Pedagog szkolny

 

PEDAGOG SZKOLNY   mgr Agnieszka Machnik

Godziny pracy w roku szkolnym 2016/2017:

poniedziałek – 8.00 – 13.00

wtorek  – 11.30 – 14.30

środa 8.00 – 13.00

czwartek 8.00 – 11.00

piątek – 8.00 – 14.00

 

Agresja w szkole

Uzależnienie od internetu

 Fobia szkolna

Stop dopalaczom

PEDAGOG SZKOLNY to (wg „Encyklopedii pedagogicznej”) osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.
Pedagog organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z organami szkoły, nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami), pielęgniarką szkolną i instytucjami pozaszkolnymi.
Do zadań pedagoga należy w szczególności:
1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
2. określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
4. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
5. działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Pedagog szkolny pełni również funkcję:
-koordynatora promocji zdrowia w Publicznym Gimnazjum
-koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole
-opiekuna Samorządu Szkolnego w Publicznym Gimnazjum
Partnerami oddziaływań pedagoga szkolnego są:
-rodzice
-nauczyciele
-nauczyciele
W ramach swej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno wychowawczy szkoły, jak:
-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
-Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,
-Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich,
-Komenda Powiatowa Policji,
-Posterunek Policji

W dniu 20 lutego br. dla uczniów klasy IIIb i 21 lutego dla uczniów klasy IIIa gimnazjum zostały zorganizowane dwugodzinne warsztaty z zakresu orientacji zawodowej, przeprowadzone przez doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Pile.

Podczas warsztatów uczniowie mogli za pomocą odpowiednich testów określić własne predyspozycje zawodowe oraz uzyskać szereg informacji nt. kierunków kształcenia i planowania własnej kariery zawodowej.

W dniu 27 lutego br. w godzinach 9.50 – 11.30 odbyło się spotkanie uczniów klasy

Ia i b oraz IIa i b Publicznego Gimnazjum w Miasteczku Krajeńskim ze specjalistą ds. nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Pile – podkom. Andrzejem Latosińskim.

Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów z prawnymi konsekwencjami zachowań przemocowych i cyberprzemocy oraz uświadomienie uczniom ich odpowiedzialności karnej.

Print Friendly, PDF & Email

Comments off