Innowacje

OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „ TUTOR- PRZEWODNIK I DORADCA”

Program innowacji pedagogicznej.
I. Informacje ogólne.
1. Rodzaj innowacji: metodyczno- organizacyjna
2. Adresaci: uczniowie klas I- III gimnazjum, deklarujący chęć pracy nową metodą, wspierającą ich rozwój
3. Autorzy innowacji: Marzanna Boć- Ochyra, Iwona Suchy
4. Miejsce realizacji: Publiczne Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Miasteczku Krajeńskim
5. Czas trwania: 01.10.2014r.- 30.08.2016r.

II. Wstęp.
1. Uzasadnienie wprowadzenia innowacji.
Tutoring jest nową metodą pracy, która nieśmiało wkracza do szkół. W naszej szkole obserwujemy uczniów, którzy nie mają świadomości swoich talentów i uzdolnień, bądź nie wiedzą jak je rozwijać. Tutorzy będą wspierać swoich wychowanków i pomagać im odnaleźć pasje, zdolności, zasoby, jakimi każdy dysponuje. Do ich obowiązków należy prowadzenie tutoriali – indywidualnych spotkań z uczniami.
Innowacja opracowana i skierowana jest do uczniów klas I- III gimnazjum. Wdrażana będzie w sali szkolnej, lub gabinecie pedagoga, które sprzyjać będą spotkaniu dwóch osób.

2. Cel innowacji:
a) Główny: Rozbudzenie i pogłębienie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
b) Dla uczniów wzrost:
-samodzielności;
– odpowiedzialności (w tym za proces własnej edukacji);
– zdolności do podejmowania decyzji;
– systematyczności i samodyscypliny;
– umiejętności wyboru drogi życiowej i budowania planów życiowych;
– umiejętności realizowania przyjętych planów i pokonywania trudności;
– umiejętności samodzielnego uczenia się ;
– samoakceptacji i poczucia własnej wartości;
-umiejętności twórczego samodzielnego myślenia;
c) Dla nauczycieli umiejętność:
– nawiązywania i budowania dobrych relacji międzyludzkich;
–– tworzenia strategii (planów) dalekich i bliskich;
–– elastyczności w realizacji planów;
–– poszukiwania rozwiązań w oparciu o analizę przyczyn i skutków;
–– zachowania własnej autentyczności w profesjonalnym realizowaniu zadań;
–– bycia konsekwentnym z zachowaniem elastyczności w sytuacjach, które tego wymagają;
–– dostosowywania wymagań do możliwości ucznia;
–– oddawania inicjatywy, (podejmowanie decyzji) i odpowiedzialności w ręce podopiecznego;
–– wyznaczania odpowiednich granic swojej odpowiedzialności za
podopiecznego
3. Nowatorstwo innowacji polega na wprowadzeniu nowej metody pracy z uczniem- praca tutorialem.
4. Warunki do osiągnięcia celów innowacji:
a) Organizacja sali lub pomieszczenia: sala lekcyjna, gabinet pedagoga
b) Środki-metody: tutorial, esej, zadanie domowe, dyskusja w małej grupie, wspólne rozwiązywanie problemów, aktywne słuchanie, samodzielne badanie, rozmowy na różne tematy,
c) Organizacja czasowa: spotkanie 45- miutowe raz na 2 tygodnie, 8 spotkań z podopiecznym.
5. Ewaluacja:
a) Narzędzia ewaluacyjne: opinia uczniów, wywiad, obserwacja, wytwory uczniów.
b) Częstotliwość ewaluacji: po cyklu rocznym, trzyletnim.
6. Załączniki:
a) Kontrakt tutorski
b) Dziennik tutora
c) Eseje
d) Notatki z wywiadów, obserwacji.

Print Friendly, PDF & Email

Comments off