Plan pracy w zakresie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii na rok szkolny 2015/2016

Załącznik do Szkolnego Programu Profilaktyki

dla Zespołu Szkół

 w Miasteczku Krajeńskim

 

Plan pracy w zakresie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii na rok szkolny 2015/2016

(w oparciu o rozporządzenie  z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii)

 

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogicna w dniu 02.02.2016r.

 

Lp. Obszar pracy Zadania szczegółowe Konkretne przedsięwzięcia planowane przez nauczycieli/szkołę Planowany termin
1.       Działalność wychowawcza 1) współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów  w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia; – spotkanie rodziców  z p. H. Jeszke z Centrum Praw Człowieka i Profilaktyki Patologii Społecznej – prelekcja pt. „Od Red Bulla  do Mocarza – wspłółczesne zagrożenie młodzieży”;

– spotkanie rodziców z dietetykiem  – „Jak zadbać o zdrowe odżywianie dzieci” oraz indywidualne porady dla rodziców;

– zajęcia taneczne dla rodziców;

– przekazanie rodzicóm ulotek informacyjnych nt. zdrowego stylu życia;

– włączenie rodziców w ogólnopolską akcję – „Śniadanie daje moc” – przygotowywanie zdrowych kanapek

13.11.2015.

 

 

 

 

10.12.2015.

 

 

 

12.01.2016.

cały rok szkolny

 

X-XI.2015.

2) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

3) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz między uczniami, nauczycielami i rodzicami

– współpraca z instytucjami lokalnymi  – Dom Kultury, GOPS,

– Świąteczna zbiórka żywności  – zebrana żywność została przekazana do GOPS-u w Miasteczku Kr.,

– integracja z osobami niepełnosprawnymi z DPS w Rzadkowie   (wspólne jasełka, dyskoteki, wyjazdy integracyjne itp.),

– wolontariat – współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Rzadkowie;

– angażowanie uczniów w różnego rodzaju działania integrujące całą  społeczność szkolną – przygotowanie występów artystycznych np. z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Turniej Mikołajkowy, wspólne kolędowanie, warsztaty taneczne, zajęcia kulinarne,  zbiórki żywności, itp.

cały rok szkolny

grudzień 2015.

 

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

4) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. – włącznie uczniów w tzw. pomoc koleżeńską  – pomoc w nauce uczniom słabszym,

– włączanie uczniów  w różnego rodzaju działalność charytatywną – zbiórki żywności, nakrętek, makulatury, wolontariusze WOŚP, kiermasze świąteczne,

– zaangażowanie uczniów gimnazjum w akcje prozdrowotne o zasięgu ogólnopolskim np. „Winiary – jedz smacznie i zdrowo”, „Lubella inspiruje i edukuje”,

– wolontariat,

cały rok szkolny
5) doskonalenie umiejętności nauczycieli  w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami i ich rodzicami oraz pracy z grupą uczniów;

6) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieki i rodziców.

– udział nauczycieli w różnego rodzaju szkoleniach i formach doskonalenia zawodowego prowadzonych przez instytucje pozaszkolne,

– udział w radach szkoleniowych: „Od Red Bulla do Mocarza …”oraz „Akademia Umiejętności Simply Perfect – 7 nawykow skutecznego działania”, „Metody pracy z uczniem młodszym”;

– wspólne prelekcje dla rodziców i nauczycieli – dietetyk, p. H. Jeszke;

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

 

 

2. Działalność edukacyjna 1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji oraz postępowanie w tego typu przypadkach – prelekcje dla rodziców – dietetyk, p. H. Jeszke – jw.

– porady i konsultacje dla rodziców/opiekunów udzielane przez Dyrekcję, nauczycieli, wychowawców, pedagoga i psychologa szkolnego,

– zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły na tematy związane z profilaktyką i wychowaniem – agresja , uzależnienia, itp.

– przygotowanie gazetki szkolnej dla rodziców- bieżące informacje, porady, ważne adresy, itp.

– wzbogacenie księgozbioru biblioteki o propozycje dotyczące środków psychoaktywnych, rozpoznawania objawów i postępowania w tego typu sytuacjach,

13.11.2015.

10.12.2015.

cały rok szkolny

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, ponadto umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji; przeprowadzanie lekcji wychowawczych, pogadanek, warsztatów przez wychowawców, pedagoga, psychologa szkolnego na temat  uczuć i emocji, sposobów wyrażania swoich emocji, radzenia obie w trudnych sytuacjach,

– wykorzystanie materiałów edukacyjnych np. pakiet filmów pt. „Asertywność”,  „Lekcje przestrogi”, „Profilaktyka uzależnień”,

– zaangażowanie uczniów w kampanie społeczną „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – promowanie właściwych umiejętności życiowych,

– przeprowadzenie przez pedagoga warsztatów dla uczniów klas I-ch gimnazjum nt. „Jestem asertywny”,

– zakup książek dla uczniów o problematyce młodzieżowej i z zakresu psychologii okresu dorastania,

cały rok szkolny
3) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu; – przeprowadzanie lekcji wychowawczych,

– ćwiczenie umiejętności podejmowania decyzji,

– zapoznanie uczniów ze „Strategiami działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem i demoralizacją” – procedury postepowania w sytuacjach trudnych,

– organizowanie różnego rodzaju konkursów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia na szczeblu szkolnym i  angażowanie uczniów z konkursy poza szkole,

– udział uczniów klasy III Gim. w  powiatowym konkursie wiedzy o nowotworach,

– przeprowadzanie apeli okolicznościowych np. „Dzień bez Papierosa”,

– zaangażowanie uczniów w projekt pt. „Razem dla Zdrowia_ – warsztay kulinarne, konkursy plastyczne (plakat o szkodliwości palenia papierosów), zajęcia taneczne, konsultacje dietetyczne, itp.

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień 2015.

4) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli, doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów uzywania środków  i substancji, podejmowanie szkolnej interwencji profilaktycznej oraz w zakresie profilaktyki uzywania środków i substancji, zaburzeń rozwojowych i zachowań ryzykownych – zapoznanie nauczycieli ze „Strategiami działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem i demoralizacją” – procedury postepowania w sytuacjach trudnych,

– uczestnictwo nauczycieli w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego z zakresu profilaktyki używania środków psychoaktywnych, zaburzeń rozwojowych i zachowań ryzykownych,

początek roku szkolnego

 

 

 

 

cały rok szkolny

3. Działalność informacyjna 1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji, – prelekcja p. H. Jeszke  – zagrożenia środkami psychoaktywnymi,

– porady i konsultacje dla rodziców, nauczycieli prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego,

– organizacja spotkań ze specjalistami w zakresie przeciwdziałania narkomani dla nauczycieli i rodziców,

– ankietowanie uczniów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom,

13.11.2015.

 

cały rok szkolny

2) udostępnianie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla ucnziów i rodziców w przypadku zażywania środków i substancji psychoaktywnych – informaja na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce szkolnej nt instytucji i ofercie pomocy specjalistycznej  w przypadku zażywania substancji psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych uczniów,

– porady i konsultacje indywidualne dla rodzicami uczniów zagrożonych uzależnieniem prowadzone przerz specjalistów szkolnych,

 

 
3) przekazanie informacji uczniom, rodzicom, nauczycielom na temat konsekwencji prawnych związanych z zażywaniem środków oraz o odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz nt. obowiązujących nauczycieli procedurach postępowania oraz metodach współpracy szkoły z Policja w sytuacjach zagrożenia narkomanią; – zapoznanie rodziców i uczniów ze „ Strategiami działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem i demoralizacją”,

– organizacja spotkań dla uczniów ze specjalistą ds. nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Pile nt. Konsekwencji prawnych zachowań ryzykownych,

– uczestnictwo nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i pracy z uczniami problemowymi,

cały rok szkolny
4. Działalność profilaktyczna 1) realizowanie zaplanowanych działań profilaktycznych i promocji zdrowia (także z rekomendowanych programów) – realizacja Szkolego Programu Profilaktyki dla Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum,

– przeprowadzanie lekcji wychowawczych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia podczas lekcji wychowawczych, w.d.ż.w.r.,

– realizcji programu „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”,

– udział w ogólnoplskiej  kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,

– realizacja projektu „Razem dla zdrowia”,

– realizacja programu edukacjnego „Bądźmy zdrowi, wiemy więć działamy” (lekcje wychowawcze, udział w kokursie  plastycznym),

– realizacja programu profilaktyki uniwersalnej „Smak życia czyli debata o dopalaczach” – klasy VI SP i I-III Gim.,

– pogadanki i lekcje wychowawcze nt. zjawiska cyberprzemocy,

– wykorzystanie materiałów edukacyjnych takich jak: „Lekcje przestrogi”, „Asertyeność”, „Profilaktyka zdrowia i bezpieczeństwa – przemoc i cyberprzemoc; środki psychoaktywne”,

– współpraca z GKRPA  – udział w spektaklach i warsztatach profilaktycznych ,

– wspłpółpraca z policją,  kuratorami

 

 

 

 

 

 

sądowymi uczniów oraz z sądem rodzinnym i nieletnich w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,

– indywidualne spotkania z rodzicami uczniów zagrożonych uzależnieniem lub demoralizacją,

– organizacja różnego rodzaju konkursów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia

 

 

cały rok szkolny
2) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych – wykorzystanie metody kontraktu,

– zapoznie uczniów z procedurami stosowanymi przez szkołę w sytuacjach problemowych (palenie papierosów, sięganie po środki psychoaktywne, itp.),

– natychmiastowa reakcja nauczycieli w sytuacjach podejrzenia  lub zażycia środków psychoaktywnych, zgodnie z przyjętymi procedurami,

– współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę np. policja, sąd, kuratorzy sądowi,

cały rok szkolny
3) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia , jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby uczniów (podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności  i satysfakcji) – organizacja różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia i zaintereosowania uczniów (humanistyczne, przyrodnicze, sportowe, itp.),

– organizacja wycieczek, wyjazdów do kina, na basen, lodowisko, itp.,

– przygotowywanie uczniów do różnego rodzaju występów artystycznych lub innych dla społeczności lokalnej,

 

 

 

 

 
Print Friendly, PDF & Email

Comments off