Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum

Regulamin rekrutacji uczniów

do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum

im. Stanisława Staszica

 Zespołu Szkół

w Miasteczku Krajeńskim

 

I.                   Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o  systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz 7)

2.       Statut Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim,

 

II. Zasady ogólne:

1.      Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

2.      Przed zgłoszeniem dziecka do klasy I gimnazjum rodzice/prawni opiekunowie wypełniają odpowiednią kartę zgłoszeniową, dostępną w sekretariacie szkoły.

3.      O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, które jest przyjmowane z urzędu.

4.      Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa powyżej, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

5.      W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic/opiekun prawny przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego z istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

6.      Regulamin stosuje się także do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zamieszkałych w obwodzie szkoły.

III. Zasady rekrutacji:

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się z urzędu  kandydatów posiadających świadectwo ukończenia  sześcioletniej szkoły podstawowej, zamieszkałych w obwodzie szkoły.

2. Na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów szkoła  może przyjąć  ucznia spoza obwodu szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli  dysponuje wolnymi miejscami.

IV. Postępowanie rekrutacyjne:

1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym w stosunku do kandydatów klasy I gimnazjum spoza obwodu szkoły, gdy ich liczba jest większa niż liczba wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę poniższe kryteria, z których każdemu przypisuje się  wartość równą 1 punktowi:

a) kandydat posiada bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie- świadectwo z wyróżnieniem,

b) kandydat posiada  szczególne osiągnięcia, wyszczególnione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (sportowe, artystyczne, konkursy wiedzy, inne),

c) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,

d) miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów znajduje się w pobliżu szkoły,

e) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki,

f) samotne wychowywanie dziecka.

Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku, gdy kandydaci

otrzymają równorzędną liczbę punktów i jest więcej kandydatów niż ostatnich wolnych

miejsc w szkole, o przyjęciu do gimnazjum decyduje data wpływu wniosku o przyjęcie do szkoły.

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna  powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

– ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska tych osób;

– ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (w widocznym miejscu w siedzibie szkoły, podpisaną przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej);

– sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.

7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata z wnioskiem o którym mowa powyżej pkt 5. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat.

8. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

8. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 9. dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

10. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

11. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych  zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego  są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

V. Terminy rekrutacji:

1. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek zgłoszenia dziecka do klasy I gimnazjum i dopełnienia wszelkich formalności do dnia 15 kwietnia 2014 roku (dotyczy to dzieci z obwodu i spoza obwodu).

2. Rodzic/prawny opiekun dziecka dostarcza kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do 1 lipca 2014r.

3. Szkoła podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 3 lipca 2014r.

4. Rodzic/prawny opiekun potwierdza wolę uczęszczania do gimnazjum poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do7 lipca 2014r.

5. Szkoła podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do

gimnazjum do 8 lipca 2014r.

V. Obowiązki rodzica/prawnego opiekuna:

a.       dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

b.      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

c.       zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

d.      informowanie, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły w obwodzie w którym dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

Print Friendly, PDF & Email

Comments off