Uchwała Rady Pedagogicznej nr 1/2012

Uchwała Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim nr  1/2012

z dnia 11 września 2012r. w sprawie zmian do statutu

Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 11 września 2012r.  w Statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Do Rozdziału II „Cele i zadania zespołu” , do § 6 dopisuje się punkt 7) – 26) w brzmieniu:

7) W szkole organizuje i udziela się pomoc psychologiczno-pedagogiczną, polegającą na:

rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wspieraniu rodziców

i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli.

8) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności uczniom:

– niepełnosprawnym,

– niedostosowanym społecznie,

– zagrożonym niedostosowaniem społecznym,

– ze szczególnymi uzdolnieniami,

– ze specyficznym trudnościami w uczeniu się,

– z zaburzeniami komunikacji językowej,

– z chorobami przewlekłymi,

– w sytuacji kryzysowych i traumatycznych,

– z niepowodzeniami edukacyjnymi,

–  zaniedbanym środowiskowo, co wynika z trudnych warunków bytowych rodziny,

– z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska.

9) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole  organizuje Dyrektor szkoły, a udzielają jej nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści, a w szczególności: pedagog, psycholog, logopeda, doradcy zawodowi i inni.

10) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

– ucznia,

– rodziców ucznia,

– nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty,

– poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej.

11) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana i udzielana we współpracy z:

–  rodzicami uczniów,

– poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami  specjalistycznymi,

– placówkami doskonalenia nauczycieli,

– innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

– organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

12) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana uczniom formie:

– zajęć rozwijających uzdolnienia,

– zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

– zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, i innych o charakterze  terapeutycznym,

– zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej- w przypadku uczniów gimnazjum,

– porad i konsultacji.

13) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

14) W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Celem  pomocy rodzicom jest wspieranie ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz  rozwijanie ich umiejętności wychowawczych.

15) Objęcie uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczna w szkole może odbywać się na podstawie dostarczonej szkole dokumentacji ucznia (opinii, orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej) oraz obserwacji nauczycieli, specjalistów, którzy zauważają potrzebę objęcia ucznia pomocą psych.-pedagogiczną.

Zadaniem nauczycieli i specjalistów jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów uczęszczających do szkoły.

16) W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciele i specjaliści informują o tym niezwłocznie Dyrektora szkoły.

17) Dyrektor tworzy zespół, składający się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów którego, zadaniem jest planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno pedagogicznej dla danego ucznia.

18) Dyrektor tworzy zespół dla ucznia:

  • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
  • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej,
  • który nie posiada opinii lub orzeczenia, niezwłocznie po otrzymaniu od nauczyciela lub specjalisty informacji o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

19) Dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu.

20) Do zadań zespołu należy:

– ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– określenie  zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy,

– zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji w przypadku uczniów gimnazjum,

– zakłada i prowadzi Karty indywidualnych potrzeb ucznia,

– opracowuje Plan działań wspierających, lub w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,

-dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– formułuje wnioski i zalecenia do dalszej pracy, określa formy, sposoby, okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy,

– podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.

Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu.

21) W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

– na wniosek Dyrektora- przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

– na wniosek rodzica ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista, które są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniach zespołu.

22) Dyrektor ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

23) O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psych.-pedag. oraz wymiarze godzin Dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia.

24) Dokumentację udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej orazdokumentacja badań i innych czynności uzupełniających dla każdego dziecka gromadzona jest w formie teczki przez pedagoga.

25) Po zakończeniu uczęszczania przez ucznia do szkoły rodzice dziecka otrzymują oryginał Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia lub Indywidualnego Program Edukacyjno-Terapeutycznego. Kopię przechowuje się wdokumentacji szkoły.

26) Za zgodą rodziców ucznia dyrektor szkoły przekazuje kopię karty do szkoły, do której dziecko zostało przyjęte.

  • § 2

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU 2010 nr 228, poz. 1487)

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments off