu zakończenia kształcenia gimnazjalnego, w latach 2017/2018 i 2018/2019.

 

 

 

Rozdział 2. Cele i zadania Szkoły

 

 • 6
 1. Szkoła realizuje cele i zadania wymienione w art. 1 ustawy i w innych przepisach prawa, w zakresie odnoszącym się do kształcenia podstawowego, a w szczególności:
 • realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego, umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętność do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kontynuacji nauki na następnym etapie kształcenia,
 • realizuje ramowy plan nauczania,
 • realizuje program wychowawczo – profilaktyczny,
 • realizuje plan pracy Szkoły,
 • dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także umożliwia korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
 • przygotowuje uczniów do samodzielności, współpracy i odpowiedzialności oraz podejmowania decyzji i aktywnego udziału w życiu społecznym,
 • stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 • kształtuje umiejętność bezpiecznego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego spędzania wolnego czasu,
 • zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki,
 • promuje zdrowy i bezpieczny styl życia,
 • wychowuje uczniów w duchu pełnej tolerancji światopoglądowej, zasad humanistycznych, idei demokracji, wolności, równości i sprawiedliwości społecznej.
 1. Szkoła w szczególności stwarza optymalne warunki do spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego.

 

 • 7
 1. Cele wskazane w § 6 Szkoła osiąga poprzez realizację: podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, ramowego planu nauczania, programów nauczania danych zajęć edukacyjnych i innych zadań oświatowych prawem przewidzianych, a w szczególności:

1) umożliwienie podtrzymywania w uczniach poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

2) zapewnienie uczniom zdobywanie wiedzy na odpowiednim poziomie,

3) organizowanie nauczania zindywidualizowanego w oparciu o diagnozę Poradni      Psychologiczno-Pedagogicznej,

4) umożliwianie rozwoju zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów oraz ukończenia Szkoły w skróconym czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,

5) zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających rozwój fizyczny i zdrowotny,

6) kształtowanie właściwej i patriotycznej postawy uczniów, poszanowania wartości moralnych, kultury powszechnej i narodowej oraz przekonań religijnych,         

7) sprawowanie indywidualnej opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnymi oraz  uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym doraźna pomoc materialna,

8) kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami opartych na zasadach życzliwości i współdziałania, stwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich więzów koleżeństwa i przyjaźni.

 

 

 

 • 8
 1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w Szkole zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, które powinny tworzyć warunki dla zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w szczególności wspomagać rozwój uczniów i efektywność uczenia się.

 

 • 9
 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego,

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

 1. a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 2. b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

 1. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w punkcie 2) organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego Szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Szkoła może prowadzić również inne  zajęcia edukacyjne. Zajęcia wymienione w punkcie 3), 4) i 6) mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
 2. Szkoła podejmują niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.
 3. Działania, o których mowa w punkcie 3 dotyczą:

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych,

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki,

3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów,

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

5) zarządzania szkołą.

 

 • 10
 1. Szkoła prowadzi doradztwo edukacyjno – zawodowe, przygotowujące uczniów do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia w szkołach ponadpodstawowych.
 2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów i rodziców w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
 3. Szczegółowe zadania, cele, zakres i treści doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów Szkoły określa nauczyciel prowadzący zajęcia, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 3. Organy Szkoły

 

 • 11
 1. Organami Szkoły są:

 1) Dyrektor Szkoły,

 2) Rada Pedagogiczna,

 3) Rada Rodziców,

 4) Samorząd Uczniowski.

 

 • 12
 1. Dyrektor Szkoły wykonuje ustawowe obowiązki związane z zajmowanym stanowiskiem z poszanowaniem prawa, ale i słusznym interesem Szkoły, uczniów i pracowników Szkoły, a w szczególności:
 • kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
 • współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
 • stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły,
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

 1. Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie Szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
 2. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek Dyrektora Szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.
 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.

 1. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
 2. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor.
 • 13
 1. Rada Pedagogiczna Szkoły składa się z: Dyrektora Szkoły i wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Szkole bez względu na wymiar czasu pracy.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku obrad.
 6. Działalność Rady Pedagogicznej określa ustawa i wydany na jej podstawie regulamin, a jej posiedzenia są protokołowane.
 7. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.
 8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez  Radę Rodziców,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą  przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,

2) projekt planu finansowego Szkoły,

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje Dyrektora Szkoły  w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa.
 2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Szkoły albo jego zmian.
 5. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole.
 6. W przypadku określonym w ust. 14, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 8. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
 9. Rada Pedagogiczna wybiera swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na Dyrektora Szkoły.

 

 • 14
 1. W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców uczniów danego oddziału.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Działalność Rady Rodziców określa ustawa i wydany na jej podstawie regulamin.
 5. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
 6. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
 7. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 8 należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

 1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 2. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 3. Fundusze, o których mowa w ust. 9, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.

 

 • 15
 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany na podstawie ustawy.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.
 5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

 

 • 16
 1. Wyżej wymienione organy Szkoły współpracują ze sobą w zakresie prawidłowego przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego uczniów, mają prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych regulaminami i przepisami prawa oświatowego oraz przepisów wykonawczych. W ramach tej współpracy tworzony jest przez Dyrektora obieg informacji, służącej sprawnej realizacji bieżących zadań Szkoły, a także zapobieganiu tworzenia się sytuacji konfliktowych w społeczności szkolnej.
 2. Warunki organizacyjne współpracy pomiędzy organami Szkoły zapewnia Dyrektor.

 

 • 17
 1. Zasady rozwiązywania konfliktów w szkole:
 • Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym:
 1. wykonuje uchwały Rady Pedagogicznej  i organu prowadzącego,
 2. b) wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący,
 3. c) rozstrzyga sprawy sporne członków rady, jeżeli w regulaminie Rady Pedagogicznej je pominięto,
 4. d) reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet,
 5. e) bezpośrednio współpracuje z Radą Rodziców,
 6. f) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
 7. g) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielami a rodzicami,
 8. h) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie Szkoły, w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu,
 9. i) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Szkoły i nie służy rozwojowi jej uczniów.
 10. W przypadku, gdy uchwała Rady Pedagogicznej jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem Szkoły, Dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady, uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W przypadku braku uzgodnienia, Dyrektor Szkoły przekazuje spór do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.
 11. W sprawach spornych dotyczących uczniów ustala się co następuje:

1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego samorządu klasowego,

2) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem – opiekunem samorządu – przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie,

3) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

 1. W razie konfliktu pomiędzy Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, w przypadku gdy spraw tych nie można rozwiązać w oparciu o istniejące regulaminy działania tych organów, organem rozstrzygającym jest Dyrektor Szkoły.

 

 

 

 

 

 • 18
 1. W Szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora, który podczas nieobecności Dyrektora Szkoły przejmuje jego obowiązki.
 2. Zakres kompetencji dla wicedyrektora ustala Dyrektor Szkoły.

 

 

Rozdział 4.  Organizacja pracy Szkoły

 

 • 19
 1. Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej odbywają się w oparciu o przepisy ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz.59).
 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dyrektor Szkoły przyjmuje dziecko sześcioletnie do klasy pierwszej jeżeli dziecko:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są z urzędu dzieci siedmioletnie  zamieszkałe w obwodzie Szkoły.
 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) Szkoła może przyjąć  dzieci spoza obwodu Szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły zobowiązani są jego rodzice (prawni opiekunowie).
 4. O przyjęciu dziecka do Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego decyduje Dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły, które jest przyjmowane z urzędu.
 5. Jeżeli przyjęcie ucznia spoza obwodu Szkoły wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy Szkoły, powodujących dodatkowe skutki finansowe, Dyrektor Szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

 • 20
 1. Dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) może odroczyć rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) składają w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59) oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 4. Dziecko, któremu Dyrektor odroczył rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 1, kontynuuje przygotowanie przedszkolne.
 • 21
 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia Dyrektor w drodze decyzji może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.
 2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:

1) szkoła podstawowa  do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko,

2) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:

 1. a) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 2. b) oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
 3. c) zobowiązanie rodziców (prawnych opiekunów) do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

 

 • 22
 1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone przez Dyrektora Szkoły nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 2. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
 4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59) oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne.
 5. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki w szkole podstawowej:

1) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym,

2) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym.

 1. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu:

1) opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach,

            2) zgody rodziców (prawnych opiekunów).

 1. Decyzję, o których mowa w ust. 6 podejmuje się:

1) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,

2) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII.

 1. Na wniosek lub za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych.

 

 • 23
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora.

 

 • 24

1.Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje klasy I-VIII szkoły podstawowej.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 24. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawów programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza niż 24.
 3. Odziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 4. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 5. Dyrektor Szkoły w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy.
 6. Podział uczniów na grupy zależy od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.
 7. Do klas pierwszych szkoły podstawowej przydzielani są uczniowie tak, aby w klasach była równa liczba uczniów. Decyzję o składzie klas podejmuje Dyrektor Szkoły, kierując się względami organizacyjnymi pracy Szkoły, miedzy innymi organizacją dowozów i odwozów uczniów.
 8. Dyrektor Szkoły ze względów organizacyjnych pracy Szkoły, może dokonać zmiany w składzie klas na początku II etapu edukacyjnego (tj. w klasie IV szkoły podstawowej). Zmiany te dokonywane są w obecności wychowawców tych klas.
 9. Liczba uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25 uczniów.
 10. 11. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie Szkoły, Dyrektor Szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 10.
 11. Na wniosek rady oddziałowej oraz za zgodą organu prowadzącego, Dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust.11, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 10.
 12. Liczba uczniów w oddziale klas I-III Szkoły może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
 13. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III Szkoły zostanie zwiększona zgodnie z ust. 13, w Szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
 14. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 13 może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

 • 25
 1. Dyrektor Szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, ustala dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowy rozkład zajęć:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia ogólnego,

2) zajęć z wychowawcą,

3) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

4) minimalny wymiar godzin z zakresu doradztwa zawodowego,

5) zajęć z religii lub etyki,

6) zajęć z wychowania do życia w rodzinie,

7) zajęć dodatkowych,

8) zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Organ prowadzący Szkołę, na wniosek Dyrektora Szkoły może dodatkowo przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub międzyklasowej) w danym roku szkolnym na:

1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 • 26
 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

 • 27

1.Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem  klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

 1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, w formach odpowiadającym potrzebom i oczekiwaniom uczniów i ich rodziców oraz możliwościom finansowym Szkoły. Udział uczniów w zajęciach dodatkowych jest dobrowolny i bezpłatny.

 

 • 28
 1. Uczniów nie rokujący ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie, po ukończeniu klasy VI można  kierować do klas przysposabiających do pracy zawodowej w innej szkole.

 

 • 29
 1. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem (sale lekcyjne i pracownie),

2) biblioteki szkolnej,

3) świetlicy,

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

5) sali gimnastycznej i boisk szkolnych,

6) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni,

7) gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego.

 

 • 30
 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, przygotowania uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzacji wiedzy pedagogicznej oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 2. Z biblioteki mogą korzystać bezpłatnie uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły. Działalność biblioteki określa ustawa i wydany na jej podstawie regulamin.
 3. Biblioteka w szczególności:

1) gromadzi i udostępnia podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz inne materiały  biblioteczne,   

2) stwarza warunki do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,   

3) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania użytkowników oraz wyrabia i pogłębia nawyk czytania i uczenia się,   

4) podejmuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturalną i społeczną użytkowników.

 1. Biblioteka szkolna umożliwia swoim użytkownikom poszukiwanie i zdobywanie wiadomości, informacji, wiedzy niezbędnych w procesie edukacyjnym oraz tworzenie odpowiednich do tego warunków poprzez:

1) udostępnianie  swoich  księgozbiorów na miejscu,

2) wypożyczanie  księgozbiorów do domu,

3) przekazywanie części księgozbioru (np. słowniki, atlasy, itp.) do użytku w pracowniach przedmiotowych, za którą nauczyciel przejmuje odpowiedzialność materialną,

4) możliwość korzystania z sprzętu komputerowego na miejscu, za zgodą bibliotekarza.

 1. Czas udostępniania księgozbiorów powinien być dostosowany do planu zajęć szkolnych i etatu bibliotekarza.
 2. Biblioteka zobowiązana jest do rozliczania czytelników przetrzymujących wypożyczone materiały. Zakres odpowiedzialności czytelnika za zniszczone lub zagubione materiały określa regulamin biblioteki.
 3. Biblioteka gromadzi zbiory zgodnie z profilami programowymi i potrzebami Szkoły, ewidencjonuje je, opracowuje zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
 4. Dbając o aktualność posiadanych zbiorów biblioteka przeprowadza w porozumieniu z nauczycielami specjalistami selekcję zbiorów pod względem przydatności oraz stopnia zużycia.
 5. Warsztat informacyjny biblioteki stanowią:

1) księgozbiór podręczny obejmujący podstawowe informacje i kompendia z różnych dziedzin wiedzy,

2) katalogi: alfabetyczny i rzeczowy,

3) internetowe centrum multimedialne.

 1. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z:

1) uczniami:

 1. a) uczniowie mogą korzystać z księgozbioru na miejscy, podczas lekcji oraz wypożyczać do domu,
 2. b) jednorazowo uczeń może wypożyczyć 2 książki, w tym tylko jedną lekturę obowiązkową na okres jednego miesiąca,
 3. c) uczeń może wypożyczyć jednorazowo większą liczbę książek jeśli przygotowuje się np. do konkursu, olimpiady;

2) nauczycielami w zakresie:

 1. a) rozwijania potrzeb czytelnictwa i informacji związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,
 2. b) kształtowania kultury czytelnictwa uczniów,
 3. c) pomocy w doskonaleniu zawodowym, dokształcaniu pracy twórczej, wykorzystywaniu księgozbioru podczas pracy z uczniami na lekcji;

3) rodzicami w zakresie:

 1. a) korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej na miejscu oraz wypożyczając do domu na kartę swojego dziecka,
 2. b) współudziału w wydarzeniach czytelniczych,
 3. c) gromadzenia literatury fachowej związanej z wychowaniem dzieci i młodzieży;

4) innymi bibliotekami, m.in. Gminną Biblioteką Publiczną w zakresie:

 1. a) wypożyczania międzybibliotecznego;,
 2. b) współorganizowania wydarzeń czytelniczych,
 3. c) uczestniczenia w spotkaniach autorskich, konkursach czytelniczych, itp.
 4. Rola biblioteki szkolnej w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów, wyrabianiu nawyku czytania i uczenia się oraz kształtowaniu wrażliwości społecznej uczniów sprowadza się m.in. do:

1)  przeprowadzania lekcji bibliotecznych na temat korzystania z księgozbiorów biblioteki, różnych źródeł informacji, sposobów poszukiwania informacji,

2) uświadamiania uczniom korzystnego wpływu obcowania z książką na rozwój intelektualny młodego człowieka,

3) różnorodności księgozbioru biblioteki uwzględniającego szeroki zakres zainteresowań uczniów z różnych dziedzin życia (przyrodnicze, sportowe, humanistyczne, historyczne, fantastyczne, itp.),

4) informowania uczniów o nowościach w księgozbiorze, zachęcanie uczniów do wypożyczeń,

5) indywidualnych rozmów z uczniami na temat ich zainteresowań i pomoc w doborze odpowiednich pozycji książkowych,

6) wyrabiania wśród uczniów odpowiedzialności za wspólne dobro i mienie, dbałości o wygląd i stan księgozbioru biblioteki,

7) kształtowania poczucia wrażliwości społecznej, angażowania uczniów w różnego rodzaju akcje pomocowe i charytatywne.

 1. Biblioteka szkolna angażuje się w różnego rodzaju działania na rzecz wszechstronnego rozwoju uczniów Szkoły:

1) konkursy czytelnicze,

2) wystawy autorskich prac uczniów,

3) angażowanie uczniów do drobnych prac bibliotecznych np. owijanie książek,

4)  przeprowadzanie różnego rodzaju akcji pomocowych i charytatywnych np. „góra grosza”, zbiórka nakrętek, makulatury, pomoc osobom niepełnosprawnym, itp.

 

 • 31
 1. W Szkole funkcjonuje świetlica. Ze świetlicy korzystają uczniowie:

1) dojeżdżający do Szkoły,

2) którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów),

3) którym rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych,

4) inni uczniowie za zgodą Dyrektora Szkoły.

 1. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
 2. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 3. Grupą wychowawczą w świetlicy opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 4. Do zadań świetlicy należy:

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

4) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,

5) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) i nauczycielami uczniów korzystających z opieki świetlicowej w przezwyciężaniu trudności wychowawczych uczniów,    

6) prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć oraz udział uczniów w zajęciach.

 1. Czas pacy świetlicy powinien być dostosowany do potrzeb uczniów dojeżdżających do Szkoły, wynikający z rozkładu jazdy autobusu dowożącego dzieci. Godziny pracy świetlicy ustala corocznie Dyrektor Szkoły.

 

 • 32
 1. W Szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne, czyli nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy Szkoły.
 2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą Szkołę, odział lub grupę.
 3. W Szkole muszą być zapewnione odpowiednie warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do przeprowadzenia innowacji.
 4. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
 5. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu:

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,

2) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej wprowadzenie w Szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

 

 • 33
 1. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły.
 2. Podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody Dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

 

 

Rozdział 5. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

 

 • 34
 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi.
 2. Wszyscy pracownicy Szkoły wykonują swoje obowiązki ogólne, wynikające z przepisów powszechnego prawa pracy, obowiązki szczególne, wynikające z przepisów branżowych i zakładowych i obowiązki indywidualne, związane z rodzajem wykonywanej pracy.
 3. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników sporządza Dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.
 4. Liczba pracowników administracji i obsługi podyktowana jest potrzebami Szkoły.
 5. Niezależnie od obowiązków, o których mowa w ust. 2, pracownicy Szkoły podejmują wszelkie potrzebne działania i stosują wszelkie środki zapobiegające wypadkom uczniów i usuwające zagrożenia bezpieczeństwa uczniów. Wszyscy pracownicy Szkoły odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów i zobowiązani są do:

1) informowania Dyrektora, wychowawców i nauczycieli o naruszaniu zasad współżycia społecznego przez uczniów,

2) zgłaszania Dyrektorowi zauważonych zniszczeń, usterek, uszkodzeń przedmiotów, urządzeń  znajdujących się na terenie Szkoły, spowodowanych działaniem uczniów,

3) zawiadamiania Dyrektora o obecności na terenie Szkoły osób postronnych oraz o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona wykroczenia lub przestępstwa albo stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów,

4) udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz do postępowania zgodnie z  procedurą w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją.

 1. Ze Szkołą współpracuje pielęgniarka, która troszczy się o zdrowie i rozwój fizyczny uczniów, współdziała w tym zakresie z Dyrektorem Szkoły, wychowawcami, rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów i innymi pracownikami Szkoły.

 

 • 35
 1. Nauczyciel prowadząc pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą w Szkole, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

1) zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

2) przestrzeganie zapisów statutowych,

3) uczestniczenie w szkoleniach BHP organizowanych przez zakład pracy,

4) zaznajamiane uczniów o sposobie korzystania z urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach szkolnych, zwłaszcza w pracowniach przedmiotowych i sali gimnastycznej,   

5) przestrzeganie obowiązujących w Szkole godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych,  

6) respektowanie prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych,   

7) sprawdzanie warunków prowadzenia zajęć (wywietrzenie, odświeżenie i temperatura w pomieszczeniu),

8) dopilnowanie porządku i ładu w czasie trwania zajęć,  

9) odbywanie przydzielonych dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych,

10) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

11) bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów,

12) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie jego godności osobistej,

13) stosowanie zasad oceniania, zgodnie z przyjętymi przez Szkołę kryteriami,

14) wzbogacanie własnego warsztatu pracy i dbałość o powierzone pomoce i sprzęt,

15) aktywne uczestniczenie w szkoleniach i posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

16) dostosowanie wymagań edukacyjnych  do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,

17) przedkładanie Dyrektorowi Szkoły odpowiedniej  dokumentacji w ustalonym terminie,

18) przedkładanie Dyrektorowi Szkoły na tydzień wcześniej wszelkiej niezbędnej dokumentacji, związanej z organizowaną wycieczką, wyjściem poza teren szkoły,  wyjazdem na konkursy, zawody, organizowanymi  zawodami sportowymi, turniejami, imprezami lub innymi aktywności, włącznie z listą uczniów biorących w nich udział.

 1. Nauczyciel ma prawo do:

1) wyboru programu realizowanych zajęć edukacyjnych,

2) wyboru zestawu podręczników do realizowanych zajęć edukacyjnych,

3) decydowania o bieżącej, śródrocznej i rocznej ocenie postępów uczniów,

4) pomocy merytorycznej ze strony Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, instytucji wspierających pracę Szkoły,

5) prowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną,

6) występowanie do Dyrektora  Szkoły z wnioskiem o dokonanie oceny pracy, 

7) doskonalenia i dokształcania zawodowego.

 1. W sprawach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę nauczyciel:

1) systematycznie kontroluje miejsca, gdzie prowadzi zajęcia, a dostrzeżone zagrożenia usuwa w miarę możliwości samodzielnie albo niezwłocznie zgłasza Dyrektorowi,

2) kontroluje obecność uczniów na lekcjach oraz reaguje na nagłe „zniknięcie” ucznia ze Szkoły,

3) nie może opuszczać miejsca zajęć, chyba że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad uczniami przejmie inny pracownik Szkoły,

4) w pracowniach przedmiotowych o zwiększonym ryzyku wypadku nauczyciel musi zadbać o:

 1. a) zabezpieczenie maszyn i urządzeń,
 2. b) uniemożliwienie dostępu do substancji trujących,
 3. c) kontrolowanie czy sprzęt przeciwpożarowy jest na właściwym miejscu,
 4. d) opracowanie regulaminu pracowni i obowiązujących w niej zasad bezpieczeństwa oraz każdorazowo, na początku roku szkolnego zapoznania z nim uczniów;

5) w sali gimnastycznej i na boiskach szkolnych nauczyciel:

 1. a) sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć,
 2. b) dba o dobra organizację i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów,
 3. c) asekuruje ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.
 4. Obowiązki nauczyciela w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek są następujące:

1) jeden opiekun na 30 uczniów przy wyjściu z uczniami poza teren Szkoły w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo – przyrodnicze,

2) jeden opiekun na 15 uczniów przy wyjściu z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą Szkoły,

3) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekraczać 15 osób,

4) wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają (z wyjątkiem wycieczek w granicach miejscowości) zgody rodziców (opiekunów prawnych) ucznia,

5) podczas wycieczek do lasu opiekunowie muszą zwracać uwagę na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i możliwość zagubienia się,

6) kąpiel dozwolona jest tylko w grupach do 15 osób i wyłącznie w kąpieliskach strzeżonych z ratownikiem,

7) opiekun wycieczki jest zobowiązany do sprawdzenia liczbowego uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,

8) kierownik wycieczki (biwaku) wydaje polecenia uczestnikom, w razie wypadku podejmuje decyzje, tak jak Dyrektor Szkoły i odpowiada za nie.

 

 • 36
 1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloku przedmiotów lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, którymi kierują liderzy.
 2. Lider zostaje powołany przez Dyrektora na wniosek członków zespołu.
 3. Do zadań zespołu należy m.in.:

1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

2) wybór podręczników,

3) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowania rozwoju ucznia,

4) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6) stwarzanie warunków do dzielenia się doświadczeniami.

 

 • 37
 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres na danym etapie kształcenia, chyba że zmiana wychowawcy uzasadniona jest szczególnymi okolicznościami.
 3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.
 4. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonego mu oddziału do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy, chyba że rada oddziałowa rodziców złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy, lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianie.
 5. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2) podejmowanie działań na rzecz integracji uczniów w oddziale,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej;

4) informowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania uczniów i postępów w nauce, przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej i nagannej ocenie zachowania,

5) zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów z obowiązującym w szkole WSO zawsze na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym,

6) systematyczne informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów na terenie klasy i szkoły,

7) rozpoznawanie potrzeb i trudności uczniów oraz – w miarę możliwości Szkoły – zaspokajanie tych potrzeb i usuwanie trudności,   

8) kształtowanie w uczniach potrzeby szanowania prawa i zasad współżycia społecznego,    9) kształtowanie w uczniach umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przemocy, demoralizacji oraz zagrożeń uzależnieniami,  

10) współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

11) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów,

12) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu działalności wychowawczej i opiekuńczej swojej klasy,

13) współpraca z instytucjami kulturalno – oświatowymi działającymi w środowisku oraz instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 5:

1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami):

 1. a) różne formy życia klasowego, integrujące zespół uczniowski,
 2. b) ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując  działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,

4) utrzymuje kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w celu:

 1. a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
 2. b) współdziałania z rodzicami, udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
 3. c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 1. Wychowawca rozwiązuje problemy klasowe sam, a w razie wątpliwości zwraca się o pomoc do pedagoga lub psychologa szkolnego. W sprawach dużej wagi lub po wykorzystaniu wszystkich możliwych środków, sprawę kieruje do Dyrekcji. O wszystkich poważnych incydentach klasowych i poszczególnych uczniów wychowawca informuje Dyrekcję.
 2. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne, sprawozdania z przebiegu pracy z klasą i jej efektów).

 

 

 • 38
 1. Nauczyciel bibliotekarz na równi z innymi nauczycielami uczestniczy w dydaktyczno–wychowawczej pracy Szkoły. Jest członkiem Rady Pedagogicznej.
 2. Zadania nauczyciela bibliotekarza:

1) udostępnianie zbiorów biblioteki,

2) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,

3) poznawanie uczniów, ich potrzeb czytelniczych i zainteresowań,

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  i społeczną uczniów,

5) współdziałanie z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych i rozwijania kultury czytelniczej,

6) informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów,

7) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów, ze szkolnymi organizacjami i kołami zainteresowań, z instytucjami kultury i placówkami oświatowymi m.in.  poprzez organizację  i udział w konkursach czytelniczych, literackich i plastycznych,

8) kompletowanie zbiorów i różnego rodzaju materiałów edukacyjnych oraz  programów na nośnikach elektronicznych,

9) inwentaryzacja i zabezpieczania zbiorów, ewidencjonowanie, opracowywanie i selekcjonowanie zbiorów,

10) popularyzowanie publikacji pedagogicznych wśród rodziców (prawnych opiekunów),

11) popularyzowanie nowoczesnych możliwości medialnych usprawniających szybkie dotarcie do różnorodnych informacji dostępnych w bibliotece i innych źródłach informacji,

12) realizowanie ogólnopolskich akcji i programów.

 

 • 39
 1. W Szkole jest zatrudniony pedagog i psycholog szkolny.
 2. Do zadań pedagoga i psychologa w Szkole należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w  Szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

7) pomoc rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 • 40
 1. W Szkole może być zatrudniony logopeda.
 2. Do zadań logopedy w Szkole należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów,

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów,

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 • 41
 1. W Szkole może być zatrudniony doradca zawodowy.
 2. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę,

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. W przypadku braku doradcy zawodowego w Szkole, Dyrektor wyznacza nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

 

Rozdział 6. Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

 • 42
 1. Ocenianiu podlegają:

            1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

            2) zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów ucznia, uwzględniających tę podstawę oraz na formułowaniu oceny.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia, określonych w statucie Szkoły.

 

 • 43
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach  w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów),

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania,

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

4) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w  Szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,

5) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania,

6) ustalanie warunków i tryby uzyskania wyższych niż przewidywanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalenia warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej Szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

 

 • 44
 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez siebie programów nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów)  o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy klas przedstawiają rodzicom (prawnym opiekunom) do zapoznania pakiet wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania wraz z kryteriami oceniania zachowania. Pakiet ten udostępniony jest uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w bibliotece szkolnej.

 

 • 45
 1. W celu umożliwienia uczniom uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych :

1) nauczyciel wystawia przewidywaną ocenę z nauczanego przedmiotu na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,

2) wychowawca  klasy   powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,

3) nauczyciele informują zainteresowanych uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach uzyskania wyższej niż przewidywana ocena roczna.

 1. W celu umożliwienia uczniom uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1) wychowawca klasy powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie zachowania na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,

2) rodzic (prawny opiekun) ucznia ma prawo, na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej, zwrócić się w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły z prośbą  o możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana ocena roczna,

3) wychowawcy informują zainteresowanych uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach uzyskania wyższej niż przewidywana ocena roczna (semestralna).

 

 • 46
 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Nauczyciel na wniosek ucznia bądź jego rodzica (prawnego opiekuna) uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej, chyba że wniosek zawiera żądanie uzasadnienia pisemnego.
 2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom). Uczeń otrzymuje sprawdzone przez nauczyciela prace pisemne do wglądu podczas zajęć lekcyjnych, natomiast rodzic (prawny opiekun) podczas zebrań klasowych lub indywidualnych spotkań z danym nauczycielem. W uzasadnionych przypadkach, na prośbę rodzica (prawnego opiekuna), uczeń może otrzymać sprawdzoną pracę pisemną do domu, jednak w ciągu 3 dni musi ona wrócić do nauczyciela danego przedmiotu.
 3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne przechowywane są w Szkole do końca danego roku szkolnego (31 sierpnia).

 

 • 47
 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 44 ust. 1, punkt 1) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust 2.
 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 44 ust. 1, punkt 1) do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, założonej zgodnie z art. 168 Ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 44 ust. 1, punkt 1) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 4. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,

3)  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,

4) nieposiadającego  orzeczenia lub opinii wymienionych powyżej, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki i muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
 4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.
 5. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ”zwolniony’’ albo „zwolniona”.
 8. Nauczyciele mogą wdrażać i stosować zasady oceniania kształtującego podczas procesu dydaktycznego.

 

 • 48
 1. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów dydaktycznych:

1) I semestr: wrzesień – styczeń,

2) II semestr: luty – czerwiec,

które kończą się klasyfikacją.

 1. Zajęcia są oceniane semestralnie.
 2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określanych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w statucie Szkoły, oraz oceny zachowania.
 3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego na koniec pierwszego semestru.
 4. Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu klasyfikacyjnej oceny opisowej oraz oceny opisowej zachowania.
 5. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 6. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określających w szkolnym planie nauczania i ustalaniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio w § 49 ust.3 i § 50 ust.2.
 7. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, poszczególni nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia i jego wychowawcę o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
 8. Wychowawca klasy w formie pisemnej powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach rocznych, na dziesięć dni przez klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 9. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniowie potwierdzają zapoznanie się z przewidywanymi niedostatecznymi ocenami klasyfikacyjnymi, podpisując wykaz przewidywanych ocen, który przechowywany jest w szkolnym archiwum do końca danego roku szkolnego.
 10. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 11. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 12. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególnie dodatkowe zajęcia edukacyjne, nie mają one wpływu na promocje do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły.

 

 • 49
 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się według skali określonej w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów odbywa się w następujących formach:

1) odpowiedzi ustne,

2) prace pisemne:

 1. a) kartkówki (niezapowiedziane, ok. 15 min. , obejmujące materiał z 3 ostatnich lekcji),
 2. b) testy i sprawdziany (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, obejmujące ustaloną partię materiału, ok. 20-30 min)
 3. c) prace klasowe (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, całogodzinne, obejmujące większą partię materiału, jedna dziennie i nie więcej niż trzy w tygodniu),

3) praca domowa,

4) estetyka prowadzenia zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń,

5) praca zespołowa (oceniany wkład pracy).

Prace pisemne nauczyciel jest zobowiązany oddać w terminie 2 tygodni od daty napisania.

 1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy czwartej, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący – 6 (cel)

2) stopień bardzo dobry -5  (bdb)

3) stopień dobry – 4 (db)

4) stopień dostateczny -3 (dost)

5) stopień dopuszczający -2 (dop)

6) stopień niedostateczny -1 (ndst)

 1. Kryteria ocen:

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności na ocenę bardzo dobrą, a dodatkowo:

 1. a) laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjna,
 2. b) zdobył wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania,
 3. c) uczestniczy i ma osiągnięci w konkursach, wykorzystując zdobytą na lekcjach wiedzę i umiejętności,
 4. d) jest zawsze zaangażowany i chętny do pracy,
 5. e) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania, proponuje nietypowe rozwiązania, biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w rozwiązaniu problemów,

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w pełnym stopniu, a ponadto:

 1. a) opanował cały zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
 2. b) pracuje systematycznie i efektywnie,
 3. c) sam wyjaśnia i analizuje problemy teoretyczne i praktyczne,
 4. d) stosuje posiadaną wiedzę i umiejętności w rozwiązywaniu nowych problemów i zadań,
 5. e) otrzymuje oceny bardzo dobre i dobre ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych i innych zadań,

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. a) nie opanował całkowicie wiedzy i umiejętności przewidywanych w programie nauczania,
 2. b) poprawnie stosuje umiejętności i wiedzę w rozwiązywaniu zadań typowych,

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. a) nie opanował w pełni wiedzy i umiejętności przewidywanych w programie nauczania,
 2. b) rozwiązuje zadania typowe, wykorzystując swoje umiejętności praktyczne i zakres wiedzy o średnim stopniu złożoności,
 3. c) najczęściej otrzymuje oceny dostateczne ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych i innych zadań,

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 1. a) opanował w niewielkim stopniu zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania,
 2. b) rozwiązuje zadania typowe o niewielkim stopniu złożoności z pomocą nauczyciela,
 3. c) najczęściej uzyskuje oceny poniżej dostatecznej,

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który :

 1. a) nie opanował wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania,
 2. b) nie rokuje na poprawę stanu umiejętności i wiadomości,
 3. c) nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności,
 4. d) nie wykazuje żadnych chęci do poprawy swojej oceny.
 5. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.
 6. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 8. Kryteria procentowe oceniania wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów są następujące:

            100% – ocena celująca

            90 – 99% – ocena bardzo dobra

            89 – 75% – ocena dobra

            74 – 51%  – ocena dostateczna

            50 – 30%  – ocena dopuszczająca

            0 – 29%  – ocena niedostateczna.

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła stara się stworzyć możliwość uzupełnienia braków, poprzez:

            1) wprowadzenie pomocy koleżeńskiej,

            2) wprowadzenie zajęć wyrównawczych,

            3) wprowadzenie zajęć dodatkowych.

 

 • 50
 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1)  wzorowe,

2)  bardzo dobre,

3)  dobre,

4)  poprawne,

5)  nieodpowiednie,

6)  naganne.

 1. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania zawiera „Punktowy system oceniania zachowania dla uczniów Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Miasteczku Krajeńskim” – załącznik nr 1do Statutu.
 2. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową,
 3. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena zachowania jest oceną opisową.
 4. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 5. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1)   oceny z zajęć edukacyjnych,

2)   promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust.10.

 1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy.
 2. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania.

 

 • 51
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia, odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą.
 5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza Szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z Dyrektorem Szkoły. Dla takiego ucznia nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 6. Uczniowi, spełniającemu obowiązek szkolny poza Szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza Szkołą, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzony ten egzamin.

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, spełniającym obowiązek szkolny poza Szkołą, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
 2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności (ust.2 i 3) przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć komputerowych, informatyki, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 4. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

            1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

            2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

            3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

            4) imię i nazwisko ucznia;

            5) zadania egzaminacyjne;

            6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
 4. Na tydzień przed radą klasyfikacyjną śródroczną i roczną nauczyciele zobowiązani są dostarczyć Dyrektorowi listę uczniów nieklasyfikowanych z danego przedmiotu.
 5. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 19.
 6. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 • 52
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

Zastrzeżenia te zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych         zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń w drodze głosowania zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do sprawdzianu o którym mowa w ust.2 punkt 1) w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia o którym mowa w ust. 2 pkt. 1) przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3. W skład komisji o której mowa w ust.2 wchodzą:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji,
 2. b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewna zajęcia edukacyjne,

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji,
 2. b) wychowawca klasy,
 3. c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w tej klasie,
 4. d) pedagog,
 5. f) psycholog,
 6. f) przedstawiciel samorządu szkolnego,
 7. g) przedstawiciel rady rodziców.
 8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 punkt 1) lit. b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje                   w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 9. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 10. Ze sprawdzianu wiedzy i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

            1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji

3) termin sprawdzianu wiedzy i umiejętności,

4) imię i nazwisko ucznia,

5) zadania sprawdzające,

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu o którym mowa w ust. 8 dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, natomiast z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 1. Z posiedzenia komisji o której mowa w ust. 5 punkt 2) sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skłąd komisji,

2) termin posiedzenia komisji,

3) imię i nazwisko ucznia,

4) wynik głosowania,

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjna zachowania  wraz z uzasadnieniem.

 1. Protokoły o których mowa w ust. 8 i 10, stanowią załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 punkt 1), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
 3. Przepisy 1-12 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłaszania zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 • 53
 1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 4. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 6. Począwszy od klasy IV, uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

7.Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza tę  klasę, z zastrzeżeniem § 51 ust.1, 10 i 11.

 

 

 • 54
 1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązujących zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. W jednym dniu mogą odbyć się dwa egzaminy poprawkowe dla danego ucznia.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
 5. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora  – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3) nauczyciel prowadzący taki same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 punkt 2), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela z innej szkoły następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

            1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

            2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

            3) termin egzaminu poprawkowego,

            4) imię i nazwisko ucznia,

            5) zadania egzaminacyjne,

            6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później, niż do końca września.
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 11.
 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 • 55
 1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub odziały gimnazjalne, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie programowo najwyżej oraz oceny klasyfikacyjne z obowiązujących zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej.
 2. Uczeń kończy szkołę podstawową lub oddziały gimnazjalne z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą zachowania.
 3. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, bądź laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 6. W ostatniej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin ośmioklasisty. Procedurę przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty określają odrębne przepisy.
 7. Ukończenie 8-letniej szkoły podstawowej umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.
 8. W latach 2017/2018 oraz 2018/2019 w trzeciej klasie oddziału gimnazjalnego jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny. Procedurę przeprowadzenia egzaminu określają odrębne przepisy.
 9. Uczniowie oddziałów gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

 

Rozdział 7. Prawa i obowiązki uczniów

 

 • 56
 1. Podstawowym prawem i obowiązkiem ucznia w Szkole jest nauka i uczestniczenie w zajęciach.
 2. Uczeń ma prawo do:

1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) informacji o wymaganiach edukacyjnych z każdego przedmiotu metodach sprawdzania osiągnięć i zasadach oceniania zachowania, informacji o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w terminach i na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,

3) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

4) poprawy ocen bieżących na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,

5) kandydowania do struktur władz uczniowskich działających w Szkole i organizacji życia szkolnego w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego i organizacji działających w Szkole,

6) poszanowania swej godności i nietykalności osobistej,

7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

8) swobody wyrażenia myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

9) równego traktowania, bez względu na sytuację materialną, religię, światopogląd, odmienność kulturową, językową i etniczną czy inne podobne cechy,

            10) wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestnictwa w szkolnych imprezach,

11) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

12) bezpiecznych warunków pobytu w Szkole,

13) korzystania z pomocy stypendialnej, zgodnie z przepisami w sprawie stypendiów szkolnych,

14) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły, pedagogowi szkolnemu i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy,

15) reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach  innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,

16) nagród za wzorową postawę, bardzo dobre wyniki w nauce i aktywne uczestnictwo w życiu Szkoły.

 1. Do obowiązków ucznia należy w szczególności:

1) właściwe zachowanie podczas zajęć edukacyjnych – wykonywanie poleceń nauczyciela, aktywny udział w zajęciach, odnoszenie się z szacunkiem do nauczycieli i innych uczniów, rzetelna i sumienna praca nad poszerzeniem wiedzy i umiejętności,  

2) systematyczny i aktywny udział w zajęciach edukacyjnych, w życiu oddziału klasowego i Szkoły,

3) usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach edukacyjnych zgodnie z „Zarządzeniem Dyrektora Szkoły w sprawie usprawiedliwiania nieobecności oraz postępowania wobec ucznia uchylającego się od obowiązku szkolnego i spóźniającego się na zajęcia lekcyjne” – załącznik nr 2 do statutu,

4) dbanie o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju,

5) dbanie o mienie Szkoły, wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,

6) dbanie o honor i tradycje Szkoły i poszanowanie symboli narodowych, międzynarodowych i szkolnych, 

7) wystrzeganie się szkodliwych nałogów, a w szczególności uczeń nie może:

 1. a) posiadać papierosów, e-papierosów, alkoholu i narkotyków na terenie Szkoły,
 2. b) przychodzić do Szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 3. c) palić papierosów, e-papierosów, spożywać alkoholu i zażywać narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych na terenie Szkoły,

8) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności,

9) naprawiać wyrządzone szkody materialne na własny koszt,

10) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz stosowanie się do zaleceń nauczycieli i innych pracowników Szkoły, w tym m.in. nie może opuszczać terenu szkolnego w czasie trwania zajęć lekcyjnych, przerw, zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych, nie może chodzić za halę sportową, nie może bez zgody nauczyciela opuścić lekcji lub utrudniać prowadzenia zajęć,

11) godnie i kulturalnie zachowywać się w Szkole i poza nią,

12) dbanie o piękno mowy ojczystej i kulturę słowa,

13) wystrzeganie się  zachowań agresywnych: fizycznych (bicie, kopanie, popychanie, niszczenie własności szkolnej lub innych osób, wymuszanie rzeczy materialnych od innych, itp.) i psychicznych (przezywanie, wyśmiewanie, grożenie, ubliżanie, szantażowanie, rozpowszechnianie plotki  i oszczerstw  na temat innych, osobiście lub za pomocą np. internetu, izolowanie innych, prowokowanie swoim zachowaniem innych do negatywnych zachowań, itp.),

14) podporządkowywanie się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,

15) dostosowanie się do „Zarządzenia Dyrektora  w sprawie spędzania przerw międzylekcyjnych przez uczniów”.

 1. Uczeń zobowiązany jest przestrzegać poniższych zasad w zakresie wyglądu i stroju:

1) uczeń ma obowiązek dbać o higienę osobistą,

2) uczeń nie może na terenie Szkoły odzwierciedlać swoim ubiorem, fryzurą, zachowaniem  przynależności do jakiejkolwiek subkultury młodzieżowej,

3) włosy ucznia muszą być zadbane, umyte, nie farbowane, bez pasemek i trwałej – zakaz noszenia fryzur ekstrawaganckich,

4) w szkole obowiązuje zakaz makijażu oraz zakaz malowania paznokci i nakładania sztucznych, paznokcie powinny być krótkie i czyste,

5) ucznia obowiązuje  zakaz noszenia biżuterii – kolczyki powinny być tylko w uszach, małe, delikatne, nie zagrażające uszkodzeniu ucha; naszyjniki i biżuteria na rękach – krótka i delikatna,

            6) ubiór ucznia powinien być czysty, schludny, zadbany,

7) podczas uroczystości szkolnych strój ucznia to:

 1. a) białe bluzki lub koszule,
 2. b) ciemne spodnie i spódniczki.
 3. Wszyscy wychowawcy i nauczyciele egzekwują powyższe wymogi od uczniów, notorycznie zwracając uwagę w przypadku ich łamania.
 4. W szkole może być wprowadzony jednolity strój uczniowski, określony odrębnymi przepisami.
 5. Za zniszczenie lub kradzież mienia szkolnego, prywatnego odpowiadają finansowo rodzice (prawni opiekunowie) ucznia odpowiedzialnego za zdarzenie.
 6. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad w zakresie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (nagrywających i odtwarzających):

1) w Szkole obowiązuje   zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (nagrywających i odtwarzających) podczas trwania lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych i świetlicowych,

2) zaginięcie lub kradzież telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego  uczeń powinien zgłosić wychowawcy lub Dyrektorowi,

3) Szkoła nie odpowiada za zaginięcie lub kradzież powyższych urządzeń,

4) w sytuacji gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego podczas trwania zajęć lekcyjnych lub innych, nauczyciel ma prawo  zabrać to urządzenie do „depozytu”, tj. do sekretariatu Szkoły. Urządzenie to może odebrać jedynie rodzic (prawny opiekun) ucznia. W sytuacji, gdy uczeń odmówi oddania telefonu lub innego urządzenia, incydent należy zgłosić Dyrektorowi Szkoły.

 

 • 57
 1. Uczeń może otrzymywać nagrody i wyróżnienia za:

1) bardzo dobre wyniki w nauce oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie,

2) wzorową i godną naśladowania postawę oraz zaangażowanie w pomoc koleżeńską,

3) wybitne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych,

4) stuprocentową frekwencję,

5) pracę społeczną i zaangażowanie na rzecz uczniów i Szkoły,

6) dzielność i odwagę.

 1. Nagrodę przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, lub Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. Ustala się następujące rodzaje nagród i wyróżnień dla uczniów:

1) pochwała wychowawcy wobec klasy,

2) pochwała Dyrektora wobec społeczności szkolnej,

3) list pochwalny wychowawcy do rodziców,

4) list pochwalny Dyrektora do rodziców,

5) tytuł honorowy Prymusa Szkoły i nagroda rzeczowa,

6) nagrody rzeczowe, za wyniki w nauce oraz za różnego rodzaju osiągnięcia, zgodnie z postanowieniem Rady Pedagogicznej,

7) dyplom uznania.

 1. Zastrzeżenia do przyznanej nagrody mogą wnosić nauczyciele podczas rocznej rady klasyfikacyjnej. Ostateczną decyzje o przyznaniu nagrody podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. Nagrody finansowe są z budżetu Szkoły oraz przez Radę Rodziców i sponsorów.

6.Uczniowie na pierwszym etapie edukacyjnym nagradzani są nagrodami rzeczowymi na koniec tego etapu, czyli w klasie III. Natomiast w klasie I i II otrzymują stosowne dyplomy na koniec roku szkolnego.

 1. Uczeń, który otrzymał śródroczną lub roczną ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania nie może reprezentować Szkoły w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i innych ( w okresie jednego semestru).
 2. Uczeń, który otrzymał na koniec roku ocenę nieodpowiednią lub naganną zachowania nie może być wyróżniany i nagradzany na forum Szkoły.

 

 • 58
 1. Uczeń ponosi odpowiednie konsekwencje za:

1) niewłaściwą postawę wobec uczniów lub innych osób na terenie Szkoły lub poza nią,

2) naganne zachowanie, godzące w honor i bezpieczeństwo innych osób,

3) nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, regulaminów i zarządzeń obowiązujących w Szkole, na wycieczkach oraz podczas organizowanych imprez i uroczystości szkolnych,

4) rażące naruszenie podstawowych norm i zasad współżycia społecznego.

 1. Wobec uczniów naruszających swoje obowiązki mogą być zastosowane następujące kary:

1) upomnienie ustne ze strony wychowawcy klasy,

2) upomnienie ustne ze strony Dyrektora Szkoły,

3) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ich dziecka,

4) zakaz udziału w wycieczkach, wyjazdach,  zawodach sportowych, i innych imprezach,  organizowanych przez Szkołę,

5) zakaz reprezentowania Szkoły na zewnątrz,

6) pozbawienie pełnionej w klasie lub Szkole funkcji,

7) przeniesienie  ucznia do równoległego oddziału (klasy),

8) nagana udzielona przez Dyrektora.

 1. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego przewinienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
 2. O nałożonej karze informuje się rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Od kary nałożonej przez wychowawcę uczniowi przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły. Odwołanie może wnieść rodzic (prawny opiekun) w ciągu 7 dni od uzyskania informacji. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
 4. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje odwołanie do Rady Pedagogicznej, która ponowne rozpatruje sprawę.
 5. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klasy lub rodziców (prawnych opiekunów) do Dyrektora w terminie 7 dni.

 

 • 59
 1. Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku poważnego naruszenia przez ucznia obowiązków, uniemożliwiających dalsze funkcjonowanie ucznia w Szkole.
 2. Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia do innej szkoły może być w szczególności:

1) picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie Szkoły oraz na zajęciach, imprezach i wycieczkach organizowanych przez Szkołę poza jej terenem,

2) posiadanie, rozprowadzanie lub używanie substancji psychoaktywnych, 

3) stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa dla siebie i innych osób, 

4) stosowanie przez ucznia agresji i przemocy, naruszanie nietykalności cielesnej i godności osobistej w stosunku do innych uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły,

5) prostytuowanie się lub czerpaniem korzyści z prostytucji,

6) konflikt z prawem,

7) świadome i nagminne naruszaniem obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.

 1. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły, po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, do której uczeń ma być przeniesiony i po powiadomieniu organu nadzoru pedagogicznego.
 2. Ucznia pełnoletniego można skreślić z listy uczniów, gdy ten:

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innej osoby,

2) dopuszcza się kradzieży,

3) wchodzi w kolizję z prawem, demoralizuje innych uczniów,

4) nagminnie  narusza postanowienia Statutu Szkoły.

 

 • 60
 1. Na koniec każdego roku szkolnego zarówno w szkole podstawowej jak i w oddziałach gimnazjalnych (w latach 2017/2018 oraz 2018/2019) zostaje wybierany „Prymus Szkoły Podstawowej” i „Prymus Gimnazjum”.
 2. „Prymus Szkoły Podstawowej” i „Prymus Gimnazjum” wybierany jest poprzez wyliczenie średniej arytmetycznej z ocen cząstkowych z całego roku szkolnego. Prymusem zostaje uczeń z najwyższą średnią.

 

 • 61
 1. W Szkole mogą być podejmowane zadania z zakresu wolontariatu, mające na celu kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.
 2. Dyrektor Szkoły zapewnia warunki do działania w szkole wolontariatu.
 3. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, najbardziej potrzebujących.
 4. W Szkole wolontariat może być podejmowany przez Samorząd Uczniowski, w porozumieniu z Dyrektorem, a także z inicjatywy nauczycieli, pracowników Szkoły i rodziców.
 5. Wolontariuszem może być każdy (uczeń, nauczyciel, rodzic, pracownik szkoły), kto bezinteresownie zaangażuje się w niesienie pomocy innym.
 6. Wolontariat w Szkole może przybrać postać Szkolnego Klubu Wolontariatu lub jednorazowych akcji społecznych, zainicjowanych przez organy Szkoły.
 7. Dyrektor Szkoły może powołać Radę Wolontariatu, która będzie koordynować działaniami z zakresu wolontariatu.
 8. Podstawowe cele działań z zakresu wolontariatu to:

1) zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym,

2) rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych,

3) aktywne działanie na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

 1. Sposób realizacji działań z zakresu wolontariatu odbywać się może poprzez:

1) wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów,

2) organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym,

3) spotkania wolontariuszy w celu omawiania realizowanych działań i informowania uczniów o działalności wolontarystycznej,

4) zaangażowanie do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym

(np. kwesty, zbiórki, imprezy okolicznościowe, itp.),

5) współpracę z Domem Pomocy Społecznej w Rzadkowie polegającą na organizowaniu wspólnych imprez integracyjnych, odwiedzaniu, wspólnym spędzaniu czasu wolnego,

6) współpracę z placówkami wychowawczymi organizując m.in. zbiórki charytatywne,

7) współpracę z schroniskami dla zwierząt organizując m.in. zbiórki karmy  dla zwierząt,

8) współpracę z Bankiem Żywności organizacja zbiórki żywności dla potrzebujących.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 8. Formy opieki i pomocy uczniom

 

 • 62
 1. Podczas każdej formy zajęć z uczniami każdy pracownik Szkoły ma obowiązek wypełniania funkcji opiekuńczych względem uczniów.
 2. Szczególny obowiązek opiekuńczy spoczywa na nauczycielu w czasie:

1) prowadzenia każdej formy zajęć dydaktycznych i wychowawczych,

2) imprez organizowanych przez Szkołę,

3) pełnienia dyżurów międzylekcyjnych,

4) wycieczek i wyjazdów zorganizowanych przez Szkołę.

 1. Uczniowie otoczeni są opieką pielęgniarską sprawowaną przez gabinet pielęgniarski, zgodnie z przepisami normującymi funkcjonowanie służby zdrowia w szkołach.
 2. Pomocą opiekuńczo-wychowawczą Szkoły powinni być objęci uczniowie, którzy:

1) stwarzają szczególne trudności wychowawcze,

2) borykają się z niepowodzeniami szkolnymi,

3) znajdują się w trudnych warunkach materialnych, rodzinnych bądź losowych.

 1. Szkoła w miarę swoich możliwości udziela pomocy i wsparcia w różnych formach uczniom, którym jest to potrzebne z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych.
 2. Uczniom Szkoły udzielana jest pomoc:

1) materialna,

2) psychologiczno – pedagogiczna.

 1. Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej może być przyznana pomoc materialna o charakterze socjalnym „stypendium szkolne” zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest kierowana do ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

Pomoc polega na wspieraniu uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem młodzieży, ich edukacją i wychowaniem.

 1. Podstawowe formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowane w Szkole to:

1) bieżąca pomoc uczniowi w nadrobieniu zaległości,

2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

3) zajęcia rozwijające uzdolnienia,

4) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne,

5) terapia psychologiczna i pedagogiczna zaburzeń rozwojowych,

6) edukacja prozdrowotna,

7) porady, konsultacje, warsztaty  dla uczniów i rodziców (prawnych opiekunów).

 1. Wszelkie formy pomocy pedagogiczno-psychologicznej lub materialnej dostępne w Szkole przydzielane są uczniowi w zależności od posiadanych środków finansowych i możliwości kadrowych oraz zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa regulujących sposób udzielania  pomocy pedagogiczno-psychologicznej i materialnej w placówkach oświatowych.
 2. W Szkole realizowany jest program wychowawczo-profilaktyczny przygotowany
  w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, a także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 9. Organizacja współdziałania Szkoły z poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 

 • 63
 1. W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej Szkoła organizuje współpracę z poradnią psychologiczno- pedagogiczną i innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 2. Poradnia psychologiczno – pedagogiczna współpracuje ze Szkołą w zakresie:

1) diagnozowania dzieci i młodzieży,

2) udzielania dzieciom i rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

3) realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających  wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

4) organizowania i prowadzenia wspomagania Szkoły w zakresie realizacji zadań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Realizowane przez poradnie zadania polegają w szczególności na:

1) określeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci, wyjaśniania mechanizmów ich  funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu, 

2) prowadzeniu terapii dzieci oraz ich rodzin,

3) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci a także w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych,

4) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

5) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

 1. Korzystanie z pomocy udzielanej przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne publiczne poradnie specjalistyczne jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży w poradni jest wydanie opinii, orzeczenia, objęcie dzieci i młodzieży, rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z uczniami i rodzicami.
 3. Uczniowie są badani w poradni na pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna).
 4. Wychowawcy, nauczyciele, specjaliści pracujący w Szkole, widząc potrzebę specjalistycznej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej ucznia, informują o tym fakcie rodzica (prawnego opiekuna), który może skorzystać z usług poradni.
 5. Do wniosku o przebadanie dziecka w poradni rodzice mogą dołączyć pisemną informację o uczniu, przygotowaną przez wychowawcę, nauczycieli, pedagoga lub psychologa szkolnego.
 6. Rodzic (prawny opiekun) ucznia może przekazać Szkole dokumenty (opinie, orzeczenia) otrzymane z poradni specjalistycznych. Wychowawca, nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniem mają obowiązek zapoznania się z diagnozą oraz zalecaniami zawartymi w opinii lub orzeczeniu oraz dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami o udzielaniu i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

 

 • 64
 1. Uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) mogą korzystać również za pośrednictwem Szkoły z pomocy udzielanej przez instytucje działające w środowisku, takie jak:

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ( w tym asystenci rodzinni),

2) Policję,

3) Sąd Rodzinny,

4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

            5) kuratorzy sądowi – zawodowi i społeczni

6) poradnie specjalistyczne.  

 1. Współpraca z wyżej wymienionymi instytucjami odbywa się w miarę potrzeb i ma na celu:

1) pomoc dziecku i jego rodzinie w przezwyciężeniu trudności, zdarzeń losowych,

2) wsparcie uczniów i ich rodzin w aspekcie psychologicznym, społecznym, materialnym, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

3) umożliwienie uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) korzystania z pomocy doraźnej i stałej oferowanej przez ww instytucje,

4) udzielanie porad i konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów,

5) stałą lub okresową opiekę kuratorską nad uczniem lub rodziną w przypadku demoralizacji ucznia lub niewłaściwej opieki rodzicielskiej,

6) podejmowanie  działań interwencyjnych, opiekuńczych, profilaktycznych lub innych, które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie psychospołeczne ucznia i jego rodziny.

 

 

Rozdział 10. Organizacja i formy współdziałania Szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki

 

 • 65
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki organizowanej dla uczniów Szkoły.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) współdecydują w sprawach wychowania i profilaktyki w Szkole, uczestniczą w opracowywaniu programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, planowaniu pracy Szkoły i projektowaniu jej rozwoju.
 3. Reprezentacją ogółu rodziców w szkole jest Rada Rodziców.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą aktywnie uczestniczyć we wszystkich formach życia kulturalno-społecznego klasy i Szkoły.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,

3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, Dyrektora Szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego za granią lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,

4) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

5) współdziałania z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia ich dzieci,

6) dbania o estetyczny i schludny wygląd dziecka,

7) przekazywania istotnych informacji Szkole, dotyczących zdrowia dziecka, mających wpływ na jego funkcjonowanie i bezpieczeństwo w Szkole,

8) informowania Szkoły o dłuższych nieobecnościach spowodowanych chorobami,

9) usprawiedliwienia nieobecności dziecka w Szkole.

 1. Podstawową formą współpracy Szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) są:

1) kontakty indywidualne

2) zebrania klasowe i szkolne,

3) porady i konsultacje.

 1. Spotkania wychowawców klas z rodzicami (prawnymi opiekunami) odbywają się według ustalonego corocznie przez Dyrektora Szkoły harmonogramu. Harmonogram powinien uwzględniać minimum jedno spotkanie w każdym semestrze poświęcone podsumowaniu wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej. W roku szkolnym powinno odbyć się co najmniej jedno spotkanie Dyrektora Szkoły z ogółem rodziców.
 2. Częstotliwość organizowania spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wymiany informacji zależy od aktualnych potrzeb Szkoły.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach klasowych i szkolnych. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą w innym terminie.
 4. Formy współdziałania ze Szkołą uwzględniają prawo rodziców (prawnych opiekunów) do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i Szkole,

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów (wychowawca oddziału zapoznaje rodziców na pierwszym zebraniu każdego roku szkolnego z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania),

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

4) korzystania z porad i konsultacji specjalistów zatrudnionych w Szkole (pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta) w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i innych  działaniach Szkoły,

6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy Szkoły.

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą pełną finansowo-prawną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia mienia szkolnego wyrządzone przez ich dzieci. Sposób naprawy wyrządzonych szkód ustala Dyrektor w porozumieniu z osobami zainteresowanymi.

 

Rozdział 11. Postanowienia dotyczące klas gimnazjalnych

 

 • 66
 1. Do klas gimnazjalnych stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjów i odpowiednio postanowienia Statutu.
 2. W klasach gimnazjalnych realizowane są cele i zadania, określone w dotychczasowych przepisach prawa oświatowego odnoszących się do kształcenia gimnazjalnego.
 3. Szkoła w szczególności zapewnia optymalne warunki do spełniania przez uczniów gimnazjalnych obowiązku szkolnego.
 4. Cele wskazane w ust. 2 są osiągane poprzez realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum, ramowego planu nauczania, programów nauczania danych zajęć edukacyjnych oraz innych zadań oświatowych prawem przewidzianych.
 5. Postanowienia Statutu o Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim rozciągają się również na klasy gimnazjalne.
 6. Postanowienia Statutu o zadaniach nauczycieli i innych pracowników Szkoły odnoszą się odpowiednio do osób wykonujących obowiązki wobec klas i oddziałów gimnazjalnych, uczniów i rodziców uczniów klas gimnazjalnych.
 7. Postanowienia Statutu dotyczące praw i obowiązków uczniów oraz ich odpowiedzialności oraz oceniania wewnątrzszkolnego mają odpowiednie zastosowanie również wobec uczniów klas gimnazjalnych.

Rozdział 12.  Postanowienia końcowe

 

 • 67
 1. Uchwała w sprawie Statutu Szkoły wchodzi w życie z dniem następnym po jej podjęciu.  

Załącznik nr 1

do Statutu  Szkoły Podstawowej

w  Miasteczku Krajeńskim

 

Punktowy system oceniania zachowania dla uczniów Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi

w Miasteczku Krajeńskim

Zmiany wprowadzone uchwałą rady pedagogicznej z dnia 11 września 2018r.

 

 1. Cele punktowego oceniania zachowania:
 2. a) aktywizowanie uczniów do współdziałania w procesie wychowania,
 3. b) kształtowanie postaw społecznie akceptowanych,
 4. c) wdrażanie do samooceny,
 5. d) motywowanie do doskonalenia własnego postępowania przez uczniów.
 6. Zasady ogólne:

1) Punktowy system oceniania zachowania uczniów obowiązuje w klasach IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.

2) Uczeń na początku semestru otrzymuje 200 punktów. W ciągu półrocza zbiera punkty dodatnie i ujemne, które przed klasyfikacją są sumowanie i przekładane na ocenę zachowania przez wychowawcę.

3) Ocenę śródroczną ustala się w oparciu o liczbę punktów, które uczeń zdobył w trakcie I semestru, ocenę końcoworoczną ustala się na podstawie liczby punktów zdobytych w II semestrze.

4) Obowiązkiem każdego nauczyciela uczącego w danej klasie jest notowanie swoich uwag o zachowaniu uczniów podczas lekcji. Obowiązkiem wychowawcy jest notowanie uwag o zachowaniu swoich uczniów podczas przerw, imprez, uroczystości szkolnych, i innych zajęć.

5) Nauczyciel wpisuje uwagę słowną w dzienniku lekcyjnym lub zaznacza ją w Punktowym Systemie Oceniania Zachowania. Nie można wpisywać jednej uwagi dwukrotnie – w dzienniku lekcyjnym i PSOZ.

6) Wychowawca zobowiązany jest do poświęcenia w miesiącu 1 lekcji wychowawczej  na podsumowanie zachowania uczniów w danym miesiącu.  Karty uczniów z punktacją za zachowanie powinny być do wglądu dla rodziców uczniów.

7) Uczeń, który otrzymał na koniec miesiąca 50 pkt. ujemnych nie może reprezentować szkoły w żadnych konkursach, zawodach i innych (zarówno wewnątrzszkolnych, jak i zewnętrznych) przez kolejny miesiąc. 

 

8) Zachowanie wyjściowe dobre/poprawne.
Uczeń uzyskuje wyjściowo 200 pkt
zachowanie WZOROWE: powyżej 330 pkt. 
zachowanie BARDZO DOBRE: 329 – 281 pkt.
zachowanie DOBRE: 280-200 pkt.
zachowanie POPRAWNE: 199-100 pkt.
zachowanie NIEODPOWIEDNIE: 99-0 pkt.
zachowanie NAGANNE: poniżej 0 pkt.

9) Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń:
a) który posiada na koncie (poza dodatnimi) 30 pkt. ujemnych,
b) uczeń posiadający 50 pkt. ujemnych nie może mieć zachowania bardzo dobrego,
c) uczeń posiadający 100 pkt. ujemnych nie może mieć zachowania dobrego.

10) Każde naruszenie wizerunku uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły może spowodować skierowanie sprawy na policję przez rodzica lub szkołę.

 

 

 

 

 

III. Uczeń zyskuje punkty dodatnie (+) za:

1) za średnią ocen (na koniec każdego semestru)

4.0 -4,5 – 10 pkt.
4,51 – 5,0 – 20 pkt.
5,1 – i więcej – 30 pkt.

2) za frekwencję (na koniec każdego semestru)
– 90% – 99% –  10 pkt.
– za 100% frekwencję na koniec  semestru – 20 pkt.

3) brak godzin nieusprawiedliwionych: 10 pkt.

4) brak spóźnień: 10 pkt.

5) laureaci (I,II,II miejsce) konkursów przedmiotowym (za każdy):
 etap szkolny- 20 pkt.;  etap powiatowy – 30 pkt.;  etap wojewódzki (rejonowy) –  50 pkt.; IV etap ogólnopolski – 70 pkt.

6) udział w konkursach przedmiotowych (za każdy): etap szkolny – 5 pkt; etap powiatowy – 10 pkt.; etap wojewódzki – 20 pkt; etap ogólnopolski-30 pkt.;

7) laureaci (I,II,III miejsce) zawodów sportowych (za każde): etap szkolny- 20 pkt.;  etap powiatowy – 30 pkt.;  etap wojewódzki (rejonowy) –  50 pkt.; IV etap ogólnopolski – 70 pkt.

8) udział w zawodach sportowych (za każdy): etap szkolny – 5 pkt; etap powiatowy – 10 pkt.; etap wojewódzki – 20 pkt; etap ogólnopolski-30 pkt.;

9) laureaci innych konkursów np. z zakresu profilaktyki (za każdy): 10 pkt.,
10) pomoc w organizacji imprez i uroczystości szkolnych (za każdą):  do 15 pkt.,

11) efektywne pełnienie funkcji w szkole (jednorazowo):  do 15 pkt.,

12) efektywne pełnienie funkcji w klasie (jednorazowo): do 10 pkt.,

13) udział w kółkach zainteresowań lub zajęciach dodatkowych (jednorazowo na koniec semestru za każde kółko lub zajęcia dodatkowe, projekty, według uznania nauczyciela prowadzącego):  do 15 pkt.

14) systematyczna pomoc koleżeńska (jednorazowo): 10 pkt.

15) wkład pracy włożony w naukę, pracowitość, obowiązkowość, punktualność (jednorazowo): 15 pkt.,

16) praca na rzecz szkoły- różnego rodzaju zbiórki, akcje charytatywne, itp.- za każdą akcję do 10 pkt.

17) praca na rzecz klasy (jednorazowo): 5 pkt.

18)  wysoka kultura osobista (jednorazowo): 10 pkt,

19) nienaganny wygląd i strój (jednorazowo): 10 pkt.

20) udział w Poczcie Sztandarowym (jednorazowo):   20 pkt,

21) czynny udział w imprezach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych (za każde): do 20 pkt.

22) działalność w organizacjach pozaszkolnych (jednorazowo): 15 pkt.

24) punkty do dyspozycji wychowawcy (jednorazowo na koniec semestru za zachowanie pozytywne nie uwzględnione powyżej): do 15 pkt.

25) jeśli uczeń nie ma punktów ujemnych (jednorazowo na koniec semestru): 50 pkt.

26) aktywny udział w wolontariacie (jednorazowo): do 20 pkt.

27) inne działania uczniów nie ujęte wyżej: (za każde) do 10 pkt.

 

 1. Uczeń uzyskuje punkty ujemne (-) za:

1) poniżej 60% frekwencję na koniec semestru : 20 pkt.,

2) jawne wagary (pojedyncza opuszczona godzina): 10 pkt.

3) godziny nieusprawiedliwione  – za każdą 5 pkt.

4) powyżej 5 spóźnień w miesiącu: 10 pkt.

5) przeszkadzanie na lekcji (za każdą wpisaną uwagę za przeszkadzanie): 5 pkt.,

6) niewykonanie poleceń nauczyciela (za każdą wpisaną uwagę): 5 pkt.,

 

7) aroganckie odzywanie się do nauczyciela, pracowników szkoły i innych uczniów (za każde): 20pkt.,

8) niewypełnienie obowiązków dyżurnego (za każde): 5 pkt.,

9) agresywne zachowanie wobec innych:

–  udział w bójkach uczniowskich (za każde): 20 pkt.

– popychanie, kopanie, poszturchiwanie, itp. (za każde).: 10 pkt.

– pobicie (za każde): 30 pkt.

– zastraszanie (za każde): 15 pkt.

– grożenie (za każde): 15 pkt.

– notoryczne przezywanie: 15 pkt.

10) wulgarne słownictwo (za każde – wpisana uwaga): 5  pkt.,

11) udowodniona  kradzież (za każdą): 100 pkt.,

12) palenie papierosów  lub posiadanie ich -dotyczy również e-papierosów: (za każde): 50 pkt.

13) posiadanie lub spożywanie alkoholu (za każde): 80 pkt.

14) zażywanie, posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków (za każde): 100 pkt.,

15) wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy (za każde): 50 pkt.,

16) wychodzenie poza teren szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych (za każde): 20 pkt.

17) zaśmiecanie otoczenia (za każde): 10 pkt., 

18) niewłaściwe zachowanie podczas apeli i uroczystości szkolnych (za każde): 20 pkt.,

19) zorganizowana przemoc (za każde): 100 pkt.,

20) niszczenie mienia szkolnego (za każde): do 100 pkt.,

21) fałszowanie dokumentów (podrobienie podpisu, zwolnienia lub oceny) – za każde: 50 pkt.,

22) używanie telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych podczas trwania zajęć (za każde): 20 pkt.

23) nieprzestrzeganie „Katalogu wyglądu i stroju ucznia”  ( w zależności od skali i rodzaju- jednorazowo): od 10 – 30 pkt.

24) brak przyborów szkolnych na lekcje (każdorazowo): 5 pkt.

25) szydzenie, ośmieszanie, przezywanie – (za każde): 10 pkt.

26) oszukiwanie, okłamywanie nauczycieli i innych pracowników szkoły – (za każde) 20 pkt.

28) celowe, złośliwe zabieranie cudzej własności., rzeczy – 5 pkt.

29) jawne okazywanie niechęci wobec innej osoby, prowadzące do jej izolacji w klasie, szkole – 20 pkt.

30) niedbałość o podręczniki i inne materiały dydaktyczne otrzymane ze szkoły –  20 pkt.

31) przynoszenie do szkoły niebezpiecznych narzędzi lub ich atrap, przynoszenie lub używanie niebezpiecznych materiałów np. petardy – 50 pkt.

32) zabawy zagrażające bezpieczeństwu uczniów – 20 pkt.

33) zastraszanie, grożenie, szykanowanie (dotyczy internetu, telefonów komórkowych, mediów społecznościowych, komunikatorów) – 50 pkt.

34) szydzenie, ośmieszanie, przezywanie, wyśmiewanie się z kogoś, podszywanie się pod kogoś (dotyczy internetu, telefonów komórkowych, mediów społecznościowych, komunikatorów) – 50 pkt.

35) każde nagranie lub publikowanie ośmieszających, niechcianych informacji,  zdjęć, filmów, memów, nagrań audio – 100 pkt.

 

        Załącznik nr  2

Do Statutu Szkoły Podstawowej

w Miasteczku Krajeńskim

                                                                                    

 Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. kmdra B. Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim

 w sprawie

„Wewnątrzszkolnego regulaminu usprawiedliwiania nieobecności ucznia oraz postępowania wobec ucznia uchylającego się od obowiązku szkolnego i spóźniającego się na zajęcia lekcyjne”

 

 

 1. Regulamin usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole:
 2. Obowiązek usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole spoczywa na rodzicach lub jego prawnych opiekunach.
 3. Usprawiedliwienia muszą wpłynąć do wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od powrotu dziecka do szkoły.
 4. W razie dłuższej niż 7 dni nieobecności rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować w ciągu 7 dni wychowawcę klasy o przyczynach nieobecności ucznia.
 5. Respektowane będą tylko te usprawiedliwienia, które zostały wypisane i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów oraz zwolnienia lekarskie. Nie będą respektowane usprawiedliwienia bez podania daty i przyczyny.
 6. Gdy nieobecność ucznia bez usprawiedliwienia, bądź kontaktu rodziców/prawnych opiekunów ze szkołą przekroczy 7 dni, wówczas wychowawca ma obowiązek skontaktować się z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia, by wyjaśnić powód nieobecności w szkole oraz poinformować o tym fakcie pedagoga szkolnego.
 7. Uczeń może być zwolniony z lekcji  przez wychowawcę klasy lub nauczyciela uczącego na podstawie pisemnej  informacji od rodzica/prawnego opiekuna.
 8. W razie nieobecności wychowawców ucznia może zwolnić dyrektor szkoły.
 9. W przypadku złego samopoczucia ucznia w czasie zajęć lekcyjnych po telefonicznej informacji ze szkoły rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do odebrania dziecka ze szkoły osobiście.

 

 

 

 

 1. Procedury postępowania wobec ucznia uchylającego się od obowiązku szkolnego:
 1. Nauczyciel systematycznie nadzoruje frekwencję uczniów, odnotowuje każdą nieobecność ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach lekcyjnych.
 2. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwiać nieobecność dziecka w szkole w terminie i trybie ustalonym w powyższym regulaminie.
 3. W przypadku dłuższej niż 10 dni nieobecności ucznia w szkole, gdy wcześniejsze próby nawiązania kontaktu wychowawcy z rodzicami/prawnymi opiekunami nie powiodły się, wychowawca powiadamia o tym fakcie pedagoga szkolnego.
 4. Pedagog szkolny podejmuje próbę nawiązania kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia w celu ustalenia przyczyn nieobecności ucznia w szkole.
 5. W przypadku, gdy uczeń uchyla się od obowiązku szkolnego:
 1. wychowawca, pedagog szkolny oraz rodzice/prawni opiekunowie , jeśli wykazali chęć współpracy ze szkołą , podejmują wspólnie działania zaradcze w celu uregulowania realizowania obowiązku szkolnego np. poprzez podpisanie kontraktu,
 2. jeżeli strony kontraktu nie wywiązują się z nałożonych na nie zadań, sprawę przejmuje dyrektor szkoły, który podejmuje czynności prawne zmierzające do wyegzekwowania obowiązku szkolnego od ucznia,
 3. dyrektor wysyła do rodziców/prawnych opiekunów pisemne upomnienie wzywające do wypełniania obowiązku szkolnego pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Ze względów dowodowych pismo należy doręczyć w taki sposób, aby można było ustalić dokładną datę doręczenia,
 4. po upływie 7 dni od doręczenia upomnienia jeśli uczeń nadal uchyla się od obowiązku szkolnego wówczas dyrektor może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o wszczęcie egzekucji.
 1. Dwukrotne  upomnienie i wezwanie do rodziców/prawnych opiekunów i brak reakcji z ich strony oraz brak współpracy z uczniem w tym zakresie może spowodować wystąpienie szkoły z wnioskiem do Sądu Rodzinnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec danego ucznia.

 

 

III. Uczeń spóźniający się na zajęcia lekcyjne:

 1. Mimo spóźnienia na zajęcia lekcyjne uczeń zobowiązany jest przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia.
Print Friendly, PDF & Email

Comments off