Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  im. kmdra B. Romanowskiego

w Miasteczku Krajeńskim

na rok szkolny 2014/2015

I.                   Podstawa prawna:

  1. Ustawę  z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  ( Dz. U. z 2014r., poz. 7),
  2.  Statut Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim,

 

II. Zasady ogólne:

1.      Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

2.      Przed zgłoszeniem dziecka do klasy I szkoły podstawowej rodzice/prawni opiekunowie wypełniają odpowiednią kartę zgłoszeniową, dostępną w sekretariacie szkoły.

3.      O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, które jest przyjmowane z urzędu.

4.      Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa powyżej, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

5.      W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic/opiekun prawny przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego z istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

6.      Regulamin stosuje się także do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zamieszkałych w obwodzie szkoły.

 

III. Zasady rekrutacji:

1. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły:

a)      obowiązkowo  dzieci siedmioletnie urodzone w 2007r. oraz  dzieci sześcioletnie urodzone w okresie od 1 stycznia do końca 30 czerwca 2008 r.,

b)      dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r., czyli od 1 lipca do 31 grudnia, na wniosek rodziców.

2. Na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów szkoła  może przyjąć  dzieci spoza obwodu szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli  dysponuje wolnymi miejscami.

  1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek  rodzica/opiekuna prawnego.

IV. Postępowanie rekrutacyjne:

1. W postępowaniu rekrutacyjnym w stosunku do kandydatów klasy I szkoły podstawowej spoza obwodu szkoły, gdy ich liczba jest większa niż liczba wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę poniższe kryteria, z których każdemu przypisuje się wartość równą 1 punktowi:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,

b) miejsce pracy choć jednego z rodziców/prawnych opiekunów znajduje się w pobliżu szkoły,

d) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki,

e) samotne wychowywanie dziecka,

f) rodzice/prawni opiekunowie są pracownikami szkoły.

2. Spełnienie ww. kryteriów rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają składając pisemne oświadczenie razem z wnioskiem o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły.

3. Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od

największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają równorzędną liczbę punktów i jest więcej kandydatów niż ostatnich wolnych miejsc w szkole, o przyjęciu do Szkoły Podstawowej decyduje data wpływu wniosku rodziców/prawnych opiekunów.

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna  powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

– ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska tych osób;

– ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (w widocznym miejscu w siedzibie szkoły, podpisaną przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej);

– sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

7. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.

8. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata z wnioskiem o którym mowa powyżej pkt 5. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat.

9. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

10. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

11. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

12. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych  zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego  są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokie.

 

 

V. Terminy rekrutacji:

1. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek zgłoszenia dziecka do szkoły z obwodu i spoza obwodu  i dopełnienia wszelkich formalności do dnia 15 kwietnia 2014roku.

2. Szkoła wywiesza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego do 15 maja 2014r.

3. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do szkoły  do dnia 30 maja nie zrezygnują pisemnie z uczęszczania dziecka do szkoły, uważa się je za przyjęte do szkoły.

 4. Szkoła wywiesza  listę  dzieci spoza obwodu przyjętych i nieprzyjętych do szkoły do 15 czerwca 2014r.

VI. Odroczenie obowiązku szkolnego:

1. W przypadku uzasadnionym ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

1.      Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły w obwodzie której  dziecko mieszka,  po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

a.       dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

b.      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

c.       zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

d.      informowanie, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły w obwodzie w którym dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

Print Friendly, PDF & Email

Comments off