Punktowy system oceniania zachowania dla uczniów

Załącznik nr 1

do Statutu  Szkoły Podstawowej

w  Miasteczku Krajeńskim

 

Punktowy system oceniania zachowania dla uczniów Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi

w Miasteczku Krajeńskim

Zmiany wprowadzone uchwałą rady pedagogicznej z dnia 11 września 2018r.

 

  1. Cele punktowego oceniania zachowania:
  2. a) aktywizowanie uczniów do współdziałania w procesie wychowania,
  3. b) kształtowanie postaw społecznie akceptowanych,
  4. c) wdrażanie do samooceny,
  5. d) motywowanie do doskonalenia własnego postępowania przez uczniów.
  6. Zasady ogólne:

1) Punktowy system oceniania zachowania uczniów obowiązuje w klasach IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.

2) Uczeń na początku semestru otrzymuje 200 punktów. W ciągu półrocza zbiera punkty dodatnie i ujemne, które przed klasyfikacją są sumowanie i przekładane na ocenę zachowania przez wychowawcę.

3) Ocenę śródroczną ustala się w oparciu o liczbę punktów, które uczeń zdobył w trakcie I semestru, ocenę końcoworoczną ustala się na podstawie liczby punktów zdobytych w II semestrze.

4) Obowiązkiem każdego nauczyciela uczącego w danej klasie jest notowanie swoich uwag o zachowaniu uczniów podczas lekcji. Obowiązkiem wychowawcy jest notowanie uwag o zachowaniu swoich uczniów podczas przerw, imprez, uroczystości szkolnych, i innych zajęć.

5) Nauczyciel wpisuje uwagę słowną w dzienniku lekcyjnym lub zaznacza ją w Punktowym Systemie Oceniania Zachowania. Nie można wpisywać jednej uwagi dwukrotnie – w dzienniku lekcyjnym i PSOZ.

6) Wychowawca zobowiązany jest do poświęcenia w miesiącu 1 lekcji wychowawczej  na podsumowanie zachowania uczniów w danym miesiącu.  Karty uczniów z punktacją za zachowanie powinny być do wglądu dla rodziców uczniów.

7) Uczeń, który otrzymał na koniec miesiąca 50 pkt. ujemnych nie może reprezentować szkoły w żadnych konkursach, zawodach i innych (zarówno wewnątrzszkolnych, jak i zewnętrznych) przez kolejny miesiąc. 

 

8) Zachowanie wyjściowe dobre/poprawne.
Uczeń uzyskuje wyjściowo 200 pkt
zachowanie WZOROWE: powyżej 330 pkt. 
zachowanie BARDZO DOBRE: 329 – 281 pkt.
zachowanie DOBRE: 280-200 pkt.
zachowanie POPRAWNE: 199-100 pkt.
zachowanie NIEODPOWIEDNIE: 99-0 pkt.
zachowanie NAGANNE: poniżej 0 pkt.

9) Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń:
a) który posiada na koncie (poza dodatnimi) 30 pkt. ujemnych,
b) uczeń posiadający 50 pkt. ujemnych nie może mieć zachowania bardzo dobrego,
c) uczeń posiadający 100 pkt. ujemnych nie może mieć zachowania dobrego.

10) Każde naruszenie wizerunku uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły może spowodować skierowanie sprawy na policję przez rodzica lub szkołę.

 

 

 

 

 

III. Uczeń zyskuje punkty dodatnie (+) za:

1) za średnią ocen (na koniec każdego semestru)

4.0 -4,5 – 10 pkt.
4,51 – 5,0 – 20 pkt.
5,1 – i więcej – 30 pkt.

2) za frekwencję (na koniec każdego semestru)
– 90% – 99% –  10 pkt.
– za 100% frekwencję na koniec  semestru – 20 pkt.

3) brak godzin nieusprawiedliwionych: 10 pkt.

4) brak spóźnień: 10 pkt.

5) laureaci (I,II,II miejsce) konkursów przedmiotowym (za każdy):
 etap szkolny- 20 pkt.;  etap powiatowy – 30 pkt.;  etap wojewódzki (rejonowy) –  50 pkt.; IV etap ogólnopolski – 70 pkt.

6) udział w konkursach przedmiotowych (za każdy): etap szkolny – 5 pkt; etap powiatowy – 10 pkt.; etap wojewódzki – 20 pkt; etap ogólnopolski-30 pkt.;

7) laureaci (I,II,III miejsce) zawodów sportowych (za każde): etap szkolny- 20 pkt.;  etap powiatowy – 30 pkt.;  etap wojewódzki (rejonowy) –  50 pkt.; IV etap ogólnopolski – 70 pkt.

8) udział w zawodach sportowych (za każdy): etap szkolny – 5 pkt; etap powiatowy – 10 pkt.; etap wojewódzki – 20 pkt; etap ogólnopolski-30 pkt.;

9) laureaci innych konkursów np. z zakresu profilaktyki (za każdy): 10 pkt.,
10) pomoc w organizacji imprez i uroczystości szkolnych (za każdą):  do 15 pkt.,

11) efektywne pełnienie funkcji w szkole (jednorazowo):  do 15 pkt.,

12) efektywne pełnienie funkcji w klasie (jednorazowo): do 10 pkt.,

13) udział w kółkach zainteresowań lub zajęciach dodatkowych (jednorazowo na koniec semestru za każde kółko lub zajęcia dodatkowe, projekty, według uznania nauczyciela prowadzącego):  do 15 pkt.

14) systematyczna pomoc koleżeńska (jednorazowo): 10 pkt.

15) wkład pracy włożony w naukę, pracowitość, obowiązkowość, punktualność (jednorazowo): 15 pkt.,

16) praca na rzecz szkoły- różnego rodzaju zbiórki, akcje charytatywne, itp.- za każdą akcję do 10 pkt.

17) praca na rzecz klasy (jednorazowo): 5 pkt.

18)  wysoka kultura osobista (jednorazowo): 10 pkt,

19) nienaganny wygląd i strój (jednorazowo): 10 pkt.

20) udział w Poczcie Sztandarowym (jednorazowo):   20 pkt,

21) czynny udział w imprezach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych (za każde): do 20 pkt.

22) działalność w organizacjach pozaszkolnych (jednorazowo): 15 pkt.

24) punkty do dyspozycji wychowawcy (jednorazowo na koniec semestru za zachowanie pozytywne nie uwzględnione powyżej): do 15 pkt.

25) jeśli uczeń nie ma punktów ujemnych (jednorazowo na koniec semestru): 50 pkt.

26) aktywny udział w wolontariacie (jednorazowo): do 20 pkt.

27) inne działania uczniów nie ujęte wyżej: (za każde) do 10 pkt.

 

  1. Uczeń uzyskuje punkty ujemne (-) za:

1) poniżej 60% frekwencję na koniec semestru : 20 pkt.,

2) jawne wagary (pojedyncza opuszczona godzina): 10 pkt.

3) godziny nieusprawiedliwione  – za każdą 5 pkt.

4) powyżej 5 spóźnień w miesiącu: 10 pkt.

5) przeszkadzanie na lekcji (za każdą wpisaną uwagę za przeszkadzanie): 5 pkt.,

6) niewykonanie poleceń nauczyciela (za każdą wpisaną uwagę): 5 pkt.,

 

7) aroganckie odzywanie się do nauczyciela, pracowników szkoły i innych uczniów (za każde): 20pkt.,

8) niewypełnienie obowiązków dyżurnego (za każde): 5 pkt.,

9) agresywne zachowanie wobec innych:

–  udział w bójkach uczniowskich (za każde): 20 pkt.

– popychanie, kopanie, poszturchiwanie, itp. (za każde).: 10 pkt.

– pobicie (za każde): 30 pkt.

– zastraszanie (za każde): 15 pkt.

– grożenie (za każde): 15 pkt.

– notoryczne przezywanie: 15 pkt.

10) wulgarne słownictwo (za każde – wpisana uwaga): 5  pkt.,

11) udowodniona  kradzież (za każdą): 100 pkt.,

12) palenie papierosów  lub posiadanie ich -dotyczy również e-papierosów: (za każde): 50 pkt.

13) posiadanie lub spożywanie alkoholu (za każde): 80 pkt.

14) zażywanie, posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków (za każde): 100 pkt.,

15) wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy (za każde): 50 pkt.,

16) wychodzenie poza teren szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych (za każde): 20 pkt.

17) zaśmiecanie otoczenia (za każde): 10 pkt., 

18) niewłaściwe zachowanie podczas apeli i uroczystości szkolnych (za każde): 20 pkt.,

19) zorganizowana przemoc (za każde): 100 pkt.,

20) niszczenie mienia szkolnego (za każde): do 100 pkt.,

21) fałszowanie dokumentów (podrobienie podpisu, zwolnienia lub oceny) – za każde: 50 pkt.,

22) używanie telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych podczas trwania zajęć (za każde): 20 pkt.

23) nieprzestrzeganie „Katalogu wyglądu i stroju ucznia”  ( w zależności od skali i rodzaju- jednorazowo): od 10 – 30 pkt.

24) brak przyborów szkolnych na lekcje (każdorazowo): 5 pkt.

25) szydzenie, ośmieszanie, przezywanie – (za każde): 10 pkt.

26) oszukiwanie, okłamywanie nauczycieli i innych pracowników szkoły – (za każde) 20 pkt.

28) celowe, złośliwe zabieranie cudzej własności., rzeczy – 5 pkt.

29) jawne okazywanie niechęci wobec innej osoby, prowadzące do jej izolacji w klasie, szkole – 20 pkt.

30) niedbałość o podręczniki i inne materiały dydaktyczne otrzymane ze szkoły –  20 pkt.

31) przynoszenie do szkoły niebezpiecznych narzędzi lub ich atrap, przynoszenie lub używanie niebezpiecznych materiałów np. petardy – 50 pkt.

32) zabawy zagrażające bezpieczeństwu uczniów – 20 pkt.

33) zastraszanie, grożenie, szykanowanie (dotyczy internetu, telefonów komórkowych, mediów społecznościowych, komunikatorów) – 50 pkt.

34) szydzenie, ośmieszanie, przezywanie, wyśmiewanie się z kogoś, podszywanie się pod kogoś (dotyczy internetu, telefonów komórkowych, mediów społecznościowych, komunikatorów) – 50 pkt.

35) każde nagranie lub publikowanie ośmieszających, niechcianych informacji,  zdjęć, filmów, memów, nagrań audio – 100 pkt.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments off