Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń nagrywających i odtwarzających na terenie szkoły

Załącznik nr  7 do Statutu Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim –

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń nagrywających i odtwarzających na terenie szkoły

1. Na terenie szkoły wprowadza się zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń nagrywających i odtwarzających podczas trwania zajęć lekcyjnych i przerw.

 2. Zaginięcie lub kradzież telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego uczeń powinien zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi.

 3. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonu komórkowego na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu”, tj. do sekretariatu szkoły. Aparat może odebrać jedynie rodzic/prawny opiekun ucznia

4. W sytuacji, gdy uczeń odmówi oddania telefonu lub innego urządzenia, incydent należy zgłosić dyrekcji szkoły.

Szkoła nie odpowiada za zaginięcie lub kradzież powyższych urządzeń.

Print Friendly, PDF & Email

Comments off