Procedury postępowania nauczycieli z uczniami w sytuacjach problemowych

Załącznik nr 3 Do Statutu Zespołu Szkół w  Miasteczku Krajeńskim 

Procedury postępowania nauczycieli z uczniamiw sytuacjach problemowych

•I.      Obowiązki wychowawcy:

 • 1. Każdy nauczyciel ma obowiązek informować wychowawcę o poczynaniach jego wychowanków (pozytywnych i negatywnych).
 • 2. Przy ustalaniu oceny z zachowania wychowawca bierze pod uwagę opinie pozostałych nauczycieli o danym uczniu, jednak ostateczna decyzja należy do wychowawcy.
 • 3. Nauczyciele zobowiązani są do odnotowywania pozytywnych i negatywnych uwag na temat danego ucznia w dzienniku lekcyjnym, szczegółowo określając dane zachowanie.

 

•II.  Procedury  kierowania uczniów do Dyrekcji:

 • 1. Dyżurujący nauczyciel na bieżąco rozwiązuje wszystkie problemy zaistniałe na przerwie. Informuje wychowawcę ucznia w przypadku notorycznych wulgaryzmów, agresji, kradzieży, bójek czy innych negatywnych zachowań.
 • 2. Wychowawca rozwiązuje sam problem, a w razie wątpliwości zwraca się o pomoc do pedagoga szkolnego.
 • 3. W sprawach dużej wagi lub po wykorzystaniu wszystkich wymienionych możliwości sprawę kieruje się do Dyrekcji.
 • 4. O wszystkich poważnych incydentach należy informować Dyrekcję.

 

•III.  W przypadku łamania regulaminów przez ucznia nauczyciel może zastosować poniższe środki:

 • 1. upomnienie i pouczenie przez nauczyciela,
 • 2. wpisanie uwagi negatywnej do dziennika lekcyjnego,
 • 3. powiadomienie wychowawcy o nagannym zachowaniu ucznia,
 • 4. powiadomienie rodziców,
 • 5. powiadomienie Dyrekcji, pedagoga,
 • 6. spotkanie wszystkich zainteresowanych stron,
 • 7. podpisanie kontraktu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments off