Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2
„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
nowe wymagania organizacyjne i prawne szkół
podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
wzrost kompetencji i odpowiednie wspomaganie kadry nauczycielskiej
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zakres realizacji

Zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zgodnie ze standardem II)

Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt (np.: specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych

Zajęcia dodatkowe:
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np.: hipoterapia, muzykoterapia, dogoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych;
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (np.: prowadzenie obserwacji przyrodniczych).

Zajęcia dodatkowe powinny być realizowane z zastosowaniem następującej zasady:
– szkoła licząca w klasach I-III do 69 uczniów, powinna realizować przynajmniej 2 rodzaje zajęć,
– szkoła licząca w klasach I-III 70 uczniów i więcej, powinna realizować przynajmniej 4 rodzaje zajęć.

Liczba godzin przeznaczonych na jeden rodzaj zajęć, nie może być mniejsza niż 30 w ciągu jednego roku szkolnego.

Doposażenie bazy dydaktycznej, może spełniać przesłanki cross-financingu określone w Zasadach finansowania PO KL, przy czym cross-financing nie może być wyższy niż 10% wartości projektu.

Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim otrzymał kwotę 60 000 zł do wykorzystania w dwóch placówkach: w Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim i w Szkole Podstawowej w Grabionnej.

W szkołach realizowane były następujące zajęcia:
Zajęcia ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
Zajęcia rozwijające zdolności matematyczno-przyrodnicze,
Zajęcia z małej motoryki

Uzyskane środki pieniężne przeznaczone zostały na:
Zorganizowane zajęcia pozalekcyjne,
Zakup pomocy dydaktycznych,
Wyjazdy na basen,
Wyjazdy na obserwacje przyrodnicze.

Cele szczegółowe:
poprawa aktywności społeczności szkolnej na rzecz edukacji uczniów,
poprawa jakości wyników uczenia się uzyskiwanych przez uczniów,
ograniczanie wpływu występujących zaburzeń i dysharmonii rozwojowych uczniów na proces kształcenia,
opracowanie program indywidualizacji pracy z uczniem mającym problemy w nauce,
rozwój kompetencji kluczowych na wczesnym etapie edukacji – naucza czytania, pisania, umiejętności matematycznych,
rozwój umiejętności pracy w grupie oraz samodyscypliny i samokształcenia się ucznia,
tworzenie lokalnych programów wspierających rozwój uczniów w oparciu o zaplecze szkół podstawowych i innych placówek oświatowych.

Print Friendly, PDF & Email

Comments off