Regulamin usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole

        Załącznik nr  2

Do Statutu Szkoły Podstawowej

w Miasteczku Krajeńskim

                                                                                    

 

 

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. kmdra B. Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim

 w sprawie

„Wewnątrzszkolnego regulaminu usprawiedliwiania nieobecności ucznia oraz postępowania wobec ucznia uchylającego się od obowiązku szkolnego i spóźniającego się na zajęcia lekcyjne”

 

 

 1. Regulamin usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole:
 2. Obowiązek usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole spoczywa na rodzicach lub jego prawnych opiekunach.
 3. Usprawiedliwienia muszą wpłynąć do wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od powrotu dziecka do szkoły.
 4. W razie dłuższej niż 7 dni nieobecności rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować w ciągu 7 dni wychowawcę klasy o przyczynach nieobecności ucznia.
 5. Respektowane będą tylko te usprawiedliwienia, które zostały wypisane i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów oraz zwolnienia lekarskie. Nie będą respektowane usprawiedliwienia bez podania daty i przyczyny.
 6. Gdy nieobecność ucznia bez usprawiedliwienia, bądź kontaktu rodziców/prawnych opiekunów ze szkołą przekroczy 7 dni, wówczas wychowawca ma obowiązek skontaktować się z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia, by wyjaśnić powód nieobecności w szkole oraz poinformować o tym fakcie pedagoga szkolnego.
 7. Uczeń może być zwolniony z lekcji  przez wychowawcę klasy lub nauczyciela uczącego na podstawie pisemnej  informacji od rodzica/prawnego opiekuna.
 8. W razie nieobecności wychowawców ucznia może zwolnić dyrektor szkoły.
 9. W przypadku złego samopoczucia ucznia w czasie zajęć lekcyjnych po telefonicznej informacji ze szkoły rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do odebrania dziecka ze szkoły osobiście.

 

 

 

 

 1. Procedury postępowania wobec ucznia uchylającego się od obowiązku szkolnego:
 1. Nauczyciel systematycznie nadzoruje frekwencję uczniów, odnotowuje każdą nieobecność ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach lekcyjnych.
 2. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwiać nieobecność dziecka w szkole w terminie i trybie ustalonym w powyższym regulaminie.
 3. W przypadku dłuższej niż 10 dni nieobecności ucznia w szkole, gdy wcześniejsze próby nawiązania kontaktu wychowawcy z rodzicami/prawnymi opiekunami nie powiodły się, wychowawca powiadamia o tym fakcie pedagoga szkolnego.
 4. Pedagog szkolny podejmuje próbę nawiązania kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia w celu ustalenia przyczyn nieobecności ucznia w szkole.
 5. W przypadku, gdy uczeń uchyla się od obowiązku szkolnego:
 1. wychowawca, pedagog szkolny oraz rodzice/prawni opiekunowie , jeśli wykazali chęć współpracy ze szkołą , podejmują wspólnie działania zaradcze w celu uregulowania realizowania obowiązku szkolnego np. poprzez podpisanie kontraktu,
 2. jeżeli strony kontraktu nie wywiązują się z nałożonych na nie zadań, sprawę przejmuje dyrektor szkoły, który podejmuje czynności prawne zmierzające do wyegzekwowania obowiązku szkolnego od ucznia,
 3. dyrektor wysyła do rodziców/prawnych opiekunów pisemne upomnienie wzywające do wypełniania obowiązku szkolnego pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Ze względów dowodowych pismo należy doręczyć w taki sposób, aby można było ustalić dokładną datę doręczenia,
 4. po upływie 7 dni od doręczenia upomnienia jeśli uczeń nadal uchyla się od obowiązku szkolnego wówczas dyrektor może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o wszczęcie egzekucji.
 1. Dwukrotne  upomnienie i wezwanie do rodziców/prawnych opiekunów i brak reakcji z ich strony oraz brak współpracy z uczniem w tym zakresie może spowodować wystąpienie szkoły z wnioskiem do Sądu Rodzinnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec danego ucznia.

 

 

III. Uczeń spóźniający się na zajęcia lekcyjne:

 1. Mimo spóźnienia na zajęcia lekcyjne uczeń zobowiązany jest przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia.
Print Friendly, PDF & Email

Comments off