Statut Zespołu Szkół

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIASTECZKU KRAJEŃSKI

 

Rozdział I  –  Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Zespół  Szkół w Miasteczku Krajeńskim, zwany w  dalszej  części  statutu  „Zespołem Szkół” jest szkołą publiczną.

2. W skład Zespołu Szkół wchodzą szkoły:

1) Publiczne Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Miasteczku Krajeńskim, zwane dalej Publicznym Gimnazjum;

2) Szkoła Podstawowa im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim, zwana dalej Szkołą Podstawową.

3. Zespół  Szkół mieści się  w  budynkach: w Miasteczku Krajeńskim  przy  ul. Szkolnej 1 i  przy Placu Wolności 4 oraz w miejscowości Grabionna 4.

§ 2. 1. Nazwę dla Zespołu Szkół ustala się w brzmieniu: „Zespół  Szkół w Miasteczku Krajeńskim”.

2. Na pieczątkach, stemplach i pieczęciach używa się nazw w pełnym brzmieniu według wzorów:

1)   Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim;

2) Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim, Publiczne Gimnazjum im. Stanisława Staszica;

3) Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim, Szkoła Podstawowa im. kmdra Bolesława Romanowskiego.

§ 3. Zespół Szkół nie posiada imienia, a ewentualnego  nadania może dokonać organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§ 4. 1. Organem prowadzącym Zespół Szkół jest gmina Miasteczko Krajeńskie.

2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

3. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej wynosi sześć lat, a w gimnazjum trzy lata, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn.zm.).

Rozdział II – Cele i zadania Zespołu Szkół

§ 5. Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej  podstawie, a w szczególności:

 • 1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętność do uzyskania świadectw ukończenia:
 • a) szkoły podstawowej,
 • b) gimnazjum;
 • 2) umożliwia uczniom poznanie wymaganych pojęć i zdobycie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
 • 3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celu i zasad, stosownie do warunków zespołu i wieku ucznia poprzez:
 • a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
 • b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowania uczniów,
 • c) realizowanie Programu wychowawczego w każdej ze szkół zespołu;
 • 4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
 • a) organizowanie zajęć świetlicowych,
 • b) umożliwienie spożywania posiłków,
 • c) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dodatkowo dla niektórych grup uczniów w celu wyrównania wiedzy,
 • d) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
 • e) prowadzenie nauczania indywidualnego w domu rodzinnym dziecka.

Zajęcia, o których mowa wyżej prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz w miarę posiadanych środków finansowych;

 • 5) utrzymuje prozdrowotne warunki życia, pracy ucznia i nauczyciela;
 • 6) wychowanie uczniów w duchu pełnej tolerancji światopoglądowej oraz zasad humanistycznych idei demokracji, wolności, równości i sprawiedliwości społecznej.

§ 6. Cele i zadania określone w § 5 Zespół Szkół realizuje poprzez:

 • 1) umożliwienie podtrzymywania w uczniach poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, prowadząc:
 • a) naukę w języku ojczystym,
 • b) naukę religii lub etyki;
 • 2) zapewnienie uczniom wiedzy na odpowiednim poziomie poprzez:
 • a) nowatorstwo pedagogiczne,
 • b) indywidualne programy nauczania dla uczniów wybitnie zdolnych,
 • c) zajęcia i stałe kontakty z pracownikami szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz innymi placówkami naukowo-badawczymi,
 • d) organizowanie nauczania zindywidualizowanego w oparciu o diagnozę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • e) umożliwianie rozwoju zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
 • 3) zapewnienie możliwości optymalnych warunków umożliwiających rozwój fizyczny i zdrowotny poprzez korzystanie z obiektów sportowych;
 • 4) kształtowanie właściwej i patriotycznej postawy uczniów, poszanowania wartości moralnych, kultury powszechnej i narodowej oraz przekonań religijnych;
 • 5) przygotowanie uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich, poszanowania osobowości własnej i innych, a w związku z tym do świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego spełnienia zadań w życiu osobistym;
 • 6) szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:
 • a) uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruch, słuchu i wzroku poprzez:

– kierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

– utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dziecka,

– preferowanie form i metod pracy dających dzieciom szansę uzyskania osobistej satysfakcji,

– kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i współdziałania, wytwarzania atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród więzów koleżeństwa i przyjaźni,

 • b) uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym doraźna pomoc materialna poprzez:

– udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych,

– organizowanie w miarę możliwości szkoły niezbędnej opieki i pomocy materialnej dla uczniów przy współudziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

– przyznawanie i wypłacanie stypendiów i zasiłków losowych w formie pieniężnej i rzeczowej w miarę możliwości szkoły i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

§ 7. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania stanowiącym integralną część niniejszego statutu, załącznik nr 1.

Rozdział III – Organy Zespołu Szkół

§ 8. 1. Organami Zespołu Szkół są:

 1) dyrektor Zespołu Szkół;

 2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół;

 3) Rada Rodziców;

 4) Samorząd Uczniowski.

2. Dyrektor Zespołu Szkół:

 • 1) kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą;
 • 2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców;
 • 3) przewodniczy Radzie Pedagogicznej;
 • 4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są one zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący;
 • 5) powierza i odwołuje ze stanowiska wicedyrektora oraz inne osoby pełniące funkcje kierownicze po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej;
 • 6) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • 7) przyznaje nagrody, premie oraz wymierza kary wszystkim pracownikom, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • 8) dysponuje środkami ustalonymi w planie finansowym Zespołu Szkół, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu;
 • 9) opracowuje arkusz organizacyjny;
 • 10)dba o powierzone szkole mienie;
 • 11)sporządza zakres czynności, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany;
 • 12)wydaje polecenia służbowe wszystkim pracownikom Zespołu;
 • 13)dokonuje oceny pracy nauczycieli i awansu zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • 14)realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy Karta Nauczyciela;
 • 15)kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego;
 • 16)reprezentuje Zespół na zewnątrz;
 • 17)współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
 • 18)rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami;
 • 19)przestrzega postanowień statutu w sprawie nagród;
 • 20)podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;
 • 21)nadzoruje i dba o właściwe dysponowanie środkami finansowymi ZFŚS;
 • 22)decyduje o wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, zgodnie z odrębnym regulaminem;
 • 23)prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół:

 • 1) Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół, bez względu na wymiar czasu pracy;
 • 2) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu Szkół;
 • 3) w posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział zaproszeni goście, mają oni głos doradczy;
 • 4) posiedzenia plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady;
 • 5) przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady;
 • 6) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane, regulamin Rady musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym statutem;
 • 7) uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków;
 • 8) członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 • 9) do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • a) zatwierdzanie planów pracy Zespołu,
 • b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole,
 • d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu,
 • e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
 • 10)Rada Pedagogiczna Zespołu ma prawo do opiniowania, w szczególności:
 • a) arkusza organizacyjnego Zespołu,
 • b) tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • c) projektu planu finansowego Zespołu,
 • d) wniosków dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • e) propozycji dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • 11) Rada Pedagogiczna ustala w drodze uchwały Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników. Zestawy te dyrektor Zespołu podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca danego roku szkolnego;
 • 12) dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał Rady pedagogicznej niezgodnych z prawem. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę uchyla uchwałę, w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne;
 • 13) Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora lub do dyrektora Zespołu Szkół o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w szkole;
 • 14)Rada Pedagogiczna wybiera swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na dyrektora Zespołu według zasad podanych w regulaminie Rady;
 • 15) Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala Szkolny System Oceniania, Program Wychowawczy oraz Program Profilaktyki. Dokumenty te stanowią integralną część statutu.

4. Rada Rodziców:

 • 1) w Zespole działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców uczniów poszczególnych klas;
 • 2) Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o regulamin opracowany przez jej członków i zatwierdzony przez zebranie ogólne, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu;
 • 3) Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Zespół Szkół, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu;
 • 4) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu;
 • 5) działa na rzecz stałej poprawy bazy;
 • 6) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku;
 • 7) współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego Zespołu;
 • 8) deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu;
 • 9) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki;
 • 10)opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Zespołu;
 • 11)opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu;
 • 12)w celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin;
 • 13)szczegółowe zasady oraz tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin, który ustala miedzy innymi:
 • a) kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców,
 • b) organa Rady Rodziców, sposób ich wyłaniania i zakres ich kompetencji,
 • c) tryb podejmowania uchwał,
 • d) zasady wydawania środków funduszy.

5. Samorząd Uczniowski:

 • 1) w Zespole Szkół funkcjonuje Samorząd Uczniowski, składający się z sekcji działających na danym etapie kształcenia (szkoła podstawowa, gimnazjum) tworzony przez wszystkich uczniów Zespołu Szkół;
 • 2) organy Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Zespołu. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin przyjęty przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym;
 • 3) regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu Szkół;
 • 4) Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu Szkół, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, tj.:
 • a) prawa zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i wymaganiami edukacyjnymi,
 • b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • c) prawa do organizowania i redagowania gazetki szkolnej,
 • d) prawa do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół i dyrekcją,
 • e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół,
 • f) prawo do rozwijania demokratycznych form współżycia uczniów i wzajemnego wspierania, przyjmowania współodpowiedzialności za siebie i innych,
 • g) prawa do kształtowania umiejętności zespołowego współdziałania, stwarzania warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów;
 • 5) w razie konfliktu pomiędzy Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, w przypadku gdy spraw tych nie można rozwiązać w oparciu o istniejące regulaminy działania tych organów, organem rozstrzygającym jest Dyrektor Zespołu Szkół.

§ 9. 1. W Zespole Szkół, który liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora, który podczas nieobecności dyrektora Zespołu Szkół przejmuje jego obowiązki.

2. Zakres kompetencji dla wicedyrektora ustala dyrektor Zespołu Szkół.

§ 10. 1. W Zespole Szkół mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktyczno- wychowawczej zespołu szkół.

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust. 1 wyraża dyrektor Zespołu Szkół po uprzednim pisemnym uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

§ 11. 1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2. Rodzice mają w szczególności prawo do:

 • 1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i w szkole;
 • 2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
 • 3) uzyskiwania informacji i porad w zakresie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
 • 4) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
 • 5) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Zespołu Szkół.

3. Spotkania wychowawców klas z rodzicami odbywają się według ustalonego corocznie przez dyrektora Zespołu Szkół harmonogramu. Harmonogram powinien uwzględniać jedno spotkanie śródokresowe w każdym półroczu oraz jedno spotkanie poświęcone wynikom klasyfikacji po pierwszym półroczu. W roku szkolnym powinno odbyć się co najmniej jedno spotkanie dyrektora Zespołu Szkół z ogółem rodziców.

 • 4. Dyrektor Zespołu Szkół ustala w każdym roku szkolnym ramową tematykę spotkań z rodzicami z uwzględnieniem wymogów wynikających z praw rodziców określonych w ust. 2, a także potrzeb środowiskowych.

§ 12. Zasady rozwiązywania konfliktów:

 • 1) dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały Rady i organu prowadzącego;
 • 2) wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący;
 • 3) rozstrzyga sprawy sporne członków Rady, jeżeli w regulaminie Rady Pedagogicznej je pominięto;
 • 4) reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet;
 • 5) bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami Zespołu Szkół, tj. Radą Rodziców;
 • 6) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
 • 7) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielami a rodzicami;
 • 8) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie Zespołu Szkół. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu;
 • 9) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Zespołu Szkół i nie służy rozwojowi jej wychowanków;
 • 10)w przypadku, gdy uchwała Rady Pedagogicznej jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie Rady, uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W przypadku braku uzgodnienia, dyrektor Zespołu Szkół przekazuje spór do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu;
 • 11)w sprawach spornych dotyczących uczniów ustala się co następuje:
 • a) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego samorządu klasowego lub rzecznika praw ucznia,
 • b) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem – opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie,
 • c) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

Rozdział IV – Organizacja Zespołu Szkół

      § 13. Zasady rekrutacji uczniów

 • 1. Przyjmowanie uczniów do Zespołu odbywa się w oparci o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 97, poz. 1054 z późniejszymi zmianami).
 • 2. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmuje się:
 • 1) z urzędu – wszystkich siedmiolatków, zamieszkujących w obwodzie szkoły, określonym przez Radę Gminy Miasteczko Krajeńskie;
 • 2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) siedmiolatków i uczniów objętych pierwszym i drugim etapem kształcenia, zamieszkałych poza obwodem szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
 • 3) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) sześciolatków, którzy osiągnęli dojrzałość szkolną (wymagana opinia psychologa, pedagoga) o realizacji obowiązku szkolnego o rok wcześniej.
 • 3. Zapisy do szkoły podstawowej rozpoczynają się w maju i trwają do zakończenia zajęć dydaktycznych w szkole. Rodzice wypełniają kartę zgłoszenia dziecka do szkoły i dostarczają w podanym terminie do sekretariatu szkoły. Lista przyjętych znajduje się na tablicy ogłoszeń.
 • 4. Do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum przyjmuje się:
 • 1) z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły, określonym przez Radę Gminy Miasteczko Krajeńskie;
 • 2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum, listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez dyrektora uwzględniając oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Ustalone kryteria podaje dyrektor w terminie do końca roku szkolnego poprzedzającego nabór do gimnazjum. Do końca czerwca uczniowie spoza obwodu otrzymują informację o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu podania.

 • 5. Zapisy do Publicznego Gimnazjum rozpoczynają się w maju i trwają do 25 czerwca.

Podania należy składać w sekretariacie, dołączając niezbędne dokumenty:

 • 1) potwierdzona kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • 2) wyniki uzyskane na sprawdzianie.
 • 6. W Zespole w razie potrzeby mogą być zorganizowane oddziały integracyjne według zasad określonych odrębnymi przepisami.

§ 14. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 15. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu Szkół opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

§ 16. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 30. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z Zestawów Programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza niż 24.

3. Podział uczniów na grupy zależy od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.

4. Zespół szkół jest szkołą koedukacyjną.

§ 17. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Zespołu Szkół na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego,  z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy.

§ 18. 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach 1-3 szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 1.

§ 19. 1. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych oraz możliwości zespołu szkół.

2. Oddział należy dzielić na grupy w nauczaniu:

 • 1) języków obcych (jeżeli liczba uczniów w oddziale wynosi więcej niż 24);
 • 2) wychowania fizycznego (grupa nie może liczyć więcej niż 26 uczniów i mniej niż 12 uczniów);
 • 3) elementów informatyki (jeżeli liczba uczniów w oddziale wynosi więcej niż 24).

§ 20. Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem  klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

§ 21. 1. Uczniów nie rokujących ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, po pierwszym roku nauki można kierować do klas przysposabiających do pracy zawodowej w innej szkole.

2. Dyrektor kieruje ucznia do klasy, o której mowa w ust.1 na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając wyniki sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską, opinię  poradni psychologiczno-pedagogicznej, zgodę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

§ 22. 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Zespołu Szkół, przygotowania uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzacji wiedzy pedagogicznej oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele  i inni pracownicy Zespołu Szkół. Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin wewnętrzny biblioteki przyjęty przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół.

3. Biblioteka udostępnia swe zbiory: prezentacyjnie (na miejscu) indywidualnie poza biblioteką.

4. Czas udostępniania powinien być dostosowany do planu zajęć szkolnych i obejmuje 2/3 czasu pracy jednego etatowego bibliotekarza (30 godzin).

5. Biblioteka zobowiązana jest do rozliczania czytelników przetrzymujących wypożyczone materiały zgodnie z postanowieniami regulaminu wewnętrznego biblioteki, o którym mowa w  § 22 ust. 2. Zakres odpowiedzialności czytelnika za zniszczone lub zagubione materiały określa regulamin wewnętrzny biblioteki.

6. Biblioteka gromadzi zbiory zgodnie z profilami programowymi i potrzebami Zespoły Szkół, ewidencjonuje je, opracowuje zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

7. Dbając o aktualność posiadanych zbiorów biblioteka przeprowadza w porozumieniu z nauczycielami specjalistami selekcję zbiorów pod względem przydatności oraz stopnia zużycia.

8. Warsztat informacyjny biblioteki stanowią:

 • 1) księgozbiór podręczny obejmujący podstawowe informacje i kompendia z różnych dziedzin wiedzy;
 • 2) katalogi: alfabetyczny i rzeczowy;
 • 3) internetowe centrum multimedialne.

9. Biblioteka współpracuje z nauczycielami w zakresie:

 • 1) rozwijania potrzeb czytelnictwa i informacji związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów;
 • 2) kształtowaniu kultury czytelnictwa uczniów;
 • 3) pomocy nauczycielom w doskonaleniu zawodowym, dokształcaniu pracy twórczej.

§ 23. 1. Dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół prowadzona jest świetlica.

2. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

3. Zajęcia prowadzone są w grupach do 25 osób. Wychowawcy zapewniają bezpieczeństwo, prowadzą zajęcia tematyczne zgodnie z uzdolnieniami i zainteresowaniami uczniów.

4. Do zadań świetlicy należy:

 • 1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej;
 • 2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • 3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć;
 • 4) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;
 • 5) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami.

5. W Zespole Szkół może funkcjonować świetlica socjoterapeutyczna – po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

6. Czas pacy świetlicy powinien być dostosowany do potrzeb uczniów dojeżdżających do szkoły, wynikający z rozkładu jazdy autobusu dowożącego dzieci. Godziny pracy świetlicy ustala corocznie dyrektor Zespołu Szkół.

§ 24. Dla realizacji celów statutowych Zespół Szkół  posiada następującą bazę:

 • 1) 13 sal dydaktycznych, w tym pracownie komputerowe;
 • 2) sala gimnastyczna wraz z zapleczem;
 • 3) pomieszczenia biblioteczne;
 • 4) gabinet dyrektora;
 • 5) gabinet wicedyrektora;
 • 6) sekretariat;
 • 7) księgowość;
 • 8) pomieszczenie świetlicy;
 • 9) archiwum;
 • 10)gabinet pedagoga;
 • 11)inne pomieszczenia zapewniające prawidłowe funkcjonowanie zespołu.

 

Rozdział V – Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół

§ 25. 1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli i pracowników administracyjnych i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.

3. Z Zespołem Szkół współpracuje pielęgniarka, która troszczy się o zdrowie i rozwój fizyczny uczniów, współdziała w tym zakresie z dyrektorem Zespołu Szkół, wychowawcami, rodzicami uczniów i innymi pracownikami szkoły. Może uczestniczyć w zebraniach Rady Pedagogicznej.

4. Szczegółowy zakres czynności dla pracowników sporządza dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

§ 26. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.  Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

 • 1) zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
 • 2) przestrzeganie zapisów statutowych;
 • 3) uczestniczenie w szkoleniach BHP organizowanych przez zakład pracy;

4) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, załącznik nr 2   „Regulamin pełnienia dyżurów międzylekcyjnych przez nauczycieli”,

5) przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;

6) dbałość o prawidłowość językową uczniów i własną;

7) stosowanie zasad oceniania, zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami;

8) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych;

9) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;

10) wzbogacanie warsztatów pracy i dbałość o powierzone pomoce i sprzęt;

11)aktywne uczestniczenie w szkoleniach, posiedzeniach rady pedagogicznej;

12)stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania;

13) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia, poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych;

14) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc pedagogiczno – psychologiczną, zdrowotną i inną;

15) zapewnienie ciągłości procesu wychowawczo – dydaktycznego poprzez stałą współpracę z domem rodzinnym dziecka, w tym rzetelnie informować rodziców, opiekunów o rozwoju dziecka z zachowaniem zasad bezstronności, obiektywizmu w stosunku do dziecka i rodziców;

16) przedkładanie Dyrekcji Zespołu Szkół dokumentacji do 30 września każdego roku szkolnego, do której należy: plan dydaktyczny (wynikowy – wymagania edukacyjne), plan nauczania (rozkład materiału nauczania), plan pracy wychowawczej klasy.

3. Obowiązki nauczycieli w sprawach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę są następujące:

Nauczyciel:

 • 1) systematycznie kontroluje miejsca gdzie prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenia usuwa w miarę możliwości samodzielnie albo niezwłocznie zgłasza dyrektorowi;
 • 2) kontroluje obecność uczniów na lekcjach oraz reaguje na nagłe „zniknięcie” ucznia ze szkoły;
 • 3) w pracowniach przedmiotowych o zwiększonym ryzyku wypadku nauczyciel musi zadbać o:
 • a) zabezpieczenie maszyn i urządzeń,
 • b) uniemożliwienie dostępu do substancji trujących,
 • c) kontrolowania czy sprzęt przeciwpożarowy jest na właściwym miejscu,
 • d) opracowanie regulaminu pracowni i obowiązujących w niej zasad bezpieczeństwa oraz każdorazowo, na początku roku szkolnego zapoznania z nim uczniów;
 • 4) w sali gimnastycznej i na boiskach szkolnych nauczyciel:
 • a) sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć,
 • b) dba o dobra organizację i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów,
 • c) asekuruje ucznia podczas wykonywania ćwiczeń,
 • d) nie może wydawać uczniom (bez zapewnienia opieki) kuli, oszczepu, dysku, ciężarów oraz sprzętu do skoku wzwyż.
 • 4. Obowiązki nauczyciela w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek są następujące:
 • 1) jeden opiekun na 30 uczniów przy wyjściu z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo – przyrodnicze;
 • 2) jeden opiekun na 15 uczniów przy wyjściu z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły;
 • 3) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekraczać 15 osób;
 • 4) wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają (z wyjątkiem wycieczek w granicach miejscowości) zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka;
 • 5) podczas wycieczek do lasu opiekunowie muszą zwracać uwagę na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i możliwość zagubienia się;
 • 6) kąpiel dozwolona jest tylko w grupach do 15 osób i wyłącznie w kąpieliskach strzeżonych z ratownikiem;
 • 7) opiekun wycieczki jest zobowiązany do sprawdzenia liczbowego uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;
 • 8) kierownik wycieczki (biwaku) wydaje polecenia uczestnikom, w razie wypadku podejmuje decyzje, tak jak dyrektor Zespołu i odpowiada za nie.

5. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole oraz zadania nauczyciela dyżurnego ustala corocznie dyrektor Zespołu w drodze zarządzenia.

§ 27. 1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloku przedmiotów lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, którymi kierują liderzy.

2. Lider zostaje powołany przez dyrektora na wniosek członków zespołu.

3. Do zadań zespołu należy m.in.:

 • 1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji;
 • 2) wybór podręczników;
 • 3) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowania rozwoju ucznia;
 • 4) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania;
 • 5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • 6) stwarzanie warunków do dzielenia się doświadczeniami.

§ 28. 1. Dyrektor Zespołu Szkół powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres na danym etapie kształcenia.

3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy (oddziału) do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy, chyba że rada oddziałowa rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy, lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianie.

§ 29. 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 • 1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczności;
 • 2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 • 3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

 • 1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
 • 2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
 • a) różne formy życia zespołowego, rozwijając jednostki integrujące zespół uczniowski,
 • b) ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
 • 3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale) uzgadniając z nim i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka;
 • 4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
 • a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
 • b) współdziałania z rodzicami, udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
 • c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;
 • 5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

3. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne, sprawozdania z przebiegu pracy z klasą i jej efektów).

4. Procedury postępowania nauczycieli z uczniami w sytuacjach problemowych zawiera załącznik nr 3.

Rozdział VI – Uczniowie szkoły

§ 30. 1. Do Zespołu Szkół uczęszczają uczniowie w wieku od 7 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia. Dyrektor przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla Zespołu Szkół obwód. Warunkiem przyjęcia do gimnazjum jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2. Dyrektor może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwolą.

3. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno – pedagogicznej dyrektor może:

 • 1) zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego;
 • 2) odroczyć lub przyspieszyć realizację obowiązku szkolnego.

§ 31. 1. Uczeń ma prawo do:

 • 1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 • 2) jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • 3) organizacji życia szkolnego w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego;
 • 4) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:
 • a) trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden dziennie,
 • b) tygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji;
 • 5) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami pracy umysłowej;
 • 6) poszanowania swej godności;
 • 7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 • 8) swobody wyrażenia myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;
 • 9) korzystania z pomocy doraźnej;
 • 10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 • 11) nietykalności osobistej;
 • 12) bezpiecznych warunków pobytu w szkole;
 • 13) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;
 • 14) korzystania z pomocy stypendialnej, zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych;
 • 15) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

 • 1) brać udział w zajęciach edukacyjnych;
 • 2) przygotowywać się do zajęć edukacyjnych i właściwego zachowania się w ich trakcie;

3)usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach edukacyjnych zgodnie z „Wewnątrzszkolnym regulaminem usprawiedliwiania nieobecności oraz postępowania wobec ucznia uchylającego się od obowiązku szkolnego i spóźniającego się na zajęcia lekcyjne” – załącznik nr 4.

 • 3) dbać o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju, określonego odrębnymi przepisami w „Katalogu zasad zachowania oraz wyglądu i stroju ucznia”załącznik nr 5.
 • 4) dbać o dobro wspólne, ład i porządek w szkole;
 • 5) dbać o majątek i mienie szkolne;
 • 6) wystrzegać się szkodliwych nałogów;
 • 7) naprawiać wyrządzone szkody materialne na własny koszt;
 • 8) przestrzegać zasad kultury współżycia;
 • 9) dbać o honor i tradycję;
 • 10) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego;
 • 11) zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 12 pkt 11, w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania problemu;
 • 12) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i innym osobom;
 • 13) dostosować się do „Regulaminu spędzania przerw przez uczniów” – załącznik nr 6.

3. Za zniszczenie lub kradzież  mienia szkolnego, prywatnego odpowiadają finansowo rodzice (prawni opiekunowie) ucznia odpowiedzialnego za zdarzenie.

4. Na terenie szkoły wprowadza się zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń nagrywających i odtwarzających podczas trwania lekcji i przerw – załącznik nr 7.

5. Uczeń może otrzymywać nagrody i wyróżnienia za:

 • 1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;
 • 2) wzorową postawę;
 • 3) wybitne osiągnięcia;
 • 4) dzielność i odwagę.

6. Nagrodę przyznaje dyrektor Zespołu Szkół na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

7. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:

 • 1) pochwała wychowawcy wobec klasy;
 • 2) pochwała dyrektora wobec społeczności szkolnej;
 • 3) list pochwalny wychowawcy do rodziców;
 • 4) list pochwalny dyrektora do rodziców;
 • 5) nagrody rzeczowe, za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia, zgodnie z postanowieniem Rady Pedagogicznej;
 • 6) dyplom uznania.

8. Nagrody finansowe są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców i sponsorów.

9. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

10. Uczeń, który otrzymał śródroczną lub końcoworoczną ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania nie może reprezentować szkoły w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i innych ( w okresie jednego semestru).

10. Ustala się następujące rodzaje kar:

 • 1) upomnienie ucznia przez wychowawcę wobec klasy;
 • 2) upomnienie ucznia przez dyrektora;
 • 3) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia;
 • 4) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału (klasy) tej szkoły;
 • 5) zakaz udziału w imprezach, wycieczkach, zawodach sportowych,
 • 6) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz.

11. Od każdej  wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klasy lub rodziców do dyrektora w terminie dwóch dni.

12. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły, po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, do której uczeń ma być przeniesiony i po powiadomieniu organu nadzoru pedagogicznego.

13. Ucznia pełnoletniego  można skreślić z listy uczniów, gdy ten:

 • 1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi;
 • 2) dopuszcza się kradzieży;
 • 3) wchodzi w kolizję z prawem, demoralizuje innych uczniów;
 • 4) permanentnie narusza postanowienia Statutu Zespołu Szkół.

14. Szczegółowe zasady oceniania uczniów znajdują się w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania załącznik nr 1.

Rozdział VII – postanowienia końcowe

§ 32. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Regulaminy określające działalność organów Zespołu Szkół, jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

3. Zespół Szkół jest jednostką budżetową.

§ 33. 1. Zespół Szkół może posiadać dwa odrębne sztandary.

2. Godło i ceremoniał szkolny mogą być wspólne lub odrębne, zgodne z załącznikiem nr 8.

3. Rota ślubowania dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz dla   ich rodziców może być modyfikowana przez nauczycieli w zależności od potrzeb.

4.Dni Patrona obchodzone są co roku:

a) 25 września Szkoła Podstawowa

b) 6 listopada Publiczne Gimnazjum

5. Organ prowadzący zapewnia każdemu uczniowi klasy szóstej Szkoły Podstawowej możliwość zwiedzenia miejsca pracy patrona komandora Bolesława Romanowskiego tj. portu 3 Flotylli w Gdyni.

§ 34.1. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje  dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez Zespół Szkół gospodarki finansowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

§ 35. Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w statucie Zespołu Szkół jest Rada Pedagogiczna.

§ 36. Statut wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez RP Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim.

Print Friendly, PDF & Email

Comments off