Regulamin Świetlicy Szkolnej

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w szkolnym programie profilaktyki oraz w programie wychowawczym szkoły.
2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.
3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez Dyrektora szkoły.

4. Podstawa prawna
1) Art. 67 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
2) Statut Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim.
§ 2 Cele i zadania świetlicy

1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
a) zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych ,
b) pomoc w odrabianiu lekcji,
c) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu,
d) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
e) współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy,
f) zapewnienie możliwości spożywania posiłków,
g) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
h) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.
§ 3 Organizacja pracy świetlicy

1. Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum:
a) dojeżdżający do szkoły,
b) którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów),
c) którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych,
d) inni uczniowie za zgodą Dyrektora szkoły.

2. Udział w zajęciach świetlicowych uczniów dojeżdżających oczekujących na zajęcia lekcyjne lub oczekujących na odwiezienie do domu jest obowiązkowy.
3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach nie większych niż 25 uczniów.
4. Godziny pracy świetlicy ustala Dyrekcja szkoły w tygodniowym planie zajęć, po konsultacji z wychowawcami świetlicy, uwzględniając potrzeby zgłaszane przez rodziców (prawnych opiekunów).
5. Wychowawcy sprawują opiekę nad uczniami w świetlicy według tygodniowego planu pracy, zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły.
6. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu..
7. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice (nie dotyczy to uczniów dojeżdżających).
Druk karty zgłoszeń można uzyskać u pedagoga szkolnego, wychowawców lub w sekretariacie szkoły.
8. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica dotycząca zmiany godzin korzystania dziecka ze świetlicy szkolnej musi być przekazana wychowawcy świetlicy w formie pisemnej z datą i podpisem.
§ 4 Wychowankowie świetlicy

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
– rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień;
– korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych;
– korzystania z organizowanych form wypoczynku i aktywności fizycznej;
– korzystania z zaplecza dydaktycznego świetlicy.
2.Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
a) nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy (osoby, które chcą zwolnić się w trakcie zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
b) dbania o porządek i wystrój świetlicy,
c) poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
d) kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce,
e) respektowania poleceń wychowawcy,
f) przestrzegania regulaminu świetlicy.
3. Za wzorowe zachowanie ucznia podczas zajęć świetlicowych wychowawcy mogą nagrodzić ucznia w postaci: pochwały, wpisu uwagi pozytywnej do dziennika, drobnego upominku.
4. Za łamanie regulaminu świetlicy oraz nieodpowiednie zachowanie ucznia w trakcie zajęć świetlicowych, wychowawcy mogą: upomnieć ucznia, wpisać uwagę negatywną do dziennika, poinformować rodziców o negatywnym zachowaniu.
§ 7 Dokumentacja świetlicy
1. Regulamin świetlicy.
2. Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej świetlicy zatwierdzony przez Dyrektora na początku roku szkolnego;
3. Ramowy rozkład dnia;
4. Dziennik zajęć;
5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.
2. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
3.Wychowawca świetlicy ma obowiązek zapoznać uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem.

Print Friendly, PDF & Email

Comments off