Szkolny Program Wychowawczy Publicznego Gimnazjum

Szkolny

Program Wychowawczy

Publicznego Gimnazjum im. S. Staszica

w Miasteczku Krajeńskim

                                                

 

 

 

     „ Głównym przeznaczeniem człowieka tej ziemi jest, aby dobrze czynił ludziom, aby swoimi czynami całego życia starał się ulepszać los swoich bliźnich, by dobroczynne jego za życia czynów skutki uszczęśliwiały jeszcze pokolenia następne”.

                                                                   Stanisław Staszic

 

 

 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby coraz bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, aby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich”.

 

                                                                 Jan Paweł II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej

z dnia 13 września 2016r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawy prawne programu wychowawczego

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami,
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 458 z późn. zm.) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 lutego 2007 (Dz. U. Nr 35, poz. 222) zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów przedszkola oraz publicznych szkół,
 4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii z późniejszymi zmianami,
 5. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich z późniejszymi zmianami,
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r. , poz. 532).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty dizłalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomani (Dz.U. 2015 poz. 1249),
 8. Statut Szkoły,
 9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 1. Założenia i cele wychowawcze

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie posiadają największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci. Szkoła wspiera ten proces, wspomagając rodzinę w procesie wychowawczym.
 2. Szkoła pomaga uczniom w rozwijaniu osobowości, uwzględniając ich indywidualne cechy; wskazuje na rzetelną pracę i uczciwość jako wartości prowadzące do realizacji wymarzonych celów życiowych.
 3. Nasza szkoła kształtuje twórcze, samodzielne i odpowiedzialne postawy młodzieży oparte na prawdzie, dobru i pięknie. Kładzie nacisk na budzenie wrażliwości moralnej.
 4. Szkoła kształtuje postawy wśród uczniów oparte na wolności podejmowania samodzielnych, odpowiedzialnych decyzji oraz uwzględniające prawo do popełniania błędów i ponoszenia ich konsekwencji.
 5. Szkoła kształtuje w uczniach szacunek dla wspólnego dobra, rodziny, społeczności lokalnej i państwowej. Dba o szkolne tradycje.
 6. Społeczność szkolna zwraca szczególną uwagę na zdrowy styl życia.

 

 

 

 

 1. Zadania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

 

Naszych uczniów będziemy wspierać i motywować do samorozwoju i samodoskonalenia:

 1. w obszarze dydaktycznym poprzez:

– organizowanie zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych,

– wykorzystywanie różnych form i metod pracy, z zwłaszcza aktywizujących,

– przydzielanie zadań zachęcających do korzystania z różnych źródeł wiedzy,

– wskazywanie sposobów dochodzenia do źródeł wiedzy  i korzystania z nich,

– dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,

– uświadamianie konieczności ciągłego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności dla zaistnienia i utrzymania się na rynku pracy,

– angażowanie do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i pomoc w przygotowaniach,

– organizowanie wycieczek dydaktycznych,

– motywowanie wysiłku uczniów poprzez atrakcyjność zadań, sprawiedliwą i rzetelną ocenę ich osiągnięć;

 

 

 1. w obszarze wychowawczym i opiekuńczym poprzez:

– powierzanie zadań o różnym stopniu odpowiedzialności i konsekwentne ocenianie wykonania tych zadań,

– osobisty przykład realizowania przyjętych wartości i  norm moralnych, tolerancji w stosunku do innych, pracy nad sobą,

– poruszanie problemów trudnych i zachęcanie uczniów do znajdowania ich konstruktywnych rozwiązań,

– zachęcanie do samooceny, kształtowanie obiektywnego spojrzenia na siebie,

– korzystanie z programów profilaktycznych zapobiegających agresji, nikotynizmowi, alkoholizmowi i  narkomanii,

– wspieranie i jednoczesne korzystanie z pomocy rodziców naszych uczniów przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

– umożliwienie i zachęcanie uczniów do działań w samorządzie szkolnym,

– mobilizowanie uczniów do uczestnictwa w życiu szkoły oraz społeczności lokalnej, poznawania tradycji i obyczajów regionalnych i narodowych,

– organizowanie różnorodnych form aktywności sportowej, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,

– motywowanie uczniów poprzez system nagradzania i karania.

 

 

 • Sylwetka absolwenta Gimnazjum

Zmierzamy do wychowania człowieka:

 • dążącego do poznawania własnych uzdolnień, możliwości i osobistej wartości,
 • potrafiącego wziąć odpowiedzialność za własne czyny, a także popełniane błędy,
 • samodoskonalącego się, pracującego nad własnym rozwojem intelektualnym, emocjonalnym i fizycznym,
 • kierującego się w życiu normami i wartościami aprobowanymi społecznie,
 • umiejącego komunikować się z innymi, prezentować własne zdanie i poglądy, twórczo rozwiązującego problemy i konflikty,
 • aktywnego w życiu społeczności lokalnej i współdziałającego z innymi dla dobra grupy,
 • szanującego i pielęgnującego tradycje rodzinne i środowiska lokalnego,
 • umiejącego korzystać z różnych źródeł informacji,
 • świadomie i racjonalnie korzystającego z zasobów środowiska przyrodniczego, działającego na rzecz ochrony środowiska,
 • szanującego każdego człowieka i każde istnienie.

 

 

 1. Powinności wychowawcy:

 

 1. planuje pracę wychowawczą na rok szkolny i cykl kształcenia,
 2. inspiruje i wspomaga działania uczniów, kształtuje umiejętności współdziałania w grupie,
 3. zna swoich wychowanków, ich środowisko rodzinne,
 4. diagnozuje problemy wychowawcze i podejmuje działania zmierzające do ich rozwiązania,
 5. współpracuje z pedagogiem szkolnym w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nawiązuje kontakt z rodzicami i włącza ich do realizacji programu szkoły, stwarza możliwości współpracy ze szkołą,
 6. dba o właściwą atmosferę klasy, kierując się zasadą obiektywizmu,
 7. współpracuje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
 8. zna sukcesy i porażki swoich uczniów,
 9. dostrzega, nagradza i motywuje swoich uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności potrzebnych w dalszych etapach kształcenia i w życiu codziennym,
 10. prowadzi edukację uczniów i rodziców w zakresie znajomości obowiązujących regulaminów, statutu i programów szkoły.

 

 1. Powinności ucznia:
 2. szanuje mienie szkoły i dba o jej dobre imię,
 3. szanuje innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,
 4. systematycznie, punktualnie i aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i  życiu szkoły,
 5. wypełnia polecenia i zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 6. dba o porządek w klasie i na terenie szkoły,
 7. dostosowuje się do statutu szkoły rozporządzeń, regulaminów,
 8. aktywnie uczestniczy w życiu szkoły,
 9. w miarę swoich możliwości uczestniczy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, sportowych i innych,
 10. godnie reprezentuje swoją szkołę na zewnątrz,
 11. przestrzega zasad współżycia społecznego.

 

 

 1. Współpraca z rodzicami

 

 1. Rodzice i szkoła aktywnie współpracują w zakresie wychowania i opieki dzieci i młodzieży.
 2. Rodzice współdecydują w sprawach wychowania i profilaktyki w szkole, aktywnie uczestniczą w programowaniu pracy szkoły i projektowaniu jej rozwoju.
 3. Reprezentacją Rodziców w szkole jest Rada Rodziców działająca na podstawie odrębnego regulaminu.
 4. Rodzice mają możliwość kontaktowania się z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem i dyrekcją w celu omówienia aktualnej sytuacji szkolnej swojego dziecka.
 5. Rodzice mogą aktywnie uczestniczyć we wszystkich formach życia kulturalnego klasy i szkoły.
 6. Rodzice są informowani przez nauczycieli o wymaganiach edukacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej oceny niż przewidywana, możliwościach uczestniczenia w zajęciach dodatkowych i innych.
 7. Rodzice mają obowiązek systematycznego posyłania dziecka do szkoły oraz usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole.

 

 • Zwyczaje i obyczaje Gimnazjum

 

Nauczanie i wychowanie uczniów odbywa się w całym cyklu kształcenia w różnych obszarach:

– patriotycznym,

– obywatelskim,

– społecznym,

– kulturalnym,

– prozdrowotnym,

– ekologicznym,

– czytelniczo-medialnym.

Niezbędne w realizacji powyższych obszarów są różnego typu uroczystości i imprezy o zasięgu szkolnym i regionalnym. Należą do nich:

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego wraz z apelem w związku z rocznicą wybuchu II Wojny Światowej;
 2. Sprzątanie Świata;
 3. Wybory do samorządu szkolnego;
 4. Dzień Edukacji Narodowej;
 5. Dzień Patrona Szkoły;
 6. Uroczystość z okazji Święta Niepodległości;
 7. Dzień Drzewa;
 8. Dzień Języków Obcych;
 9. Dzień Czystego Powietrza;
 10. Światowy Dzień Rzucania Palenia;
 11. Jasełka szkolne i wigilie klasowe;;
 12. Konkurs kolęd;
 13. Dzień Ziemi;
 14. Wieczór poezji;
 15. Święto Konstytucji 3 Maja;
 16. Dzień Dobrych Uczynków;
 17. Dzień Dziecka;
 18. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

 

 • Formy realizacji programu:

 

 1. wykorzystywanie aktywizujących metod pracy na lekcjach,
 2. organizowanie szkolnych konkursów przedmiotowych, udział w pozaszkolnych konkursach i  olimpiadach,
 3. prowadzenie indywidualnej pracy z uczniem uzdolnionym i mającym trudności w nauce,
 4. stymulowanie aktywności poprzez prezentację osiągnięć uczniów,
 5. organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych,
 6. organizowanie uroczystości szkolnych,
 7. podtrzymywanie szkolnych i klasowych tradycji,
 8. wspieranie inicjatyw samorządu szkolnego,
 9. wprowadzanie wychowania patriotycznego i regionalnego na lekcjach różnych przedmiotów, lekcjach wychowawczych oraz zajęciach pozalekcyjnych,
 10. podkreślenie roli rodziny w życiu człowieka,
 11. poradnictwo indywidualne dla młodzieży i rodziców prowadzone przez pedagoga szkolnego,
 12. organizowanie przez pedagoga i wychowawców zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki,
 13. propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie różnego typu  akcji szkolnych, pikników, festynów,
 14. organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów do kina, teatru, muzeum i innych ciekawych miejsc,
 15. podejmowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa              w szkole np. poprzez dyżury nauczyciel, monitoring,
 16. współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi, sądem, Gminnym Domem Kultury w zakresie działań na rzecz szkoły i uczniów.

 

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Szkolny program wychowawczy jest zgodny z programem profilaktycznym szkoły.
 2. Program wychowawczy będzie poddawany ewaluacji i modyfikowany w zależności od występujących problemów i oczekiwań rodziców, uczniów, nauczycieli.
Print Friendly, PDF & Email

Comments off