Regulamin pełnienia dyżurów międzylekcyjnych przez nauczycieli

 Załącznik nr  2 do Statutu Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim 

 – Regulamin pełnienia dyżurów międzylekcyjnych przez nauczycieli

 

                Postanowienia ogólne:

 

1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.

2.  Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.

3.  Nadrzędnym celem dyżurów jest  zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu uczniom wypoczynku po odbytych zajęciach.

4.  Nauczyciel podczas dyżuru jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami dyżurującymi oraz innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów.

5.  Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora.

6.  Nauczyciel obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.

7.  Podczas pełnienia dyżuru nauczyciel ma obowiązek:

·     a) dbać o bezpieczeństwo dzieci,

·     b) zgłaszać rażące przejawy nieprzestrzegania dyscypliny wychowawcy danej klasy,

·     c) dopilnowania, aby uczniowie nie spędzali przerw na schodach i półpiętrach i zakamarkach, nie biegali w budynku szkoły,

·     d) stanowczo reagować na wszelkie przejawy agresji i zagrożeń bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły.

 

             Regulamin pełnienia dyżurów przez nauczycieli

1. Na przerwach: trzeciej, czwartej, piątej i szóstej, jeżeli nie pada lub temperatura jest wyższa niż -5ºC wszyscy uczniowie wychodzą na boisko wewnętrzne szkoły.

Uczniowie po lekcji wychowania fizycznego mogą pozostać w budynku szkolnym, np. na dolnym holu.

2. W czasie niepogody lub większego mrozu uczniowie pozostają w budynku szkoły, ale uczniowie uczący się w piwnicy przechodzą na parter.

3. Uczniowie gimnazjum korzystają z toalety na parterze i piętrze, a nie w piwnicy.

4. Nauczyciel mający dyżur na B2 ma obowiązek sprawdzenia co dzieje się za halą.

5. Nauczyciel pełniący dyżur na parterze ma obowiązek dopilnować, aby na placu przed budynkiem szkolnym nie było uczniów.

6. Nauczyciele kończący lekcje w klasach kierują uczniów na boisku, aby ułatwić pracę dyżurującemu nauczycielowi.

7. Nauczyciel dyżurujący w czasie śniadania pilnuje, aby na świetlicy były tylko osoby pijące herbatę lub jedzące obiad.

8.  Po wyjściu uczniów dyżurujący schodzą o poziom niżej, a dyżurny z piwnicy przechodzi na boisku przy drzwiach i nadzoruje uczniów będących w ich pobliżu. Po dzwonku nauczyciele dyżurujący przechodzą na poziomy, od których zaczynali dyżur.

 9. Zostają wprowadzone przeddzwonki. Nauczyciel po pierwszym dzwonku udaje się pod klasę.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments off