Aktualności


Konkurs plastyczny „Krajna biało-czerwona”

 

 1. Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Łobżenicy

                            Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim

 

 1. Cele

– podnoszenie kompetencji artystycznych wśród dzieci i młodzieży;

– podniesienie wiedzy na temat wspólnej historii Krajny

            – krzewienie nowoczesnych form patriotyzmu

            – integracja mieszkańców gmin Łobżenica i Miasteczko Krajeńskie wokół kultywowania tradycji i wiedzy na temat Krajny.

 

 1. Uczestnicy konkursu: w konkursie udział może wziąć każdy uczeń szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gmin Łobżenica i Miasteczko Krajeńskie.

 

 1. Prace: każdy uczestnik może przesłać na konkurs jeden plakat formatu A4, wykonany dowolną techniką, którego jest autorem. Głównym tematem plakatu ma być Krajna w kontekście obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

 

                                      Prace należy nadsyłać na adres:

                                   Towarzystwo Miłośników Łobżenicy

                                Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy

 1. A. Mickiewicza 20

                                                  89-310 Łobżenica

                                       z dopiskiem – Konkurs Plastyczny „Krajna biało-czerwona”

 

 

Każda praca powinna być opisana według załączonego wzoru:

          Imię i nazwisko …………………………………………….

 

          Wiek …………………. Klasa……………………………..

 

          Adres szkoły, telefon………………………………………

 

          Adres zamieszkania ……………………………………….

 

          Telefon prywatny ………………………………………….

 

 

Organizator powiadomi telefonicznie uczestników konkursu o jego wynikach, stąd prosimy o dokładne podanie adresu i numeru telefonu.

 

 

 1. Jury: Organizator powoła 3 osobowe jury.

 

 1. Kategorie :

                – uczniowie klas I-III

                – uczniowie klas  IV-VII                                                     

                – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

  

 

 1. Nagrody: w każdej grupie wiekowej zostaną przyznane po 3 nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

 1. Kontakt telefoniczny z organizatorem konkursu możliwy jest pod numerem telefonu 600 593 051.

 

 1. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 4 października 2018 r. (nie decyduje data stempla pocztowego).

 

 1. Podsumowanie konkursu i wręczanie nagród odbędzie się w październiku, a laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu tego wydarzenia.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wybranych prac w prasie, publikacjach zbiorowych i innych mediach, w tym na stronach internetowych i portalach społecznościowych oraz publiczne publikowanie, wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w całości lub części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

 1. Sprawy nie objęte regulaminem do uzgodnienia z organizatorem.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest:
  Towarzystwo Miłośników Łobżenicy
  NIP: 764-22-41-306
  REGON: 570874950
  Adres: ul. A. Mickiewicza 20, 89-310 Łobżenica
  Tel. 600 593 051
  e-mail: towarzystwo_lobzenica@o2.pl
 3. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu jego danych osobowych, podanych w związku z przystąpieniem do Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 922) dla potrzeb przeprowadzenia i realizacji Konkursu oraz w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu.
 4. Państwa dane przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji niniejszego konkursu oraz do celów statystycznych (w ramach realizowanego przetwarzania nie stosujemy profilowania danych). Podanie danych osobowych wymienionych w pkt. 4 powyżej jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w konkursie.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 6. Przechowywanie przez nas Państwa danych osobowych odbywać się będzie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, to jest przede wszystkim przez okres konieczny dla realizacji obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa.

 

 1. 19. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska oraz wykorzystanie swojego wizerunku w związku z zamieszczeniem listy laureatów Konkursu na internetowej stronie Towarzystwa Miłośników Łobżenicy, Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Urzędu Gminy w Miasteczku Krajeńskim, Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim i na ich profilach FB oraz w innych mediach, w tym internetowych.

 

Konkurs literacki „Krajna biało-czerwona”

 

 1. Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Łobżenicy

                            Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim

 

 1. Cele

– popularyzacja kultury słowa pisanego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;

– podniesienie wiedzy na temat wspólnej historii Krajny

            – krzewienie nowoczesnych form patriotyzmu

            – integracja mieszkańców gmin Łobżenica i Miasteczko Krajeńskie wokół kultywowania tradycji i wiedzy na temat Krajny.

 

 1. Uczestnicy konkursu: w konkursie udział może wziąć każdy mieszkaniec gmin Łobżenica i Miasteczko Krajeńskie.

 

 1. Prace: każdy uczestnik może przesłać na konkurs zestaw trzech wierszy lub jedno opowiadanie, o objętości max 2 stron formatu A4, którego jest autorem. Głównym tematem opowiadania ma być Krajna w kontekście obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

 

                                      Prace należy nadsyłać na adres:

                                   Towarzystwo Miłośników Łobżenicy

                                Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy

 1. A. Mickiewicza 20

                                                  89-310 Łobżenica

                                       z dopiskiem – Konkurs Literacki „Krajna biało-czerwona”

 

Prace muszą być czytelnie podpisane. Organizator powiadomi telefonicznie uczestników konkursu o jego wynikach, stąd prosimy o podanie adresu i numeru telefonu.

 

 

 

 1. Jury: Organizator powoła 3 osobowe jury.

 

 1. Kategorie :

                – dzieci do lat 12

                – młodzież od lat 13 do 15                                                      

                – młodzież od lat 16 do 19

   – dorośli od 20 lat wzwyż

 

 1. Nagrody: w każdej grupie wiekowej zostaną przyznane po 3 nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

 1. Kontakt telefoniczny z organizatorem konkursu możliwy jest pod numerem telefonu 600 593 051.

 

 1. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 4 października 2018 r. (nie decyduje data stempla pocztowego).

 

 1. Podsumowanie konkursu i wręczanie nagród odbędzie się w październiku, a laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu tego wydarzenia.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wybranych tekstów w prasie, publikacjach zbiorowych i innych mediach, w tym na stronach internetowych i portalach społecznościowych oraz publiczne publikowanie, wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w całości lub części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

 1. Sprawy nie objęte regulaminem do uzgodnienia z organizatorem.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest:
  Towarzystwo Miłośników Łobżenicy
  NIP: 764-22-41-306
  REGON: 570874950
  Adres: ul. A. Mickiewicza 20, 89-310 Łobżenica
  Tel. 600 593 051
  e-mail: towarzystwo_lobzenica@o2.pl
 3. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu jego danych osobowych, podanych w związku z przystąpieniem do Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 922) dla potrzeb przeprowadzenia i realizacji Konkursu oraz w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu.
 4. Państwa dane przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji niniejszego konkursu oraz do celów statystycznych (w ramach realizowanego przetwarzania nie stosujemy profilowania danych). Podanie danych osobowych wymienionych w pkt. 4 powyżej jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w konkursie.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 6. Przechowywanie przez nas Państwa danych osobowych odbywać się będzie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, to jest przede wszystkim przez okres konieczny dla realizacji obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa.

 

 1. 19. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska oraz wykorzystanie swojego wizerunku w związku z zamieszczeniem listy laureatów Konkursu na internetowej stronie Towarzystwa Miłośników Łobżenicy, Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Urzędu Gminy w Miasteczku Krajeńskim, Gminnego Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim i na ich profilach FB oraz w innych mediach, w tym internetowych.

 

Centrum Hajdasz zaprasza najmłodszych na zajęcia taneczne.

 
Warszawa, 13.09.2018 r.
     

 

 
 
 

 

 
Szanowni Państwo,

w najbliższych dniach rozpoczynają się przesłuchania w konkursie Do hymnu.

Przesyłamy Państwu link do krótkiego zwiastuna, który przygotowaliśmy, aby nagłośnić to wyjątkowe wydarzenie. W najbliższych dniach prześlemy na adres Państwa szkoły plakat konkursowy. Zachęcamy do zamieszczania filmiku na stronach internetowych Państwa szkół, a także o promowanie konkursu w Państwa miejscowościach.

Rozpoczęliśmy także kampanię informacyjną w mediach. Do wybranych szkół w dniu przesłuchań mogą więc przybyć dziennikarze i ekipy filmowe.

Życzymy wszystkim powodzenia i dobrego wspólnego świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jeszcze raz dziękujemy Państwu za udział, życzymy miłych wrażeń i… Do hymnu!

Narodowe Centrum Kultury

 

 

 

 
Zobacz zwiastun
 

 

 

 

 
www.dohymnu.nck.pl
 

 

 
 
 

 

 
Narodowe Centrum Kultury | ul. Płocka 13 01-231 Warszawa | tel. +48 22 21 00 100 | www.nck.pl
 

Narodowe Czytanie 2018r. – 10.09.2018r. – ” Przedwiośnie” Stefan Żeromski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny zestaw podręczników

Lista podręczników – religia

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Piknik unijny klasy III a

Uczniowie klasy III a Szkoły Podstawowej wypowiedzieli się w ankiecie podsumowującej udział w programie „ Od uprawy do potrawy” i w Ekspedycji Smaków”. Za wyrażenie opinii i udzielenie odpowiedzi na uczniów czekał klasowy zestaw do doświadczeń, a także niespodzianka, w postaci zabawki eksperymentu przyrodniczego.

20 czerwca wręczono nagrody w etapie szkolnym konkursu plastycznego pt. „Łowiectwo w oczach dziecka”. Tematyka prac związana jest z przyrodą, a w szczególności zwierzyną w naturalnym środowisku, sceny związane z gospodarką łowiecką, ochroną i hodowlą zwierząt łownych, dokarmianiem zwierząt, walką z kłusownictwem. Z pośród 15 prac w trzech kategoriach komisja w składzie: Małgorzata Rozental, Violetta Stawicka i Iwona Suchy ustaliła następujące miejsca:

Klasy I- III SP

I m Dorota Góra

II m Kinga Plewa

III m Zuzanna Utecht, Zofia Śmiechowska

wyróżnienia: Ewa Kastner, Nina Śliwińska, Amelia Łączna

 

Klasy IV- VI SP

I m Amelia Maćkowiak

II m– Olimpia Panek

III m- Konrad Kadecki

Wyróżnienia:  Julia Filipiak, Konstancja Kadecka

 

klasy I- III PG

Im- Marta Dymitruk

II m– Weronika Zegel

 

            Nagrody w etapie szkolnym konkursu ufundowane zostały przez Koło Łowiecki Odyniec z Brzostowa. Dziękujemy.

            W etapie okręgowym konkursu I miejsce zajęła Marta Dymitruk uczennica klasy III a gimnazjum, a podsumowanie konkursu odbyło się 19 maja br. w Zespole Szkół Leśnych w Goraju.

 

W dniach 4 – 19 czerwca br. w Szkole Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim realizowany był projekt pt. „ Lepiej zdrowym być….”, w ramach którego odbył się tydzień dla zdrowia. Każdego dnia uczniowie otrzymali zdrowe produkty, jak woda mineralna, kolorowe kanapki, owoce, jogurty oraz wzięli udział w zorganizowanych zajęciach tanecznych z hip- hopu. Z przyznanych środków zakupiono również nagrody w konkursie plastycznym, promujący bezpieczeństwo na wsi. Cały program promował zdrowy styl życia, a sfinansowany został z Funduszu Prewencyjnego SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. O przyznane środki wnioskowała Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego.

 

15 czerwca br. na boisku szkolnym w Grabionnej odbył się Piknik Rodzinny klasy I a Szkoły Podstawowej. W programie spotkania znalazły się konkurencje sportowe dla dzieci, dla dzieci i rodziców, zabawy ruchowe, a także pyszny poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla, waty cukrowej i popcornu. Nie zabrakło też rozmów i wymiany doświadczeń.

Gdynia 2018 

Klasa I a Szkoły Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim pod opieką pań Katarzyny Frońskiej i Iwony Suchy wzięła udział w ogólnopolskim konkursie Porcja Pozytywnej Energii, w którym zadaniem było przygotowanie pracy konkursowej o tematyce: „Warzywa i owoce spożywam codziennie i dbam o zdrowie fizyczne” w jednej z trzech technik konkursowych: Film, Wydarzenie lub Wydarzenie typu Land Art.

         Uczniowie przygotowali filmik, w którym pokazali właściwe nawyki żywieniowe, i w jaki sposób dbają o swoje zdrowie fizyczne.

         Głównym celem Konkursu, będącego częścią programu edukacyjnego Porcja Pozytywnej Energii, jest edukacja i kształtowanie u dzieci, ich rodziców i nauczycieli właściwych nawyków żywieniowych polegających na spożywaniu warzyw i owoców oraz dbanie o zdrowie fizyczne. Projekt jednocześnie aktywizuje szkoły i przedszkola do podejmowania tematu o znaczeniu społecznym. Konkurs przekazuje wiedzę, ale także pozwala budować indywidualne umiejętności każdego z uczniów. Techniki konkursowe mają za zadanie rozwijać w uczestnikach zdolności plastyczne, organizacyjne oraz uczyć pracy zespołowej.

Klasa II a Szkoły Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie pt. Planeta Energii pod patronatem Grupy Energa.

            „Planeta Energii” to ogólnopolski program edukacyjny Grupy Energa, realizowany od 2010 roku. Jego głównym celem jest propagowanie wśród dzieci wiedzy o energii elektrycznej przy wykorzystaniu nowoczesnej formy edukacji, odpowiadającej potrzebom i realiom współczesnego świata. Projekt stawia przede wszystkim na naukę poprzez zabawę i interaktywne doświadczenia, dzięki czemu dzieci mają możliwość wzięcia udziału w niestandardowych lekcjach oraz pokazach. W Programie był również konkurs dla uczniów klas I- III, polegający na przesłaniu sprawozdania z realizacji dowolnego projektu związanego z tematyką bezpiecznego korzystania z prądu i urządzeń elektrycznych z wykorzystaniem materiałów umieszczonych na stronie PlanetEnergii.pl (np. plakat, przedstawienie, lekcję, film, piosenkę, prezentację itp.).

            Uczniowie klasy I a pracowali pod opieką pań Romany Nowak- Kałużnej i Iwony Suchy, a sprawozdanie z projektu miało formę lapbooka,  który zawierał zdjęcia, prace dzieci, przygotowane do zajęć pomoce, ilustrujące przebieg kolejnych zajęć i działań.

            Jury pod przewodnictwem ambasadora Programu dr. Tomasza Rożka wyróżniło pracę uczniów klasy Ia. Nagrodą jest czek na 2 tys. zł na cele edukacyjne wynikające z potrzeb zwycięskiej  klasy i zestaw książę edukacyjnych z autografem dr. Tomasza Rożka dla każdego ucznia. Gratulujemy!

 

18 maja br. w Szkole Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego odbył się Międzyszkolny Festiwal Piosenki Amerykańsko – Angielskiej. W konkursie wzięli udział uczniowie z naszej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, oraz uczniowie z Białośliwia. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii Gimnazjum Jury w składzie: panie Małgorzata Nahajowska- Stadnik, Violetta Stawicka i Iwona Suchy wyłoniło dwa pierwsze miejsca. Zajęły je: Zuzanna Król z Bialośliwia, która zaśpiewała utwór „Only hope” oraz duet dziewcząt z Miasteczka: Natalia Szymańska i Amelia Sokołowska śpiewające utwór „7 years old”.

            W kategorii Szkoły Podstawowej przyznano I miejsce uczennicy z Białośliwia: Julii Konwinskiej, która wystąpiła z utworem „Hallelujah”. Pozostałe nagrody zdobyli uczniowie naszej szkoły: II miejsce Barbara Ajsztet z klasy VI a, z piosenką „Color of your life”, III miejsce Marta Kaszuba z klasy V a, śpiewająca piosenkę „Summer holidays” oraz wyróżnienie: trzyosobowy zespół w składzie: Agata Bartosz, Klaudia Biesek oraz Liwia Frątczak, śpiewające „There’s Nothing Holdin’ Me Back”.

            Dziękujemy fundatorom nagród – wydawnictwom Nowa Era oraz MacMillan, uczniom prowadzącym festiwal – Annie Gryszpińskiej i Marcinowi Konysz oraz wszystkim, którzy zadbali o oprawę konkursu. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY KONKURSU PLASTYCZNEGO

CZYSTE WODY- ZDROWE RYBY”

 

11 maja br. rozstrzygnięto etap szkolny okręgowego konkursu plastycznego, organizowanego przez Polski Związek Wędkarski pt. „ Czyste wody- zdrowe ryby”. Na konkurs wpłynęło 100 prac w trzech kategoriach. Jury w składzie: Violetta Stawicka, Małgorzata Rozental i Iwona Suchy przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 

Kategoria IV- VII SP

I m- Sandra Zuzga, Anna Dembińska

II m- Marta Kastner, Weronika Nowakowska

III m – Amelia Bleja, Jagoda Nowak, Aleksandra Golla, Amelia Sokołowska

Wyróżnienia: Natalia Duraj, Piotr Łukasik, Wiktoria Wróbel, Kacper Góral, Krzysztof Piszczek, Julia Kopyść

 

Kategoria Gimnazjum

I m- Kamila Rutkowska, Jan Kaszuba, Marta Dymitruk, Norbert Danowski

II m- Paweł Kusz, Dominik Giers, Paweł Podoba, Agnieszka Kulza

III m- Kinga Strojna, Marcin Konysz, Anna Gapińska, Dawid Krzemiński,Wiktoria Brzykcy, Michał Kuliński, Malwina Grabowska, Filip Jabłoński,

Wyróżnienia: Martyna Formella, Kamil Pokora, Wiktoria Łukasik,  Dawid Napierała,

 

Uczniowie klasy I a szkoły podstawowej  Szkoły Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim wyróżnieni w ogólnopolskim konkursie pt. „ Zdrowe nietrudne”. Pierwszoklasiści pod kierunkiem pań Katarzyny Frońskiej i Iwony Suchy realizowali program edukacyjny „ Zdrowe – nietrudne”, którego organizatorem jest KUPIEC. Jego celem jest propagowanie wśród dzieci zdrowego sposobu odżywiania oraz nauki o zdrowym odżywianiu, w szczególności poprzez wykreowanie wśród dzieci przeświadczenia, że zdrowe żywienie ma niezwykle pozytywny wpływ na zdrowie człowieka, zaś nauka o zdrowym żywieniu może stanowić atrakcyjną formę spędzania czasu.  Celem Konkursu było zaangażowanie dzieci uczestniczących w Programie „Zdrowe – Nietrudne”  do zrealizowania zadań opisanych w otrzymanym przez nauczycieli materiale do Programu – w książeczce pt.: „Drużyna Przygód”, a następnie przygotowanie pracy w formie filmu, prezentacji, fotorelacji, lub w innej dowolnej technice przedstawiającej realizację przez uczniów danej klasy uczestniczącej w Programie minimum trzech zadań z ww. książeczki. Klasa I a przygotowała prezentację, w formie lapbooka w którym pokazała, jak się bawiła podczas realizacji lekcji. Uczniowie w nagrodę wezmą udział w  warsztatach „Zaprogramuj się na zdrowe – nietrudne”, których współorganizatorem jest firma TwójRobot.

19 maja br. podczas XXIV Wielkopolskiego Festiwalu Kultury Łowieckiej i Edukacji Ekologicznej Goraj-Zamek 2018 odbyło się podsumowanie okręgowego konkursu plastycznego, pt. „ Łowiectwo w oczach dziecka”. W konkursie udział wzięło 46 placówek oświatowych, z których nadesłano 368 prac. W kategorii gimnazjum I nagrodę otrzymała Marta Dymitruk ze Szkoły Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim. Gratulacje!

Wiktoria Brzykcy i Joanna Wegner uczennice trzeciej klasy gimnazjum w Szkole Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim będą uczestniczkami XXIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się 1 czerwca br. w Warszawie. Dziewczęta wzięły udział w rekrutacji, której temat brzmiał „ Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”. Zadanie rekrutacyjne polegało na zrealizowaniu kampanii wyborczej posła na Sejm Ustawodawczy 1919 r. lub Sejm I Kadencji z wykorzystaniem środków przekazu dostępnych w Polsce w latach 1918-1922. Uczennice wybrały osobę związaną z naszym regionem, Zofię Sokolnicką – działaczkę bardzo skromną, pracowitą ale odważną, a przy tym dzisiaj całkowicie zapomnianą. Za jej wyborem stoi też rocznica 100 lecia praw wyborczych kobiet. Działania konkursowe dziewcząt wspierali: dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie, wójt gminy, Gminny Dom Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, świetlica wiejska w Grabionnej, ZS CKR w Brzostowie, malarz p. Roman Jasiński, p. Michał Sokolnicki ( korespondencja email), a stroje zostały wypożyczone z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Dziewczęta pracowały pod kierunkiem pani Wiesławy Krzemińskiej.

29 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Białośliwiu odbył się XXI Koncert Pieśni Maryjnych i Religijnych, który miał charakter konkursu. W konkursie uczestnicy prezentowali jeden utwór, w trzech kategoriach soliści, chóry, zespoły. Szkołę Podstawową im. kmdra Bolesława Romanowskiego reprezentowały: Justyna Janasz z kl. IV a, w kategorii soliści do lat 12, w piosence pt. „ Hallelujah” i Natalia Szymańska z kl. VII b, w kategorii soliści od 13 do 17 lat, w piosence pt. „ List do Boga”, pod kierunkiem pani Iwony Suchy. Obie solistki w swoich kategoriach zdobyły nagrody: Justyna Janasz zajęła I miejsce, a Natalia Szymańska III m. Koncert uświetnił występ Dawida Kartaszewicza z rodziną, inspirowany słowami św. Jana Pawła II. W koncercie wystąpili również uczestnicy konkursu.

Dzień Ziemi- Grabionna

21 kwietnia br. wojewódzki etap konkursu Salamandry ” Płazy i gady Polski”- udział Marcin Konysz i kwalifikacja do etapu międzywojewódzkiego w Świebodzinie 12 maja br.

EKSPEDYCJA SMAKÓW- Tesco Od uprawy do potrawy, klasa Ib

III dzień – Jedzenie wszystkimi zmysłami.
Piosenka „ Witaminki, witaminki” wprowadziła dzieci w radosny nastrój. Następnie wywiązała się rozmowa na temat: „ Dlaczego Jaś jest mizerny?”, „ Dlaczego witaminy są ważne, gdzie się znajdują?” Odbyła się prezentacja przyniesionych przez dzieci warzyw i owoców. Uczniowie podzielili zgromadzone produkty wg koloru. Każda grupa opisywała żółty, pomarańczowy i zielony skarbczyk witaminowy. Kolorowy taniec przy piosence „ Witaminki, witaminki” wyzwolił potencjał ruchowy. Były skoki, pląsy, wymachy ramion, nóg- cały zestaw ćwiczeń.
Smakowanie, degustacja warzyw i owoców, dla niektórych dzieci była zupełnie nowym doświadczeniem. Z dużym zaangażowaniem uczniowie wypełnili krzyżówkę i pokolorowały warzywa i owoce. Burza mózgu na temat „ Co to znaczy jeść oczami” przyniosła wiele ciekawych pomysłów.
Największą kreatywnością i artyzmem dzieci wykazały się podczas warsztatów artystycznego jedzenia. Kolorowe dania, bogate w witaminy wywołały uśmiech i radość. Walory smakowe, okrzyki „ Och!”, „ Ach! Jakie to pyszne!”, „ Fajne!” było słychać w całej szkole.
# zdrowenietrudne www.zdrowenietrudne.pl

II dzień – Czy jogurt naturalny może być smaczny?
Krowa w łaty zaciekawiła wszystkie dzieci. Uczniowie wypowiadali się na temat swoich doświadczeń, związanych z hodowlą krów mlecznych. Z dużą łatwością uzupełniły „ kwiatek mleczny”. Dowiedziały się, jak powstaje jogurt naturalny i owoców. Wykonały doświadczenie „ Czy jogurt zawiera żywe kultury bakterii?” Były zdumione, gdy mleko zniknęło. Wykazały się kreatywnością i pomysłowością w tworzeniu reklamy zachęcają do jedzenia jogurtów naturalnych i owocowych.
Samodzielnie eksperymentowały w przyrządzaniu własnego jogurtu z makiem i dżemem owocowym. Konsumpcja odbyła się na świeżym powietrzu, po zabawie na placu zabaw.
# zdrowenietrudne www.zdrowenietrudne.pl

I dzień- Wspólny posiłek.

W tym dniu dzieci opowiadały o swoich upodobaniach kulinarnych. Doszły do wniosku, że pomimo różnic w upodobaniach warto wspólnie konsumować posiłki, zjadać różnorodne produkty bogate w wapń, witaminy, aby być zdrowym. Wiele radości dostarczyło dzieciom komponowanie obrazkowych kanapek. Kanapki na waflu ryżowym z tuńczykiem i kukurydzą były dla uczniów nowym doświadczeniem kulinarnym i smakowym. Łatwe w przygotowaniu, apetyczne i zdrowe kanapki były okazją do wspólnej konsumpcji. Wystawa prac plastycznych „ Niedzielne śniadanko” wzbudziła refleksję wśród rodziców odbierających dzieci ze szkoły.
Najlepszym podsumowaniem dnia była wypowiedź uczniowska- „ Mógłbym zjeść 1 000 000 takich kanapek”
# zdrowenietrudne www.zdrowenietrudne.pl

 

Uczniowie klasy I a szkoły podstawowej Szkoły Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim pod kierunkiem pań Katarzyny Frońskiej i Iwony Suchy realizowali program edukacyjny „ Zdrowe – nietrudne”, którego organizatorem jest KUPIEC. Jego celem jest propagowanie wśród dzieci zdrowego sposobu odżywiania oraz nauki o zdrowym odżywianiu, w szczególności poprzez wykreowanie wśród dzieci przeświadczenia, że zdrowe żywienie ma niezwykle pozytywny wpływ na zdrowie człowieka, zaś nauka o zdrowym żywieniu może stanowić atrakcyjną formę spędzania czasu. W ramach Programu i w czasie jego trwania zorganizowany jest Konkurs „Drużyna Przygód”, w którym nagrodą jest wycieczka na Stadion Narodowy w Warszawie („Zdrowy – nietrudny dzień na Stadionie Narodowym w Warszawie”), która to wycieczka odbędzie się w czerwcu 2018 r. Klasy, których Pracom Konkursowym przyznane zostaną wyróżnienia uzyskają nagrodę w postaci możliwość wzięcia udziału w warsztatach organizowanych przez „ROBOCREATOR” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w termiach wrzesień – październik 2018 r. W Programie uczniowie realizowali trzy lekcje, zgodne ze scenariuszami z książeczki „ Drużyna Przygód”, przygotowali relację i fotorelację z przeprowadzonych lekcji i przystąpili do konkursu. Celem Konkursu jest zaangażowanie dzieci uczestniczących w Programie „Zdrowe – Nietrudne” do zrealizowania zadań opisanych w otrzymanym przez nauczycieli materiale do Programu – w książeczce pt.: „Drużyna Przygód”, a następnie przygotowanie pracy w formie filmu, prezentacji, fotorelacji, lub w innej dowolnej technice przedstawiającej realizację przez uczniów danej klasy uczestniczącej w Programie minimum trzech zadań z ww. książeczki. Klasa I a przygotowała prezentację, w formie lapbooka w którym pokazała, jak się bawiła podczas realizacji lekcji.
#zdrowenietrudne www.zdrowenietrudne.pl

 

formularz ofertowy kursy dla nauczycieli

ZOkursydlanauczycieli

VI Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych w  Szkole Podstawowej

w Miasteczku Krajeńskim

 

Już po raz szósty – 21 marca br. w Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim odbyła się  Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych, skierowana dla uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum.

Podczas giełdy zaproszone szkoły ponadgimnazjalne zaprezentowały   naszym uczniom ofertę   edukacyjną na rok szkolny 2018/2019 i  przedstawiły  materiały promocyjne swoich szkół.  Ponadto dzięki indywidualnym rozmowom z przedstawicielami wybranych szkół, gimnazjaliści mogli dowiedzieć się więcej o specyfice danej szkoły. Zapewne pomogli im w tym absolwenci naszego gimnazjum, którzy przybyli specjalnie na giełdę, aby podzielić się swoimi wrażeniami z wyboru danej  szkoły ponadgimnazjalnej. 

W giełdzie  uczestniczyły takie szkoły ponadgimnazjalne jak: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 1 im. H. Cegielskiego; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 3; Zespół Szkół Gastronomicznych;  Zespól Szkół Ekonomicznych; Zespół Szkół im. S Staszica, ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie; Centrum Kształcenia „Nauka”: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Wyrzysku oraz Zespół Szkół Zeglugi Śródlądowej w Nakle.

 

Koordynator: Agnieszka Machnik – pedagog szkolny

20 marca br. rozstrzygnięty został szkolny etap VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „ Bezpiecznie na wsi mamy- upadkom zapobiegamy”. Konkurs poprzedzony był pogadankami na temat bezpieczeństwa podczas prac, zabaw na wsi. Uczniowie szkoły podstawowej, bo do nich skierowany jest konkurs biorą w nim udział corocznie. Jury w składzie: Stanisław Daszewki, Krzysztof Falkowski PT KRUS w Pile i Iwona Suchy SP Miasteczko Kr. podkreśliło wysoką estetykę prac i coraz szersze zrozumienie tematu. Jury nagrodziło i wyróżniło następujących uczniów:

Kategoria klas I- III

I m- Dorota Góra, Wiktoria Pawlak

II m- Zuzanna Łakota, Filip Maćkowiak

III m- Zofia Chwaliszewska, Aleksandra Ryczek

 

Wyróżnienia:

Lena Osendowska, Antoni Kaszuba, Marta Starkowska, Tomasz Bajda, Jakub Górnowicz, Monika Napierała, Tymon Senkowski, Mateusz Graczkowski,

 

Kategoria klas IV- VII

I m- Zuzanna Góra, Liwia Frątczak, Olimpia Panek, Weronika Nowakowska, Kacper Góral

II m- Anna Osendowska, Ada Gapińska, Julia Filipiak, Klaudia Biesek, Julia Przeniczkowska

III m- Roksana Starkowska, Klaudia Biesek, Anna Dembińska, Renata Rutkowska,

 

Wyróżnienia:

            Mikołaj Pokora, Weronika Dupla, Wiktoria Świderska, Maciej Gorszka, Oliwia Kuczyńska, Marta Napierała, Natalia Szymańska, Aleksandra Golla,, Jakub Maćkowiak

           

            Wszystkim uczestnikom, wyróżnionym i laureatom gratulujemy. Nagrody ufundowane zostały przez PT KRUS w Pile. Dziękujemy.

 

 

Pierwszy Dzień Wiosny w szkole 

Warsztaty wielkanocne z panią Gabrielą Kosterka

Pierwszacy w aptece.

 

Lokalna Grupa Działania- Krajna nad Notecią była organizatorem konkursu na „ Palmę Krajeńską”, ramach projektu współpracy „Cztery Pory Roku na Krajnie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 3 – 7 szkół podstawowych znajdujących na obszarach wiejskich powiatu pilskiego, tj. gmin: Białośliwie, Kaczory, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Ujście, Wyrzysk i Wysoka. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas wydarzenia „Wielkanoc na Krajnie”, które odbyło się 25 kwietnia 2018 r. w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią. Autorzy nagrodzonych prac otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace prezentowane będą w Parlamencie Europejskim w Brukseli podczas imprezy pn. „Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim – prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski”.
Z Gminy Miasteczko Krajeńskie nagrodzono prace następujących uczniów ze Szkoły Podstawowej: Marty Napierała V a, Julii Thomas IV b i Tymona Senkowskiego kl. III a.
Laureatom i opiekunom gratulujemy!

24 marca br. uczniowie Szkoły Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego wzięli udział w dniach otwartych w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. W programie znalazły się: rejs statkiem „ Jadwiga”, spotkanie z saperami, nauka węzłów marynarskich i wiele innych atrakcji.

W dniach 16-17 marca br. odbyła się 22 Świąteczna Zbiórka Żywności. Do akcji włączyli się również wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim, pod opieką pań Katarzyny Frońskiej, Barbary Huszek i Iwony Suchy. Zaangażowanie i aktywność naszych uczniów sprawiła, że na wielkanocne stoły dla mieszkańców naszej gminy zebraliśmy 169 kg produktów. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do wspólnego pomagania

1 marca br. w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile odbyło się podsumowanie XV Regionalnego Konkursu Literackiego „ O Złote Pióro” pod hasłem „ Od magii świata do magii słowa”, który organizowany był przez Klub Literacki „ Pegazik” przy MDK w Pile i Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile, pod patronatem Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol.
W tym konkursie wyróżnienie otrzymała autorka Natalia Ligenza z klasy III a, pod opieką pani Barbary Huszek. Gratulujemy!

Program edukacyjny Tesco „Od uprawy do potrawy” stworzył nową aktywność, jaką są Szkolne Kluby Niemarnowania Żywności. Kluby mają za zadanie pokazać uczniom problem wyrzucania żywności oraz wskazać ciekawe pomysły na ograniczenie tego zjawiska zaczynając od szkolnych korytarzy.
W Szkole Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim działa Klub „Pełny Brzuszek”, który łączy uczniów klasy I a i VI a pod opieką pań Iwony Suchy i Katarzyny Frońskiej. Uczniowie już wcześniej podejmowali szereg działań, które uświadamiały problem marnowania żywności. Brali udział w zajęciach edukacyjnych, Ekspedycjach Smaku, spotykali się z przedstawicielami Banku Żywności, uczestniczyli w zbiórkach żywności i przygotowywali gazetki tematyczne.
W Programie Kluby mogły wziąć udział w ogólnopolskim konkursie, którego zadaniem było stworzenie plakatu promującego działalność Szkolnego Klubu Niemarnowania Żywności, pokazującego, ideę niemarnowania żywności.
„ Pełny brzuszek” w tym konkursie zajął III miejsce i zdobył bon do Tesco o wartości 1 000 zł oraz zestaw do założenia szkolnego ogródka.

Giełda Szkół 21.03.2018

22 marca Światowy Dzień Wody. Wody pitnej brakuje milionom ludzi na świecie. Światowy Dzień Wody, to dobry moment, by przypomnieć, że wodę należy szanować. Nasza klasa włączyła się do tej akcji. Powstały plakaty, mówiące o tym, w jaki sposób my możemy oszczędzać wodę pitną. Aby uświadomić uczniom ten problem przygotowaliśmy gazetkę, która wystawiona jest na szkolnym korytarzu. Ponadto starsi uczniowie rozdawali w tym dniu wodę do picia. „Woda to skarb! Woda to życie!Szanujmy ją należycie?”

25 stycznia br.- uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka- uczniowie klas I- III z Grabionnej.

 

 

Pomysł zajęć, związanych z papierem zaproponowała nam nasza pani Wójt. Poprosiła naszą klasę o przygotowanie 10 kartonów ozdobionych i opisanych hasłami promującymi używanie toreb wielokrotnego użycia, zamiast toreb foliowych. Kolorowe kartony mają być wystawione w sklepach. W nich znaleźć się mają torby ekologiczne. W ten sposób chcemy zachęcić klientów do ograniczenia używania liczby toreb foliowych, na rzecz toreb wielokrotnego użycia. „ Żywot” foliowych toreb jest stosunkowo krótki i zazwyczaj po niedługim czasie stają się one odpadami, które zanieczyszczają lasy, wody, zalegają w środowisku przez setki lat. Kolorowe kartony są piękne i wierzymy, że zachęcą do dobrego wyboru: „ Pakuj zakupy do toreb ekologicznych”. W naszej szkole systematycznie zbieramy makulaturę, którą sprzedajemy w punkcie skupu w Kaczorach. Za uzyskane fundusze kupujemy papier toaletowy, ręczniki jednorazowego użytku, a wszystko na potrzeby szkoły.

W dniu 10 stycznia odbyło się posiedzenie Jury, na którym podsumowano konkurs plastyczny pt. Pomagam przez Orkiestrę. Organizatorem konkursu był Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, działający przy Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim, a skierowany był do uczniów Szkoły Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim.
Autorzy prac mieli ukazać, a jaki sposób postrzegają działalność Fundacji WOŚP i niesioną przez Nią pomoc.
Na konkurs wpłynęło 131 prac, w następujących kategoriach:
– klasy I – III 16 prac
– klasy IV – VII 53 prace
– gimnazjum 62 prace.
Jury w składzie Iwona Suchy, Violetta Stawicka i Hanna Rozental wybrało po jednej pracy z każdej kategorii. Prace laureatów będzie można nabyć podczas licytacji na Finale WOŚP ( zgodnie z postanowieniami regulaminu) w dniu 14 stycznia br.
Pozostałe prace będzie można oglądać na wystawie w Gminnym Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim.
Laureaci konkursu:
kategoria I- III Wanesa Różańska kl. III a
kategoria IV- VII Aleksandra Golla VII b
kategoria gimnazjum Marta Dymitruk III a
Laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu oraz opiekunom dziękujemy i gratulujemy.

Jasełka szkolne przygotowane przez uczniów pod opieką Joanny Kobyłki.

22 grudnia uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego udali się na wycieczkę do kina, na premierowy pokaz filmu „ Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi”. Film bardzo podobał się uczestnikom. Filmowe popołudnie, to prezent świąteczny dla uczniów, ponieważ dofinansowane było ze środków Fundacji PZU.

20 grudnia br. uczniowie Szkoły Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego mieli możliwość obejrzenia musicalu pt. „Zakonnica w przebraniu” w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Przedstawienie podobało się uczestnikom. Niektórzy mieli okazję być po raz pierwszy w teatrze, co było równie wielkim wydarzeniem. Wieczór ten, to przepiękny prezent świąteczny. To przeżycie kulturalne możliwe było dzięki uczestnictwu szkoły w projekcie pt. „Prosto z klas w zielony las” i dofinansowanym ze środków Fundacji PZU.

8 grudnia w Szkole Podstawowej w Wiktorówku nastąpiło podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu „Bożonarodzeniowy Anioł”, którego honorowym patronem był ks. proboszcz Piotr Pieniążek. Prace oceniane były w 4 kategoriach wiekowych: oddziały przedszkolne, klasy I-III, IV-VII i oddziały gimnazjalne. W sumie napłynęły 264 anioły z 13 szkół. Jury w składzie: ks. proboszcz Piotr Pieniążek, Lucyna Pufal – wicedyrektor SP im. KEN w Łobżenicy, Alicja Smoguła – pracownik GCK w Łobżenicy, Krystyna Łosoś – reprezentująca artystyczne rękodzieło i Natalia Lewczan-Kozłowska – nauczyciel plastyki, miało niełatwe zadanie wytypowania najlepszych prac, gdzie liczyła się pomysłowość, estetyka wykonania, techniki plastyczne, które były bardzo rozmaite, wkład pracy i ogólne wrażenia. Wyróżnienia w tym konkursie otrzymali uczniowie Szkoły Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim Tymon Sieczka i Maja Dymitruk.

8 grudnia br. w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium Maryjnym w Skrzatuszu odbyło się podsumowanie XIX Powiatowego Konkursu na Lampe Roratnią. Łącznie na konkurs wpłynęło ponad 280 prac. Organizatorzy uhonorowali niemal stu uczestników konkursu. Wśród dekorujących, wraz z wicestarostą, byli również członkowie zarządu: Jerzy Wiesiołek i Mirosław Pierko. Wyróżnienia w XIX Powiatowym Konkursie na Lampę Roratnią zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim: Marta Napierała i Oskar Kosecki.

6 grudnia br. w Szkole Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego odbył się Turniej Mikołajkowy dla uczniów klas I- III. Uczniowie „zdrowo” rywalizowali w następujących konkurencjach: kłoda, rzut do celu, butelka, piłeczka, kałuże, szczudła, przekładanie sznurka i jazda na kocykach. Uśmiechom i zabawie nie było końca. Na zakończenie Turnieju na wszystkich czekał słodki poczęstunek. Tego dnia uczniów odwiedził też Mikołaj, a jego pomocnice Mikołajki obdarowały uczniów czekoladami, które ufundowała Rada Rodziców.

5 grudnia br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim wzięli udział w koncercie integracyjnym zespołu „ Na Górze” i Czesława Mozila z płytą „ Solo Act”. „Już dawno ze sceny nie popłynęło tyle radosnej energii co podczas wtorkowego koncertu Na Górze i Czesława Mozila. Było jej tyle, że można było się w niej kąpać. Zanurzyć po same uszy. A ważna tego wieczoru w MDK była nie tylko muzyka, ale także słowa. „Różnimy się. I bardzo państwa proszę, nie zmieniajmy tego” – to Czesław Mozil. „Segreguj śmieci, nie ludzi” – to z piosenki Na Górze”, to cytat opisujący to wydarzenie, w którym uczestniczyliśmy. Atmosfera i przekaz, który płynął od artystów pozostanie długo w pamięci.
Wyjazd sfinansowany był ze środków Fundacji PZU.

4 grudnia br. w Szkole Podstawowej im. Kmdra Bolesława Romanowskiego odbył się konkurs na inscenizację pt. „ Bezpiecznie na wsi to podstawa- środki chemiczne to nie zabawa”, pod patronatem Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pile i Szkoły Podstawowej. Do konkursu przystąpiło osiem zespołów: dwa w kategorii klas I- III i sześć w kategorii IV- VII. Zespoły oceniane były pod względem zgodności scenki z tematem konkursu, budowania ciekawych sytuacji scenicznych, oryginalnej formy i zaangażowania innych osób w prezentację. Jury w składzie: Stanisław Daszewski i Krzysztof Falkowski PT KRUS Piła, Mariusz Szalbierz „ Fakty Pilskie”, Marzanna Boć- Ochyra i Iwona Suchy SP w Miasteczku Krajeńskim miała nie lada zadanie, dokonując oceny obejrzanych prezentacji. Wszystkie grupy spełniły wymagania regulaminowe, a przedstawione sytuacje i scenografia nadały całemu wydarzeniu wielu walorów edukacyjno – estetycznych. Klasyfikacja konkursowa przedstawia się następująco:
Klasy I – III
I m – „ Ku przestrodze” – kl. I b, III b- Amelia Łączna, Zofia Dorsz, Filip Florek; rodzice: p. Karolina Wendland, p. Agnieszka Łakota- przygotowanie p. Wioletta Rykowska, p. Maria Budnik
II m – „Dzieci Ojca Wirgiliusza” – kl. IIa, III a- Maja Dymitruk, Tymon Senkowski, Mateusz Graczkowski; rodzice: p. Janina Fandrei, p. Justyna Hibental- przygotowanie p. Barbara Huszek

Klasy IV- VII
I m- „Blondynki”- kl. VII b- Amelia sokołowska, Natalia Szymańska, Weronika Nowakowska; przygotowanie p. Zofia Kownacka
II m – „ aja”- kl. V b – Agata Bartosz, Julia Ryczek, Agata Kulińska; przygotowanie p. Violetta Stawicka
III m – „ Rodzinka”- kl. VI b – Tatiana Góra, Roksana Jędrzejek, Mateusz Stróżyński; przygotowanie p. Zofia Kownacka
IV m – „Pszczółki”- kl. VI a, b – Kornelia Łączna, Roksana Drozdowska; przygotowanie p. Zofia Kownacka,
Wyróżnienie: „ Pyry” kl. VI a – Mateusz Kolat, Jakub Ochyra, Michał Wegner; przygotowanie p. Zofia Kownacka
Podziękowanie za udział otrzymała grupa „ Wiktoria&Marta” kl. IV a, które wykonały komiks.
Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe w postaci: plecaków, piłek, gier planszowych, firmowych gadżetów ( czapki, długopisy, kalendarze KRUS), które ufundowane były przez organizatorów: Placówkę Terenową KRUS Piła i Szkołę Podstawową.
Organizatorzy składają podziękowania wszystkim, którzy zaangażowani byli w organizację i przebieg konkursu.

W dniach 1-3 grudnia br. odbywała się 21. Świąteczna Zbiórka Żywności pod patronatem Banków Żywności. Do akcji włączyli się wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim: Nikola Buraczyk, Amelia Sokołowska,Marek Drzymałą, Tymon Senkowski, Dominik Giers, Dominik Gapiński, Sergiusz Smaga, Aleksandra Golla, Natalia Szymańska, Mikołaj Skibiński Oliwia Szott, Jagoda Nowak, Agata Duda, Julia Koyść, Hubert Orliński, Jakub Budnik, Mateusz Śmiechowski, Igor Niewiarowski, Szymon Zegel, Julia Kowalska, Kamil Stróżyk, Renata Rutkowska i Michał Wegenr , pod opieką pań Katarzyny Frońskiej, Barbary Huszek i koordynatora Iwony Suchy. Zbiórka produktów, które znajdą się na świątecznym stole mieszkańców naszej gminy odbywała się w Okalincu, Grabównie, Grabionnej, Brzostowie i Miasteczku Krajeńskim. W świątecznej akcji zebrano 215 kg żywności. Produkty trafiły do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Kr., skąd dostarczone dla potrzebujących wsparcia mieszkańców. Wolontariusze i opiekunowie dziękują właścicielom sklepów i wszystkim mieszkańcom za włączenie się do akcji.

Międzynarodowa akcja Śniadanie Daje Moc

30 listopada br. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Romanowskiego odbyły się zajęcia edukacyjne, prowadzone przez pana Damiana Ostrowskiego z PTOP Salamandra, dotyczące zimowego dokarmiania ptaków, a w szczególności podstawowych zasad dokarmiania, właściwego doboru pokarmu oraz gatunków obserwowanych w karmniku.

28 listopada br. klasa I b Szkoły Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Miasteczku Kr. była na imprezie edukacyjnej pt. Andrzejki w skansenie. W programie uczniowie mieli: wróżby andrzejkowe z udziałem dzieci, wytapianie wosku i spotkanie z pszczelarzem, wróżby z roztopionego ołowiu, wypieki „katarzynek”, pokaz „darcia pierza”, pokaz pracy garncarza i kowala.

W dniu 28 listopada br. w godz. 8.55 – 10.35 odbyło się spotkanie uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjum z przedstawicielami Policji z Posterunku Policji w Białośliwiu.Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów z prawnymi i społecznymi konsekwencjami zjawiska cyberprzemocy oraz uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z mediów społecznościowych.

18 listopada o godzinie 13.30 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego „Ilustracje do wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima”. W skład powołanej komisji weszło troje plastyków pilskich pani Marta Mrówka, pani Małgorzata Biała oraz przewodnicząca komisji pani Emilia Kamińska. Pierwsze miejsce w konkursie otrzymał uczeń Szkoły Podstawowej w Wysokiej Sebastian Bąk. Drugie miejsce zajęła Oliwia Nowak uczennica Szkoły Podstawowej w Śmiłowie, trzecie miejsce otrzymała Aleksandra Piątek ze Szkoły Podstawowej w Kruszewie. Komisja przyznała również sześć wyróżnień m.in dla Oliwiera Urbańskiego i Doroty Góra ze Szkoły Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim. Uroczystego wręczenia nagród dokonali Starosta Pilski Eligiusz Komarowski Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury – Ariana Latzke.

17 listopada br. nauczyciele Szkoły Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego- Marzanna Boć- Ochyra, Zdzisława Misiak, Ewa Konysz i Wiesława Krzemińska wzięli udział w Panelu Koleżeńskim CRS2 ( Całościowy Rozwój Szkoły) w ramach Programu Szkoła Ucząca Się, prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. Panel odbył się w Szkole Podstawowej im. mjra H. Sucharskiego w Sadkach. W trakcie Panelu nauczyciele brali udział w spacerze edukacyjnym oraz dyskusji, której celem było podsumowanie działań prowadzonych przez szkołę i wyznaczenie dalszych kierunków jej rozwoju.

16 listopada 2017r. o godz. 17 odbyło się szkolenie dla rodziców i nauczycieli nt. „Cyberprzemoc – bezpieczeństwo w sieci”, które przeprowadził p. Piort Halama konsultant z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Celem szkolenia było uświadomienie rodzicom konsekwencji i zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania przez dzieci i młodzież z internetu oraz mediów

14 listopada uczniowie ze szkoły w Grabionnej udali się na spektakl pt. „ Nowe szaty króla”. Przedstawienie przygotował Teatr Muzyczny z Wrocławia. Na wszystkich duże wrażenie wywarła gra aktorów, ciekawie dobrane piosenki, a przede wszystkim duża dawka humoru. Najgoręcej oklaskiwana bohaterka przedstawienia okazała się postać Lamy- dowcipna i sympatyczna. Wszyscy wracali zadowoleni i uśmiechnięci. Wyjazd na tę kulturalną przygodę sfinansowano ze środków Fundacji PZU.

14 listopada obchodzony był Dzień Czystego Powietrza. Do tego dnia uczniowie przygotowali się wcześniej. Samodzielnie zrobili plakaty, które miały przybliżyć mieszkańcom Miasteczka Kr. problem, jakim jest zanieczyszczone powietrze. To właśnie dzieci najbardziej narażone są na szkodliwość dymów z pieców domowych. Tego właśnie dnia uczniowie Klasy Patronackiej PRGOK w Pile ruszyli na ulice miejscowości z happeningiem.  Przekonywali tym samym wszystkich napotkanych ludzi, że palenie szkodzi nie tylko zdrowiu, ale także naszej przyrodzie. Dzieci skandowały hasła: „ Kochasz dzieci, nie pal śmieci”, „ Segregacja – rewelacja” i rozdawały spotkanym przechodniom ulotki na temat akcji. Akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i akceptacją mieszkańców. Najbardziej zadowoleni jesteśmy, że może chociaż w małym stopniu dorośli zastanowią się nad tym ogromnym problemem, jakim jest zatrute i zanieczyszczone powietrze.

Klasa I a Szkoły Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego uczestniczy w programie edukacyjnym pt. „ Od uprawy do potrawy” pod patronatem Tesco. Celem programu jest: – zdobycie wiedzy o pochodzeniu produktów i ich sezonowości (w przypadku warzyw i owoców), a co za tym idzie różnicowaniu diety w zależności od pór roku i bazowaniu na regionalnych produktach

– próbowanie wielu produktów, poznanie nowych smaków i odkrycie różnorodności zdrowych produktów

– nauka prawidłowego czytania etykiet,

– zdobycie wiedzy o przechowywaniu żywności: edukacja w zakresie właściwego przechowywania żywności i jej poszanowania (niemarnowanie).

– przypomnienie informacji o piramidzie żywieniową wraz z omówieniem elementów wchodzących w jej skład.

– zdobycie wiedzy o prawidłowym nawodnieniu organizmu – rola woda i ile dziennie wody należy spożywać wody)

– poznanie sposobów na ograniczenie marnowania żywności, zostaną włączeni w działania mające minimalizować to zjawisko na szkolnych korytarzach.

9 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Gminnym Domu Kultury odbyła się patriotyczna uroczystość. W programie uroczystości znalazły się wystąpienie Wójta Gminy pani Małgorzaty Włodarczyk, prawda i plotka o „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego w wykonaniu uczniów ZS CKR im. Michała Drzymały w Brzostowie pod kierunkiem pani Magdaleny Kulińskiej, a także program artystyczny pt. „Święto Niepodległości” w wykonaniu uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum ze Szkoły Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego pod kierunkiem pani Wiesławy Krzemińskiej i występ solistów klas siódmych Szkoły Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego: Julii Kopyść „ Niepodległość trudne słowo”, Natalii Szymańskiej „ Ojczyzna” i duetu Natalia Szymańska – Miłosz Brzeźniak „ Pytasz mnie o Polskę” pod kierunkiem pani Iwony Suchy. Podczas spotkania można było też obejrzeć wystawę ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej i kosztować pysznych „ rogali marcińskich”. Obchody Święta rozpoczęli uczniowie ze szkoły w Grabionnej, którzy przygotowali apel z tej okazji dla uczniów i rodziców. Podziękowania składamy wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie

            31 października uczniowie byli na wycieczce edukacyjnej, czyli Ekspedycji. Udział w takiej wyprawie to podróż po świecie zdrowego odżywiania. Podczas Ekspedycji dzieci dowiedziały się, jak zmienić swoje nawyki żywieniowe i tym samym lepiej zadbać o własne zdrowie. Nauczyły się zasad prawidłowego żywienia oraz codziennego nawadniania organizmu. Dzieci dowiedziały się, dlaczego powinny podejmować świadome decyzje żywieniowe oraz, że zdrowe jedzenie może być świetną zabawą. Całe wydarzenie przebiegało w formie gry terenowej – uczniowie zdobywali wiedzę podczas rozwiązywania zagadek i znajdywania kolejnych elementów tajemniczej układanki. Na koniec ułożyły piramidę żywieniową i przygotowały zdrową przekąskę. 

31 października br. uczniowie Szkoły Podstawowej im. kmdra B. Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim z klas II a i III a byli na wycieczce edukacyjnej w Fabryce Papieru Recycling Celuloza w Kaczorach. Dzieci miały okazję obserwować cały cykl produkcji w pełni ekologicznego- tylko z makulatury papieru toaletowego i ręczników. Zdjęcie z wagi pokazuje belę, która waży mniej więcej tyle, co uczestnicy naszej wycieczki. Uczniowie rozumieją konieczność segregowania odpadów, stąd do Fabryki zawiozły makulaturę, a wróciły z produktami, które z niej tam powstają.

25 października w Szkole Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego obchodziliśmy Dzień Drzewa. Hasło tegorocznego dnia brzmiało – Drzewo Przyjaciel. W naszej szkole już od kilku lat święto drzewa powiązane jest z uroczystością wręczenia Medali Uśmiechu. W tym roku Kapituła przyznała Medale Uśmiechu pani Ewie Stachowskiej, pani Halinie i Marlenie Duda oraz panu Pawłowi Duda. Program artystyczny przygotowała pani Zofia Kownacka z uczniami klas VI. Tym razem występy uczniów miały formę wiadomości telewizyjnych. Wysłuchaliśmy wiadomości na temat drzew występujących w Polsce. Obejrzeliśmy prognozę pogody, a na koniec wiadomości wystąpił gościnnie „znany zespół rockowy”.  Młodzi aktorzy za swoje występy otrzymali gromkie brawa.Następnie Marta i Marcelina w ciekawy sposób przedstawiły drzewa, które  w szczególny sposób zaznaczyły się  w naszej historii  bądź na kartach książek. Na koniec chętni uczniowie wzięli udział w mini konkursie o drzewach.

W środę 18 października w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Akademię szkolną przygotowali uczniowie z klasy  IV ,V, VI szkoły podstawowej oraz  z klasy II i III gimnazjum.  Uroczysty apel rozpoczęła pani Dyrektor, która podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie, życząc wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Życzenia przekazała także pani Wójt Małgorzata Włodarczyk oraz Przewodnicząca Rady Rodziców pani Joanna Baron. Następnie p. Dyrektor przekazała głos  młodym artystom, którzy piosenką, słowem, tańcem oraz umiejętnością gry na instrumentach muzycznych uświetnili ten wyjątkowy dzień. Uczniowie, recytując wiersze na tle podkładu muzycznego, podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela i jego poświęcenie. Montaż słowno –muzyczny dostarczył wielu przeżyć. Zgromadzeni mieli okazję wysłuchać koncertu w wykonaniu Liwii i Liwiusza Frątczak, którzy grając na kaybordzie i akordeonie, zaprezentowali utwory z repertuaru muzyki klasycznej. Gromkie brawa otrzymała również Maja Dembińska, która przepięknie zaśpiewała piosenkę pt. „Hallelujah” w języku polskim. Natomiast humorystyczna scenka pt. „ W pokoju nauczycielskim”, przeplatana  piosenkami  na melodię znanych utworów, wywołała wśród zebranych radość i szczery uśmiech. Wielu  emocji dostarczył także filmik przygotowany przez panią Wiesławę Krzemińską. W rolach głównych wystąpili  uczniowie i nauczyciele, którzy podzielili się refleksjami na temat pozytywnych i negatywnych stron szkoły. Podczas apelu talent taneczny zaprezentowały uczennice: Amelia Maćkowiak, Klaudia Biesek, Agata Bartosz, Agata Kulińska oraz Zosia Śmiechowska. Dziewczynki same pracowały nad układem choreograficznym i nad doborem odpowiedniej muzyki. Ich występ nagrodzony został ogromnymi brawami! Na zakończenie uczniowie złożyli  dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi życzenia oraz wręczyli drobny upominek przygotowany przez Samorząd Uczniowski z naszej szkoły. Rada Rodziców ufundowała słodki poczęstunek, w postaci drożdżówki. Tym miłym akcentem akademia dobiegła końca.Uroczystość przygotowała pani Violetta Stawicka. W przygotowanie włączyły się także panie: Hanna Rozental i Małgorzata Adamska.

Dnia 24 października br.  uczniowie klas czwartych pod opieką pań: Violetty Stawickiej,  Ewy Konysz i Zofii Kownackiej wybrali się na wycieczkę do Teatru Baj Pomorski w Toruniu na spektakl pt. „Kopciuszek”. Twórcy przedstawienia zaprezentowali tę powszechnie znaną opowieść w zaskakującej formie lalek muppetowych. Czwartoklasiści z niezwykłym zainteresowaniem śledzili losy baśniowego Kopciuszka, ponieważ przedstawienie w atrakcyjny sposób łączyło żywy plan aktorski z animacją lalek  i grą aktora w masce. Fajny! Super! Ciekawy! – tak dzieci komentowały obejrzany spektakl. Dla wielu z nich była to pierwsza wizyta w teatrze, ale zapewne nie ostatnia!!!Dodatkową atrakcją wyjazdu był  pobyt w parku trampolin Jump Arena.  Na miejscu,pod opieką profesjonalnych trenerów, dzieci  mogły ćwiczyć skoki, podskoki, salta i przewroty. Dobra zabawa, uśmiech na twarzy i pozytywna energia nie opuszczała uczestników . Po wyczerpującej zabawie integracyjnej  udaliśmy się do Restauracji Mc Donald’s, aby odpocząć i uzupełnić spalone kalorie. Apetyty dopisywały wszystkim. Po posiłku wyruszyliśmy w drogę powrotną do domów.To był naprawdę udany wyjazd!Wyjazd sfinansowano ze środków Fundacji PZU.

http://faktypilskie.pl/pl/19_wiadomosci_z_regionu/631_miasteczko_krajenskie/8959_kopciuszek_salta_i_przewroty_na_wycieczce_w_toruniu.html

 

Już po raz siedemnasty w siedzibie pilskiego Starostwa odbyła się Olimpiada Ekologiczna dla dzieci i młodzieży z naszego powiatu. W piątek 20 października od rana niełatwe testy rozwiązywało 130 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, wyłonieni z eliminacji przeprowadzonych na poziomie gminnym bądź szkolnym.Laureaci spotkają się 7 listopada ze swoimi kolegami z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, złotowskiego, chodzieskiego i wągrowieckiego. A  24 listopada w Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile na uroczyste podsumowanie przedsięwzięcia, połączone z wręczeniem nagród.Warto podkreślić, że dla zwycięzców etapu powiatowego XVII Olimpiady Ekologicznej Powiatu Pilskiego oraz X Ponadpowiatowej Olimpiady Subregionu Północnej Wielkopolski, Powiat Pilski przygotował wiele nagród, wśród nich: telefony komórkowe, smartwatche, głośniki Bluetooth, słuchawki, odtwarzacze MP4. Będą również nagrody dodatkowe od sponsorów: Polski Związek Łowiecki ufundował tablety, a Nadleśnictwa Kaczory i Zdrojowa Góra oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – wartościowe gadżety.
            Naszą szkołę reprezentowały Marta Kastner i Marta Dymitruk. Marta Kastner zdobyła wyróżnienie i tym samym zakwalifikowała się do kolejnego etapu. Gratulujemy!

 

20 września br. w Szkole Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego odbył się etap szkolny Olimpiady, w którym udział wzięło 13 uczniów gimnazjum i 12 uczniów szkoły podstawowej. Zakwalifikowani uczniowie wzięli udział w etapie gminnym, który odbył się 10 października. Do etapu powiatowego zakwalifikowały się: Marta Kastner kl. VII a szkoły podstawowej i Marta Dymitruk kl. III a gimnazjum. Gratulujemy!

2 października obchodzony był Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, w związku z tym klasa  patronacka postanowiła odwiedzić hodowców nietypowych zwierząt w naszej gminie. Pierwsza nasza wycieczka odbyła się do hodowli „ dziwnych krów”. Bydło to ma czerwonobrunatną, długą sierść. Na małej głowie znajdują się długie rogi, rozłożone na boki o grzywkę, sięgającą nosa. Rogate są samice i samce. Zwierzęta są niewielkich rozmiarów. W szkole sprawdziliśmy, ze jest to szkockie bydło górskie czyli highlandy. Ciekawostką jest to, że rasa ta jest jedną z najstarszych w historii nowożytnej. Pierwsze wzmianki pochodzą z XII w. Druga wyprawa, to odkrycie czarno- siwych owiec. Owce te są drobnej budowy, pokryte wełną, która tworzy loczkowate kosmyki. Jagnięta są całe czarne. Tryki mają także duże, ślimakowate zakręcone rogi. Sprawdziliśmy, że jest to dziś w Polsce dość rzadka rasa owiec- wrzosówka, zwana siwą. W obecnych czasach na nowo została odkryta i jest hodowane.  Dzieci z bardzo dużym zainteresowaniem oglądały zwierzęta, podziwiając ich ciekawy wygląd. Niektórzy z nas mieli po raz pierwszy możliwość zetknięcia się z takim rodzajem zwierząt.

 

28 września br. w naszej szkole odbyła się prelekcja z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi, prowadzona przez przedstawiciela Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi pana Romualda Burczyka. Nie ma wątpliwości, że korzyści wynikające z segregacji odpadów i recyklingu są ogromne. Dlatego tak ważne jest, aby właśnie ci najmłodsi, czyli uczniowie naszej szkoły, a w szczególności Drużyna Zielonych wiedziała, jak je segregować. To właśnie segregacja ma bezpośredni wpływ na czystość środowiska, czyli również na jakość naszego codziennego życia. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali o zasadach segregacji śmieci, śledzili ich drogę – od powstania, aż do utylizacji. Atrakcyjną formą przekazania wiedzy była prezentacja multimedialna. Dowiedzieliśmy się z niej, jak należy postępować z plastikowymi butelkami, jak segregować inne odpady. Prześledziliśmy też drogę od segregacji, do powstania nowych produktów np. makulatura- Zakład Papierniczy Kaczory- papier toaletowy, ręczniki; Huta Szkła Ujście szkło. Od PRGOK -u szkoła otrzymała odpadowy niezbędnik, stację modułową do segregacji odpadów i zgniatarkę do butelek i puszek.

22 września br. w Szkole Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Miasteczku Krajeńskim obchodzono Dzień Patrona i dwudziestą rocznicę nadania imienia. Obchody rozpoczęła uroczysta msza w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miasteczku Kr. Po mszy przemaszerowaliśmy do szkoły na dalszą uroczystość. Wśród gości, którzy zaszczycili Nas swoją obecnością byli: wójt Gminy Miasteczko Kr. pani Małgorzata Włodarczyk, były wójt pan Tadeusz Dąbrowski, zastępca Przewodniczącej Rady Gminy pan Mirosław Rozental, kmdr podporucznik Maciej Bielak, kmdr podporucznik Grzegorz Skwarek, ksiądz Błażej Kownacki, Dyrektorzy: Gminnej Biblioteki Publicznej pani Bernadetta Kulińska, Gminnego Domu Kultury pani Ewa Stachowska, Publicznego Przedszkola pani Alicja Wendzińska, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Anna Betańska, przedstawicielka nadleśnictwa Kaczory pani Dorota Kamińska, leśniczy Jan Misiak, państwo Katarzyna i Artur Bochenek, pani Magdalena Woźniak, pan Rafał Woźniak, pan Marcin Kaszuba, państwo Janina i Przemysław Fandrei, pan Roman Jasiński. Pani dyrektor Marzanna Boć- Ochyra odebrała od gości życzenia, listy gratulacyjne i upominki z okazji obchodzonego Jubileuszu. W dalszej części uroczystości odbyło się otwarcie Małej Galerii obrazów, na których przedstawione są najodważniejsze akcje polskich okrętów podwodnych w czasie II wojny światowej. Kolejne obrazy odsłaniali przewodnicząca Rady Rodziców pani Katarzyna Bochenek, pani wójt Małgorzata Włodarczyk, kmdr podporucznik Maciej Bielak i  kmdr podporucznik Grzegorz Skwarek oraz leśniczy Jan Misiak. Autorem obrazów jest pan Roman Jasiński. Następnie pani dyrektor złożyła podziękowania dla Grona Pedagogicznego, pracowników za zaangażowanie w przygotowanie i przebieg obchodów. Szczególne zaś podziękowania odebrał były dyrektor pan Czesław Ochyra, który był inicjatorem nadania szkole imienia kmdra Bolesława Romanowskiego. W dalszej części zaprezentowali się pierwszoklasiści, którzy w tym dniu składali ślubowanie. Najpierw wystąpili w programie artystycznym, potem złożyli przysięgę i zostali pasowani na uczniów marynarskim kordzikiem i otrzymali marynarskie kołnierze. Na zakończenie przeszli chrzest bojowy, przechodząc przez kiosk okrętu podwodnego. Podczas uroczystości odbyło się również podsumowanie konkursu plastycznego pt. „ Portret komandora Bolesława Romanowskiego. Jury wyłoniło zwycięzców w kategoriach:

 1. II- III

Im- Dorota Góra,

II m- Wiktoria Kosakowska, Amelia Łączna

III m- Lena Frątczak

Wyróżnienia: Zuzanna Utecht, Nikola Piórkowska

 

 

 

 1. IV- VII

I m- Liwiusz Frątczak, Marta Kaszuba

II m- Liwia Frątczak, Filip Surma

III m- Piotr Łukasik, Olimpia Panek

Podziękowania za wkład pracy: Andżelika Rolbiecka, Patryk Michałowski

II- III gimnazjum

I m- Weronika Zegel

II m- Michał Kuliński

III m- Julia Kowalska, Marta Dymitruk, Jakub Budnik

            Na zakończenie uroczystości wysłuchaliśmy koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej z Nakła, pod batutą pana Zbigniewa Rydelskiego. Było to piękne, muzyczne podsumowanie Święta.

            Podczas uroczystości wszyscy otrzymali pamiątkowe długopisy i przypinki z wizerunkiem komandora.

            O godz. 12.30 odbył się kolejny Bieg im. kmdra Bolesława Romanowskiego, w którym udział wzięli uczniowie z Białośliwia i Miasteczka Kr. Klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco:

klasa IV

dziewczęta                                                                 chłopcy

I m- Kamila Piosik SP Białośliwie                            I m- Kamil Zalewski SP Białośliwie

II m- Natalia Piosik SP Białośliwie                           II m- Jan Bartoszek SP Białośliwie

III m- Dobrosława Coblewska SP Białośliwie          III m- Igor Soleniewicz SP Białośliwie

klasa V

dziewczęta                                                                 chłopcy

I m- Andżelika Rolbiecka SP Miasteczko Kr.           I m- Marcin Nowak SP Miasteczko Kr.

II m- Klaudia Krzemińska SP Miasteczko Kr.          II m- Mateusz Dupla SP Miasteczko Kr.

III m- Oliwia Kuźmicka SP Miasteczko Kr.             III m-Oliwier Budniaczyński SP Miasteczko Kr.

klasa VI

dziewczęta                                                                 chłopcy

I m- Kornelia Piosik SP Białośliwie                          I m- Michał Strojek SP Białośliwie

II m- Sandra Kaczorowska SP Miasteczko Kr.         II m- Marcin Drab SP Białośliwie

III m- Zuzanna Krygier SP Miasteczko Kr.              III m- Łukasz Rutkowski SP Białośliwie      

 

 

 

klasa VII

dziewczęta                                                                 chłopcy

I m- Matylda Wotzka SP Białośliwie                        I m- Norbert Śliwiński SP Kaczory

II  m- Maria Krauze SP Białośliwie                          II m- Jakub Wyrobek SP Białośliwie

III m- Julia Kopyść SP Miasteczko Kr.                     III m- Kacper Góral SP Miasteczko Kr.

Gimnazjum

dziewczęta                                                                 chłopcy

I m- Amelia Jurek Białośliwie                                   I m- Tadeusz Wotzka Białośliwie

II m- Wiktoria Król Białośliwie                                II m-Dominik Śmiechowski Miasteczko Kr.

III m- Kamila Rutkowska Miasteczko Kr.                III m- Dominik Wojciechowski Białośliwie

 

            Ostatnim punktem obchodów XX lecia był XVIII Bieg im. kmdra Bolesława Romanowskiego z cyklu „ Biegaj z nami” na dystansie ok. 6 km i marsz Nordic Walking na dystansie ok. 3 km, pod patronatem Starosty Pilskiego pana Eligiusza Komarowskiego. W tym roku udział wzięło prawie 120 biegaczy i niemal 20 chodziarzy.

Klasyfikacja Biegu:

Kobiety:                                                                     Mężczyźni:

I m – Monika Kapera                                                I m- Rafał Stachowski

II m- Michalina Makowiecka                                    II m- Krzysztof  Zawistowski

III m- Sylwia Plewa                                                  III m- Miłosz Czechowicz

 

Klasyfikacja chodziarzy:

I m- Katarzyna Banaszkiewicz                                  I m- Gracjan Zygmunt

II m- Agnieszka Janecka                                           II m- Stanisław Lenartowicz

III m- Aleksandra Grabowska                                   III m- Dariusz Janecki

 

            Organizatorzy obchodów Dnia Patrona i XX- lecia nadania imienia oraz Biegu im. kmdra Bolesława Romanowskiego składają podziękowania sponsorom, w których gronie znaleźli się:

– Starostwo Powiatowe w Pile

– Gmina Miasteczko Krajeńskie

– Firma Coca- Cola Krzysztof Piechocki

– państwo Anna i Edward Paproccy – Piekarnia Anna

-państwo Hanna i Krzysztof Stepnowscy- Piekarnia Hanna

– państwo Maria I Franciszek Miedzińscy- Piekarnia Chrupek

– pan Stanisław Martowłos, pan Bogdan Skarwecki

– pan Zbigniew Winiecki, pan Andrzej Ochyra

– pan Robert Miedziński

– pan Jan Walczak

– państwo Joanna i Marian Gapińscy

– pani Magdalena Woźniak,

– pan Rafał Woźniak

– Prezes Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego w Białośliwiu pan Stanisław Pyszka

– pan Marcin Kaszuba

– pan Marian Belter

– pan Daniel Hajok

– pan Marcin Śmiechowski

– pan Przemysław Miedziński

– państwo Janina i Przemysław Fandrei

– państwo Aleksandra i Grzegorz Koseccy

– państwo Marlena i Paweł Duda

– państwo Mieczysława i Czesław Rodek.

– UKS Sokół, UKS Noteć

– Szkoła Podstawowa im. kmdra Bolesława Romanowskiego w Miasteczku Kr.

26 września br. w naszej szkole prezentowała się Ogólnopolska Szkółka Tańca i Dobrych Manier” Hajdasz. Szkółka propaguje taniec, jako formę kształtującą kulturę osobistą. Podczas lekcji edukacyjno- integracyjnej trenerki wskazały zalety prowadzonych zajęć i zachęcały do zapisu na lekcje tańca.

25 września Klasa Patronacka PRGOK Szkoły Podstawowej im. kmdra Bolesława Romanowskiego była na wycieczce przyrodniczej w Złotowie. Najpierw uczniowie przybyli do Nadleśnictwa Złotów, gdzie zostali przyjęci w tzw, „ Zielonej klasie” Nadleśnictwa. Opowieściom o roślinach i zwierzętach okolicznych lasów nie było końca. Najbardziej jednak podobało nam się, kiedy osobiście mogliśmy dotknąć skór zwierząt, poczuć ich miękkość, zapach, poznać wielkość i kolor. Głaskaliśmy skórę lisa, wilka, jenota i borsuka. Zrobiło to na nas ogromne wrażenie. Potem udaliśmy się do Muzeum Ziemi Złotowskiej, gdzie pani kustosz oprowadzała nas po pokojach, gdzie znajdowały się stare meble i kufry oraz inne wyposażenie. Ciekawa była również średniowieczna kuchnia z różnymi przedmiotami z tamtego okresu. Wśród nich były między innymi pralka, żelazka, naczynia, sztućce. Mogliśmy też zobaczyć, w co wówczas się ubierano. Podobał nam się strój ślubny, gdyż był inny od obecnego, bo w kolorze czarnym. Po wizycie w Muzeum udaliśmy się na teren Uroczyska Kujańskiego. Jest to teren objęty ochroną Natura 2000. Tam obserwowaliśmy przyrodę w naturze, lasy podmokłe ( bagienne) i jego roślinność. Na terenie Nadleśnictwa znajduje się też zagroda dla zwierząt. W niej podziwialiśmy dziki, których mogliśmy prawie dotknąć. W oddali natomiast oglądaliśmy daniele. Podsumowaniem wycieczki było ognisko z kiełbaskami, co było dla nas równie dużą atrakcją, gdyż mogliśmy swobodnie biegać po lesie i zobaczyć hodowlane bażanty. Opiekunem wycieczki był dr. Paweł M. Owsianny (OTPW „Dolina Noteci”, Nadnotecki Instytut UAM w Pile). Wycieczka nam się bardzo podobała. Czekamy na inne atrakcje organizowane dzięki współpracy z Pilskim Regionem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Pile.