Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2012

Uchwała Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim nr  2/2012 

z dnia 11 września 2012r. w sprawie zmian do statutu

 Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 11 września 2012r.  w Statucie Szkoły wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1

Do Rozdziału VI  „Uczniowie szkoły” , do § 31 do punktu 10 dopisuje się podpunkt 1) w brzmieniu:

1) Uczeń, który otrzymał na koniec roku ocenę nieodpowiednią lub naganną zachowania nie może być wyróżniany  i nagradzany na forum szkoły.

§ 2

Do Rozdziału VI  „Uczniowie szkoły” , do § 31 dopisuje się punkt 16 podpunkt 1) i 2) w brzmieniu:

1)      Na koniec każdego roku szkolnego zarówno w szkole podstawowej jak i gimnazjum zostaje wybierany „Prymus Szkoły Podstawowej” i „Prymus Gimnazjum”.

2)      „Prymus Szkoły Podstawowej” i „Prymus Gimnazjum” wybierany jest poprzez wyliczenie średniej arytmetycznej z ocen cząstkowych z całego roku szkolnego. Prymusem zostaje uczeń z najwyższą średnią.

§ 3

Do § 11 „Wewnątrzszkolnego systemu oceniania”, stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim, dopisuje się podpunkt  11. 4 w brzmieniu:

„Nauczyciele  mogą wdrażać,  stosować zasady oceniania kształtującego podczas procesu dydaktycznego”.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments off