Egzamin gimnazjalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r.w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku

Na podstawie § 33 ust. 1 i 2, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146

ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), ustalam:

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:

a) część humanistyczna – 23 kwietnia 2013 r. (wtorek)

 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2013 r. (środa)

 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 25 kwietnia 2013 r. (czwartek)

 na poziomie podstawowym – godz. 9:00

 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

z zastrzeżeniem pkt 2.

2. Termin egzaminu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

a) część humanistyczna – 15 stycznia 2013 r. (wtorek)

 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 15:00

 z zakresu języka polskiego – godz. 17:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 16 stycznia 2013 r. (środa)

 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 15:00

 z zakresu matematyki – godz. 17:00

c) język obcy nowożytny – 17 stycznia 2013 r. (czwartek)

 na poziomie podstawowym – godz. 15:00

 na poziomie rozszerzonym – godz. 17:00

3. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 i § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia:

a) część humanistyczna – 3 czerwca 2013 r. (poniedziałek)

 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2013 r. (wtorek)

 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 5 czerwca 2013 r. (środa)

 na poziomie podstawowym – godz. 9:00

 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

z zastrzeżeniem pkt 4.

4. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

a) część humanistyczna – 23 kwietnia 2013 r. (wtorek)

 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2013 r. (środa)

 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 25 kwietnia 2013 r. (czwartek)

 na poziomie podstawowym – godz. 9:00

 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół:

 z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w styczniu – 31 stycznia 2013 r. (data wydania

zaświadczenia: 31 stycznia 2013 r.)

 z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu – 21 czerwca 2013 r. (data

wydania zaświadczenia: 28 czerwca 2013 r.).

Print Friendly, PDF & Email

Comments off