Konkurs na palmę wielkanocną

CELE KONKURSU:
1. Poznanie historii palmy.
2. Promocja młodych talentów.
3. Rozwijanie wyobraźni twórczej.
4. Wymiana doświadczeń i poszerzania wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
5. Aktywne uczestnictwo w kulturze.
6. Rozwijanie motywacji w zakresie działalności twórczej dziecka.
7. Wprowadzenie w tradycję kultury regionalnej, narodowej i europejskiej
1. Oceny prac oraz przyznania nagród i wyróżnień dokona Jury powołane
przez organizatora.
2. Jury będzie brało pod uwagę oryginalność, estetykę, dokładność łączenia
elementów, zgodność z tradycją, wkład włożonej pracy w wykonanie palmy i stopień
trudności.
3. Dla autorów najlepszych prac indywidualnych w każdej grupie wiekowej
przewidziano rzeczowe nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy.
4. Jury przyzna trzy statuetki:
* „Złota Palma”
* „Srebrna Palma”
* „Brązowa Palma”
II WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA: IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator dopuszcza możliwość ufundowania i przyznania dodatkowych nagród
i wyróżnień.
2. Wszystkie szkoły, które prześlą prace na konkurs otrzymają pisemne podzlękowanla.
3. Nagrody i wyróżnienia należy odebrać osobiście w siedzibie organizatora.
4. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie internetowej
http://www.spfanianowo.hoste.pl
1. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Palmy oceniane będą w następujących kategoriach:
* kI. Q-III
* kI. IV-VI
* kI. I-III gimnazjum
3. Uczestnik konkursu może zgłosić swoją pracę indywidualnie lub przez szkołę.
4. Szkoła może zgłosić maksymalnie 10 palm w każdej kategorii wiekowej
5. Materiały i technika wykonania palm dowolna.
6. Wielkość palm- nie mniejsza niż 60 cm i nie większa niż 3 m.
7. Do prac należy dołączyć dane dotyczące uczestnika:
* imię i nazwisko autora,
* kategoria,
* nazwę, adres i telefon szkoły,
* imię i nazwisko opiekuna konkursu, telefon kontaktowy i adres e-mail
8. Pace przechodzą na własność organizatora.
9. Uczestnik konkursu zrzeka się swoich praw autorskich na rzecz organizatora.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie lub uszkodzenie
prac.
V TERMINARZ:
1. Palmy należy składać do 19 marca 2013 r. (do godz. 1200 ) w Szkole Podstawowej
im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego Fanianowie.
2. Posiedzenie Jury odbędzie się 19 marca 2013 r o godz. 1300 .
3. Organizator upowszechnia wyniki konkursu w mediach.
4.0soby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Wystawa pokonkursowa i uroczyste wręczenie nagród, wyróżnień, statuetek
i dyplomów nastąpi 22 marca 2013 r. o godz. 1230.w siedzibie organizatora.
6. Ekspozycja prac będzie trwała do 27 maja 2013 r.
Serdecznie zapraszamyl

Print Friendly, PDF & Email

Comments off