Szkolny Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej

  Program Wychowawczo – Profilaktyczny

dla Szkoły Podstawowej 
im. kmdra Bolesława Romanowskiego

w Miasteczku Krajeńskim

na rok szkolny  2019/2020

 Przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej

z dnia 10 września 2019r.

 

 1. Podstawa prawna programu:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2017r. Poz 59);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego  dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017r. poz 356)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii z późniejszymi zmianami,
 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich z późniejszymi zmianami,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. , poz. 1591).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. W sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomani (Dz.U. 2015 poz. 1249),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia  zmieniające rozporządzenie w  sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomani (Dz.U. 2018 poz. 214),
 • Statut Szkoły.

            Wychowanie – „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej,    emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i    uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci     i młodzieży”. 

            (art. 1 pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe)

Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania.

(prof. Zbigniew Gaś)

 1. Misja szkoły: „Każdy uczeń osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości”.

            Celem działalności szkoły jest doprowadzenie do tego, aby uczniowie poprzez wiedzę, umiejętności i postawy społeczne zdobyte w procesie dydaktyczno-wychowawczym byli przygotowani do życia w warunkach współczesnego świata.

            Uważamy, że najlepsze efekty osiągniemy poprzez integrację środowiska nauczycieli, uczniów i rodziców. Współpraca pozwoli nam na kompleksowe działania i wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, podniesienie jakości procesu nauczania, zapewni właściwą organizację pracy szkoły.

Wszystkie podejmowane działania zmierzają do tego, aby:

– wprowadzić wysoki poziom nauczania,

– stworzyć środowisko sprzyjające uczeniu się,

– stosować aktywizujące metody nauczania,

– indywidualizować proces nauczania,

– rozwijać zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

– zapewnić bezpieczeństwo wszystkim podmiotom istniejącym w szkole,

– kształtować wśród uczniów zachowania prozdrowotne i proekologiczne,

– współpracować z różnorodnymi instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i  rodzinie,

– promować szkołę w środowisku lokalnym.

            Realizacja podstawy programowej, działania z zakresu profilaktyki i wychowania, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz współpraca z rodzicami mają na celu umożliwienie każdemu uczniowi osiągnięcie sukcesów na miarę swoich możliwości i zgodnych z aktualnym potencjałem i możliwościami psychoedukacyjnymi.

            W pracy wychowawczej i dydaktycznej kierujemy się takimi wartościami jak:

 szacunek dla drugiego człowieka, uczciwość, zrozumienie, poczucie własnej godności, tolerancja, szacunek dla tradycji i symboli narodowych.

 

III. Sylwetka absolwenta Szkoły Podstawowej:

 1. odpowiedzialny za swoje czyny oraz stosunek do drugiego człowieka,
 2. kulturalny – znający normy dobrego zachowania i według nich postępujący,
 3. kreatywny, ciekawy świata i siebie,
 4. tolerancyjny – niewyszydzający, niepiętnujący innych, wrażliwy na potrzeby innych,
 5. radzący sobie z różnego typu zagrożeniami społecznymi, jak: alkoholizm, narkomania, choroby cywilizacyjne, itp.,
 6. znający swoją wartość, potrafiący dokonywać rzetelnej samooceny służącej lepszemu poznaniu siebie i samodoskonaleniu,
 7. rozwijający swoje uzdolnienia, pracujący nad rozwojem własnej osobowości,
 8. świadomy konieczności stosowania postaw i zachowań ekologicznych w życiu,
 9. szanujący dziedzictwo kulturowe (posiadający właściwy stosunek do symboli narodowych, znający zabytki i historię najbliższej okolicy),
 10. potrafiący samodzielnie dokonywać świadomych wyborów, odróżniający dobro od zła, odpowiedzialny za swoje postępowanie,
 11. dbający o własna higienę i zdrowie,
 12. postrzegający życie jako najwyższą wartość.

 

 1. Cele programu:

1) minimalizowanie zagrożeń i zaburzeń zachowania poprzez pomoc i wspieranie uczniów i ich rodziców w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów wychowawczych,

2) dbanie o wszechstronny rozwój dziecka i dobro uczniów,

3) eliminowanie niewłaściwych zachowań uczniów takich jak: agresja i przemoc wobec innych, wagary, sięganie po różnego rodzaju używki;

4) kreowanie świadomego stosunku do środków uzależniających;

5) wzmacnianie postaw i zachowań społecznie akceptowanych;

6) kształtowanie postaw moralnych i właściwej hierarchii wartości;

7) kształtowanie poczucia własnej wartości i postaw asertywnych;

8) kształtowanie umiejętności efektywnej komunikacji z drugim człowiekiem;

9) propagowanie zdrowego stylu życia;

10) wzmacnianie pozytywnych relacji w grupie, środowisku szkolnym i osobami dorosłymi;

11) wzmacnianie zainteresowania  nauką szkolną i systematycznego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych;

12) wspieranie rozwoju dzieci rozpoczynających naukę w szkole;

13) wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych w szkole.

 

 1. Założenia wychowawcze:
 2. Rodzice/prawni opiekunowie posiadają największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci. Szkoła wspiera ten proces, wspomagając rodzinę w procesie wychowawczym.
 3. Notoryczne motywowanie uczniów do nauki i realizacji obowiązku szkolnego -wykształcenie jako najważniejsza wartość w życiu człowieka.
 4. Szkoła pomaga uczniom w rozwijaniu osobowości, uwzględniając ich indywidualne cechy, wskazuje na rzetelną pracę i uczciwość jako wartości prowadzące do realizacji wymarzonych celów życiowych.
 5. Nasza szkoła kształtuje twórcze, samodzielne i odpowiedzialne postawy dzieci i młodzieży oparte na prawdzie, dobru i pięknie. Kładzie nacisk na budzenie wrażliwości moralnej.
 6. Szkoła kształtuje poczucie dyscypliny u uczniów: punktualność, systematyczność, obowiązkowość.
 7. Kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, zdobywania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce, właściwego stosunku do osób niepełnosprawnych, chorych i starszych.
 8. Szkoła kształtuje postawy wśród uczniów oparte na wolności podejmowania samodzielnych, odpowiedzialnych decyzji oraz uwzględniające prawo do popełniania błędów i ponoszenia ich konsekwencji.
 9. Szkoła kształtuje w uczniach szacunek dla wspólnego dobra, rodziny, społeczności lokalnej i państwowej. Dba o szkolne tradycje.
 10. Szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie wypracowania jednolitego frontu oddziaływań wychowawczych.
 11. Kształtowanie postawy gotowości niesienia pomocy drugiemu człowiekowi – wolontariat.
 12. Celem wychowania realizowanego w szkole jest uczeń na miarę fazy rozwojowej w której się znajduje. Uczeń osiąga dojrzałość w sferze: fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, społecznej i duchowej.

 

 1. Treści wychowawczo – profilaktyczne:
Strefa Cel Zadania
Fizyczna – kształtowanie postaw prozdrowotnych,

– propagowanie znaczenia aktywności fizycznej,

– wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych,

– organizacja akcji prozdrowotnych,

– organizowanie konkursów,

– realizacja programów edukacyjnych,

– organizowanie różnych form aktywności fizycznej (rajdy, wyjazdy na basen, zawody sportowe, itp)

Psychiczna – uświadamianie uczniom konsekwencji psychologicznych sięgania po używki,

– kształtowanie poczucia własnej wartości i rozumienia własnych uczuć,

– pogadanki, wykłady, warsztaty nt. konsekwencji zachowań ryzykownych,

– organizacja i udział w konkursach z zakresu profilaktyki,

-realizacja programów profilaktycznych,

– organizacja spotkań ze specjalistami,

 

Intelektualna – motywowanie uczniów do nauki,

– wyposażenie uczniów w techniki skutecznego uczenia się,

– dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów,

– organizacja zajęć pozalekcyjnych,

– przeprowadzanie diagnozy uczniów pod kątem stylów uczenia się,

– indywidualizacja procesu nauczania,

– wykorzystanie zaleceń poradni do pracy z uczniem,

Społeczna – rozwijanie poczucia przynależności do grupy,

– kształtowanie wśród uczniów postawy akceptacji, tolerancji, otwartości na potrzeby i problemy innych,

– rozwijanie odpowiedzialnej postawy dbałości o bezpieczeństwo własne i innych,

– integracja uczniów na poziomie klasowym i szkolnym,

– angażowanie uczniów w działalność charytatywną i wolontariat,

– współpraca z instytucjami,

Duchowa – kształtowanie kultury osobistej uczniów,

– kształtowanie hierarchii systemu wartości,

– promowanie zachowań pozytywnych,

-organizacja  pogadanek, apeli, udział w obchodach świąt religijnych i państwowych,

– zapoznanie uczniów z obowiązującymi w szkole i społeczeństwie normami społecznymi.

 

 

VII.  Zadania profilaktyki:

 1. kształtowanie w środowisku szkolnym norm i reguł sprzyjających zdrowemu życiu i rozwojowi oraz eliminujących możliwość wystąpienia działań dysfunkcjonalnych,
 2. wczesne rozpoznawanie zagrożeń, diagnozowanie dysfunkcji oraz budowanie sieci wsparcia i pomocy dla osób i grup wysokiego ryzyka,
 3. dostarczanie wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń,
 4. kształtowanie umiejętności interpersonalnych,
 5. kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 6. rozwijanie więzi z grupą społeczną,
 7. uczenie odpowiedzialności,
 8. rozwijanie środowiska szkolnego i rodzinnego,
 9. wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole,
 10. Zapobieganie uzależnieniom uczniów.

 

 

VIII. Działania skierowane do rodziców:

 • monitorowanie potrzeb i oczekiwań rodziców wobec programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły:
 • rozmowy i konsultacje indywidualne z nauczycielami, wychowawcami, specjalistami;
 • poradnictwo;
 • dyskusje podczas wywiadówek klasowych;
 • anonimowe sondaże ankietowe;
 • dyżury dla rodziców;
 • psychoedukacja: wykłady o tematyce wychowawczej z udziałem zaproszonych specjalistów.

 

Działania skierowane do nauczycieli:

 • rozmowy i konsultacje indywidualne;
 • dyskusje podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej;
 • rady szkoleniowe;
 • spotkania w ramach zespołów klasowych;
 • udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.

 

 1. Identyfikacja problemów, diagnoza środowiska na podstawie:

1) obserwacji środowiska szkolnego i zachowań uczniów,

2) relacji wychowawców klas na temat problemów wychowawczych w danej klasie,

3) wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej,

4) przeprowadzonych ankiet,

5) analizy dokumentów szkolnych,

6) rozmów z uczniami, nauczycielami i rodzicami,

7) analizy frekwencji uczniów na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych.

 

 1. Analiza czynników chroniących i czynników ryzyka:

Czynniki ryzyka:

– niska motywacja uczniów do nauki,

– niskie zainteresowanie rodziców osiągnięciami edukacyjnymi dzieci,

– niewystarczająca frekwencja na zebraniach rodzicielskich,

– negatywne wzorce ról społecznych w otoczeniu,

– niepowodzenia szkolne,

– występujące zachowania agresywne i przemocowe wśród uczniów,

– zagrożenia wynikające z nieodpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych,

– niewystarczające zaangażowanie uczniów w życie szkoły, inicjatywy lokalne, prace w na        rzecz szkoły i środowiska,

– brak wykształconych  umiejętności interpersonalnych, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, rozwijania więzi z grupą.

 

Czynniki chroniące:

– przyjazny klimat w szkole,

– zdecydowana niezgoda szkoły na przemoc,

– stwarzanie w szkole sytuacji  do osiągnięcia i rozpoznania własnych uzdolnień, osiągania             sukcesów na różnych płaszczyznach,

– wsparcie nauczycieli dla uczniów słabych i zdolnych, poprzez organizację dodatkowych          zajęć,

– indywidualne podejście do ucznia, dobieranie metod i form pracy do potrzeb i możliwości             uczniów,

– organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wsparcia innych instytucji,

– wyzwalanie w uczniach chęci samorozwoju, poprzez umożliwienie uczniom udziału w             konkursach, zawodach, olimpiadach i innych.

 

 

 1. Przeprowadzona analiza wskazuje na istnienie następujących problemów wychowawczych wymagających działań profilaktycznych:

1) niskie potrzeby edukacyjne  niektórych uczniów i lekceważenie obowiązków szkolnych, brak motywacji do nauki, trudności w nauce, absencja uczniowska;

2) obniżona kultura osobista uczniów;

3)  agresja fizyczna i psychiczna wśród uczniów;

4) obniżona samokontrola emocji i zachowania wśród uczniów;

5) podejmowanie przez uczniów   zachowań ryzykownych;

6) niewłaściwe spędzanie czasu wolnego (za dużo telewizji, Internetu, gier komputerowych, włóczęgostwo);

7) narastające zjawisko cyberprzemocy.

           

Ponadto w czerwcu 2019 dokonano ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
za pomocą badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców. Na podstawie analizy zebranych danych wysnuto następujące wnioski:

 1. Wśród uczniów należy kształtować i wzmacniać postawę asertywną oraz pozytywną samoocenę.
 2. Należy kłaść nacisk na bezpieczeństwo uczniów podczas przerw, a także zwracać uwagę na przejawy agresji werbalnej (wyzwiska, obrażanie) oraz kulturę wypowiedzi uczniów.
 3. Uczniowie powinni być bezpośrednio zaangażowani w działania o charakterze profilaktycznym, wówczas są one dla nich atrakcyjne.
 4. Podczas lekcji wychowawczych oraz spotkań z pedagogiem i psychologiem warto
  w dalszym ciągu poruszać tematy aktualne dla młodzieży – cyberprzemoc, samookaleczenia, uzależnienie od Internetu, fonoholizm.

 

XII. Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

 • wychowawcy
 • nauczyciele
 • dyrekcja
 • pedagog szkolny
 • psycholog szkolny
 • rodzice

 

XIII. Przewidywane efekty:

 • uczniowie otrzymują odpowiednie wsparcie w każdym aspekcie rozwoju: emocjonalnym, intelektualnym, fizycznym,
 • uczniowie coraz lepiej radzą sobie z problemami,
 • uczniowie postrzegają, rozumieją i respektują normy społeczne,
 • uczniowie potrafią lepiej radzić sobie z negatywnymi emocjami,
 • uczniowie są świadomi niebezpieczeństw i zagrożeń oraz potrafią im zapobiegać,
 • uczniowie czują się odpowiedzialni za swój rozwój, dbają o dobro innych,
 • zwiększenie frekwencji uczniów w szkole.

 

 

XIV. Obszary działania szkoły.

     Wychowanie uczniów odbywa się w całym cyklu kształcenia w różnych obszarach:

 1. a) wychowanie patriotyczne i obywatelskie,
 2. b) wychowanie do życia w społeczeństwie,
 3. c) wychowanie kulturalne,
 4. d) wychowanie prozdrowotne,
 5. e) wychowanie ekologiczne,
 6. f) wychowanie czytelniczo-medialne

 

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
Zadania szczegółowe Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne
1.Kształtowanie więzi z krajem, świadomości obywatelskiej oraz szacunku do ojczyzny a) organizowanie różnorodnych uroczystości z okazji świąt państwowych oraz ważnych dla kraju rocznic,

b) obchody Dnia Patrona Szkoły,

-wychowawcy,

– nauczyciele,

– dyrekcja,

2. Kształtowanie postaw społecznych, patriotycznych i obywatelskich a) zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi,

b) zapoznanie uczniów z sylwetkami wielkich Polaków,

c) organizowanie konkursów historycznych np. o patronie szkoły,

d) zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,

e) zachęcanie uczniów do angażowania się w wolontariat,

– wychowawcy,

– nauczyciele,

3.Przygotowanie uczniów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym a) zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Dziecka,

b) udział w wyborach do samorządu szkolnego,

c) uświadomienie uczniom kompetencji samorządu szkolnego,

d) wspieranie  działań samorządu szkolnego,

e) zapoznanie uczniów z regulaminami obowiązującymi w szkole,

– wychowawcy,

– nauczyciele,

– opiekun samorządu szkolnego,

Wychowanie do życia w społeczeństwie
Zadania szczegółowe Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne
1.Integracja środowiska szkolnego i klasowego a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i przyjęcie uczniów klas I-ch do społeczności szkolnej,

b) organizowanie zajęć integracyjnych,

c) organizowanie imprez klasowych i szkolnych,

d) organizowanie konkursów szkolnych,

e) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych dla wszystkich uczniów,

f) działalność samorządu szkolnego,

g) pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat właściwego stosunku do drugiej osoby, dobra wspólnego, prawidłowej komunikacji z innymi,

h) organizacja akcji o zasięgu ogólnoszkolnym, jak np. „góra grosza”, WOŚP, itp.,

 

– dyrekcja,

– wychowawcy,

-nauczyciele,

– pedagog  i psycholog szkolny,

– opiekun samorządu szkolnego,

2.Kształtowanie postawy tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka a) pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat właściwego stosunku do drugiej osoby, dobra wspólnego, prawidłowej komunikacji z innymi, – wychowawcy,

-nauczyciele,

– pedagog szkolny

3.Pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej a) organizacja zbiórki odzieży, żywności, zabawek, paczek świątecznych, przyborów szkolnych lub sportowych dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej, wychowanków domu dziecka, itp.

b) współpraca z instytucjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i rodzinie np. Towarzystwem Przyjaciół Dzieci działającym na terenie szkoły, dom dziecka,

– wychowawcy,

-nauczyciele,

– pedagog szkolny,

– samorząd szkolny,

4.Uświadomienie uczniom istniejących zagrożeń społecznych (nikotynizm, alkoholizm, narkomania, AIDS/HIV, agresja) a) pogadanki, projekcje filmów edukacyjnych na temat tych zagrożeń, jak im przeciwdziałać,

b) organizacja warsztatów profilaktycznych, spotkań z ciekawymi ludźmi,

c) udział szkoły w różnego typu kampaniach społecznych,

d) konkursy,

– wychowawcy,

-nauczyciele,

– pedagog szkolny,

– psycholog szkolny,

– pielęgniarka szkolna,

Wychowanie kulturalne
Zadania szczegółowe Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne
1.Rozwijanie wśród uczniów potrzeby kontaktu z kulturą i sztuką regionu i narodu polskiego a) organizowanie wycieczek do teatru,  muzeum, na wystawy, spotkania autorskie, itp.,

b) przygotowywanie i udział w  konkursach na temat tradycji, obyczajów, np. na najładniejszą palmę wielkanocną

c) udział w konkursach pozaszkolnych związanych z poznawaniem dziedzictwa kulturowego i sztuki,

– wychowawcy,

– nauczyciele,

-nauczyciele sztuki,

2. Kształtowanie tożsamości narodowej w świetle tożsamości regionalnej a) organizowanie spotkań z ludźmi zasłużonymi dla naszego regionu, – nauczyciele historii,
Wychowanie prozdrowotne
Zadania szczegółowe Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne
1.Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu w szkole i poza szkołą a) organizacja spotkania z policjantem na temat bezpieczeństwa na drodze, zasad ruchu drogowego,

b) pogadanki i instruktaż o zachowaniu się w autobusie, szkole, na przystanku,

– wychowawcy,

-nauczyciele,

2.Profilaktyka zdrowotna a) systematyczne kontrolowanie właściwej postawy uczniów i zajmowanych miejsc w ławkach,

b) kierowanie uczniów na gimnastykę korekcyjną lub do specjalistów,

c) wietrzenie klas,

d) pogadanki nt. higieny osobistej,

e) udział w konkursach i akcjach m.in. „sanepidu” np. „tydzień dla serca”, „radosny uśmiech”,

– wychowawcy,

-nauczyciele,

– pedagog i psycholog szkolny,

– pielęgniarka szkolna

3.Propagowanie zdrowego stylu życia a) pogadanki, projekcje filmów edukacyjnych, warsztaty na temat zdrowego stylu życia,

b) udział w konkursach m.in. „sanepidu”, jak np. „Palić nie palić”,

c) organizowanie akcji szkolnych np. związanych z profilaktyką AIDS/HIV, światowym dniem bez papierosa,

d) realizacja  programu zdrowotnego „Znajdź właściwe rozwiązanie”,

– wychowawcy,

-nauczyciele,

– pedagog i psycholog  szkolny,

– pielęgniarka szkolna

Wychowanie ekologiczne
Zadania szczegółowe Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne
1.Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska przyrodniczego a) dbanie o porządek w klasie i na terenie szkoły,

b) sadzenie drzewek i krzewów ozdobnych,

c) udział  w akcjach społecznych takich jak: sprzątanie świata,

d) organizacja i udział w konkursach przyrodniczych i ekologicznych,

e) pielęgnacja ścieżki ekologicznej „Nad Miasteczkiem”,

– wychowawcy,

-nauczyciele,

-nauczyciele przyrody,

 

 

 

 

 

 

 

Wychowanie czytelniczo-medialne
Zadania szczegółowe Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne
1.Ćwiczenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji a) przekazywanie uczniom informacji na temat możliwości korzystania z biblioteki szkolnej i publicznej, zasobów bibliotecznych, programów komputerowych, bezpiecznego korzystania z Internetu, -wychowawcy,

-nauczyciele,

-nauczyciel bibliotekarz,

-nauczyciel informatyki

2. Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań czytelniczych a) zajęcia biblioteczne w ramach których uczniowie uczą się korzystania z katalogów biblioteki, czasopism i innych źródeł informacji, – nauczyciel bibliotekarz,
3.Umiejętność posługiwania się różnymi nośnikami informacji a) przekazywanie uczniom informacji na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, selekcji informacji -nauczyciel informatyki  bibliotekarz,

 

 1. Obszary pracy wychowawczo – profilaktycznej:

                1.integracja uczniów na poziomie klasowym i szkolnym,

 1. wspieranie rozwoju dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej,

            3.znajomość praw i obowiązków uczniów, wyrobienie nawyku poszanowania prawa i             obowiązkowości,

 1. kształtowanie właściwych postaw uczniów,
 2. lekceważenie obowiązków szkolnych, brak motywacji do nauki, absencja uczniowska,
 3. przeciwdziałanie agresji,

            7.kształtowanie kultury osobistej,

            8.kształtowanie poczucia własnej wartości i rozumienie własnych uczuć kształtowanie   postawy asertywnej wśród uczniów,

 1. profilaktyka uzależnień (nikotyna, alkohol, narkotyki, leki, telefon, komputer),
 2. bezpieczeństwo w internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych,
 3. kształtowanie postaw prozdrowotnych,
 4. propagowanie bezpiecznych zachowań w szkole, na drodze i życiu codziennym,
 5. 13. rozwój wolontariatu.

 

XVI. Ewaluacja programu odbywa się poprzez:

1) obserwację zachowania uczniów przez nauczycieli w trakcie zajęć edukacyjnych, przerw i zajęć pozaszkolnych,

2) przeprowadzenie  ankiet dla nauczycieli, rodziców i uczniów dotyczących spraw wychowawczych w szkole,

3) analizę sytuacji wychowawczej szkoły  na posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zespołów klasowych,

4) analiza dokumentów (plany pracy wychowawcy, dzienniki, itp.),

5) analizę obecności obecność uczniów na zajęciach szkolnych, zajęciach  pozalekcyjnych, wychowawczych, edukacyjnych,

6) analizę przeprowadzonych zajęć psychoedukacyjnych, konkursów, wycieczek, imprez okolicznościowych, itp.

 

 

 

XVII.  Działania profilaktyczne szkoły prowadzone są na poziomach:

            1) profilaktyka uniwersalna – adresowana jest do wszystkich uczniów, bez względu na            stopień ryzyka wystąpienia zachowań problemowych lub zaburzeń psychicznych, a jej    celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji, np. alkoholowej , narkotykowej, seksualnej. Ma za zadanie zwiększenie odporności uczniów na            oddziaływanie            niekorzystnych czynników .

            2) profilaktyka selektywna– adresowana jest do grup podwyższonego ryzyka, a więc do          osób, które przeszły już inicjacje i u których występują poważne problemy osobiste,     rodzinne, szkolne. Celem tej profilaktyki jest umożliwienie dzieciom i młodzieży wycofania     się z ryzykowanych zachowań. Niezbędna jest głębsza interwencja poprzedzona           specjalistyczną diagnozą i korzystanie z pomocy specjalistów spoza szkoły.

           

3) profilaktyka wskazująca – adresowana jest do młodych ludzi z grup wysokiego ryzyka (             uzależnionych), którzy ponoszą konsekwencje swoich zachowań. Jej celem jest ograniczenie             głębokości i czasu trwania zaburzeń, a także zmniejszenie szkód związanych z ryzykownym     stylem życia. Podejmowane działania ( odtrucie, leczenie odwykowe, psychoterapia,      rehabilitacja, resocjalizacja) organizowane są nie przez szkoły czy poradnie, lecz instytucje      należące do innych resortów ( głownie zdrowia ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilaktyka uniwersalna
Lp. Obszar pracy profilaktycznej Zadania Sposoby i formy realizacji Osoby odpowiedzialne
1. Integracja uczniów na poziomie klasowym i szkolnym. 1. Wypracowanie zasad grupy, które będą obowiązywały grupę podczas pobytu w szkole – kontrakt.

2. Rozwijanie poczucia przynależności do zespołu klasowego i społeczności szkolnej.

– wspólne – w klasie – ustalenie zasad grupy klasowej,

– kontrolowanie przez wychowawcę i uczniów przestrzegania kontraktu,

– gry i zabawy integrujące zespół klasowy,

– podział obowiązków między uczniami,

– organizacja imprez klasowych, wycieczek, wyjazdów, zawodów sportowych,

– organizowanie i uczestnictwo w imprezach i uroczystościach szkolnych.

– wychowawcy,

– pedagog i psycholog szkolny,

– wszyscy nauczyciele

2. Wspieranie rozwoju dzieci rozpoczynających naukę w szkole. 1.Rozmowy z rodzicami, opiekunami prawnymi uczniów, objęcie ich wsparciem, udzielanie im porad i wskazówek w celu jak najlepszego ich zaaklimatyzowania w szkole.

2.Stwarzanie możliwości rozwijania zainteresowań uczniów poprzez ich udział w kółkach zainteresowań, konkursach, wycieczkach.

3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych  ucznia.

4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

5. Rozbudzanie ciekawości, zachęcanie i motywowanie uczniów do nauki.

6. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu  eliminowania problemów dydaktycznych i wychowawczych.

– kontakty indywidualne z rodzicami i podczas zebrań z rodzicami,

– wskazywanie różnych sposobów na jak najlepszą aklimatyzację w klasie,

– organizowanie różnego rodzaju konkursów, imprez wycieczek,

– uatrakcyjnianie przebiegu procesu dydaktycznego

– objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów przejawiających problemy wychowawcze lub dydaktyczne,

– dostosowanie wymagań edukacyjnych do zaleceń opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,

– kierowanie na badania specjalistyczne uczniów, którzy w jakiejkolwiek sferze funkcjonowania szkolnego przejawiają problemy,

-stosowanie nowoczesnych technik i metod pracy z uczniem,

– wykorzystywanie technologii komputerowych i internetowych podczas zajęć lekcyjnych,

– rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie rodziców o instytucjach wspierających rodzinę i szkołę.

– wychowawcy,

– pedagog i psycholog szkolny,

– wszyscy nauczyciele,

3. Znajomość praw i obowiązków uczniów.

Wyrobienie wśród uczniów nawyku obowiązkowości i poszanowania prawa.

 

1.Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły,  zarządzeniami Dyrektora.

2. Zapoznanie uczniów z podstawowymi prawami  dziecka i człowieka.

3. Kształtowanie właściwego sposobu rozumienia pojęć: tolerancja, wolność, obowiązkowość, odpowiedzialność.

 

– przeprowadzanie lekcji wychowawczych nt. praw i obowiązków, konsekwencji łamania prawa szkolnego,

– analiza dokumentacji szkolnej, w której zawarte są zapisy o prawach i obowiązkach uczniów,

– analiza dokumentów ogólnoświatowych odnoszących się do praw człowieka,

– wychowawcy,

– wszyscy nauczyciele,

4. Kształtowanie właściwych postaw i respektowanie norm społecznych przez  uczniów. 1. Zapoznanie uczniów z obowiązującymi w szkole normami społecznymi.

2. Systematyczna kontrola respektowania norm społecznych przez uczniów.

3.Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa.

4. Budowanie poprawnych relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

– przeprowadzanie lekcji wychowawczych nt. obowiązujących w szkole zasad i norm społecznych,

– zapoznanie uczniów   ze Statutem Szkoły, zarządzeniami ws. spędzania przerw międzylekcyjnych, „punktowym systemem oceniania zachowania”,

– nagradzanie pozytywnych postaw i zachowań uczniów np. nagrody za 100% frekwencję, za osiągnięcia w różnych dyscyplinach,

-natychmiastowa reakcja nauczycieli i pracowników szkoły na łamanie zasad współżycia społecznego –słowne  zwracanie uwagi uczniom celem zmiany zachowania, odnotowywanie punktów ujemnych w karcie ucznia,

–  indywidualne spotkania uczniów z dyrektorem lub pedagogiem szkolnych w celu zmiany niepożądanego zachowania,

– kontakty z rodzicami uczniów,

– obecność nauczycieli na dyżurach międzylekcyjnych we wszystkich rejonach szkoły,

– natychmiastowa reakcja nauczycieli lub pracowników szkoły na niepożądane zachowania uczniów,

– monitoring,

– podczas lekcji nauczyciele i uczniowie dbają o życzliwą i przyjazną atmosferę pracy,

– nauczyciele angażują uczniów w różne działania na rzecz szkoły w celu kształtowania w nich postawy  współodpowiedzialności i  partnerstwa,

– umożliwienie uczniom podejmowania własnych inicjatyw,  po przez działania Samorządu Szkolnego,

 

– wychowawcy,

–  wszyscy nauczyciele,

 – pedagog szkolny, psycholog szkolny,

-Dyrekcja,

5. Lekceważenie obowiązków szkolnych, brak motywacji do nauki, absencja uczniowska. 1. Systematyczna kontrola frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

2. Monitorowanie obowiązku szkolnego uczniów.

 3. Motywowanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych: dydaktyczno-wychowawczych oraz rozwijających zainteresowania  oraz projektach edukacyjnych.

4. Systematyczna współpraca z rodzicami uczniów w zakresie wywiązywania się przez uczniów z obowiązków szkolnych.

5. Rozpoznanie wśród uczniów stylów uczenia się i wykształcenie w uczniach umiejętności uczenia się.

 

– comiesięczna analiza frekwencji uczniów,

– informowanie Dyrekcji i pedagoga szkolnego o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez uczniów w celu podjęcia odpowiednich działań,

–  umożliwienie uczniom zdobywania jak największej liczby punktów dodatnich za właściwy stosunek do obowiązków szkolnych,

– kontakty indywidualne, rozmowy wyjaśniające z uczniami i rodzicami,

– stworzenie uczniom możliwości prezentowania swoich zainteresowań, umiejętności, pasji podczas zajęć i imprez szkolnych i pozaszkolnych,

– angażowanie uczniów słabszych do konkursów, zawodów, imprez szkolnych i pozaszkolnych,

– przeprowadzenie  przez psychologa i pedagoga  szkolnego warsztatów nt. „Jak się uczyć”.

– Dyrekcja,

-wychowawcy,

-nauczyciele,

– pedagog i psycholog szkolny,

6. Kształtowanie kultury osobistej.

 

1.Uświadomienie uczniom znaczenia wysokiej kultury osobistej  w codziennym życiu.

2. Promowanie i nagradzanie zachowań pozytywnych uczniów.

 

 

 

 

 

– zwracanie uwagi na sposób wypowiadania się uczniów, a zwłaszcza wulgarne słownictwo,

– pogadanki na lekcjach wychowawczych nt. właściwych postaw i zachowań podczas funkcjonowania w grupie,

– aranżowanie takich sytuacji wychowawczych, gdzie uczeń musi wykazać się kulturą osobistą, np. apele, obchody świąt,

– nagradzanie punktami pozytywnych zachowań uczniów.

– Dyrekcja,

-wychowawcy,

-nauczyciele,

– pedagog i psycholog szkolny,

7. Kształtowanie poczucia własnej wartości i rozumienie własnych uczuć kształtowanie postawy asertywnej wśród uczniów. 1.Kształtowanie umiejętności nazywania i rozpoznawania uczuć.

2. Uświadomienie uczniom ważności pozytywnego myślenia o sobie.

3. Rozwijanie poczucia własnej wartości.

4. Wzmacnianie pozytywnych stron uczniów.

5. Poznanie specyfiki zachowań asertywnych, kształtowanie postawy asertywnej wśród uczniów.

– lekcje wychowawcze, pogadanki, warsztaty prowadzone przez wychowawców, pedagoga, psychologa szkolnego,

– organizowanie zajęć pozalekcyjnych, imprez kulturalnych, sportowych i innych,

–  zachęcanie uczniów do udziału  w różnego rodzaju  konkursach,

– nagradzanie uczniów za szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach oraz działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, organizację imprez szkolnych,

– przeprowadzanie przez pedagoga i psychologa szklonego warsztatów dla uczniów nt. asertywności – ćwiczenie umiejętności asertywnego odmawiania.

 

– Dyrekcja,

-wychowawcy,

– nauczyciele,

– pedagog i psycholog szkolny,

8. Przeciwdziałanie agresji. 1.Przekazanie uczniom wiedzy na temat przyczyn i skutków zachowań agresywnych oraz mechanizmu powstawania agresji.

2. Informowanie uczniów o sposobach radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami swoimi i innych.

3. Monitorowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych na terenie szkoły.

4. Natychmiastowa interwencja nauczyciela  w sytuacjach, kiedy dochodzi do agresji między uczniami.

5. Konsekwentne egzekwowanie i  przestrzeganie zarządzeń Dyrektora,  „Punktowego systemu oceniania zachowania” itp.).

6. Współpraca z rodzicami w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych.

 

– przeprowadzanie lekcji wychowawczych na temat przyczyn i skutków agresywnych zachowań, sposobów radzenia sobie z własną i cudzą agresją, sposobów rozwiązywania konfliktów w klasie, sposobów wyrażania swoich emocji pozytywnych i negatywnych, itp.,

– projekcje filmów edukacyjnych nt. agresji i przemocy,

– organizowanie spotkań dla uczniów z policjantem w zakresie bezpiecznych zachowań uczniów,

-organizacja spotkań ze specjalistą ds. nieletnich KPP nt. odpowiedzialności prawnej nieletnich,

– uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych, spektaklach profilaktycznych organizowanych przez szkołę lub Gminny Dom Kultury,

–  bieżące informowanie rodziców o nieprawidłowym zachowaniu dziecka,

– wskazywanie instytucji wspomagających rodzinę w procesie wychowania,

 

– pedagogizacja rodziców, np. organizowanie spotkań z psychologiem lub innymi specjalistami,

– monitoring w szkole,

– stosowanie metody kontraktu.

 

– Dyrekcja,

– wychowawcy,

– nauczyciele,

– pedagog i psycholog szkolny

9. Profilaktyka uzależnień (nikotyna, alkohol, narkotyki, leki, telefon, komputer).

 

 

1.Uświadamianie uczniom konsekwencji zdrowotnych, psychologicznych i prawnych sięgania po papierosy, alkohol, narkotyki  i inne środki uzalezniające.

2. Współpraca z rodzicami uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień.

3.Wykształcenie wśród rodziców umiejętności rozpoznawania objawów zażywania przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych.

4. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Pile.

 

– przeprowadzanie lekcji wychowawczych, warsztatów, pogadanek, dyskusji na temat przyczyn uzależnień, mechanizmu uzależnienia, konsekwencji prawnych, społecznych, zdrowotnych, rodzajów środków uzależniających, sposobów pomocy osobom uzależnionym, itp.

– projekcje filmów edukacyjnych na temat uzależnień,

– organizacja spotkań ze specjalistą ds. nieletnich KPP nt. odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz konsekwencji zażywania środków psychoaktywnych,

 – organizowanie dla uczniów warsztatów psychologicznych,

–  bieżące informowanie rodziców o nieprawidłowym zachowaniu dziecka,

– udzielanie porad wychowawczych,

– wskazywanie instytucji wspomagających rodzinę w procesie wychowania,

– pedagogizacja rodziców  w zakresie profilaktyki uzależnień,

–  współpraca z  policją i sądem w przypadku wykrycia ucznia zażywającego lub będącego pod wpływem któregoś ze środków uzależniających,

–  zastosowanie metody kontraktu w działaniach wychowawczych szkoły,

– edukacja antynikotynowa – realizacja programu  pt. „Nie pal przy mnie proszę”; „Znajdź właściwe rozwiązanie, obchody  „Światowego Dnia Rzucania Palenia, Światowego Dnia bez Papierosa,

– udział szkoły w ogólnopolskiej kampanii: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”- organizacja konkursów, przekazywanie ulotek informacyjnych o używkach, propagowanie zdrowego stylu życia.

 

– Dyrekcja,

– wychowawcy,

–  nauczyciele,

–  pedagog i psycholog szkolny

10. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych. 1.Edukacja na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie.

2. Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z niebezpiecznych treści znajdujących się w sieci.

3. Zapoznanie uczniów z metodami radzenia sobie z zagrożeniami i niebezpiecznymi zasobami internetu.

4. Analiza zjawiska cyberprzemocy.

– pogadanki, lekcje wychowawcze, warsztaty nt. bezpieczeństwa w internecie,

– informowanie o sposobach radzenia sobie z zagrożeniami internetu,

– uczenie odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych,

– informowanie uczniów o zjawisku cyberprzemocy – wyjaśnienie mechanizmu, konsekwencji prawnych i psychologicznych,

 

 – nauczyciel informatyki,

–  wychowawcy,

– nauczyciele,

– pedagog i psycholog szkolny

11. Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

 

1. Wyrabianie prawidłowych nawyków żywieniowych.

2. Zwracanie szczególnej uwagi na znaczenie zdrowego odżywiania dla rozwoju dzieci i młodzieży.

3. Zapoznanie uczniów z zasadami racjonalnego odżywiania oraz zbilansowanej diety.

4. Kształtowanie pozytywnych nawyków związanych ze spędzaniem czasu wolnego – znaczenie aktywności fizycznej.

5. Uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z nieprawidłowej diety: otyłość, anoreksja, bulimia.

 

– pogadanki, dyskusje, projekcje filmów edukacyjnych nt. racjonalnego i zdrowego odżywania się na lekcjach wychowawczych, biologii,

– organizacja akcji prozdrowotnych: pokazów potraw, pikników, festynów,

– udział w akcji ogólnopolskiej „Śniadanie daje moc”,

– realizacja programów edukacyjnych np. „Bądźmy zdrowi – wiemy więc działamy”,

– przeprowadzanie konkursów związanych z propagowaniem zdrowego stylu życia,

–  pogadanki nt. zagrożeń nieprawidłowej diety: otyłość, nadwaga, anoreksja, bulimia.

– kształtowanie nawyku uprawiania sportu jako elementu zdrowego stylu życia, poprzez uczestnictwo w rajdach rowerowych, wycieczkach rekreacyjnych, wyjazdach na basen, sportowych zajęciach pozalekcyjnych np. czwartki lekkoatletyczne, itp.

 

– Dyrekcja,

-wychowawcy,

– nauczyciele,

– pedagog i psycholog szkolny,

12. Propagowanie bezpiecznych zachowań w szkole, na drodze i życiu codziennym. 1.Rozwijanie odpowiedzialnej postawy dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

2. Kształtowanie właściwych nawyków bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią.

3. Zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

– obserwacja zachowań uczniów podczas przerw międzylekcyjnych,

– każdorazowa reakcja nauczycieli na zachowania agresywne lub niebezpieczne  uczniów podczas lekcji, przerw, zajęć pozalekcyjnych,

– szczególna dbałość o bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu na świetlicy szkolnej,

– zapoznanie uczniów z zasadami ruchu drogowego podczas lekcji techniki i na lekcjach wychowawczych,

– przygotowanie uczniów do zdobycia karty rowerowej i motorowerowej podczas lekcji techniki,

– pogadanki na lekcjach wychowawczych nt. bezpiecznych zachowań w szkole, w czasie wolnym, w życiu codziennym,

– organizacja spotkania z policjantem,

– przekazywanie uczniom informacji nt. udzielania pierwszej pomocy,

– organizowanie pokazów i ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy,

– udział w „Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Pile.

 

 

– Dyrekcja,

-wychowawcy,

– nauczyciele,

– pedagog i psycholog szkolny

13. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. 1.Zapoznanie się z problemami dzieci niepełnosprawnych (emocjonalne, wychowawcze, intelektualne, zdrowotne).

2.Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów niepełnosprawnych.

3.Umożliwienie uczniom niepełnosprawnym pełny udział w życiu szkoły.

4.Wsparcie dla rodziców uczniów niepełnosprawnych.

– powołanie zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów niepełnosprawnych – opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego,

-organizacja różnych form pomocy,

– ułatwienie adaptacji uczniów niepełnosprawnych w klasach i w szkole,

– dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych

-zajęcia integracyjne w klasach, w których występuje problem niepełnosprawności,

– uwrażliwienie uczniów na ten problem, przekazanie im potrzebnej wiedzy w tym zakresie oraz możliwości pomocy niepełnosprawnym rówieśnikom.

 

– Dyrekcja,

– wychowawcy,

– nauczyciele,

– pedagog i psycholog szkolny

14. Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów. 1. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych  i potrzeb uczniów oraz sytuacji społecznej ucznia.

2. Indywidualizacja procesu uczenia się.

3. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

 4. Rozwój zainteresowań i pasji uczniów, wspieranie uczniów zdolnych.

 

 – rozmowy i obserwacje uczniów,

– wykorzystanie informacji o uczniach od ich rodziców,

– analiza opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej – wykorzystanie zaleceń poradni w codziennej pracy z uczniem,

-organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z trudnościami w nauce,  rozwijające zainteresowania,

 – bieżąca pomoc  w nadrabianiu zaległości,

– organizację pomocy koleżeńskiej,

– angażowanie uczniów w różnego rodzaju działania na rzecz szkoły i społeczności lokalnej,

 

-Dyrekcja,

-wychowawcy,

– nauczyciele,

– pedagog i psycholog szkolny

15. Wolontariat. 1. Angażowanie uczniów w działalność charytatywną i bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym.

2. Organizowanie przedsięwzięć, działań, zbiórek na rzecz osób potrzebujących.

3.  Współpraca z instytucjami: Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie, dom dziecka, schronisko, itp.

4. Kształtowanie wśród uczniów postawy tolerancji, akceptacji, otwartości na problemy i potrzeby osób w trudnej sytuacji życiowej lub niepełnosprawnych.

 

– organizacja i przeprowadzanie zbiórek, wyjazdów, dyskotek, wspólnych występów i imprez, itp.

– angażowanie jak największej liczny uczniów w wyżej wymienione działania,

– stwarzanie takich sytuacji w szkole i poza nią, aby uczniom pełnosprawnym umożliwić kontakt z osobami niepełnosprawnymi,

– Dyrekcja,

– nauczyciele,

– pedagog, psycholog,

 

 

Profilaktyka selektywna

  Obszar pracy profilaktycznej Zadania Sposoby i formy realizacji Osoby odpowiedzialne
1. Wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych lub podejmują je. 1. Rozpoznanie uczniów zachowujących się ryzykownie lub znajdujących się w specyficznej sytuacji społecznej, rodzinnej.

2. Objęcie uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole.

3. Dostosowanie form pomocy do sytuacji i możliwości psychicznych ucznia.

4. Włączenie rodziców i osób ważnych dla ucznia w pomoc psychologiczną dla ucznia.

5. Wyznaczenie uczniom z zagrożeniami różnego rodzaju funkcji i zadań oraz włączenie ich do grup rówieśniczych.

 

– obserwacja uczniów, rozmowy z uczniami i rodzicami,

– terapia indywidualna z uczniami,

– organizacja zajęć z zakresu treningu umiejętności społecznych,

– organizacja grup socjoterapeutycznych,

– systematyczna współpraca z rodzicami uczniów,

– wskazywanie i zachęcanie do rozpoczęcia terapii w instytucjach wspierających szkołę,

– Dyrekcja, pedagog, psycholog, wychowawca,
2. Współpraca z instytucjami wspierający szkołę w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. 1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną lub inną specjalistyczną zajmującą się uzależnieniami – diagnoza i terapia.

2. Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi działającymi na rzecz pomocy uczniom podejmującym zachowania ryzykowne: Sąd Rodzinny i Nieletnich, kuratorzy sądowi, asystent rodziny, Komenda Powiatowa Policji, Ośrodek Pomocy Społecznej, itp.

– wysyłanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni – diagnoza zaburzeń,

– wykorzystywanie zaleceń poradni do pracy w szkole z uczniem,

– stały kontakt z instytucjami wspierającymi rodzinę i szkołę w procesie zmian zachowania ucznia,

– Dyrekcja, podagog, psycholog, wychowawca
 

Profilaktyka wskazująca

1. Wspieranie uczniów  u których rozpoznano wczesne objawy używania środków psychoaktywnych lub podejmujących  zachowania ryzykowne 1. Stała współpraca z rodzicami ucznia.

2. Przybliżenie istniejącego problemu grupie rówieśniczej w klasie, w której osoba leczona ma funkcjonować.

3. Pomoc w skierowaniu ucznia uzależnionego do odpowiedniego ośrodka.

– systematyczny kontakt z rodzicami – spotkania indywidualne, kontakty telefoniczne,

– lekcje wychowawcze w klasie ucznia borykającego się z problemem uzależnienia – uświadomienie uczniom ważności problemu,

– umieszczenie ucznia w specjalistycznych placówkach,

– Dyrekcja, pedagog, psycholog,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII. Plan pracy w zakresie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

(w oparciu o Rozporządzenie  z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 22 stycznia  2018r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomani )

 

 

 

Lp. Obszar pracy Zadania szczegółowe Konkretne przedsięwzięcia planowane przez nauczycieli/szkołę Adresaci
1. Działalność wychowawcza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów  w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia; – opracowanie i upowszechnianie materiałów z zakresu edukacji zdrowotnej, ze szczególnych uwzględnieniem zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, skierowanych do

nauczycieli i  rodziców / opiekunów prawnych – przekazanie rodzicom ulotek informacyjnych nt. zdrowego stylu życia;

– włączenie rodziców w ogólnopolską akcję – „Śniadanie daje moc” – przygotowywanie zdrowych kanapek

– zaangażowanie  rodziców / opiekunów prawnych  do współpracy przy organizacji uroczystości/imprez

szkolnych i klasowych, zawodów sportowych, festynów, wycieczek, itp.

– promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez organizację spotkań  rodziców /  opiekunów prawnych ze specjalistami w zakresie profilaktyki uzależnień, zdrowego stylu życia, itp.

Rodzice/

opiekunowie prawni

 

 

 

 

 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– promowanie wśród uczniów zasad zdrowego żywienia oraz informowanie o korzyściach, które z niego płyną,

-lekcje wychowawcze dotyczące  środków psychoaktywnych, wyjaśniające korzyści, które płyną z odżywania się w zdrowy sposób,

– organizowanie konkursów z zakresu zdrowego stylu życia, – angażowanie uczniów w działania promujące zdrowie,

– uświadamianie uczniom problemu związanego z chorobą AIDS i innymi chorobami cywilizacyjnymi – lekcje wychowawcze nt. specyfiki chorób cywilizacyjnych,

– angażowanie uczniów w aktywność fizyczną – ciekawe lekcje wf, zawody, turnieje sportowe, itp.

Uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

 

 – współpraca z instytucjami lokalnymi  – Dom Kultury, GOPS

 

Uczniowie
4) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych w tym możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym

 

 

 

– organizacja ogólnoszkolnych zbiórek, akcji charytatywnych na rzecz osób, instytucji potrzebujących,

– integracja z osobami niepełnosprawnymi z DPS w Rzadkowie   (wspólne jasełka, dyskoteki, wyjazdy integracyjne itp.),

– wolontariat – współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Rzadkowie, domem dziecka, schroniskiem dla zwierząt, itp.

– angażowanie uczniów w różnego rodzaju działania integrujące całą  społeczność szkolną – przygotowanie występów artystycznych np. z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Turniej Mikołajkowy, wspólne kolędowanie, warsztaty taneczne, zajęcia kulinarne,  zbiórki żywności, itp.

Uczniowie
 

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli i rodziców / opiekunów prawnych, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– zaangażowanie uczniów w działalność na rzecz społeczności szkolnej, zwiększając poczucie przynależności do grupy – aktywność samorządu szkolnego, – przygotowywanie przez uczniów imprez szkolnych np. Dzień Edukacji Narodowej, wigilia szkolna, walentynki, dzień wiosny, turnieje sportowe itp.,

– angażowanie rodziców w działalność na rzecz klasy i szkoły – organizację imprez klasowych i szkolnych, zapraszanie rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły,

– współpraca w kwestiach wychowawczych szkoły – omawianie i wprowadzanie jednolitych oddziaływań wychowawczych,

– spotkania wychowawców i rodziców podczas wywiadówek oraz kontakty indywidualne,

– udział nauczycieli w rozwoju osobistym uczniów mający na celu zwiększanie autorytetu nauczyciela – organizacja zajęć pozalekcyjnych, konkursów, wyjazdów,

 

Uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych; – włącznie uczniów  w akcje prozdrowotne o zasięgu lokalnym i  ogólnopolskim,

– włączanie uczniów  w różnego rodzaju działalność charytatywną – zbiórki żywności, nakrętek, makulatury, wolontariusze WOŚP, kiermasze świąteczne,

– integracja z osobami niepełnosprawnymi,

 

Uczniowie
 

7) doskonalenie umiejętności nauczycieli  w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami i ich rodzicami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów;

– udział nauczycieli w różnego rodzaju szkoleniach i formach doskonalenia zawodowego prowadzonych w ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia oraz prowadzonych przez instytucje pozaszkolne,

– wdrażanie przez nauczycieli  metod aktywnego nauczania w celu zwiększenia zaangażowania  uczniów w uczenie się,

– wykorzystywanie przez nauczycieli technologii informatycznej w celu uatrakcyjnienia lekcji,

 

Nauczyciele, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

    8) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców;

 

-rozszerzanie kompetencji nauczycieli i wychowawców dotyczących nowych zjawisk i problemów, z którymi mogą spotkać się w pracy wychowawczej,

– spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym – rozszerzanie wiedzy  rodziców  na temat rozpoznawania problemów z używaniem substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży, udzielanie informacji na temat właściwego sposobu reakcji na zidentyfikowany problem.

Rodzice, nauczyciele
2. Działalność edukacyjna  

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji oraz postępowanie w tego typu przypadkach;

 

– poradnictwo psychoedukacyjne dla rodziców udzielane przez szkolnych specjalistów,

-pedagogizacja  rodziców / opiekunów prawnych na zebraniach, w zakresie m.in. przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych – prelekcje, spotkania ze specjalistami,

– wykorzystywanie wewnętrznych procedur w sytuacjach interwencji kryzysowej („Strategie działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem i demoralizacją”),

– zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły na tematy związane z profilaktyką i wychowaniem – agresja , uzależnienia, itp.

– przygotowanie gazetki szkolnej dla rodziców- bieżące informacje, porady, ważne adresy, itp.

– wzbogacenie księgozbioru biblioteki o propozycje dotyczące środków psychoaktywnych, rozpoznawania objawów i postępowania w tego typu sytuacjach,

 

Rodzice/

opiekunowie prawni, nauczyciele

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, ponadto umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji; przeprowadzanie lekcji wychowawczych, pogadanek, warsztatów przez wychowawców, pedagoga, psychologa szkolnego na temat  uczuć i emocji, sposobów wyrażania swoich emocji, radzenia obie w trudnych sytuacjach,

– wykorzystanie materiałów edukacyjnych np. pakiet filmów pt. „Asertywność”,  „Lekcje przestrogi”, „Profilaktyka uzależnień”,

– zaangażowanie uczniów w kampanie społeczną „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – promowanie właściwych umiejętności życiowych,

– przeprowadzenie przez pedagoga warsztatów dla uczniów gimnazjum nt. „Jestem asertywny”,

– zakup książek dla uczniów o problematyce młodzieżowej i z zakresu psychologii okresu dorastania,

Uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu; – przeprowadzanie lekcji wychowawczych,

– ćwiczenie umiejętności podejmowania decyzji,

– zapoznanie uczniów ze „Strategiami działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem i demoralizacją” – procedury postepowania w sytuacjach trudnych,

– organizowanie różnego rodzaju konkursów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia na szczeblu szkolnym i  angażowanie uczniów z konkursy poza szkole,

– przeprowadzanie apeli okolicznościowych np. „Dzień bez Papierosa”,

– rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i patrzenia na problem z wielu możliwych perspektyw -dyskusje na zgłoszone przez uczniów tematy, przeprowadzone podczas godziny wychowawczej, wykorzystywanie metody „burza mózgów”, rozwiązywanie problemów w grupach  – nauczyciel przedstawia uczniom problem, na który znajdują rozwiązanie podzielone na etapy, poszczególne rozwiązania są prezentowane całej klasie.

 

 

Uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli, doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków  i substancji, podejmowanie szkolnej interwencji profilaktycznej oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki używania środków i substancji, zaburzeń rozwojowych i zachowań ryzykownych; – zapoznanie nauczycieli ze „Strategiami działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem i demoralizacją” – procedury postepowania w sytuacjach trudnych,

– uczestnictwo nauczycieli w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego z zakresu profilaktyki używania środków psychoaktywnych, zaburzeń rozwojowych i zachowań ryzykownych,

– wykorzystywanie przez nauczycieli odpowiedniej literatury, rozszerzającej wiedzę na temat objawów i konsekwencji używania środków psychoaktywnych,

– wspólpraca z instytucjami zajmującymi się problemem uzależnień; policja, sąd rodzinny, poradnie specjalistyczne,

 

Nauczyciele
3. Działalność informacyjna 1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji; – porady i konsultacje dla rodziców, nauczycieli prowadzone przez specjalistów szkolnych,

– organizacja spotkań ze specjalistami w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom dla nauczycieli i rodziców,

– ankietowanie uczniów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom,

-opracowanie i upowszechnianie materiałów z zakresu działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z używaniem substancji

psychoaktywnych,

 

Rodzice/prawni opiekunowie, nauczyciele
2) udostępnianie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i rodziców w przypadku zażywania środków i substancji psychoaktywnych – informacja  na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce szkolnej nt instytucji i ofercie pomocy specjalistycznej  w przypadku zażywania substancji psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych uczniów,

– porady i konsultacje indywidualne dla rodzicami uczniów zagrożonych uzależnieniem prowadzone przez specjalistów szkolnych,

 – indywidualne spotkania ze specjalistami z uczniami, u których zidentyfikowano problem przyjmowania środków psychoaktywnych.

 

 

Rodzice, uczniowie

3) przekazanie informacji uczniom, rodzicom, nauczycielom na temat konsekwencji prawnych związanych z zażywaniem środków oraz o odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz nt. obowiązujących nauczycieli procedurach postępowania oraz metodach współpracy szkoły z Policja w sytuacjach zagrożenia narkomanią; – zapoznanie rodziców i uczniów ze „ Strategiami działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem i demoralizacją”,

– organizacja spotkań dla uczniów ze specjalistą ds. nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Pile nt. Konsekwencji prawnych zachowań ryzykownych,

– uczestnictwo nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i pracy z uczniami problemowymi,

Rodzice, uczniowie, nauczyciele
4. Działalność profilaktyczna 1) realizowanie wśród uczniów i rodziców dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych programów zalecanych  w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego – wybór programu zgodne z zapotrzebowaniem szkoły,

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie, rodzice
2) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych – przeprowadzanie lekcji wychowawczych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia podczas lekcji wychowawczych, w.d.ż.w.r.,

– realizacja programu „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”,

– udział w ogólnopolskiej  kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,

–  pogadanki i lekcje wychowawcze nt. zjawiska cyberprzemocy,

– wykorzystanie materiałów edukacyjnych takich jak: „Uzależnienia i zagrożenia  XXI w.”, „Profilaktyka zdrowia i bezpieczeństwa – przemoc i cyberprzemoc; środki psychoaktywne”,

– współpraca z GKRPA  – udział w spektaklach i warsztatach profilaktycznych ,

– współpraca z policją,  kuratorami sądowymi uczniów oraz z sądem rodzinnym i nieletnich w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,

– indywidualne spotkania z rodzicami uczniów zagrożonych uzależnieniem lub demoralizacją,

– organizacja różnego rodzaju konkursów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia

– wykorzystanie metody kontraktu,

-informowanie uczniów o ryzyku związanym z zażywaniem środków psychoaktywnych,

– określenie jasno sprecyzowanych zasad obowiązujących w szkole, zapoznanie z nimi uczniów – regulaminy szkolne,

– zapoznanie uczniów z procedurami stosowanymi przez szkołę w sytuacjach problemowych (palenie papierosów, sięganie po środki psychoaktywne, itp.),

– natychmiastowa reakcja nauczycieli w sytuacjach podejrzenia  lub zażycia środków psychoaktywnych, zgodnie z przyjętymi procedurami,

– współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę np. policja, sąd, kuratorzy sądowi,

 

Uczniowie
3) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby uczniów (podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności  i satysfakcji)

 

 

 

 

 

 

 

 

– organizacja różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów (humanistyczne, przyrodnicze, sportowe, itp.),

– organizacja wycieczek, wyjazdów do kina, na basen, lodowisko, itp.,

– przygotowywanie uczniów do różnego rodzaju występów artystycznych lub innych dla społeczności lokalnej,

– zapewnienie wsparcia uczniom, którzy nie mogą brać udziału w bardziej atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych ze względu na stan finansowy rodziny – pozyskiwanie funduszy z innych źródeł

 

Uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów  zachowań

ryzykownych

 

– wdrożenie i opanowanie programów i procedur przez Radę Pedagogiczną,

– doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej poprzez stosowanie wewnętrznych procedur, wspólpracę z dyrekcją i pedagogiem, wsparcie instytucji zewnętrznych,

 

Nauczyciele
    5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków i substancji o których mowa we wstępie do dokumentu – wprowadzenie w razie potrzeby do indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego elementów terapii wychodzenia z uzależnień,

– angażowanie uczniów w zajęcia pozalekcyjne  –zarówno sportowe jak i kulturalne – wskazywanie uczniom możliwości rozwoju ich pasji bądź wsparcie w ich odnajdywaniu.

– angażowanie rodziców / opiekunów prawnych uczniów w profilaktykę

antynarkotykową – spotkania rodziców / opiekunów prawnych z psychologiem szkolnym, na których przedstawione zostają

zagrożenia związane ze stosowaniem środków psychoaktywnych oraz metody walki z uzależnieniem, spotkania rodziców /  opiekunów prawnych z ekspertami z lokalnej instytucji ds. przeciwdziałania

narkomanii i uzależnieniom, wskazanie lub udostępnienie rodzicom / opiekunom prawnym literatury, zwiększającej ich kwalifikacje

radzenia sobie z zaistniałym problemem.

Uczniowie, rodzice

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments off